Красина Въткова
преподава по Биология
в град София
Големина на текста:
1.Хранене на говеда. Фактори на храненето, които
оказват влияние върху процесите в
предстомашията.
С увеличаване на месната и млечната продукция на говедата
се увеличава и изискванията към храненето и храната.
Необходимо е с фуражите които им се доставят да се
осигуряват достатъчно енергия и хранителни вещества и да
се гарантира правилното функциониране на
предстомашията. От тяхното правилно функциониране се
определят възможностите за консумация на храна и за
постигане на висока продуктивност. В храносмилателните
процеси в предстомашията участват голям брой различни
по вид инфузории и бактерии. Бактериите изпълняват главна
роля в тези процеси. Тяхната дейност се състои в смилане на
целулозата и на подобните на целулоза
съединения.Бактериите също така помагат и за
синтезирането на основната част от необходимите за
говедата водноразтворими витамини и витамин К. Една от
функциите на инфузориите в предстомашията е да
предпазват значителна част от скорбялата от бактерийно
разграждане в предстомашията. По този начин в същинският
стомах и червата преминават по-големи количества
скорбяла, където тя се разгражда и се резорбира и допринася
за поддържане равнището на кръвната захар. Най-важният
показател, който може лесно да се контролира е pH на
търбуховата течност. Неговата оптимална стойност е 6.5 до
7.По-важните фактори, които влияят на процесите в
предстомашията са: тип на дажбата- определя се от вида и
количеството на фуражите и има най-голямо значение за
процесите в предстомашията. При недостиг на сурови
влакнини намалява продължителността на приемане на
храна и преживянето, намалява отделянето на слюнка и се
понижава рH на търбуховото съдържание. Прието да се
нормира не само общото количество сурови влакнини в
дажбите, но и т.нар. структурноактивни сурови влакнини. Те
са по-груби едровлакнести и дразнейки стените на търбуха
предизвикват постоянни движение свързани с размесването
на храната, преживянето и с отделянето на излишните
газове. Скорбялата и захарите осигуряват значителна част
от енергията в дажбите на говедата. При сухите груби
фуражи тя намалява. Нарязването на грубите сухи фуражи
не променя значително структурната активност на суровите
влакнини. Честотта на хранене- условията за нормално
протичане на ферментационните процеси в предстомашята
са благоприятни при даване на дневна дажба на малки
порции и през равни интервали от време. Така процесите в
търбуха на разграждане, синтез и резорбция се стабилизират
и организма непрекъснато се снабдява с необходимите
хранителни вещества. Ред на залагане на фуражите- добре е
първо да се залагат фуражи с по-добра структурна активност
като сено, силаж, а след това концентратите и
кореноплодните. Стабилизатори на ферментационни
процеси в предстомашията- при недостатъчно съдържание
на структурно активни сурови влакнини в дажбите се
намалява слюнкоотделянето и намалява постъпването на
алкални вещества в предстомашията.Буферните добавки
могат да се използват като временна мярка за
предотвратяване на намалението на маслеността на млякото
при неподходящи дажби. При продължителното им
използване ефектът може да бъде отрицателен.
2. Хранене на крави през сухостойният период.
Храненето заема важно място сред факторите за
продуктивността на кравите. Недостатъчното и
непълноценното хранене намаляват получената продукция,
влошават здравословното състояние и репродуктивните
функции на кравата. Прехранването също има отрицателни
последствия.При храненето на крави трябва да се осигурява
потербостта от енергия, протеин, въглехидрати, мазнини,
макро- и микроелементи и мастноразтворимите витамини.
Енергията е основният хранителен фактор, който води до
намаляване на млечната продуктивност на кравите. При
недостиг на енергия в дажбите намалява равнището на
глюкозата в кръвта и се нарушава синтезът на млечната
захар.Енергийното недохранване води до намаляване на
продуктивността , смущения в обмяната на веществата и
влошаване на репродуктивните функции. Храненето на
кравите може да се смята за правилно, когато енергийните
им нужди се задоволяват с дажби с концентрация на
енергия. Протеинът е вторият по значение фактор за
кравите. Недостигът му намалява млечната продуктивност,
предизвиква намаление на белтъчините и мазнините в
млякото, води до нарушения на храносмилателните процеси
и неефективно използване на храната, влошава
репродуктивните функции и води до неустоичивост на
организма към болести. Млечната продуктивност на кравите
намалява с толкова процента, колкото е недостигът на
протеина. Общите протеинови норми се установяват чрез
сумиране на потребностите от смилаем протеин за
поддържане на живота, млекообразуване, бременност и
прираст. Въглехидратите са основен източник на енергия за
кравите и най-важен регулатор за ферментационните
процеси в предстомашията. От количеството и
съотношението на между отделните въглехидрати зависи
нормалното протичане на ферментационните процеси. С
млякото кравите отделят много повече мазнини, отколкото
приемат с храната. При недостатъчно съдържание на
мазнини в храната намалява процентът на мазнините в
млякото. Оптимално за кравите със средна продуктивност е
съдържанието на 2,5 до 3,5% мазнини, а на
високопродуктивните 3,5-4,5%. Осигуряването на кравите с
макро- и микроелементи има голямо значение за здравето и
продуктивността им, за правилното протичане на половият
цикъл, за нормалното протичане на ферментационните
процеси в предстомашията, за ефективно използване на
енергията и протеина във фуражите. Много голямо
внимание при храненето на кравите е необходимо да се
обръща на калция и фосфора. Продължителният недостиг на
калции и фосфор в дажбите води до нарушаване на
минералната обмяна, намаляване на продуктивността,
отпадналост, залежаване и др. За да не се понижи млечната
продуктивност е необходимо да се добавят в дажбите и
натрият и хлорът. Микроелементите особено медта, цинкът
и йодът имат голямо значение за здравето, продуктивността
и репродуктивните функции на кравите. Витамин А има
голямо значение за здравословното състояние на кравите и
особено за нормалното протичане на половият цикъл и за
раждането на здрави и жизненоспособни приплоди.
Витамин D се синтезира в достатъчни количества в тялото
на кравите. За него трябва да се внимава при оборно
отглеждане през зимният период. Витамин Е с съдържа в
достатъчни количества в дажбите на кравите. Желателно е
да е с по-високо съдържание в храната, защото предпазва
млякото от окисление. Витамин К и витамини от група В се
осигуряват в достатъчни количества чрез микробния синтез
в предстомашията и съдържащите се витамини във
фуражите.
3. Хранене на крави по време на лактацията
Хранененто на кравите през първият период от лактацията,
особено през първите няколко седмици след отелването има
голямо значение за млечната продуктивност през цялата
лактация.Важно за началото на лактацията е да се ограничи
периодът на отрицателен енергийен баланас. За да се
преодолее енергийният е необходимо да се повиши
консумацията на храна. В противен случай може да се
предизвика заболяване от кетоза. Мелчната продуктивност
на кравите при недостатъчна осигуреност с енергия
намалява значително не само за този период, но и периода
след него. Репродуктивните функции се влошават. Най-
добър обемист фураж за кравите през първите дни от
лактацията е висококачественото ливадно сено. То може да
се включва в дажбите без ограничение още от първият ден
на отелването. Участието на повече концентрирани фуражи
в края на бремеността позволява тяхното количество бързо
да се увеличава след отелването и по този начин бързо се
преодолява енергийният недостиг и свързаните с него
неблагоприятни последствия. По този начин се стеснява и
съотношението между калция и фосфора и се предотвратява
родилната пареза. За да се гарантира висока млечна
продуктивност особено е необходимо обемистите фуражи да
са с най-добро качество и да имат висока смилаемост,
концетрираните фуражи да са дажбите да са много добре
балансирани по всички хранителни фактори, структурно
активните влакнини не трябва да са под минимума.
Млечната продуктивност на кравите през вторият период на
лактация намалява с около 20% от първият период. За да се
задържи продуктивността на кравите висока през този
период енергийната хранителност на дажбите не трябва да
се ограничава. Млечната продуктивност на кравите през
третият период на лактацията намалява по-бързо отколкото
през предишните два периода. Също така намалява и
концентрацията на енергия. Това е възможност да се намали
делът на концентрираните фуражи в дажбите. През този
период може да се включи в дажбите на кравите по-големи
количества малоценни обемисти фуражи като сенажиран
царвечак, слама и др. Голямо значение има правилното
регулиране на енергийното равнище на дажбите. В края на
периода ако млечността е висока от дажбите се изключват
сочните и концентрираните фуражи.
4. Влияние на храненето на кравите върху състава и
качеството на млякото.
Храненето има значение за качеството на получаваното
мляко. От основните органични съставки чрез хранене може
да бъдат повлияни количеството и качеството на млечните
мазнини, по-слабо на зотните вещества и най-слабо на
въглехидратите. Храненето влияе не само върху
количеството, но и върху качеството на мастните вещества в
млякото. Млечните мазнини се изграждат главно от
продуктите, които се образуват при ферментационните
процеси в предстомашията. Намаляването на мстните
вещества в млякото достига до 1-1,5 процентни единици.
Качеството на млечните мазнини също зависи от храненето.
Съдържанието на белтъчини в млякото също зависи от
храненето. При недостиг на протеин в дажбите се променя
млечната продуктивност на кравите, без да се засяга
съдържанието на белтъчини в млякото. При по-голямото от
необходимото количество протеин в дажбите азотните
вещества в млякото се повишават. Значително влияние върху
съдържанието на белтъчини в млякото оказва енергийната
хранителност на дажбите. Положително влияние на
белтъчини в млякото оказва енергията, която се осигурява
чрез лесноферментиращите въглехидрати-захари и скорбяла.
Голямото увеличаване на структурно активните сурови
влакнини в дажбите влияе отрицателно. Млечната захар е
една от най-слабо променящите се съставки на млякото.
Храненето влияе значително върху витамините и особено
върху витамин А и каротин в млякото. Витамините D, Е и К
и водноразтворимите витамини в млякото също зависят от
храненето.Съдържанието на млякото на макроелементи като
калции, фосфор, натрий, калий, сяра, магнезий и хлор не
зависи от храненето. Значително може да се въздейства
върху микроелементния състав на млякото. Един от важните
показатели за качеството на млякото е титруема киселиност.
За нормално се приема млякото с киселиност по Тьорнер 16-
18 градуса. При отклонения от посочените норми млякото е
с влошени технологични качества. Миризмата и вкусът на
млякото може да се повлияят от редица фуражи- кръмно
зеле, рапица, репица, горчица, захарно цвекло. Кръмното
зеле, рапицата, репицата и горчицата придават на млякото
остра неприятна миризма на хрян. Веществата, които
влошават органолептичните качества на млякото може да
преминат в него преди доене, по време на доене или след
доене. За да се избегне неблагоприятното им влияние е
необходимо да се ограничава количеството им в дажбите, да
се дават непосредствено след доене, да се поддържа добра
хигиена в помещенията.
5. Влияние на храненето върху репродуктивните функции
на кравите
Върху репродуктивните функции на кравите пряко или
косвено влияят почти всички хранителни фактори.
Недостатъчната осигуреност с енергия през следродилния
период е ена от най-честите причини за безплодие на
кравите. Енергийният недостиг в началото на лактацията се
среща при високопродуктивни крави и е приченено от
неправилно хранене през сухостойния период. Друга
причина за безплодие при кравите е небалансираните джаби
с протеин и витамин А. Недостигът на протеин отслабва
жизненият тонус на организма, влошава функциите на
яйчниците и води до смущения в овулацията. Витамин А е
също един от най-важните фактори, от които зависи
плодовитостта на кравите. При недостиг с витамин А се
влошава плодовитостта, отслабва резистентността към
инфекции. Високото съдържание на витамин А в храната на
кравите през сухостойния период е предпоставка за
раждането на здрави, добре развити телета. Недостигът на
фосфор предизвиква функционални смущения в яйчниците,
нередовен еструс. Смущенията са свързани с намалена
секреция на хормони от предния дял на хипофизата, които
стмулират развитието на фоликулите. При недостиг на
манган се предизвикват половоциклични смущения,
намаляване на заплодяемостта, ранна ембрионална
смъртност. Недостигът на цинк предизвиква стерилност,
ранна ембрионална смъртност, тежки раздания и задържане
на плацентата. При недостиг на мед се влошават
оплождането и се засяга ембрионалното развитие на плода.
При недостиг на йод се наблюдават аборти, преждевременни
раждания и гуша при телетата.
6. Нарушения в обмяната на веществата при кравите в
резултат на неправилно хранене.
Една от причините за обменните смущения при кравите,
които се отглеждат при промишлени условия е недостигът
на хранителни вещества. Кетозата е най-често
наблюдаваното нарушение на обмяната на веществата при
високопродуктивните крави. Причина за възникване на
болестта е недостигът на енергия. Признаците, които се
появяват са леко неразположение, промяна в апетита и
намаление на млечността. Най-често обаче заболяването се
усилва и се стига до ясно изразени клинични признаци-
силно влошаване на апетита, преустановяване на
преживянето, нарушаване на храносмилането, залежаване,
схванат вървеж и тежки нервни разстройства, които
понякога завършват с кома и смърт. За да се избегне
заболяването от кетоза е необходимо кравите да се хранят
подходящо през сухостойния период и първите 5-10 седмици
от лактацията. На застрашените високопродуктивни крави е
добре да се дава 100-150г пропиленгликол 8-10 дни след
отелването или 100-200г натриев пропионат 2 седмици
преди и 3 седмици след отелването. Заболяването родилна
пареза или залежаване засяга предимно
високопродуктивните крави и се проявява най-често до
третият ден след отелването. Причина за родилната пареза е
намалението на минералните вещества и най-вече на калция
в кръвта във връзка с млекообразуването. Критичният
период на болестта е три дена. Ако се преоодолее този
период това означава, че организмът се е приспособил. При
засегнатите животни заболяването протича различно.
Понякога се усложнява с кетоза. Профилактиката на
родилната пареза изисква грижи за активизирането на
паращитовидната жлеза, без което е невъзможно да се
мобилизират резервите от калций в костните депа. Това се
постига успешно чрез ограничаване равнището на калций в
дажбите през последните 10-15 дни от бремеността.
Установено, е че мононатривият фосфат активизира пряко
паращитовидната жлеза. Препоръчва се да се дава на
кравите като профилактично средтсво 4 седмици преди и 2
седмици след отелването.
7. Хранене на крави от породи за месо
Към тази категория се отнасят кравите от специализираните
породи за месо и техните кръстоски, които се отглеждат за
производство на телета с високи угоителни способности. За
правилното организиране на храненето на кравите за месо е
необходимо да се познават биологичните особености на
отеделните породи. Потребностите от енергия, протеин,
минерални вещества на кравите се изменят главно с размера
на живата маса и с физиологичното състояние- бременост,
лактация, сухостоен период. Към фуражите подходящи за
крави за месо спадат сламата, бобовите култури, сеното,
силажа, а за летния сезон пашата на естествените пасища.
Концентрати под формата на смески или на зърно се
използват рядко освен при юниците и първотелките. При тях
много често се налага дажбите да се допълват с енергия, за
да се развият животните до желаната степен. При пасищно
отглеждане и подхранване с обемисти фуражи дажбите
обикновено се балансират добре за минерални вещества при
добавка на дикалциев фосфат, сол и микроелемнтна смеска.
При свободна паша кравите пасат около 7 часа. Времето за
паша се разделя през денонощието. Това показва, че през
денонощната парцелна паша времето за паша се увеличава и
по този начин кравите приемат повече сухо вещество. Това
обстоятелство дава основание да се препоръчва парцелна
паша на стадата от крави за месо. При кравите за месо е
целесъобразно да се внедрява широко самохраненето.
Силажът може да се приема на самото силажовместилище,
като се предвижда 25-30 см хранителен фронт, който се
ограничава със специални решетки. Предимствата на тази
практика с , че отпада нуждата от специална техника за
товарене, превозване и разтоварване на силажа, както и за
устройване на площадки за хранене.
8. Хранене на разплодни бици
Пълноценното хранене на биците има голямо значение за
ефективното им използване на развъдно-подобрителната
работа. От него зависят половата активност и количеството
и качеството на получената сперма. При недостатъчно и
непълноценно хранене отслабват половите рефлекси,
намалява обема на еякулата и броя на сперматозоидите в
1см3, силно се влошават качествените показатели на
спермограмата-подвижност, преживяемост, резистентност.
За да се гарантира високото качество на произвежданата
сперма е необходима да се осигури хранене на биците с
добре балансирани и биологично пълноценни дажби.
Силажите и сенажите в умерени количества за подходящи
фуражи в зимните дажби. С тях може да се осигурява до 30-
35% от необходимото сухо вещество. Морковите и тиквите
са източници на каротин. Те се включват в дажбите общо до
5- 10 кг на бик дневно. През летния период зелените фуражи
може да осигуряват до 50% от сухото вещество в дажбите.
Необходимо е преходът към хранене със зелените фуражи да
се извършва постепенно, за да не се допускат нарушения във
ферментационните процеси в предстомашията, което може
да причини влошаване на произвежданата сперма. От
концентрираните фуражи подходящи за биците са овесът,
ечемикът, доброкачествените шротове и др. Много добра
витаминна и белтъчна храна за биците са фуражните
дрожди, които се включват в дажбите им до 400г. Друг
благоприятен фактор са храните от животински произход-
обезмаслено мляко, яйца и др. За подобряване на
спермопродукцията през зимния период се прибавя
витаминен премикс. За правилното балансиране на дажбите
с макри и микроелементи почти винаги се налага в тях да се
включват подходящи минерални добавки-дикалциев фосфат,
натриеви фосфати, готварска сол, микроелементни смески.
9. Хранене на телета до 4-месечна възраст
Храненето през този период е най-важен при отглеждане на
телетата.Осигурява се оптимален растеж и развитие,
предпазване от храносмилателни разстройства, бързо
развитие на предстомашията. Новородените телета нямат
развити предстомашия и през първите 5-6 седмици се
нуждаят от храна с висока смилаемост, висока концентрация
на енергия и ниско съдържание на сурови влакнини. За
задовляване на енергийните нужди в ранна възрас се
използват главно лесносмилаеми храни с висока
концентрация на енергия. С развитието на предстомашията
като енергийни източници в дажбите се използват
обемистите фуражи. Растежът при телетата в ранна възраст е
свързан главно с отлагане на белтъци. Недостигът на
протеин влошава прираста. Протеинът на прясното мляко
има висока смилаемост и най-благоприятен аминокиселинен
състав за телетата в ранна възраст. До 4 седмична възраст
телетата трудно смилат въглехидратите. Мазнините са важна
съставна част в храната на телетата. В ранна възраст с тях се
постига необходимата енергийна хранителност на дажбите.
Мазнините са необходими на телетата и като носители на
незаменими мастни киселини.Растящите телета имат
повишена нужда от минерални вещества и особено от
клаций и фосфор. С млякото и млечните заместители
нуждите от минерални вещества, клаций и фосфор се
задоволяват напълно. През млечният период незадоволени
остават най-често нуждите от магнезий, желязо, йод,мед и
манган.За да се отстрани недостигът от тези елементи е
необходимо в дажбите на телетата от най-ранна възраст да
се включват минерални добавки. Коластрата и
пълномасленото мляко при правилно хранене на кравите
задоволяват напълно нуждите на телетата от мастно и
водноразтворими витамини.За да се ограничат заразните
заболявания при телета до 2-3 месечна възраст им се дават
антибиотици. Коластрата е първата незаменима храна за
телетата. Отличава се от млякото с високото си съдържание
на белтъчини и на албумини и глобулини, имунни вещества
и др. От втората седмица на телетата може да им се дава
стартерна смеска, висококачествено нежно сено. Зелените
фуражи могат да започнат да се дават на телетата от
началото на третата седмица. Силажите, сенажите и
кореноплодните се включват в дажбите на телетата от
началото на втория месец. Вода на телетата се дава още от
първата седмица. До три седмична възраст трябва да бъде
затоплена до 38 градуса, а след това постепенно се
преминава към поене с незатоплена вода.
10. Хранене на женски телета за разплод след 4 месечна
възраст и юници
Основната задача при храненето на разплодни женски телета
след 4-месечна възраст е да се гарантира нормален растеж,
хармонично развитие, добро здраве. Голямо значение при
отглеждането на младите разплодни животни имат
темповете на рстеж. Те се определят от генотипа и
равнището на хранене. При ниско равнище на хранене
растежът е забавен, половото узряване закъснява и
оплождането не може да се извърши навреме. Млечната
жлеза остава неразвита,а продуктивността им след отелване
е незадоволителна. При високо равнище на хранене се цели
по-ранно заплождане на юниците, но това предизвиква
изоставане в развитието на костната система, недостатъчна
зрелост на някои органи и тъкани. Най-добри резултати се
постигат при умерено равнище на хранене. То позвлява
юниците да се заплождат на 17-18 месечна възраст.
Потребностите от хранителни вещества при отглеждането на
младите говеда за разплод се определят от равнището на
хранене. При телетата на 5-6 месечна възраст енергийните и
протеиновите нужди са големи при умерено равнище на
хранене. За задоволяване на протеиновите нужди се
използват синтетични азотни съединения. Големи са също и
нуждите от минерални вещества и витаминни. Важно за
този недостиг е дажбите да са балансирани добре по
отношение на калций, фосфор, магнезий, мед, желязо, цинк
и манган. От тези елементи зависи изграждането на здрава
костна система, което за разплодните животни е
изключително важно. При храненето за телетата на 5-6
месечна възраст най-добър обемист фураж е
висококачественото сено. То се приме в по-големи
количества от другите фуражи и допринася за развитието на
предстомашията. Подходящи са също доброкачествените
силажи и сенажи с повешено съдържание на сухо вещество.
През летния период за всички категории млади телета
основно са зелените фуражи. За юниците над 8-10 месечна
възраст дажбите може да се съставят само с обемисти
фуражи, ако имат подходяща концентрация на енергия и
задоволително качество. За бремените юници след шестия
месец дори когато се хранят с подходящи обемисти фуражи
е необходимо в дажбите им да се включват концентрати. При
практиката на хранене с зелени фуражи през летния период
на телетата на 5-6 месечна възраст се осигурява 60-70% от
необходимата енергия, а от 7-9 месечна възраст 80% от
необходимата енергия. През зимният период когато
силажите и сенажите са основени обемисти фуражи на
телетата и юниците до 5-6месечна възраст се осигурява 50%
от сухото вещество, а на 7-9 месечна възраст 60-70%.
Силажите и сенажите от царевичак имат по-малка енергийна
хранистелност.
11. Угояване на говеда.
Терминът угояване включва отглеждането на всички животни
за клане за производство на месо. За да има добри вкосови
качества месото трябва да съдържа известни количества
мазнини. С възрастта и увеличаването на масата на животните
се променя значително съставът на тялото им. Мазнините се
увеличават за сметка на водата и отчасти на минералните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 авг 2019 в 08:18 студентка на 51 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2014
05 мар 2019 в 11:52 ученик на 22 години от Сливен - ПГХТ "Акад.Неделчо Неделчев", випуск 2015
13 фев 2019 в 14:52 студент на 29 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Зооинженерство, випуск 2020
23 окт 2018 в 19:38 ученичка на 24 години от Стара Загора - ПГВМ "Иван П. Павлов", випуск 2014
20 сеп 2018 в 20:47 ученичка на 28 години от Добрич - ОУ "Отец Паисий"
06 фев 2018 в 14:34 студент на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Зооинженерство, випуск 2016
10 яну 2018 в 12:01 студентка на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Зооинженерство, випуск 2016
01 ное 2017 в 15:39 ученик на 14 години от Стара Загора - ПМГ "Гео Милев", випуск 2023
 
Подобни материали
 

Храната. Белтъци, мазнини, въглехидрати

11 мар 2006
·
1,635
·
2
·
326
·
359

Храната - същност, значение, белтъци, мазнини и въглехидрати.
 

Екосистеми

19 сеп 2008
·
102
·
2
·
419
·
55

Структура и продуктивност. Кръговрат на веществата.
 

Необходимостта от ядрена енергия

18 фев 2006
·
1,332
·
2
·
621
·
65

Доклад за влиянието, безопасността, предимствата на ядрената енергия и нуждата от нея.
 

Хранене и храна на човека

24 окт 2008
·
100
·
2
·
870
·
96

Храненето е съвкупност от вс.процеси, свързани с приемането, преработването и усвояването на храната. То вкл. сл. процеси:приемане на храна, храносмилане, резорбция,метаболизъм и запасяване с енергия и хр.вещества...
 

Хигиена на храненето - Въглехидрати

19 юни 2008
·
120
·
9
·
831
·
41

Храната е един от основните фактори за нормално физическо и психическо развитие, за работоспособността и творческото дълголетие, за запазване и укрепване на здравето...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Биология
Биологична еволюция
тематичен тест по Биология за Ученици от 10 клас
Тест за проверка на знанията върху раздела. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
22
14.06.2019
Тест по Биология за 7-ми клас на тема "Мъхове, папрати, голо- и покритосеменни растения"
изпитен тест по Биология за Ученици от 7 клас
Целта на теста е да провери базисни знания по биология и здравно образование върху уроците: "Мъхове, Папрати, Голосеменни и Покритосеменни растения". Елементарно ниво на трудност. Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
49
1
10.08.2018
» виж всички онлайн тестове по биология

Пищови по приложно хранене от 1 до 15 въпрос от конспекта

Материал № 1021087, от 16 сеп 2013
Свален: 67 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Биология
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 4,504
Брой символи: 27,977

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по приложно хранене от 1 до 15 въпрос от ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Силвия Младенова
преподава по Биология
в град Смолян
с опит от  25 години

Красина Въткова
преподава по Биология
в град София
с опит от  4 години
55

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения