Големина на текста:
Северен централен регион
Географско положение, граници и големина
Регионът обхваща централната част на Северна България. Територията му граничи с
река Дунав и обхваща предимно равнинни и хълмисти земи.
Северната граница на региона /река Дунав/ предоставя редица възможности за преки
контакти със страните от Централна и Западна Европа. Както преди 1989г., така и през
последните 10 години тези възможности не се реализират, поради влиянието на
политически фактори. По тази причина не са развити големи пристанища на река Дунав
в рамките на региона, с изключение на Свищовското пристанище, разширено за
нуждите на “Свилоза”.
Западната граница на региона е до голяма степен условна, с изключение на частта й
край град Искър /Пелово/, където тя преминава по река Искър. Условността се
определя от гравитирането на някои селища от Врачанска област към Плевенска и
обратно.
На юг регионът граничи с всички региони от Южна България. Границата е ясно
очертана, като преминава в по-голямата си част по билото на Стара планина. Това
затруднява транспортните връзки с Горнотракийската низина. За осъществяването им
се използват основно проходите Витиня, Шипченски и Хаинбоаз /”Проход на
Републиката”/. Останалите проходи /Арабаконак, Русалийски, Троянски, Вратник,
Твърдишки/ се използват непълноценно, поради трудностите за почистването им от
снега през зимата.
Източната граница на региона също е условна, тъй като влиянието на В.Търново и
Свищов се простира върху редица селища от Североизточния придунавски регион.
В така очертаните граници територията на Северния централен регион има площ
15239,9км
2
или тя обхваща 13,7% от територията на България. По този показател
Северният централен регион отстъпва единствено на Югозападния.
Природна среда
Релефът на територията е разнообразен, тъй като от север на юг могат да се
разграничат следните негови разновидности. Има: низинен релеф. Подобен е релефът
на Чернополската и Свищовско-Беленската крайдунавски низини. Средната им
надморска височина е 50-60м. Равнинен е релефът на по-голямата част от територията
на региона - на юг до град Павликени и поредицата височини /Ловчански, Микренски,
Търновски, Севлиевски/, спадащи към Предбалкана. Средната надморска височина в
тази част от региона е 100 - 150м, но край Плевен тя достига 300м. Нископланински и
хълмист е релефът на Предбалкана, представен от горепосочените височини и ридовете
Стражата и Антоновски. Средната надморска височина е между 400 и 500м, а
изброените релефни форми имат западно-източно простиране. Това определя до голяма
степен направленията на основните транспортни магистрали в региона. Планински
характер има релефът в най-южните части от региона, които са заети от следните
дялове на Стара планина: Златишки, Тетевенски, Троянски, Калоферски и Елено-
Твърдишки. Поради голямата надморска височина /2376м на връх Ботев от
Калоферския дял и 2198м на връх Вежен от Тетевенския дял/, транспортните връзки с
Южна България са силно затруднени през зимата. Тези връзки се осъществяват основно
през проходите Шипка и Витиня.
Имайки предвид горепосочените особености на релефа в региона може да се каже, че
като цяло той е благоприятен за развитието на селското стопанство, транспорта,
туризма и селищната мрежа.
Полезните изкопаеми са ограничени. Наличието на находища на висококачествени
глини (с. Бутово, Полски Тръмбеш, Горна Оряхоцица, Севлиево), балзат, варовици,
пясъчници стимулира развитието на керамичната и строителната промишленост.
Впдните ресурси се определят от водите на Янтра, Росица, Вит, Осъм и долното
течение на Искър. Използват се комплексно, като са построени редица язовири,
създадени са напоителни системи, добива се електроенергия във ВЕЦ „Росица I и II”.
Минералните води във Вонеща вода, Ловешка и Троянско са предпоставка за развитие
на балнеолечението.
Около 47% от площта е заета от обработваеми земи, а около 8% са заети от естествени
ливади и пасища.
Регионът разполага с наи-големите запаси на букова дървесина в страната. Те са
разположени предимно в Стара планина, където има известни запаси и на иглолистна
дървесина. В Предбалкана преобладават дъбовите гори.
Водни ресурси. Те са представени както от повърхностнотечащи, така и от
подпочвени водоизточници. С най-голямо значение за населението и стопанството на
Северния централен регион са водите на реките Дунав, Янтра, Росица, Вит, Осъм и
техните притоци Каменица, Тученица, Катуница и др. Те се използват за напояване и
като питейна вода.
Със стопанско значение са и минералните извори в селата Сливек, Шипково, Сашево,
Вонеща вода и в град Полски Тръмбеш. Водите им се използват основно за
балнеолечение.
Като цяло обаче водните ресурси в региона се използват нерационално както за
водоснабдяването на селищата, така и за производството на електроенергия. С най-
голямо значение са водите на река Дунав, използвани за транспорт, риболов и
напояване.
Почви. Почвената покривка в региона е разнообразна, което се дължи на
разнообразието на релефа, геоложкия строеж и климатичните условия. В тази връзка
има и ясно изразена зоналност в разпространението на различните видове почви. От
север на юг са разпространени следните почвени видове:
Алувиално - блатни почви. Разпространени са в крайдунавските низини в
непосредствена близост до река Дунав. Тези почви са силно овлажнени и слабо
плодородни. Върху тях вирее единствено блатна растителност.
Алувиално - ливадни почви. Те са разпространени в крайдунавските низини и по
долините на реките Янтра, Росица, Вит и Осъм. Те са с високо естествено плодородие и
върху тях се отглеждат зеленчуци, овощни и някои технически култури.
Черноземи. Разпространени в Дунавската равнина. В Северния централен регион се
срещат излужени, оподзолени и други разновидности на черноземните почви. Върху
тях се отглеждат основно пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло.
Сиви горски почви. Те са разпространени основно в Предбалкана. Отличават се с
високо плодородие и върху тях се отглеждат лозя, овощни култури, хмел, фуражни
култури и др.
Кафяви горски почви. Разпространени са по северните склонове на Стара планина до
1800м надморска височина. Върху тях се развиват широколистни гори /основно от бук /
и се отглеждат картофи, ръж, овес, люцерна.
Планинско - ливадни. Те са разпространени по билните части на Стара планина. Върху
тях се развиват формации от естествени тревни видове, които служат за паша и
източник на сено.
Поради нерационалната обработка на почвите през последните 50 години, южните
части на региона /Ловешка и Габровска области/ са обхванати от активни ерозионни
процеси, които ограничават обработваемите площи. През последните 10 години
тяхната площ намалява с около 200000дка и днес регионът разполага с около 7,5
млн.дка обработваеми земи.
Население
Населението на Северния централен регион наброява около 960082д. или 11,7% от
населението на България. Броят му непрекъснато намалява. Това е резултат от активни
мигразионни процеси и от отрицателния естествен прираст (-9,7%0). Гъстотата на
населението е под средната за страната. Населението е неравномерно разположено по
територият. Регионът има ограничени възпроизводствени и трудови възможности.
Висок е делът на населението в нетрудоспособна възраст, сравнен с този за странта.
Характерна особеност на селищната мрежа е големият брой махали и колиби,
разположени в южните планински и полупланински части. След 1996г. Те имат статут
на села.
Стопанство
Първичен сектор. Северният централен регион разполага с благоприятни условия и
ресурси за развитие на земеделието. Регионът разполага със зна`ителен брой
селскостопански машини. Има свои пазари и осъществава износ на столицата.
Разполага с 16,6% от обработваемата земя у нас. Земеделието има животновъдно-
растениевъдна структура. На север в крайдунавските низини се отглеждат заленчуци,
фуражи и коноп. Дунавската равнинна част на региона дава 14% от зърното и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 апр 2020 в 17:13 потребител
09 ное 2017 в 23:28 студентка на 45 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - великотърновски университет, специалност - Компютърни науки, випуск 2012
18 яну 2017 в 14:47 в момента не учи на 35 години от Гурково
08 мар 2016 в 07:09 ученичка на 23 години от София - 009 ФЕГ "Алфонс Дьо Ламартин", випуск 2017
27 май 2015 в 18:16 ученик на 22 години от Варна - ПТГ, випуск 2017
29 апр 2015 в 15:30 ученичка на 24 години от Горна Оряховица - ПГЛПИ "Атанас Буров", випуск 2015
23 мар 2015 в 13:56 родител на 47 години
17 мар 2015 в 13:09 в момента не учи на 49 години от София
22 май 2014 в 22:18 ученичка на 24 години от Монтана - ФСГ "Васил Левски", випуск 2014
22 май 2014 в 21:05 потребител на 24 години
 
Подобни материали
 

Примерен тест по география

10 мар 2009
·
224
·
7
·
417
·
1

Верните отговори са изписани с по-плътен шрифт. На “отворените” въпроси са дадени примерни отговори като свободен текст. Структурата на теста е примерна и може да търпи промени...
 

Югоизточен регион

19 яну 2009
·
182
·
2
·
566
·
211

Югоизточен регион : географско положение, граници,големина, природни условия и ресурси ...
 

Северен Централен район

12 май 2010
·
55
·
3
·
551
·
115

Географско положение, граници и големина. Природна среда. Население и селищна мрежа. Стопанство и социална среда. Териториални особености. Селища. Екологична ситуация...
 

Северозападен регион

25 дек 2011
·
630
·
19
·
545
·
899

Северозападен регион е най-близката територия на България до Централна и Западна Европа. Регионът е разположен между р. Дунав на север, билото на Стара планина на запад и на юг долината на р. Искър на изток...
 

Западни Родопи

22 юни 2008
·
190
·
2
·
421
·
138

Текстът описва характерните черти на западните Родопи като видове растителен свят, животнски свят, геоложки растеж и развитие на релефа, полезни изкопаеми, климат и води.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Природата, населението и страните на Азия
изпитен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците от 6. клас в края на раздела за Азия. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
12
1
4 мин
15.10.2019
Изходен тест по география и икономика за 5-ти клас
изходен тест по География за Ученици от 5 клас
Тестът съдържа въпроси от изученият материал по география и икономика в 5-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Много лесен)
10
67
1
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Северен централен регион

Материал № 102078, от 29 фев 2008
Свален: 347 пъти
Прегледан: 144 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,255
Брой символи: 10,966

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Северен централен регион"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
18

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
221 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения