Големина на текста:
Конспект по финанси – публични, корпоративни за БСУ
Тема 21. ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО ....... 2
Тема 22. ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ............................... 4
..................................................................................................................................................... 8
Тема 23. ОТЧИТАНЕ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ .................... 8
Тема 24. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ..................................................................................................... 11
Тема 25. ЦЕНА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ .................................................................. 14
Тема 26. СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ ........................................................ 15
Тема 27. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪКА ................................................................ 18
Тема 28. КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ................................................... 21
Тема 29. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ................................ 26
Тема 30. ИМУЩЕСТВЕНИ ДЪНЪЦИ ................................................................................... 30
Тема 31. ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ .................................................... 36
Тема 32. ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗИ .......................................................................................... 40
................................................................................................................................................... 44
Тема 33. МИТА ......................................................................................................................... 44
Тема 34. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА БЮДЖЕТА ............................................................ 47
Тема 35. РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТА ...................................................................................... 48
Тема 36. РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ...................................................... 51
Тема 37. ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ........................................................................................................ 53
Тема 38. ОРГАНИ ПО ПРИХОДИТЕ .................................................................................... 57
Тема 39. СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ...................................................... 59
Тема 40. ОСНОВИ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ ................................ 63
Тема 41. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ ............................................. 65
Тема 42. КОНТРОЛ ПРИ МИТНИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ .................................................... 68
Тема 43. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТИ „АТА" И
„ТИР" ......................................................................................................................................... 70
Тема 44. МИТНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО СЪБИРАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 72
1
Тема 21. ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО
ДРУЖЕСТВО
В световната финансова теория и практика е възприето като източници за дългосрочно
финансиране да се третират капиталите, които са на разположение на корпорацията за срок от две и
повече години.
Разбира се, компаниите, в които капиталът е акционерна собственост, могат да се финансират
директно от финансовите пазари чрез емисия на собствен капитал (акции) и дълг (облигации). Заедно
с това важно значение за разрастването на корпоративния бизнес в съвременните условия имат
търговският и банковият кредит. В някои случаи търговският кредит на практика се явява спонтанен
източник за краткосрочно финансиране дотолкова, доколкото възниква без наличието на
предварителна договореност за това, например при неуговорено забавяне на плащанията към
доставчиците.
За акционерното дружество не е без значение с какъв вид акции събира собствения си капитал.
Отделните видове акции са различно рискови като инвестиционни инструменти, защото дават
нееднакви права на своите притежатели и те изискват да бъдат компенсирани за поемания риск с
различен процент възвръщаемост. От гледище на дружеството емитент това означава, че всеки вид
акции носи различна степен на финансов риск и следователно нормално е да коства различен процент
разходи по финансирането. Най-важно значение в това отношение има разграничаването на акциите
на привилегировани и обикновени. Освен с акции, дружеството може да се финансира и с облигации.
Частни (корпоративни) облигации -облигациите са дългосрочно задължение със срок до 5-10 и
повече години. Притежателят на облигации има различни права от притежателя на акции - той има
вземане срещу емитента, но няма право на собственост. Изключение са конвертируемите (обратими)
облигации, които могат да бъдат превърнати в обикновени акции по решение на емитента.
Повечето облигации се емитират по номинал (или близо до номинала) като вариантите се създават п
о-късно. Очевидно изключение, което ние вече посочихме, е сконтовата облигация, която трябва да с
е емитира с голям дисконт (отбив) от номинала. Широко разпространена в Япония, но рядко срещаща
се другаде, е емисията с висока премия, т.е. емисионната стойност е по-голяма от номиналната. В тоз
и случай има нараснал купон за покриване.
Често срещано изменение при всички видове облигации е плащането на емисионната цена на вноски.
След като се платят всички вноски облигацията е напълно изплатена, докато наличието на неизвърше
ни плащания означава, че е частично изплатена. Когато някое от плащанията не е направено, инвести
торът обикновено губи цялата облигация без да може да си възстанови направените вноски. Не на пос
ледно място, промяна в емисионната цена е възможността за изплащане на главницата във валута, раз
лична от валутата на деноминация на облигацията. Главницата на двувалутната облигация се изчисля
ва с помощта на определен обменен курс.
Много облигации носят допълнителни права, които не са свързани със събитие, каквото е например и
зкупуването. Тези права (опции) се наричат варанти (warrants) и дават на инвеститора (облигационера
2
) определени права. В много случаи варантите по облигациите могат да се продадат на други лица и т
огава облигациите се дефинират като голи (naked).
Повечето варанти могат да бъдат упражнени едва след изтичането на определен срок след емитиране
то на облигацията или след преварително определена дата. Когато могат да бъдат упражнени след из
тичането на определен срок, се наричат американски варанти. А когато могат да бъдат упражнени на
поредица от определени дати, се наричат европейски варанти. Повечето варанти дават на държателя с
и правото да придобие или акции (варант за акции) (equity warrant) или други облигации (варант за об
лигации) (debt warrant). Варантите понякога дават право за придобиване на други форми на опции и д
ори на стоки, но те се срещат по-рядко. Варантите за акции са широко разпространен начин за превръ
щане на облигационната емисия в привлекателна, тъй като те дават на държателя на облигацията пра
вото да придобие акции на предварително определена цена. Тъй като тя в повечето случаи варира око
ло цената на акциите в момента на емитиране на облигацията, се очаква варантът да бъде упражнен з
а получаване на безрискова печалба от главницата в определен момент в бъдеще, ако цената на акции
те се увеличи.
Самофинансирането на дружеството се образува от неговата неразпределена печалба или
амортизационните разходи/ отчисления.
Лизингът е друг начин на финансиране. Лизингът е специфичен търговско-финансов инструмент за
еднократно, периодично повтарящо се или временно възмездно предоставяне на имущество за
ползване, без правото на собственост да се прехвърля върху ползвателя при сключването на
лизинговия договор. Това отличава лизинга от продажбата на изплащане, при която собствеността
върху обекта на сделката преминава у купувача още при сключването на търговския договор.
От гледище на лизингополучателя лизингът е специфичен инструмент за възмездно ползване
на обикновено скъпоструващо имущество с дълготрайна употреба, без да е необходимо да се заплаща
предварително пълната му пазарна цена. Наистина, когато имуществото ще се ползва само временно
или периодично, невинаги е целесъобразно да се инвестира в него - при необходимост то може да се
вземе на лизинг. От друга страна, при невъзможност или нежелание да се сключи банков заем,
имуществото може да се вземе от лизинговия пазар, вместо да се изчака, докато необходимият за
придобиването му паричен капитал се събере отвън или се натрупа чрез заделяне на печалба. Ето
защо в съвременните условия лизингът се използва нашироко за финансиране на стопанската дейност
като заместител на кредита.
Традиционният подход в теорията разглежда капиталовата структура като фактор, който
съществено влияе върху средната претеглена цена на капитала и пазарната стойност на корпорацията.
Традиционалистите считат, че пазарната стойност на корпорацията може да се покачи
посредством увеличаването на дела на дълговото финансиране до някакво допустимо разумно ниво.
Или, привържениците на традиционния подход приемат, че е напълно възможно финансовите
мениджъри да управляват пазарната стойност на корпорацията, променяйки капиталовата й
структура.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юни 2019 в 16:26 потребител
 
Домашни по темата на материала
цени и ценова политика
добавена от fantasmagor 21.11.2013
0
32
Теми за държавен изпит-финанси
добавена от yashinka.lyalya 03.05.2016
1
35
Подобни материали
 

Строителна фирма „Румен Вълчев”-София (курсова работа)

14 мар 2007
·
1,370
·
9
·
503
·
238
·
2

Изчисляване на началния паричен поток (инвестиционните разходи)...
 

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика

16 мар 2006
·
2,804
·
11
·
1,749
·
528
·
1

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика - реферат.
 

Акционерен капитал

05 яну 2007
·
991
·
2
·
546
·
83
·
1

Акционерен капитал. Акции и облигации, тяхното емитиране и доходност...
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,826
·
4
·
924
·
466
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Финанси и финансиране на търговската фирма

17 юли 2007
·
1,100
·
2
·
517
·
158
·
2

Финанси и финансиране на търговската фирма – същност и значение. Източници на финансиране. Финансиране със собствен капитал. Форми на образуване на собствен капитал.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Теми за държавен изпит по финанси за БСУ

Материал № 1025189, от 06 окт 2013
Свален: 150 пъти
Прегледан: 177 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 75
Брой думи: 25,326
Брой символи: 161,528

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по финанси за БСУ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения