Големина на текста:
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ГЛ.АС.ПАНТЕЛЕЕВА
ТЕСТ С 12-14 ВЪПР.КАЗУСИ, 1 ЗАДАЧА-СМЯТАНЕУ НА ОСИГУРОВКИ
ТЕМА 1
СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ.
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА
I.Същност на социалните рискове и проблеми
Почти всички съвременни езици като синоним на понятието „опастност” се използва
италианската дума „риск” /вероятност да се случи или не/ , в този смисъл най-
различните рискове като пожари, земетресения, болести и др. застрашават здравето и
живота на хората и техните имущества. Рискът се проявява при най-различни случаи, а
източниците на неговото проявление са многобройни.
Рисковете най-общо могат да се характеризират от различни гледни точки:
1.Те винаги са конкретни събития, което означава, че се разглеждат винаги във връзка
с обекта за който съществуват като опастност, конкретни събития./напр.-труд.злополука
и проф.заболяване/
2.Рисковете са нежелани събития, тъй като тяхното настъпване има неблагоприятни
последици.
3.Разделят се на опознати и неопознати в зависимост от степента на проучване и
обяснение на причините за тяхното проявление.
Опознати-възможно да се изучават причините им за настъпване, има покритие на тези
рискове
Неопознатите-нямат покритие, не знаем какво ще ни е нужно
Рисковете по отношение на които има организирана защита се определят като
покрити рискове.
!4.За отделния обект рискът винаги е случайно събитие, което може да настъпи, но
може и да не настъпи, но при неговото наблюдение в големи съвкупности могат да се
установят определени закономерности в това настъпване.
5.Рискът е потенциално събитие, неговото настъпване е само възможност и в този
смисъл се определя като вероятност. В теорията на риска съществуват математическа
/м/у 0 и 1-отношение брой към общото/ и статистическа /от данни/ вероятност .
Статистическата вероятност се използва в застраховането и в соц.осигуряване и се
извежда въз основа на статистически данни и стат.информация за наблюдаваните
събития. Тя представлява отношение между отлъчилите се от съвкупността лица и
наблюдаваните в съвкупността всички лица
Има 2 показателя- честота и тежина
Когато говорим за осигурителен риск, това предполага разглеждането на:
1.Честота на събитието /риска/, която се получава като умножение между
пострадалите обекти /прим.заболелите лица/ или т.нар. осигурителни случаи и всички
обекти в наблюдаваната съвкупност от която са произлезли /или от която произтичат
заболелите лица/
2.Тежина на риска /събитието/, представляваща обема на загубата /напр.броя на дните
във временна нетрудоспособност, които се падат на едно заболяване/. Тежината на
риска представлява по-конкретно отношение между брой дни в неработоспособност
при настъпване на осигурителен случай или общия брой на осигурителните случаи.
II. Социални рискове и проблеми. Социална политика.
В настоящото изложение следва да разгледаме т.нар. социални рискове до достигане до
проблема на социалната политика на съвременната държава
Релацията между тях Соц.рискове-широк обхват
Соц.проблеми
Соц.дейности-решението
Соц.политика-подход,линия
Обществото респ. Държавата има своята ангажираност в решаване на т.нар. соц.
Проблеми в рамките на провежданата от нея соц. Политика.
Соц. Проблеми обикновено се разбират като проблеми на цялото общество и те са
резултат от проявлението на социалните рискове. Най-общо това са рискове, които се
проявяват по отношение на големи групи от хора, могат да се предвиждат , за тях могат
да се изчисляват вероятности, възможно е да се организират , предварителни действия с
които обществото да им се противопостави. Соц. политика не е в състояние да се
ангажира с решаването на всички възникващи и съществуващи проблеми на хората, а
само към онези проблеми определени като социални, защото:
1.те са проблеми на цялото общество
2.за решаването им е неизбежна намесата на държавата
3.решаването на тези проблеми трябва да става не изобщо, а на точно
определено равнище.
ТЕМА 2
КООРДИНИРАНЕ НА СОЦ.ДЕЙНОСТИ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЯХНОТО
ФИНАНСИРАНЕ.
За решаване на социалните проблеми и за постигане целите на соц. политика се
извършват конкретни социални дейности така напр. ако издръжката на
неработоспособните лица е социален проблем, то соц. осигуряване е соц. дейност по
линия на която този соц.проблем ще се разрешава. Соц. дейности наред със соц.
осигуряване са соц.подпомагане,здравеопазване, профилактиката и рехабилитацията,
образованието, грижата за лица в риск и др.
Соц.дейности могат да бъдат класифицирани в различни групи в зависимост от
различни признаци
-според рисковете, които покриват
-според източниците на средства за тяхното извършване и начините на финансиране
-според подхода на разпределение на средстават
-според направлението на разходите
-в зависимост от формата-натурална и парична
-според инструкциите и собствеността
-според възрастовата група на получателите
Две са основните групи дейности
--Социални дейности с осигурителен характер
--Социални дейности с характер на социялна работа
Социалните дейности с осигурителен характер са тези които са насочени предимно
към рисковете на труда и се изграждат на принципа на насрещност на плащанията.
Насрещност-първо да дадем , за да получим /соц.осигур.,здравно осигур., осиг. за
безработица/
Социалната дейности с характер на социална работа, които се провеждат заради
рисковете на живота /рискове-недостиг на
доходи,бедност,престъпност,насилие,наркомания и др/ са :
1.Социално подпомагане
2.Защита на деца, инвалиди и възрастни хора
3.Превенции и лечение на алкохолици,наркомани и др.
За да се реализират на практика социалните дейности е необходимо протичането на
разпределителни и преразпределителни процеси, както и набиране и заделянето на
необходимия паричен ресурс.
При социалните дейности дс осигурителен характер схемата на функциониране
предполага предварително да се направят проучвания и да се предвидят необходимите
средства, пар.ресурс. Те трябва да се набират по точно определен начин , от тях да се
формират социални фондове /пенсионен,общо
заболяване,майчинство,безработица,здравно трудово заболяване,гарантирани вземания
от работниците/. ТРИ СТРАНИ-работник,работодател и държавата
Така натрупаните средства се разпределят по определен начин и приемат формата на
плащания в полза на нетрудоспособните,неработоспособните лица.
Тези плащания имат предназначението да гарантират задоволяване на потребностите на
определено равнище посредством гарантирането /покриването/ на определен
коефициент на заместване на загубения трудов доход /относ. норма % за фонодовете/
Обезщетенията 60% от фонд безработица
80% в случай на общо заболяване
90% в случай на майчинство и при злополуки и проф.заболяване
/При пенсионерите 40% ото дохода преди пенсиониране
15-20% от допълнителен пенс фонд
Изчисляване на пенсии-всеки си избира 3 год преди 1997 и плюс всички години
след това/
Социалните дейности с характер на социална работа имат предимно характер на
подпомагане. При по-голямата част от тези дейности е налице протичането на
разпределителни и преразпределителни процеси, но на много по-широка основа по
линия на държ.бюджети. за тяхното функциониране не се събират предварително
средства и не се създават фондове. Необходимия ресурс се заделя от бюджета на
държавата, също така от неправителствени организации, от фондове за специално
приложение и други.
Разпределението на средства като фактор за финансирането, източниците и начините за
набиране на средства, изходните позиции при двете групи социални дейности се
различават . При тези с осигурителен характер плащанията гарантират определено
равнище на живот, докато при тези дейности с характер на на социална работа, които се
финансират по линия на бюджета, не се създават фондове, не се поемат ангажименти за
определено равнище на плащания, а това се прави според икономическите
възможности, състоянието на източниците, схемата на разпределение и др.
ТЕМА 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 яну 2019 в 15:20 студентка на 35 години от Добрич - Добруджански технологичен колеж към ТУ- Варна, специалност - ИТ, випуск 2009
11 юни 2018 в 00:49 студент на 25 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет бизнес и мениджмънт, специалност - Икономика, випуск 2018
31 май 2018 в 00:49 студент на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - ФХН, специалност - Английска филология
28 апр 2018 в 16:36 студентка на 28 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Социални дейности, випуск 2013
29 юли 2017 в 13:28 учител
05 юни 2017 в 12:14 ученик на 28 години от Пловдив - СОУ "П. Кр. Яворов", випуск 2012
 
Подобни материали
 

Социална работа

15 май 2008
·
105
·
7
·
890
·
21

Колкото и както да са се изменяли през вековете условията, съдържащи предпоставките за инвалидизиране на човека, както и за развитие на собствената му способност за съзнателни въздействия върху тези условия и върху самия него, инвалидност е имало, има и..
 

Същност на социалните рискове и социалните проблеми

22 сеп 2011
·
25
·
41
·
8,447
·
64

Рискът е потенциално събитие – неговото постъпване е само възможност и в този смисъл се определя като вероятност. Рискът е вероятност и определено събитие да засегне даден субект. В теорията на риска вероятността се определя...
 

Социално осигуряване

15 апр 2011
·
38
·
9
·
1,450
·
97

Той означава справедливо компенсиране на загубения доход чрез пропорционално определяне размера на плащанията спрямо трудовото възнаграждение за вложен по - рано труд или за финансов принос към осигуряването...
 

Задача по социални дейности

10 ное 2009
·
154
·
3
·
456
·
224
·
1

Джени и Джон имат четири деца (на 7/8/13/15 г ).Джени изкарва малко пари с непълна (мини) работа...
 

Пенсионни системи

17 фев 2009
·
308
·
14
·
3,911
·
223

Социалното осигуряване и осигурителните отношения имат важно значение за функционирането на системата на труда в съвремнния свят. Затова осигурителните системи се считат за основен елемент...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава.

Материал № 1022595, от 25 сеп 2013
Свален: 20 пъти
Прегледан: 31 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,759
Брой символи: 11,159

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на социалните рискове и социалните проб ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала