Големина на текста:
1.устойство на обобщена схема на автоматичното упревлениеОписание на 
основни елементи.  
Система за управление със затворен контурв която управляващото въздействие се 
осъществява след сравнение на изходните параметри с предварително определените 
й значения и след паралелно измерване на смущаващите въздействия и формиране 
на управляващите сигналикоито да компенсират смущениятасе нарича система за 
автоматично управлениеОбобщената схема за управление се състой от вход и изход 
на систематаВъв входа на системат за автоматичното управление се приемат 
сигналите за процеситекоито настъпват в обекта на управлениеВходните сигнали 
могат да са управляващи или смущаващи.  Управляващите входни сигнали се 
въвеждат изкуствено от създателя на системата за да изпълни тя своята задача или 
за да се неутрализират смущаващите въздействияУправляващите сигнали могат да 
са механични и електрическидокато смущаващите са само механичниСмущаващите 
са с обективен характер и не могат да се избегнатТе отклоняват обекта на 
регулиране от желаното състояниев което се намираНай­често това са фактори от 
околната среда­ температуравятъратмосферно налягане и др., но могат да са и 
факторивследствие на човешка дейност.  В изхода на системата се надлюдават 
процеситекоито тя извършваслед обработката на входните сигналиАко има 
изменение в целта и задачитеза който е създадена систематато се регулират 
входните сигнализа да може автоматичната система да изпълни основната 
програмаза която е създаденаВ началото на САУ се намира задаващото 
устройствокоето съдържа алгоритамакойто системата трябва да следва за да 
изпълни оснси програмаТо участва в процеса на управлениено не и в този на 
регулиранеЗУ подава сигнали на   устройство за анализ на информацията и 
формулиране на управляващите сигналиУАИФУС – има 2 оснфункциида 
анализира сигналите постъпили от задаващото устройство и ако има разлика в 
зададените   и   изходните   характеристики,   отчита   смущенията   и   формулира 
компенсиращи   сигнали.   Това   устройство   заменя   човекът­оператор   от 
автоматизираната системаКъм него има свързани датчицикоито могат да са 
датчици по отклонение и датчици по смущениеДатчиците по отклонение подават 
към входа на системата информация за изменението на изходните характеристики на 
процесаЗадчата им е изходните и управляващите сигнали да са от една порода (най­
често  електрически),  за  да   се  сравни  процеса  с   предварително  зададените 
ЗУ
Устройство за анализ на
информация и формиране
на управляващи сигнали
    ИО
Д
о
1
Външни смущения
О
Д
0 n
Д
о
2
Д
y
1
Д
y k
Д
y
2
Zизх
1
Zизх
2
.
…..
……
Zизх
n
Y
1
, Y
2
......Y
k
m бр.упр.въздействия
Управлява
­щи 
сигнали
...........
....
...........
....
стойностиДатчиците по смущение регистрират външните смущениявъздействащи 
в/у обекта на управление и предизвикващи отклонения и после преобразуват 
смущаващите сигнали в тип съотващ на управляващите и ги подават към УАИФУС
Изпълнителните органи реализират процеса на регулиране и ако е необходимо 
усилват управляващите сигнали и ги преобразуват в друг вид сигнализа да се 
извърши регулиранетоУсилващите елементи могат да са електрическиелектронни
механичнихидравлични и др., но не трябва да са инертни и да не внасят изкривяване 
в сигналаИзпълнителните органи въздействат на обекта на управлениеОбекта за 
управление е процесакойто целенасочено се управляваИзходните му сигнали са 
изходни за цялата САУа смущаващите сигнали действат пряко в/у него.
2.Принцип на регулиранеПринцип по отклонение. Всяка САУ се създава за да 
управлява даден обект или процесОсобеностите на обекта за управлениевида и 
силата на смущаващите сигнали и целта на управлението определят принципа на 
действие на АС.  За да се регулира САУ трябва да се знае състоянието на обекта на 
управление във всеки един момент от време или през интервал от времеВ първия 
случай се измерва непрекъснатото състояние на обектаа във втория измерването 
става дискретноХарактерно за обектите на АУ ече имат еднопосочно предаване на 
въздействията в посока от входа към изхода на с­матаОбратното предаване се 
извършва   най­често   с  цел  да  се  регулират  управляващите   сигнали.   Освен 
управляващите величини в/у обекта на управление могат да оказват влиание и 
външни въдействияТе нарушават установената зависимост м/у входната и изходната 
величина и затова се наричат смущаващиСмущаващите фактори са многоно 
съществено влиание имат ограничен бройкоито се наричат основниВ някои случаи 
оснсмущение е едноВсички останали смущениякоито не оказват слабо влиание се 
наричат шум и могат да не се разглеждатЕдин от принципите за автоматизирането 
на САУ е принципа по отклонениеПри този принцип датчиците по отклонение 
подават сигнали към устройството за анализ на информацията и формулиране на 
управляващите сигналиАко изходните характеристики се отклоняват от желаните 
стойности заради смущения УАИФУС формулира допълнителен управляващ сигнал 
или променя текущиятака че изходните характеристики да са в желаните стойности
Принципът се използва честозащото е точенно е с ниско бързодействиезащото 
регулирането се предхожда от момент на разрегулиранеНа този принцип работят 
всички системи за регулиране на течности.
3.Принцип на регулиранеПринцип по смущениеВсяка САУ се създава за да 
управлява даден обект или процесОсобеностите на обекта за управлениевида и 
силата на смущаващите сигнали и целта на управлението определят принципа на 
действие на АС.  За да се регулира САУ трябва да се знае състоянието на обекта на 
управление във всеки един момент от време или през интервал от времеВ първия 
случай се измерва непрекъснатото състояние на обектаа във втория измерването 
става дискретноХарактерно за обектите на АУ ече имат еднопосочно предаване на 
въздействията в посока от входа към изхода на с­матаОбратното предаване се 
извършва   най­често   с  цел  да  се  регулират  управляващите   сигнали.   Освен 
управляващите величини в/у обекта на управление могат да оказват влиание и 
външни въдействияТе нарушават установената зависимост м/у входната и изходната 
величина и затова се наричат смущаващиСмущаващите фактори са многоно 
съществено влиание имат ограничен бройкоито се наричат основниВ някои случаи 
оснсмущение е едноВсички останали смущениякоито не оказват слабо влиание се 
наричат шум и могат да не се разглеждатЕдин от принципите на регулиране е 
принципа по смущениеПри него чрез датчиците по смущение смущаващте фактори се 
преобразуват във величинис които работи устройството за анализ на информация и 
фармулиране на управляващите сигналиУАИФУС формулира нов управляващ 
сигналкойто да компенсира влианието на смущениятаПредимство на метода ече 
действа бързозащото започва заедно с началото на влианието на  смущениятаОсн
недостатък е неточността на методаНедостатък е и товаче трябва време за да се 
проучи точното влиание на смущенията в/у изпълнителните организа да се 
формулира подходящ коригиращ сигналПроблем е и констуирането на датчиците по 
смущениекоито се отнасят до атмосферните влианияпроменящи се в големи 
граници.
4.Принцип на регулиранеКонбиниран принцип.  Всяка САУ се създава за да 
управлява даден обект или процесОсобеностите на обекта за управлениевида и 
силата на смущаващите сигнали и целта на управлението определят принципа на 
действие на АС.  За да се регулира САУ трябва да се знае състоянието на обекта на 
управление във всеки един момент от време или през интервал от времеВ първия 
случай се измерва непрекъснатото състояние на обектаа във втория измерването 
става дискретноХарактерно за обектите на АУ ече имат еднопосочно предаване на 
въздействията в посока от входа към изхода на с­матаОбратното предаване се 
извършва   най­често   с  цел  да  се  регулират  управляващите   сигнали.   Освен 
управляващите величини в/у обекта на управление могат да оказват влиание и 
външни въдействияТе нарушават установената зависимост м/у входната и изходната 
величина и затова се наричат смущаващиСмущаващите фактори са многоно 
съществено влиание имат ограничен бройкоито се наричат основниВ някои случаи 
оснсмущение е едноВсички останали смущениякоито не оказват слабо влиание се 
наричат шум и могат да не се разглеждатПри принципа по смущение чрез датчиците 
по смущение смущаващте фактори се преобразуват във величинис които работи 
устройството за анализ на информация и фармулиране на управляващите сигнали и 
то   формулира   нов   управляващ   сигнал,   който   да   компенсира   влианието   на 
смущенията.При принципа по отклонение датчиците по отклонение подават сигнали 
към устройството УАИФУС и ако изходните характеристики се отклоняват от 
желаните  стойности  заради смущения  УАИФУС  формулира допълнителен 
управляващ сигнал или променя текущиятака че изходните характеристики да са в 
желаните стойности.  За да се увеличи бързодействието и точността на САУ се 
използва конбиниран принцип от синтеза на принципа по смущение и по отклонение
Недостатък ече с­мата се усложнява и оскъпяваУАИФУС трябва да е значително 
по­съвършенноза да може да анализира едновременно сигналите от изхода на 
систематаот смущаващия вход и от входа за управлениеза да създаде подходящ 
управляващ сигнал.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 яну 2021 в 15:23 студент на 21 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Компютърни и информационни системи, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Теория на автоматичното управление

Материал № 1025028, от 05 окт 2013
Свален: 44 пъти
Прегледан: 101 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,219
Брой символи: 7,427

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на автоматичното управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала