Големина на текста:
06.09.2012 год. четвъртък
МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
лекции при доц. Ана Страшимирова
ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ.
1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/
Кодекс на МЧП – създаден през 2005
Писането на закон в МЧП даде възможност на теорията да издига различни трактовки за същността на
МЧП. Теорията свързва МЧП с Гражданско право /ГП/. Съществувала е теория свързваща МЧП с ГП.
Указ 55 – прокрадва се възможността че МЧП урежда ГП отношения, но също и ТП отношения.
През 90-те год. на 20в. В България е подготвен проект за гражданския кодекс, в който са включени и
въпросите за МЧП. Надделяло е становището, че МЧП е част от гражданския процес /според проф. Ж.
Сталев/. Липсата на законодателна уредба на МЧП и в друг аспект – у нас е нямало закон за МЧП и
липсата на такъв е оправдало теорията, че МЧП е част от ГП. Първия кодекс на МЧП е създаден през
2005 год.
1. Понятие, същност и характер на частно правните отношения с международен елемент.
Една от характерните особености в съвременната история е постоянно задълбочаващо се отношение
между държавите в техния икономически обмен. Тук голямо значение има международното
разделение на труда, глобални проблеми на човечеството. От друга страна международните
отношения се характеризират със своя история и развитие. Съществуват две основни категории
отношения:
- първа категория – отношения между суверенните държави /политически, културни, социални
отношения/.
МПП – субекти Д ММО, ННБН, ДПО, ЕС
МЧП – субекти ФЛ, ЮЛ, Държавата
ФЛ
Д
ЮЛ
- втора категория – отношения възникващи:
? между отделни държави и ФЛ или ЮЛ от друга страна /по редки случаи/
? между ЮЛ или между ФЛ
? между ФЛ или между ЮЛ
Тези отношения имат една характерна особеност – те възникват и в проявлението /съществуването/ си.
Те надхвърлят пределите си на правоотношението, надхвърлят суверенитета на отделната държава и
навлизат в проявлението на другата държава или на повече държави. Тези правоотношения имат
характерна особеност – надхвърлят юрисдикцията на дадена държава като е прието тези отношения да
се наричат международни. Те се наричат така, тъй като са с международен елемент в българската
доктрина. В правната система се наблюдава положителна еволюция към тези обществени отношения с
международен елемент. На тези отношения с чужд или международен елемент не им е обръщано
внимание. Обществените отношения с международен елемент се проявяват в различни области – в
гражданските отношения, имуществените отношения, търговските отношения и т.н. С тези различни
отношения се занимават различните клонове на правото. Най-съществено място заемат
частноправните отношения с международен елемент. Различните правни системи в различните
държави и класификациите им не са еднакви. В някои държави тези категории обществени отношения
се различават в гражданското право в т.с.д. /облигационни/, а други се отнасят към друг клон на
правото.
2. Международен елемент в частното правоотношение.
Проявява се във връзка с всяка една съставна част на правоотношението, а също така и с предметите и
ценностите на даденото и възникналото правоотношение. Международния елемент се проявява във
връзка със субективните права и задължения на субектите /местопораждането на тези права и
задължения/.
Чл. 1 ал. 1 от КМЧП – определяне на предмета на кодекса.
3. Гражданско правна теория на правоотношението:
а/ Наличие на субект но правоотношението.
б/ Юридически факт пораждащ дадено правоотношение.
в/ Взаимни права и задължения на правоотношението.
г/ Обект на правоотношението.
Международния елемент се проявява във връзка с обекта на правоотношението. Действия и
бездействия, тогава когато се поражда правоотношението. Международния елемент се проявява в
резултат на това, че правните последици принадлежат на възникване на територията на държава
различна от тези, които възникнали правопораждащи факти. Международния елемент възниква във
връзка с вещите /предмети или ценности/.
Извод: Въпреки наименованието МЧП, всяка държава си има свое МЧП, защото става въпрос за
национална нормативна уредба на правоотношенията с международен елемент и за това говорим за
българско международно частно право /БМЧП/.
д/ Различни теории разглеждат МЧП, като част от международното право /МП/.
4. Теории, които разглеждат МЧП като част от МП.
а/ теория на интегралният интернационализъм – има място в буржоазната доктрина и тя различава
МЧП от международното публично право /МПП/ като два дяла на едно единно право – МП.
б/ теория на делегацията – тя предлага връзка между МЧП и МПП. По пътя на т.н. делегирана
компетентност. МП чрез наддържавни стълкновителни норми определени в кръга на компетенции на
отделните национални системи на МЧП.
=> Щом става въпрос за „делегирана компетентност”, то МЧП е в подчинение на МПП.
в/ теория на Мунизма – съвременен вариант на теорията на делегацията. На лице е една фиктивна
систематизация, според която всеки правен ред се характеризира с единство т.е. разрешаването на
въпросите в МЧП се постига чрез МПП.
=> налице е идея за единството на правото въобще /правен Мунизъм според тази теория/. На
международното общество отговаря Мунизма на МПП.
Вътрешното право не съществува според поддръжниците на тази теория. Вътрешното право и МЧП се
развиват само в рамките на МП.
г/ теория на двойната природа на МЧП. Според нея МЧП отчасти принадлежи на международния
правен ред и от части на вътрешния правен ред. Според тази теория МЧП има два вида норми:
- наддържавни правни норми
- вътрешнодържавни правни норми
07.09.2012 год. Петък
Според проф. Михаил Геновски системата на МП обхваща няколко отрасъла:
- МП /международно право/, МАП /международно административно право/, МЧП /международно
частно право/, МНП /международно наказателно право/
Тук в тази квалификация МЧП е приобщено към МП, но той приема че, но той приема че МП се
отнася към МАП и МНП.Според него МЧП включително нормите предназначени да регулират
гражданските правоотношения и които имат международен елемент и гравитиращи към различно
законодателство. МЧП имиа 2 различни норми:
1. Вътрешно-правни /стълкновителни – на отделната държава/
2. Международни – установени с международен акт или с международен обичай. Според него
тази съвкупност от норми регулиращи гражданските провоотношения с международен елемент са
МЧП като отрасъл на общата система на МП.
д) норми, които определят МЧП като част от вътрешното право – възникват като противовес на
теорията за националния интернационализъм.
- школа на позитивния реализъм
- школа на ограничената автономия
Общото при тях е, че се поддържа схващането, че МЧП е част от вътрешното право. Авторите на тези
школи са наречен националисти. Различното в тези школи възниква от това, че едните приемат МЧП
принадлежащо към вътрешно публичното право, а другите че МЧП и МПП имат връзка. МЧП в много
случаи допълва нормативната си система от източници на МПП.
2 въпрос Историческо развитие на МЧП.
Липсва единен подход по отношение на периода и времето на възникване на МЧП, така и по
отношение на характера на отделните правни институти на МЧП. Приема се, че МЧП съществува от
момента в който международното общуване е довело до такива макар и примитивни отношения
наподобяващи на съвременни граждански отношения с международен елемент. В древния изток не е
имало условия за общуване и враждебността към чужденците характеризира този момент на
човешкото общество. Възниква и обичая на гостоприемството. В древния Рим чуждите граждани са
нямали правата на римляните.
IX – X в. се е ползвало римското право.
През 1809 г. се приема кодекс във Франция въвеждащ принципа на личното действие на закон и във
Франция се провъзгласява принципа на закона за гражданството на лицата. По-късно се
провъзгласяват и стълкновителните норми.
5 въпрос Източници на МЧП
Биват материални и формални
1. Материалните източници включват обществено-икономически отношения
2. Формалните източници – нормативна уредба, закони, подзаконови нормативи
I. Следователно, говорейки за източници на правото и на МЧП – обща характеристика на уредбата
на МЧП:
- МЧП е в тясна връзка с МПП. Няма единство за източниците на МЧП. Различните държави имат
различен подход към МЧП. Този различен подход е свързан с регламентацията на правоотношенията с
международен елемент т.е. свързан с обхвата на тези правоотношения. Основната разлика във
възгледите се свежда до три виждания:
а/ източниците на МЧП са единствено национални вътрешни източници.
б/ МЧП има международно публични правни източници т.е. това схващане казва, че МЧП възниква на
базата на международни конвенции. То обаче не се приема.
в/ съчетание между първите и вторите /а и б/ източници.
II. От гледна точка на формата на проявление на тези източници в МЧП говорим за:
А/ писано право
Б/ обичайно право
В/ съдебна практика
Г/ доктрина
1. Писаното право – това са отделни нормативни актове. На базата му се говори за две правни
системи:
а/ френска /континентална правна система/ - тази система е типична. Обхваща основно четири дяла:
- поданството
- режим на чужденците
- стълкновение, сблъскване на граждани
- стълкновение на съда, юрисдикции
Формалния израз на четирите дяла на МЧП се съдържа в източниците на вътрешното право и на
международното право. Наред с тези източници във Франция като източници на правото се приема и
съдебната практика на френския касационен съд.
Континентална правна система прилагат Белгия, Германия, България, Австрия и други.
б/ система на общото право /англосаксонска правно система/ отличава се със свои спецификации
досежно източниците на МП. Тази система се прилага от Англия, САЩ. В Канада е англосаксонска
правна система, като само в Квебек се прилага континенталната правна система. В общото право
липсва цялостно кодифицирано на ГП, т.е. за определени групи отношения не е предвидена правна
регламентация, защото основния източник на правото е съдебния прецедент. Той е характерен за тях.
Съдебният прецедент – той е правно начало, което е изразено в правно съдържание, което е послужило
за установяване на това съдебно решение.
2. Правен обичай – това е постоянно еднообразие, повтарящи се действия със съзнанието за
задължителност.
3. Съдебна практика – в някои държави е източник. В България не е източник, докато във Франция е
източник.
4. Доктрина – в редки случаи е източник на правото. В България тя не е източник.
5. Отличаване на правния обичай и съдебната практика – в съдебната практика липсва съзнанието за
задължителност.
III. Национални източници
1. Вътрешни – Конституцията на Република България – глава 1 и 2, Кодекс на МЧП, Кодекс на ТК
/раздел Гражданско право/, Закони в които се съдържа МЧП – ЗС, ГПК, КТК, ЗГВ, ТЗ, ЗЧИ, ЗК.
Кодекс на МЧП – основни нарми, източник на МЧП в РБ /обн. 2005г./. Друг източник са указите –
Указ 56 /отменен/ - с него възниква ТЗ. Указите са били нормативи и са се утвърждавали със закон и
са имали силата на закон. От новата конституция указите са индивидуални актове. Обичай – вътрешно
правен. Има ограничено приложение в България. Обичая има субсидиарен характер.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международно частно право

лекции по Международно частно право предназачени за студенти...
Изпратен от:
Eleonora Saparevska
на 2013-10-04
Добавен в:
Лекции
по Международно право
Статистика:
210 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Международно частно право

03 яну 2008
·
1,232
·
100
·
31,126
·
586

Отношения, известни под наименованието международни. В зависимост от естеството си тези отношения се подразделят на публичноправни и частноправни международни отношения...
 

Международно частно право

02 юни 2010
·
350
·
42
·
16,636

Международното икономическо сътрудничество е свързано с МЧП, също проблемите на екологията, световния океан, космоса. В МЧП наред с новите тенденции са запазени и тези от римското право...
 

Международно частно право

15 фев 2011
·
147
·
21
·
11,034

Института на правотона собстевност се явява база за институт на всички правни системи като правото на собственост може да се разглежда както в обективен, така и в субективен смисъл...
 

Международно частно право

30 май 2010
·
426
·
70
·
20,667

Лекционен курс по международно частно право...
 

Международно частно право

05 юни 2010
·
131
·
12
·
4,711

Понятие и обща характеристика на частноправните отношения с международен елемент; предмет и същност...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Международно частно право

Материал № 1024770, от 04 окт 2013
Свален: 210 пъти
Прегледан: 192 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 9,253
Брой символи: 56,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международно частно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения