Големина на текста:
11. УРОКЪТ ПО ЛИТЕРАТУРА
„Урокът по литература
е да вземеш живота несериозно -
страстно и сериозно; да потърсиш
отговора на тайнството кой си ти,
за двата ръкава на баща ти
и майка ти, които се събират
в реката на духа ти!"
По Кристиане Зингер
Кристиане Зингер е преподавател по литература в Сорбоната. В
своята есеистична книга „Накъде тичаш? Не знаеш ли, че небето е в теб"
(2003) авторката определя урока по литература като „трескаво нетърпение
да бързаш за срещата със света. Жи¬вотът се открива само на онези -
подчертава Зингер, - чиито сетива са зорки и които с котешка ловкост се
отправят към всеки сигнал". Френската преподавателка с убедителен
академичен опит е сигурна, че „сетивата ни даряват смисъла". И „когато
мигът пусне мъзгата си, животът винаги пристига на срещата" (с. 18).
Уловеният от учителя миг на съобразителност, целенасоченост,
далновидност може да се окаже решаващ във формира¬нето на младия
човек. От направени анкети с вече завършили ученици е видно, че те
дължат знанията си (не информацията) на уместно включилия се в техния
живот учител, разтварящ хори¬зонти пред нетърпеливото очакване за
„срещата със света". Това е знаещият и можещият учител, който преди
всичко е педагог, психолог и съвместно с филологическата си култура и
ерудиция е винаги търсещ как методически да актуализира урока си.
За тази цел нека си припомним някои постановки за ефективния урок, които
споделя Р. Славин в „Педагогическа психоло¬гия" (2004).
11.1. Ефективният урок
Урокът по литература е специфичен континуум на време и пространство,
посредством който се осъществява обучението (образованието в по-широк
аспект). Провеждането на ефективни уроци е в ядрото на учителския
занаят. Някои аспекти на тяхното провеждане се научават „в движение", т.е.
по време, когато се адаптираме към избраната от нас професия. По
принцип урокът се структурира така, че да се постигне дефинираният набор
от цели, предварително обмислени и реалистично зададени. Частите на
урока в по-генерализиран вид са следните:
а) формулиране на учебните цели и ориентиране на учениците в урока -
това означава да знаем как да събудим ученическото любопитство; защо
разглежданата тема би била интересна и важна за тях;
б) предпоставки за вид преговор - това означава да преговорим всяко
понятие или умение, от което ще се нуждаят учениците, за да разберат
поставената тема; например, ако преподаваме урок за V клас (нови знания)
на тема: Коледарски народни песни, ще припомним знанието във вид на
някои подчертани моменти от миналия час - същността на коледния
празник, честващ раждането на Млада Бога, ритуалния диалог в коледните
песни („Ой те, дръвце, право дръвце") и реализацията му във всички
фолклорни области на България, защо Рождество Христово е тържество на
доброто и надеждата и др.;
в) представяне на новия материал - въвеждаме темата,като се
аргументираме и подкрепяме с интересни примери от живота или търсим
аналогии с други изкуства. Например, акопродължим с илюстрацията по-
горе върху преподавания материал за V клас, можем да въведем темата по
следния начин: „Хорът на пловдивските момчета има в коледния си
репертоар освен песни, славещи Дева Мария, и български народни коледни
песни,с които са печелили и печелят възторзите на публиката от цял
свят. Сега ще чуем една от тях. (Учителят може да покани група момчета от
хора да представят песента „Стане, нине, господине"или да я предложи на
диск. Ако няма тази възможност, тогава да я прочете изразително.);
г) проверка на наученото още по време на урока - задаваме въпроси, за да
оценим нивото на разбиране, да попълним пропуските или да коригираме
неправилно разбраните литературни истини;
д) осигуряваме самостоятелна работа - даваме възможност на
учениците сами да практикуват новите умения или да използват
самостоятелно новата информация;
е) оценяваме изпълнението и осигуряваме обратна връзка - правим
преглед на самостоятелната работа или даваме подходящ тест.
Осигуряваме обратна връзка и попълваме пропуските;
ж) осигуряваме затвърдяване на новото познание - даваме домашна работа
върху новия материал, като по възможност тя да събужда интереса на
учениците и да активизира отношението им към нея (ако домашната работа
е с по-творчески характер, ще зарадва желаещите да се развиват
пълноценно).
Ефективният урок, когато се планира, трябва да отговаря на пет въпроса.
-Какво ще знаят учениците в края на урока?;
-Как тези знания могат да бъдат прилагани после в живота? (Как ще се
организират подходящи образователни дейности и преживявания, които да
подпомогнат учениците в прилагането на знанията?);
-Подходящи ли са работните материали, подпомагащите
текстове за разширяване на познанията?;
-Колко различни метода ще се включат и как ще се комбинират за
успешното преподаване?;
-Какви структури на ученическо участие могат да се използват -
дискусии с целия клас или дискусии в малки групи; или други видове учене
(по-късно ще стане дума и за тях)? Как да се организира работата на
учениците така, че да се контролира и оценява?
Важна учителска задача в началото на ефективния урок е да се
установи положителна нагласа у учениците. Да се събуди любопитство и
очакването да бъде приятно. Например хуморът, прецизирано въвеждащ,
може да допринесе за ведрата атмос¬фера в класа. В живота се помнят
тези добри учители, които уместно „използват" хумора и „тежат" още
повече, ако хуморът порицава собствените им недостатъци.
Още в началото учителят нека сподели целите - достатъч¬но
конкретни по съдържание, с учащите се.
Урокът по литература винаги е бил обект на изследване с приложна
цел. И в близките традиции, които Р. Русков проучва и събира във вид на
студии и монографични текстове („Незаглъх-нали извори 1884-1941", 1996),
се правят методически анализи, обобщават се концепции, отправят се
ценни предложения за усъ¬вършенстване на урочната структура.
Така например един от авторите - А. Атанасов, в публикацията си
„Литературата като учебен предмет в средните ни учи¬лища" (част от
четения реферат пред Филологическото дружество в София, май, 1906)
обръща внимание на „симпатическото въображение" (съчувствието), което
урокът трябва да развива у учениците. „Да се развива интимно разбиране
на всичко човешко, а това е свързано с морала..." (с. 69).
Преди всичко урокът да има своето образователно и възпитателно
значение посредством психологическата естетика (психология на
възприемането и художественото творчество). Авторите, поместени в
„Незаглъхналите извори", обръщат специално внимание на учителя.
Изнасяйки своя урок, той да бъде силен и свободен, да има авторитет и да
привикне учениците си активно и самостойно да се отнасят към
разглежданите литературни про¬изведения. „Никакъв душевен огън не
може да сгрее учениците и да покаже растежа на техния вътрешен мир,
когато той не сгрява душата на самия учител, неспособен да вдъхне живот
в препода¬ването на своя предмет, да го направи занимателен и извор на
висока духовна наслада" (с. 67-93).
В който и да е методически източник темата, свързана с
ор¬ганизационната учебна форма - съвременния урок по литерату¬ра, се
осмисля вариативно. Ето някои от ценните постановки на Р. Йовева в
„Методика на литературното образование" (2000). Авторката определя
урока като „основна форма на педагогичес¬кия дискурс" (с. 87). От особена
организационна важност е къде се изнася, с кои ученици (различните
възрастови степени) и кога (сутрин, следобед, първи или последен час,
след класна по друг предмет, след час по физкултура и др.).
Урокът по литература е творческата визитка на учителя. В нея в по-
разгърнат или в по-протоколен тип са отразени личност¬ната култура,
литературоведските познания, ерудицията, интели¬гентността,
художественият вкус, симпатиите, ценностните пред¬почитания,
характерологичните качества и др. Учителят посредс¬твом своя урок е
човек на своето време, специфичен образова¬телен актьор. В рамките на
40-45-минутната разгърнатост на урока прозират още индивидуалността му,
стилът на работа и професионално-личностната му отговорност.
Как започва подготовката на самия урок за учителя? Ще ни помогне
методическото пособие на В. Колева „Подготовка на ли¬тературния урок"
(2003).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Урокът по литература - структура

Урокът по литература е да вземеш живота несериозно - страстно и сериозно; да потърсиш отговора на тайнството кой си ти...
Изпратен от:
Teodora
на 2013-09-26
Добавен в:
Лекции
по Методика на обучението
Статистика:
96 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Урокът по литература

27 фев 2010
·
69
·
4
·
1,243
·
127

Чрез урока се организира учебната работа на учениците, чрез него най-вече се осъществява образователният процес. Изключителната роля на урока в учебния процес е причина той да бъде предмет на многобройни изследвания на педагози и методисти...
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
84
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
100
1
1 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Урокът по литература - структура

Материал № 1022772, от 26 сеп 2013
Свален: 96 пъти
Прегледан: 113 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,476
Брой символи: 20,729

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Урокът по литература - структура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
125 28

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
23 28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения