Големина на текста:
Предпоставки за възникването на марксистката
политическа икономия:
Марксистката политическа икономия е самостоятелно направление в развитието на
икономическите среди.
Марксизмът възниква и се развива в средата и втората половина на 19в.Той е значимо
явление,което отбелязва самостоятелна фаза в развитието на икономическата мисъл.Има две
групи предпоставки за появата на марксизма:социално-икономически и научно-теоретични.
Социално-икономически предпоставки за появата на марксизма:
1).Осъщественият в кр.на 18 и нач. На 19век промишлен преврат в Англия-преход от
манифактурен стадий към машинна индустрия.Създават се огромни производителни сили.
2).Оформянето на работническата класа като самостоятелна обществена сила във
водещите западни държави-Англия,Франция и Германия.
3).През периода 1830-1840г. социалистически и комунистически идеи завладяват част
от чиновничеството и дребната буржоазия в развитите западни държави.
Научно-теоретични предпоставки за възникването на марксистката политическа
икономия:
Теоретичните корени на марксизма се търсят в немската класическа
философия,английската класическа политическа икономия и утопичния социализъм. Учи се от
Адам Смит и Дейвид Рикардо,които критически преработва като осмисля техните
възгледи.Също така се вдъхновява от идеите на социализма, като в същото време иска да я
превърне в научна теория.Тук той черпи знания от Симон Сисмонди,Шарл Фурие и Р.Оуен.
Маркс създава нова цялостна система за обществото и за законите ,които управляват
неговото развитие и за ролята н а икономиката в него.
Личността на Карл Маркс.
Карл Маркс(Мавъра) е роден на 5.05.1818г. в град Трир, Рейнска област ,в еврейско
семейство от средна класа.Рейнската провинция изпитва най-силно от другите германски
области влиянието на идеите на Великата френска революция.Под влиянието на френските
просветители е и бащата на Маркс-Хайнрих Маркс,който го запознава с френския
рационализъм от 18в.Много силно върху Маркс е и влиянието на бащата на бъдещата му
съпруга Жени-барон Лудвиг фон Вестфален,от когото той научава за учението на социалиста –
утопист Сен Симон.
От 1830 до 1835г. Маркс учи в гимназията в Трир.През 1835г. постъпва в юридическия
факултет на Бонския университет,където освен юридически науки изучава литература,естетика
и най-новата история на изкуствата.След една година се премества в Берлинския университет
,където с голямо внимание изучава история и философия.Особено влияние върху формирането
на неговите възгледи оказва диалектическият подход на видния немски философ Хегел.През
1841г.става сътрудник,а по-късно и редактор на „Рейнски вестник”,който отразява
настроенията на прогресивно настроената пруска буржоазия, недоволна от реакционните
пруски порядки.В публикуваните си във вестника статии Маркс стои на позициите на
революционния демократизъм като защитава безправните, лишени от средства за нормално
съществуване трудеши се.Това го подтиква да започне да изучава социалдемократическите
въпроси.Така започва преходът на Маркс от идеализъм към.През 1847г. Маркс публикува
полемичното си произведение „Нищета на философията”.Тук той излага вижданията си за
методологията , върху които трябва да се опират изследванията на икономическата
действителност.Уточнява понятията си за предмета на политическата икономия, определяйки я
като наука, която изучава исторически различаващите се икономически отношения между
хората в отделните общества.В тази работа , както сам той я оценява „…се съдържа всичко,
което се превръща в теория, развита в „Капиталът”. материализъм и от революционен
демократизъм към комунизъм. Във вестника стават и първите срещи на Карл Маркс с Фридрих
Енгелс.Техния първи съвместен труд е книгата „Светото семейство” публикувана през
1845г.През 1843г. в Париж съвместно с Арнолд Руге започва да издава „Германо-френски
годишник”. В периода 1844-1846г. Маркс разработва произведението ”Критика на
политическата икономия”.Тук се разкрива експлоататорската същност на капитала,печалбата и
рентата и ролята за това на частната собственост върху средствата за производство.През този
период двамата с Енгелс написват още един труд наречен „Немска идеология”.В него се прави
характеристика на историческите форми на собственост,на феномена на разделението на труда
В отделните типове обществено-икономически формации,издига се развитието на
производителните сили,като определящ фактор за смяната една обществена формация с друга
на по-прогресивно равнище
През 1849г.Маркс се установява в Лондон, където живее до смъртта си.Тук той написва
основният си икономически труд”Капиталът”. В него той си поставя за цел да анализира
същността на капитализма, като открие системата от закони, които определят развитието и
функционирането на капиталистическия начин на производство.
През 1881г. сериозни здравословни проблеми прекъсват творческите планове на
Маркс.Той умира на 14.03.1883г.
Предмет и метод на политическата икономия.
Икономическата концепция на Карл Маркс е съвкупност от икономически, философски
и социални идейни конструкции.Маркс поставя в основата на икономическия анализ тезата си,
че развитието на историческия процес е свързано с производството на материални
блага(богатството). То се изявява като съвкупност от отношенията между хората и природата
(производителни сили) и самите хора (производствени отношения). Единството на двата вида
отношения се изразява с понятието начин на производство, в което производителните сили са
съдържанието на процеса на производство , а производствените отношения са формата, която
определя функционирането им.Това което предшествениците на Маркс представят като
единично явление, според самия Маркс е начин на осъществяване на цялата икономическа
практика на хората. Накратко, икономическото битие на обществото определя неговото
съзнание.Марксизма разкрива производствените отношения като цялостна система.С
изменението на начина на производство, според Маркс настъпват и изменения в останалите
сфери на социалния живот. От гледна точка на Маркс човешката история е последователна
смяна на една обществено-икономическа формация с друга.Маркс поставя в основата на
развитието на човешкото общество икономиката. Според него политическата икономия е наука
за отношенията между хората в процеса на производството.Обща методология на
икономическото учение на Маркс е диалектическият и историческият материализъм.Като
възприема възгледите на класиците А.Смит и Д.Рикардо, Маркс разглежда стопанския живот
на хората като обективна реалност.Важно място в метода на изследване на Маркс заема
концепцията за превърнатите форми-външното и видимото не съответстват на вътрешната
същност на нещата.Задача на икономическата наука е да проникне зад външната привидност и
да разкрие истинската същност на нещата
Критика на политическата икономия.Основни идеи на Маркс в „Капиталът”.
В своето основно произведение”Капиталът”Маркс си поставя за задача да изследва
физиологията на капитализма ката разкрие законите, обусловили неговото възникване,
развитие и отмиране.
Излизането на първи том на „Капиталът” е велико историческо събитие-
работническата класа придобива мощно идеологическо оръжие и означавало завършване на
революционния преврат в политическата икономия. Като диалектик и материалист той поставя
в основата на своя анализ тезата, че определяща роля в развитието на човешкото общество
играе материалното производство. Тук той е разрешил задачата за изследване на физиологията
на буржоазното общество, проследил е развитието на капитализма. Изследвал е предимно
производствените е теорията за принадената стойност, чрез която той разкрива способността на
стойността да нараства, на парите да се превръщат в повече пари. Така на основата на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2021 в 18:54 студент на 23 години от София - Нов български университет, факулетет - Бакалавърски, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Зараждане на класическата школа на политическата икономия в Англия и Франция

10 окт 2008
·
128
·
3
·
879
·
57

Класическата школа в политическата икономия се заражда през 17 век в Англия и Франция – двете водещи европейски държави. Започва отделянето на икономиката като самостоятелна социална наука...
 

Теория за стойността на Карл Маркс

09 юни 2006
·
906
·
11
·
1,764
·
190
·
1

Въпросът за двете страни на една стока, а именно нейната потребителна и разменна стойност, за пръв път се разглеждат от най-универсалния ум сред древногръцките мислители- Аристотел.
 

Трудова теория за стойността

09 юни 2006
·
740
·
5
·
699
·
1

Възникването на икономическата наука като обособен и самостоятелен клон на обществознанието се извършва в периода на утвърждаването на капиталистическата пазарна система.
 

"Принципи на политическата икономия и данъчното облагане" - Дейвид Рикардо

28 май 2010
·
57
·
3
·
498

Половин век изминава от публикуването на “Богатство на народите” (1776) на Адам Смит до “Принципи на политическата икономия и данъчното облагане” (1817) на Дейвид Рикардо...
 

Карл Маркс

09 дек 2007
·
211
·
13
·
3,684

Той е един изключително проницателен учен-икономист, навярно най-забележителният живял някога аналитик на капиталистическата динамика. Той разглежда историята като непрекъсната борба между обществени класи, като управляващата класа се бори с управленията.
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Икономически теории
изпитен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът проследява историческото развитие на икономическите теории. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Лесен)
26
559
1
15.10.2014
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
62
1
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Икономически теории - възгледите на Карл Маркс върху развитието на икономическата теория

Материал № 1023351, от 28 сеп 2013
Свален: 0 пъти
Прегледан: 255 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,821
Брой символи: 25,031
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала