Големина на текста:
1.ОИТразглежда предм и метод
на нау.създ. на модерн.ИТ съв-
пада с катаклизма през 17в. ИН
получава името си полит.от
фр.ик.Антоан Монкретиен. по
късно в средата на 18в зас-
луга за развит.на ИТ имат фр.-
ик.известни в литер.като школа
на физиократите с лидер
Ф.Кене.Адам Смит през 1776г е
публик. труд богат.на нар.той
обобщава че ИН изучава с/ма.
от кат/рии и зак.които имат
обективен х/р.В времето се
формират и др движ.за
предмет на пол.ик предствени
от школите на марксизма и
историч.През 19в в англо-
езичната литер и някои европ
стр.се формира ново движение
икономикс(ОИТ) и се дефинира
като обществена наука .която
изучава как общес.Използва
огран.Р-си за задов.на
неогр.чов. потреб.Потр.и р-сите
са 2 осн. Ел.които орпеделят
произв.на стоки и услуги.ОИПр-
потребнист.от бл. Са безгр.а
р/сите са ограничени.
Потребност. желанието на
потреб. да придобиват и да
използват стоки или услуги
доставящи им удовлетв. биват:
първични.вторични,индивид и
колективн.Средства за задов.на
човеш.потр.са бл.Предст.са от
различни матер.прод и услуги
част от тях природата дава в
достатъчно к-во,тези бл. са
свободни(възд ,светл) не се
изучават от ИТ.Бл. чиито
принзка е оскъдност се наричат
ик. Техен източ. е произв.по
отношение на тези бл.
възникват и проблемите пред Ф
и общ-то.Бл.-потреб. и произ.,
за краткотр. и дълготр,и частни
и обществени.Р-си вх. ел. на
произв. за създ. на ик.бл.
Отнош.м/у к-то на произ.
продукт и наличните р-си се
нарича произв.функция. Оск/ст
е важна х/ка на ИН р/сите са
оскъдни спрямо потреб. ако
даден р/рс е оскъден означава
че сме изпрвени пред необх. от
най рац. използване запасите
на р-си.Оттук следва че вс.
индивид е изправен пред
необх.за избор-най добрия
алтерн.вариант на разпред.и
изпозлване на р/сите .такъв
вариант засяаг поведението на
отделния индивид на Ф.ИТ
предполага че осъщ. своя
избор субектите действат рац.
Всеки ик.субект е изправен
пред алт. разходи те изрзяват
стойноста на най високо
оцененото бл.от което трябва
да се откажем за да придобием
друго благо. Оскъдн. рац.избор
и алтер разходи ни насочват
към проблема за ик.ефек. ИТ
използва понятието ГПВ
показва различни комб.на 2 бл
които могат да бъдат произв. в
ик. при пълно използване на
даден обем р/си и дадена
технология. Методология това
е с/ма от принципи и начини на
образов.процес.Има три
метод.етапа:1 описателен
събиране на необходимите
факти:2аналетичен-анализ на
събраните факти и обобще-
нието им: 3 ик.полетика обсл-
ужва повед. на ик.субести.
Метода на индукц. е движ. на
познанието от частното към
общоот и метод на дидукц.
движение от общото към
частното. Връзката на Т при
дадена стока и нейната Ц.на
потреб.пазар се изучава чрез
въвеждане на допускането при
равни др. усл. (изследователя
се абстрахира от вс.Др. факт.
Влияещи на потреб.Т) Поз теор
. изучава стоп.Деиствит.каквато
е обективно Норм.я показва
какво би трабвало да бъде и
опред. правилата на ик.
поведение. микро.изучава
ик.Дейност на отделните
стоп.субекти предпр.и Ф и
ик.повед. на домак.Макро
изучава ик.на държавата
отделните отрасли и региони.
2.Ик.oтн. м/у Х се проявяват в
вид на опред. с/ма тя включва
обекти субекти.и разл.форми
на връзки м/у тях.Видния ик.
Фридман разглежда 2 вида
коорд.на ст.деиност на Х
1.ст.рък.с цен.планиране на ст-
д/ст. 2 ст.д/ст основана на
стихиина коор.на ик. процеси
при която главен сигнал на
дейностите на Исуб. са паз.
цени .Ст.с/ми се делят на 2
признака – формата на
собственоста върху капитала и
според начина на коорд .делим
на командна ик,пазарна ик,
стоп.смес.икон,икон в преход
Всяка ст.Сис. предполага
разгл. На 3? какво как и за кого
да се произведе. Ик с/ма
представлява единство на ик
субекти произв. и потреб.
намиращи се в постоянно
взаимод,.всеки един от
субектите съществува само
защтоо зависи от съществ. на
др субект в с/мата.основни
елементи на ик.с/ма са
произв. разпред. и потреб.на
продукти и р/си.чрез които
произв. и потребл.реализират
своите цели. Производст. е
процес на трансф.на прир.р/си
който ги прави по ценни по
форма местпритеж. или
време.По форма предлага
извършването на физич.и
хим.промени с р/сите.По място
предполага транспорт.на бл.до
потреб.Притеж.има предвид
смяна на собстве.Разпредел.
с/ма.която определя кой какво
ще получи от резулт. на
произв.потребл. е процес при
който .допъл.полезност в
резултат на процеса на
произв.се получава от потреб
Тое крайна цел на вс.ик дейнос
зависи от произв.но и му въз-
действа.4осн.икон.системи
които се определеят от критер-
иите кой взема решенията и
кой притежава р/сите. Ик.
системи могат да бъдат кла-
сиф. в завис. от това каква
собственост са р/сите частна
или обществено. И от това кой
взема решенията биват центр.
когато се вземат решенията от
държ. и децентр.когато реш-
енията се вземат от потр.И
произ.
3.Паз.икон. e ик.с/ма основана
на еквив.размпна, домин.на
част.собств.на р/сите,свободна
конкур.на произв и потреб. Ик.
решения се приемат самост от
освободeн и незав.произв.и
потреб.право на частна
собств-можете да ползвате
благото колкото пожелаете
стига правата на някой друг
да не бъдат наруш.паз.сделки
се осъщест.без пряка връзка
между прод и куп.Паз.се опред
като орган.на размяна в която
куп.и прод.влизат в отнош.на
покуп- прод. на стоки и у/ги.
Паз. се прев-ръщат в мрежи за
свръзка. Осново-пол.катег. са
стоката парите Ц Т, П и
конкур. Паз
изпълнява различни функции
-регулираща алокативна
санираща-възникват предпо.
за устоич. или неустойч.
присъствие на Паз. Паз. се
различават по форма мащаб
местоп, вид на участн.вид на
стоки и ус/ги които се търгуват.
Местни национал.при някой
има пряк контакт при др.не
Някой са високо организ и цен-
трал, др. са огран. и децент-
рал. споре наситеноста биват
равновесен дефицитен с изл-
ишъци , др са легален и неле-
гален.По степента на ограни-
ченост на конкур биват пазари
на съвършенна конкуренция
и пазари на несъвършенна
конкуренция.На Паз.куп. опр-
еделят Т,а прод.П. Най-доб-
рият вариант е паз. и държ да
се разглежд заедно.Основните
етапи на развитието на паз
с/ма- трад.ик.клас кап.Регулир.
Ик, Соц. Паз. Ик. Осн.Ик про-
цеси се реализират в рамките
на традиц.ик. При този тип
с/ми традициите,обичаите
опраделят прак/та за опр. на
р/сите.Решеиня се вземат
самост. от собств. на
р/рси.Главния стимул е удов-
летв. на домакнст.трудът е
ръчен с ниска произв.Липсва
разделение на труда. Клас.
капитализ. възниква с появата
на няколко обстоятелства
възникнали едновременно-
необ/мост от цент.държавна
власт която да гарантира
правото на част собств, револ-
юционните открития в облас-
тта на науката и техн.те правят
възможен замяната на ръчния
труд с машинен. Нараства
производителн. и се появяват
с/мни излишъци за които е
необходимо да бъдат реализ-
ирани на Паз .Класич. Капитал.
се трансформира в регулиран
тип Ик. Паз.с/ма благодарение
на вградените си механизми за
саморегулация е способна да
решава основните Ик задачи
Соц. паз.ИК през 1947 се пр-
оявява идеята за соц паз.ст
при това стоп. се противо-
поставят концентра-цията на
власт децентрализъм организ-
ация и самоупавление. Осн.
принципи са саморегулиране
на Ик-та, финансова
стабилност въвеждането на
соц. амортизатори.
4. ПМ- взаимната вр/ка и взаи-
мод.на осн.ел.на Паз.–Т и П,Ц.
ф/ции 1.Установ Ц са ср/во за
открив. и предав. на инф.м/у
участн в процеса 2.чрез конкур
Ц ПМ осигурява ефект разпр и
използване на ик р/рси.3.Паз.Ц
координират самост.решения и
съгласуват интересите на куп и
прод.4Ц с/ма мотивира рац.
поведение на пазарните
агенти.Т(D) – изразява желан.
и възмож на Х да купуват
стоки и услуги за задов на
своите потреб. В зависимост от
доходите и Ц.възмож.на Х да
закупят една стока ще са
различни в зависимост от
промените в нейната Ц.Т не е
фиксирано количество.Ткол (Q)
е това колич. което се търси
при дадена Ц на стоката.При
неизменни всички др фактори
на Т намал.на Ц води до
съответно увелич. на Т и
обратното.това означава че
същест.обратна завис. м/у Ц и
Т. нарича Закон на Т.Е на
дохода при него при ниска Ц
потреб.може да си позволи да
куп. по голямо кол/во то дадена
стока или обратното.Е на
заместването изразява се в
това че потреб. са
заинтерис.да замест. по
скъп.стоки с по евтини техни
замест. Закона на Т има
изключение : гифън малоц-
енни стоки.при които повиш.на
Ц принуждава потребителите с
ниски доходи да купуват по
големи количества ;Веблен
лукс. стоки, за които предп. на
Х се увеличават заедно с
нарастване на Ц.крива на Т тя
има отр.наклон надолу и
надясно включва различните
комб. м/у Ц и Ткол.най
високата Ц която потреб е
говот да заплати се нарича
резерв. цена. Ф/и-Ц на стокта
и нец. фак. Неценови фактори
са всички извън Ц на стоката
Потр вкусове могат да се
влияят от рекламата изменеие
на модата,др, бр.на куп. Щом
расте води до нараств. На
размер на Т.Промените в
дохода влияят в/у Т на разл.
стоки.Т се проявяа чрез 3вида
стоки: норм-стоки от които се Т
по големи кол.при нараств. на
дохода.малоценни при
промяна в дохода има и
промяна в Т в противо. посока.
Лукс-промяната в дохода не
оказва никакво влияние в/у
Т.цените на др стоки- част от
др. стоки чрез своите Ц
изпълняват ролята на
субститути(замест)повиш на Ц
на ед стока води до увел.на Т
на др стока;др вид са взаим-
одоп. за да се ползва ед стока
е необходима др. стока.при
допълващите стоки зависим. Е
обратна.потреб очакв.ако има
тенденция да се увеличат Ц
потреб. са готови да куп по
големи кол. от дадена стока.
Движ.по кривата пром
наТкол.Изместване на кривата
пром се Т.ПредлSразличните
кол.от дадена стока което Ф
желаят и са в състояние да
предложат на Паз. при дадена
Ц за опр. преиод от
време,.Пкол (Q) орпед. кол. от
стоката което се П при дадена
Ц.Основн.мотив ан Ф при П е
печалб..П зависи от Ц и от
нецен. Ф/ри.(Ц на р/сите,Ц на
др стоки равнище на
технол,очакв. на произв и броя
на прод). м/у Ц на стоката и
нейното П има права пропорц.
колкото е по висока Ц толкова
по голямо количество Ф са
готови да предлагат .Закона на
П - При повишане на Ц Пкол
нараства а при намаляване то
се срива.крива на П на всяка Ц
отговаря опред.кол.П стока
височината от която започва
кривата показва мин.Ц
опр.Пкол.при движ по кр има
промяна наПкол.-Ц,а при
зместване на кривата се
променя П -прменят се
неценофите фактори. .
5. Паз. Равнов(самозвъзпр-
оизвежда се )- баланс м/у Т и
П. Паз.ще е в равн когато няма
причина да се променят Ц и
Кол и когато Т и П установят Ц
при която кол.което прод.жел.
да предложат на Паз. е равен
ан кол.което купувачите желаят
да закупят. Равн Ц (Р
е
) е Ц при
която се изравняват Т и П кол.
равн. кол .това кол.което се
търгува при равн цена.Точката
в която се пресичат Т и П е
точката на равн. всяка Ц над
точката на равн Пкол са по
големи от Т и има излишък .за
всяка Ц под равн точка Т кол
надхвърлят П и на Паз.се
образува дефицит.Равн.Ц се
характ с няколко св/ва:тези
цени изчистват Паз.не позвол-
ява да се образува недостиг
или излишък; устойчива
Ц;реализира се най голям
обем сделки; Равнов. бива
устойчиво(дори и да има
отклон от равн.съст има сили
които се стремят да върнат
Паз.отново към равн)неуст. и
да не се установи равнов
когато при възможна Ц Ткол е
по голямо от П.Когато се измес
кривата на Т или П,равн Ц се
променя и започва процес на
приспобовяане на пазра към
нова равн.Ц и ново равн.кол.И
така периодично на Паз. се
извършва наруш.и възстан на
равнов и тече процес на паз
възст. При повишаване на Т се
увел.равн Ц и кол,при
намаляване на Т намалява
равн Ц и кол.При увеличава не
П се увел равнЦ и кол.и при
намаляване ан Правн Ц се
увел.а равн кол намалява.
6.Еласт.на Т-чувст на Т на една
стока към промените на нената
Ц.ел спрямо Ц на дохода се
измерва чрез коеф наЦ ел-
мряка за чувств на Т на една
стока към промените в нейната
E
dp
=%?Q
d
/%?P
Коеф.за Ц.елТ показва с колко
% ще се повиши или понижи
Ткол от стоката ако нейната Ц
се измени с 1%.Коеф за Цел на
Т е с отриц.знак но той се
пропуска .-еластично,когато
измен в Т е по голямо от измен
в Ц|Ed|>1 %?Qd>%?P
-еденично (Ed|=1 колкото е
изменението на Ц толква и Т-
съвършенно нееластично Т
както и да се пром Ц,Т не се
променя(Ed|=0-нееластично
Т.когато Ц се изменя в по
голяма степен от Т |Ed|<1 -
%?Qd<%?P Съвършено
еластично е Т,когато Edp»JPY
.клони към безкр.Общ.прих.-
TR=P*Q общата сума от пар.
Постъп.получени от реализ на
готовата продукция на Паз.И е
произве. от пазарната Ц на
стоката и прод. кол.от нея
TR=P*Q При елТ намал на Ц
увел ТR и обрат.
При неелас с намаляване Ц
намалява и TR и обратното
При еденич. независимо от
промяната на Ц TR неизменен
Ел на Т от дох.показва как
реагира Т на стоките при
промяна на потр доход,
Изчисляпва се като % изменен
на Ткол. и % изменеи на
дохода E
dy
=%?Q
d
/%?Y кр.косв
Ел на Т на една стока в завис.
Ц на др. стока E
dc
=?Q
a
%/?P
b
%
Важно значение има знакът на
получения коеф при заместв.
се стоки знакът е полож, при
допъл. се е отр,.а когато не са
свързани стоките коеф. е нулев
Ел на П как П реагира в
промените на Ц.изчислява се
като отнош. м/у % измен, на
Пкол и % измен. на Ц, измерва
с коеф на ел Esp=%?Qs/%?P
Съв. нееласт П -Esp=0
Съв. Еласт Esp»JPY
Единично ел -Esp=1
-%?Qs>%?P П е еластично
-%?Qs<%?P П е нееластично
Фактори от които завиис Ел 1:
усл. при които Ф могат да си
осигурят допълн р/си за увел.
на произв ,2Периода от време,.
Моментният период(или
пазарният) кратък интервал от
време,при който произв не
могат да реагират на повиш Т
чрез привличане нови
р/си.Затова в моментен
период П е напълно(или
почти напълно)нееластично.
-Краткосрочният е период,при
който произв имат възмож да
реагират на по-голямото Т чрез
по-пълно натоварване на
съществув. технологически
капацитети,използвайки допъл
работнасила,суровини,полуфа
бр и др. тук част от използ
произв р/си остават постоя-
нни,П придобива известна Ел
спрямо Ц но все още е неел,. -
%?Qs<%?P
-Дългосрочен период е
достатъчно продълж интервал
от време,през който произв
могат да внесат цялостни
изменения в мащабите,
технологията и р/рсната
осигуреност на произв.тук няма
пост. фактори.При този период
П придобива най-голяма Ел -
%?Qs>%?P
.Т на паз.на готовите стоки,
услуги се образува от домак.Х
според своите вкусове пред-
поч. и потребл. търсят стоки и
услуги на Паз и есе явяват с
доходите си.Потребит.излиза
на Паз.със своите безгран.
желания и ограничен доход за
да си задоволи потребн.
Потребност -стремеж за
премахване на известни
неприятни чувства ,породени
от липсата на нещо чрез
премахването на самата липса.
Полезността-значението което
потреб.придава на един
предмет поради способност да
задоволява неговите потреб.
бл.-всяко нещо което смятаме
че е полезност за нас,.
ЗАКОН ЗА НАМАЛЯВАЩАТА
ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ,.
в процеса на задоволяване на
потреб.степента на насищане
нараства, а степента на
нуждата намалява.По тази
причина всяка следваща
еденица на дсдено бл. Прите-
жава все по малка полезност.
Общата полез TU – полезност.
на всички потребени единици
от дадено благо.Пределната
полез.-която потреб.извлича
когато увеличава потреб. на
дадено бл. (МU)може да
приема полож,отриц и равна на
0 ст/сти,MU=?TU/?Q.Кривата
на TU е нарастващата,а на MU
е намaл.Общата полезност е
сума от маржин.
Закона гласи-рано или късно
полезността на поредната
еденица ще запо-чне да
намалява поради свойството
на потребноситте да се
насищат.
Кардинален подход-потреб.
сравнява марж.полезност на
всяка еденица с нейната Ц
MU> P купува
MU<P не купува
MU=P спира да купува,.
Индив. крива на Т е намаляв.
отгоре инадолу и от ляво на
дясно,.
Всеки потреб.опред кол.които
ще търси и купи така че да
максим.полезност си. MU = P
Рентата на потребителя
(потребителски излияък) се
дефинира като разликата
между общата полезност на
една стока и пазарната
оценка.
Ние ценим отделните части от
едно благо по различен начин,
а
плащаме за всички части
еднакво.
Потрбителският излишък се
използва , за да се измерва
благосъчетанието
на потребителите.
Условие за равновесие на
потребителя,- домакинството ,
максимизиращо своята
полезност ще рапзределя
своите разходи м/у различните
стоки на Паз. по такъв начин че
полезността на 1 лев
изразходван за последната
еденица на всяка стока да
бъде еднаква,.
MUa/Pa = MUb/Pb=……
MUn/Pn
Ако страните на
уравнението не са равни
домакин. може да
реорганизира своите покупки
за увеличаване на общата
полезнот
Всяко домакинство купува от
даден продукт в която
маржиналната полезност на
1лв изразходван за поледната
еденица от този продукт се
изравни с маржиналните
полезности на 1 лв за коя да е
друга изразходвана стока,.
Когато това условие е
изпълнено домакинстово се
намира в равновесие,.
Потреб.може да влияе в/у
полезността като купува по-
малки или по-големи
количества от двете стоки.
Потребителя се оказва в
разновесие , когато цени
бл. по същия начин , както ги
оценява и пазарът.
8в.Криви на безразличието,-
Потрбителя консумира мн бл
едновременно.Крива на
безразличие е съвкупност от
точки,.показващи всички
комбинации на кол. от две
стоки които доставят на
домакинстовот еднаква обща
полезност,.
1.Кривите на безраз. не се
допират и не се пресичат
2, кривите имат отриц.наклон
3. колкото е по далеч от
началотона коорд с/ма
разположена дадена крива
толкова по голяма обща
полезност изразява тя,.
4, кривите на безр. Са
изпъкнали към началото на
коорд. с/ма,. Наклонът на
кривата се пределна норма на
заместване MRS
MRSy.x=?Y/?X
Пределната норма на
заместване изразява кол. на
стока Y,които потреб. е готов
да се откаже в замяна на стока
X за да запази същото авнище
на удовл. Алгебричната и
стойност е винаги отриц.
Колкото по малко е колич. от
стоката Y и колтко е по голямо
от стокатаX , с което едно
домакинство разполага толкова
по малко ще е количеството ит
Y което домакин. ще е готова
да жертва за да получи една
допълнителна еденица X.
формата на кривата на
безразличие зависи от
степента на заместване на
двете стоки., пример монети и
обувки,…
ЛИНИЯ НА БЮДЖ.ОГРАН –
показва всички възможни
комбинации от кол. от 2стоки
които може да придобие едно
домак на Паз.,ако изразходва
изцяло своя доход при
зададени цени
Всички точки които лежат в/у
ЛБО ,представляват
комбинация от стоки които
напълно консумират дохода на
домакин.вляво и под ЛБО точк.
представляват комбИН.които
домакин. може да придобие ,но
то няма да изразходва изцяло
своя бюджер
вдясно и над ЛБО са
недостижими -високи доходи
Доходът бива номинален и
реаленСумата пари изразх. за
покупката на една стока плюс
сумата пари изразходвана за
покупката на друга стока не
може да надвишава дохода в
това се изразява бюдж.
ограничение,При ЛБО се
наблюдават няколко случая
УСЛОВИЕ ЗА РАВНОВЕСИЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-
потребяването в/у ЛБО
изразява максимизиране на
полезността в точката в която
лбо се допира до най високата
възможна крива на
безразличие,.
.Решенията на Ф какво как и
колко да произвеждат
определят пазарното П. Фта е
самостоятелна стопанска
еденижа , която използва
производствени р/си за
производството на просукти и
услуги предназначени за
продажба на Паз. с цел
получаване на печалба.Ф имат
неизменни функции:
придобиване на произв р/си,..
комбиниране и преобразуване
на р/сите в готова продукция ;
продажба на получената готова
продукция,. В дейността на Фта
се разграничават вътрешна
страна се проявява в процеса
на съгласуване на производ
р/си и преобразуването им в
готови бл,. Външната страна се
отнася до нейните връзки с
партньорите, Възникването
растежа и ролчта на Ф е
причина да имат способноста
да икономистват транзакц.
разходи,Това са разходите по
сключването на сделки
Максимиз на печалбата е
основната цел на Ф.Ф се
управляват с един единствен
мотив получаването ан по
висока печалба,. Това може да
се получи при обем на
продукцията при който
разликата м/у общите приходи
и общите разходи е най
голяма, Наред с максимиз. на
печалбата Ф могат да имат и
др.цели стабилно присъствие
на Паз.и навлизане в нови
области,Увеличаване обема на
производството,разширяване
пазарния радиус на Фдейност
Основните иснтитуц-правни
форми на Ф са ЕФ, ,. АД;
Дружествена Ф
ЕФ,-първата и най
разпространена форма на
организация,.определена е
като Ф едноличен търговец.
При нея собственикът
организира и осъяествява
стопанската дейност от свое
име и за свой риск,.,той носи
пълна и неограничена
отговорност и за задълженията
на Ф освен със собств. на Ф
той покрива и със личноста и
имущество
Дружествена Ф партнорство
организирана е чрез
обединяване на капитала на
две или повече лица които
съвмествно владеят и
управляват предпр,.най
простата форма на
дружествената Ф е събир друж,
при него съдружниците носят
обща отговорност за дейността
и задълженията на Фта и
разпределят печалбата в
съответствие с дела който
участват,.
При друж. с огран.отгов ООД
отделните съдружниц носят
ограничена отговорност за
задълженията на Фта в
рамките на своята дялова
вноска в капитала на
дружеството
При команд. друж.само част от
съдружниците са неогран.
отговорни и ръководят практич
дейност на Ф.останалите
съдружници командисти
участват само във
финансирането на Ф и са
защитеди и носят отгов. до
размера ан договор. вноска,.
Акц.дружество(корпорация)
е организационна форма ,. В
която функционира едрият
бизнес при него капиталът е
разделен под формата на
акции.отделните акционери
рискуват само тази сума която
са запалтили при покупката на
акциите
Всяка от инстуитуц. правни
форми на Фдейност покзва че
всяка има своите специфични
предимства и при сполучливо
избрана сфера на дейност
може да се развира успешно,.
10в.Произв.е всяка дейност
създаваща полезност и
предоставяща стоки или услуги
на крайния потребител, Факт.
на произв.са земя труд капитал
и предприем.дейнос Осн. Ф
функция е организация на
прооизв.
ПроизФункц представлява
взаимната връзка м/у обемите
на произ и разходите,
Технологически ефективен е
този произв. метод който
осигурпва даден обем
продукция с най малък
физически разход,.
Ик.ефективен е този метод при
който даден обем продук. се
осигурява с най малки по
стойност разходи на р/си,.
Чрез ПФ се установява
макс.количество продукция ,
което може да се получи от
даден обем, производствени
фактори.Тя дава колич.израз
на отнош на допълване и
заместване м/у произвфактори
При анализа на произв.се
объща внимание на фактора
време,.в ИТ фактора време се
обособява на два периода
краткосрочен и дългосрочен,.
Краткосрочен период от време
-при който поне един от
използваните фактори е
постоянен. Тук факторите се
делят на два вида постоянни и
променливи
В дългосрочния период няма
постоянни фактори ,тук са
възможни пормени за всички
използвани фактори.
Общия продукт (TР)-
представлява цялото кол.
продукция създавано от
използваните произ.фактори за
даден преиод от време,.
Средния продукт(АР) –колич.
Произв. продукция което се
пада на единица променлив
фактор,. Изразява средната
производителност на
променливия фактор,. АР=ТР/L
Пределния продукт (МР) е
допълнителния физически
продукт ,получен в резултат
на увел. колич на променливия
фактор с еденица,.МР =?ТР/?L
Определяща роля в кратк.
период има изменението на
пределния продукт
ЗАКОНА ЗА
НАМАЛЯВАЩАТА
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ,.- ако се
увеличава количествтоо на
някой производствен
фактор,при неизменно
количество на останалиоте
производствени ф/ри,
неизбежно настъпва момент от
който предлагането на вспка
допъл. еденица от промен.
фактор дава намаляващ
пределен продукт или
възвръщаемостта от неговото
използване, намалява.закона
няма абсолютен характер ,той
се проявява само в краткоср.
период когато някой то
факторите е фиксиран .
11в. В дългоср период няма
постоянни р/си. Ф може да
извър вс изменения в структ и
обема на използв р/си,.
Ф трябва да намери таква
комб на произв ф/ри която
осигур. тяхната макс произв.тя
трябва да съобрази своя избор
с цените на произ фактори ,. За
да избере иконом най ефектив
комбин,. Изборът на Ф трябва
да бъде в рамките на нейния
бюджет,.
отношен между пределния
продукт на всеки фактор и
неговата Цса равни за всички
използвани призводствени
фактори,.МР1/Р1=МР2/Р2=МРн
/Рн. Изоквантата е крива която
показва определен брой
комбинации между два
производстввени фактора
,осигуряващи равно еднакво
количество продукция,колкото
е по високо разполежна една
изокванта толкова по голямо
количество продукция показва
Когато изоквантата е права
линия това означава
заменимост м/у факторите
Ако е пречупена под прав
ъгъл,.двата фактора не могат
да се изменят и са само
допълващи се,. Изпъкнала към
началото на координатната
с/ма,изоквантата показва че
факторите се заместват в
различни пропорции,.
Зоната на заместване
определя границите в които
двата фактора могат
ефективно да се заместват,
пределната норма на
техническо заместване,MRTS
това е пропорцията в която
един фактор може да бъде
заменен с друг така че
количеството на произв.
продукция да остане
неизменно. Бюджетното огран
определя достъпните
ефективни комбинации на
производствени фактори
линия се нарича изокоста,.
Оптималния технологичен
вариант се определя от точката
в която изокостата е
допирателна до възможно най
високата изокванта,.при
стоящите по долу точки на
изокостата са неефективни,.а
при стоящиата по горе са
недостъпни за да се получи
състояние на равновесие
,.MRTS=MPl/MPk=Pl/Pk
ЕФЕКТ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ НА Ц
при промяна на относителните
цени на производствените
фактори се променят и
комбинациите м/у тях,така се
формират нови изокостни
линии равновесието на
производителя се получава в
нова точка на изоквантата,.
Ефекта от мащаба – ефекта от
промяната на мащаба на
производството се измерва
чрез съотношение м/у
относителното изменение на
обема на производството и
относителното изменение на
количеството на всички
използвани производствени
фактори.Ако изменението
става в една и съща
пропорция ефектът от мащаба
е неутрален,
В дългосрочен период когато
Ф ивеличава мащаба си е
необходимо да се избере
отпимален вариант за
разширяване на фирмената
дейност или да се избере път
на развитие,. Този път показва
как ще се изменят
използваните от Фта
технологии и нейният мащаб
при увел. на бюджета и при
запазване на неизменни
пазарни Ц на използваните
произв фактори,. Ако наклонът
е към абсцисата означава че
оптималните варианти за
увеличаване мащабите на Фта
са по капиталоемки, а когато е
наклоенна повече към
ординатата са по трудоемки
12в. прих и разх са основните
променливи от които зависи
поведението на всяка една
бизнес организация. От
съотношението им се определя
печалбата на Ф и ефективн от
дейността и,Прих. На Фта се
образуват от паричните
постъпления които тя получава
от продаж на произв. готовоа
продукция.Те са поток от
пар.средства които постъпват в
Ф за определено време
размерът на приходите зависи
от кол. на реализираната
продукция и от Ц на еденица
продукция, най общо връзката
м/у произв и прих на Ф се
описва от 3 показа,. Общ
среден и пределен приход
общия приход TR представля
общата сума от парични
постъпления която Ф получава
от продажбата на своаята
продукция за определено
време TR =Q*P,средния пр.
AR падащ се на еденица
продадена продукц,. АR= TR/ Q
средния приход се определя
за всяко дадено равнище на
продажб.кривата на средн прих
показва ценаъа която може да
се получи като приход от
еденица продукция при дадено
количество на продажбите
пределния приход MR
характеризира изменението на
общия приход като резултат от
изменението на количеството
реализирана продукция
MR=?TR/?Q.за да максим.
общия си приход Ф трябва да
следи поведението на
пределния приход,.максимален
общ приход Ф получава тогава
когато пределния приход е
равен на 0
Разходи на Ф-за поддържане
на дейността си ф праи
разнообразни разходи,с най
голямо значение са произв
разходи. Размерът на
разходите се изменя под
влиянието на различни
фактори.Функция на разходите
показва мин.разходи които при
дадени Ц и технологии са
необходими за да се произведе
определено количество
продукция . при анализа на Ф
се използва икономически
подход за определяне на
обхвата и величината на
нейните действ разх те вкл два
вдиа разходи явни и
неявни.Явните се отразяват в
счетоводн сметки.наричат се
външни разходи това са
разходи за суров. материали
горива енргия транспорт
заплата и др.свързани с преки
плащания,
Неявни(вътрешни) разходи,те
са равни на алтернативните
разходи за използване на
труда и предпр.способности на
собственика на Ф принадлеж.
на Ф сгради земя и др,.
съвкупността от от явните и
неявните разходи образува
пълните икономически разходи
Икономически разходи и
печалба–Ф има различни
видове печалба. Счетоводната
представлява разлика м/у
общия приход и явните
разходи,използва се при
определеняна на данъчните
задължения на Ф,Нормалната
печалаба е равна на неявните
разходи които Ф прави при
използване на собствените си
р/си. Ф получава иконом
печалба ако общия приход
надхвърля пълните ик разх,.
Ик.печалба не е част от разх,,
тя е доход получавана над
нормалната печалба,
13в.разходи на Ф в кратк.
период. Делят се на постоянни
и променливи,общи средни и
пределни,краткосрочни и
дългосрочни.Постоянни са тези
рзходи чийто размер,не зависи
от обема на произв.продукция.
Те не се изменят дори ако Ф
спре да произвежда за опр.
период от време.Променливи
са тези чиито размер се изменя
в зависимос от кол.произв.
продукция,при нулев обем на
произв. променливите разходи
също са 0
Общ. разходи са сумата от вс.
разходи за произв на даден
обем продукция -общи
постояни разходи TFC и общи
променливи разходи TVC
TC=TFC+TVC
При увеличаване на обема на
произв. общите разходи се
изменят в зависимост от
своята променлива част,.
Средните –ATC=TC/Q са
разходите за еденица
продукция .,средни постоянни
AFC и средни променливи AVC
ATC = AFC+AVC
AFC= TFC/ Q AVC= TVC/ Q
Пределните МС се измерват
в пром на разх предизвикана
от промяната в обема на
произвежданта продукция
МС=?ТС/?Q
Те показват разходите които
могат да бъдат спестени от Ф в
случай на съкращаване на
обема на произв. краткосрочен
период кривите на средните и
предел. разходи са с U образна
форма.тя е резултат от
влиянието на два противоп
ефекта,.които се увеличават
заедно с увеличаване на обема
на произ продукция те имат
низходящ и възходящ
участък,а кривата на сред
постоянни разходи е
низходщяа във вс.точка,
Когато кривата на пределните
разх пресича кривата на
общите и средните в точките
на техния минимум .наляво от
тези точки увеличаването на
количеството произв продукция
осигурява намаляване на
разходите за еден.продукц,.а
на дясно с нарастванне на
средните разходи.Точката в
която се пресичат кривата на
пределните и средните
промнливи разходи определя
минимума на фу/та на ср.пром
разх.когато средните разходи
достигат своя минимум имаме
икономически капацитет на Ф,
Ф минимиз. разх. тогава когато
средните и предел. разх се
изравнят.При тези развнища на
произв където предел. физ
продукт расте предел. разходи
спадат и обратното,така е и
при средния продукт и ср
разходи.Разходи в дългоср
период- тук всички разходи са
променливи.най важно е
определянето на мащаба.За
всеки размер на Ф съществ.
определени краткоср. криви на
ср разходи.3а да оцени
ефектив. на различните по
мащаб предприятия
предприемачът трябва да
сравнява присъщите за всеки
даден мащаб SRATC ,. Ако
предприемем че Ф може да
избира между три възм
предприятия
Малко средно и голямо значи
че ще има три,. Криви на на ср
разходи SRATC
14в. пазарни структури – Под
пазарна структура се разбира
съвкупоността от обективни
хар/ки на един пазар ,които
определят конкурентното му
равнище. Сред тях най важни
са броя и размерът на Ф
степента на еднородност или
разнородност на продукта
наличието или липсата на
бариери пред навлизането в
отрасъла,разновидности
пазарни структури – пазарна
съвършена и на несъвършенна
конкуренция,. Съвършенна
конкуренция - нито един
индивидуален продавач или
производ не е в състояние да
оказва влияние в/у Ц.а под
несъвършенна конкурен. се
разбира пазар на който
индивидуал,.прозиводители
могат да оказват влияниет в/у
Ц,.тук всички фирми
упражняват пазарна власт,.
Разновидностите на
несъвър.конкуренция са
монопол.олигопол
,монополистична
конкуренция, монопола един
единствен производител
доминира Паз.олигопол там
съществуват малко на борй
едри производители които
упражняват пазарна власт.а
при монополистичната
конкуренц е пазарна структура
при която голям брой
производители се конкурират
за определен продукт ,и
създават предпоставки за
установяването на пазарна
власт.съвършенната
конкуренция характерни
нейни черти са 1в отрасъла
съществува голям брой Ф
всяка от които съставлява
много малка част от отрасл.
произв такъв вид структури се
наричат атомистични 2произв.
произвеждат и се конкурират
на основата на еднороден
продукт,.и при това усл. се
устана единна Ц на реализ
стоки.3Свободен достъп .не
съществуват пречки за
навлизане или излизане на Ф
от отрасъла,4налице е пълна и
достъпна информация за
всички участници в пазарния
процес.За отделния произв при
съвърш конкур Ц е външен
даден фактор,.Ф при съвършен
конкуренция се сблъсква със
съвършенно еластично
Т,независимо от това какви
количества продава тя
получава точно пазарната
цена,.ако се опита да установи
по висока цена,няма да може
да продаде нито един продукт
при съвършенната конкуренция
приходите които Ф
съвършен конкурент
получава–когато Ц е фикс.
средния и маржин приход не се
променят когато се променя
количеството и са равни на
пазарната цена. Графично се
представят като хоризонтални
прави линии на равнището на
Ц. Общия приход се изменя с
изменение обема на
производството щом Ц е пост.
общият приход нараства
пропорц.нарастването на
обема на произв.Графиката е
нарастваща права с начало
началото на коорд с/ма,. В
прозиводст дейност на Ф има
два интервела единия е когато
пределнищя приход превишава
пределния разход а вдтория е
обратното разхода надвишава
прихода,. В тези два интервала
Ф решава върпоса за максим
на печалбата.Що се отнася до
Паз.на съвършената
конкуренция правилото за
максим, на печалбата
придобива друг вид,. За да
максимизира печалбата или
минимизира разходите Ф
произвежда такъв обем при
който пределния разход да е
равен на Ц тогава Фта е в
равновесие,.
15в. дълг период- всички
разходи на Ф стават
променливи тя Ф може да
увеличи физ си капитал.да
смени управленс. си екип и
др,.в този период за да остане
Ф в бизнеса Ц трябва да
покрива средните общи
разходи.Дългоср крива на П на
Ф се отличава с това че тя е по
полегата защото в дългия
период Ф може да променя
обема на произв и започва от
по висока точка .При дългоср.
равновесие не съществува
икон. печалба,.
Дългосрочна крива на П на
отрасъла се образува като се
сумират хоризонтално кривите
на П на всички фирми в
отрасъла едновреемно в
краткосрочен и дългосрочен
период..ако приемем че
пазарът е в дългосрочно
равновесие и Т нараства това
предизвиква изместване на
пазарната крива на Тнадясно и
в резултат ще нарастне Ц. ик.
печалби ще привлекат нови
фирми в отрасъла.Когато Ц
започне да намалява Ф ще
започне да съкращава обема
на произв. процесът ще се
преустанови когато тя се
установи при стария обем и Ц.
Дългоср крива на П показва как
се променя отрасловото П при
изменения на Ц,обема се
променя без да се променя Ц
или дългосрочната пазарна
крива на П при съвършенна
конкуренция е хоризонтална
права,.
Ако всички фирми на един
пазар са идентични налице е
свободно влизане и излизане
от отрасъла и цените на
факторите остават постоянни,
ако навлизането е ограничено
факторите нарастват с
увеличаване на паз. П дългоср
пазарна крива на П е
нарастваща, ако цените на
факторите намаляват с
увеличаването на
обема,дългосрочната пазарна
крива на П е намаляваща,
Ефективност - Налице е
ефективност при разпред. на
р/сите ,ако е невъзможно
каквото и да било преразпр. на
р/сите което би повишило
благосъс. на някой член на
обществото без да намали в
същото време благос. на друг
член на обществот.ПриСъвърш
конку пазарн. Ц и разменяните
кол.са резултат от вазимод на
Т и П. За тях тя е външен
фактор, и при тези условия
потреб така организират
покупкуте си че Ц да е равна на
марж. полезност на последната
купена едница от
продукта.Конкурентното
равновесие е ефективно
защото обемът производство е
произведен при най ниски
разходи и е разпределен
между потреб. така че да се
максимизира общата полезност
има три условия за
ефективност MU= P
конкурентния обем се
разпределя между потр по
такъв начин че се максимизира
общата полезност
MC=P правилото на равните
марж разходи озигурява
произв. на конкурентния обем
при най ниски общи разходи
MU=MC -конкурентния обем
е по ценен за потреб.
отколкото кой да е друг алтерн.
обем стоки ,който може да
бъде произведен със същите
р/си в мащаба на обществото ‚.
За да е налице ефективност
Фтрябва да произвежда при
MC= Пазарът на съвършената
конкуренция е този който
доставя на потреббителите най
голям обем продукт от
зададени р/си и при който се
максимизира общественото
благосъстояние,
16в.Пазар или отрасъл на
който индивид.произв.оказват
някакво въздействие в/у
Ц.Всички Ф притежават
паз.власт или увеличават Ц
паз. власт може да бъде по
голяма или по малка и оттук
идва разгран.на видовете
несъвърш конкур–монопол
олигопол и монополистична
конкуренция.Паз.власт не е
извън паз. или над него,.а
почива в/у използването на
пазарните зависимости
Способността на Ф да
въздействат в/у Ц не означава
отсъствие на конкур.в всеки
отрасъл Ф се стремят да
достигнат оптимаелн обем
произв. неговия размер в
различните сектори на Ик е
различен . В отрасъл в който
производ. разходи намаляват –
с разширяване обема на
произвт Ф получават икономии
от мащаба това значи
предимство на едрото произ
пред Това е естествен моно-
пол. Отрасли в които средните
разходи на производствоот
спадат,след което започват да
нарастват Ф реализира
икономии от мащаба на
производствтоо до опредлена
точка. В тези отрасли ще се
формира структура при която
се конкурират няколко
продавача или олигопол
Диференциация на продукта
това е политиката на Ф при
което тя се стреми да
разграничи своя продукт от
този на своите конкуренти като
му придава уникални
характеристикки –различия в
качествоот модела опаковката
диференциацията на проудкта
е форма на неценова
конкуренция м/у Ф . разглежда
се като фактор за
несъвършенство на Паз.
Ограничения на конкуренц.
Към икономическите
ограничения се отнася големия
размет на първоначалния
капитал за да се построи завод
с големи мащаби трябват
огромни средства които са над
възможностите на много
фирми,,.тук се прибавя и
диференциацията на
продукцията Правовите
ограничения включват
патентите ,лицензирането
митата.Собственост в/у
невъзпроизводим фактор на
производството-собствен в/у
такива фактори на произв
поставя произв в благоп-
риятено положение и
ограничава конкур. никой не
може да почен производството
на диаманти ако няма
диамантена мина,.
Измерване на пазарната
власт тъй като тя е по голяма
или по малка ,.е нужно нейното
измерване. най употребявания
е коефициента на фирмена
концентрация. Изчислява се
като относителен дял на
първите n най едри фирми в
отрасъла, в общото отраслово
производство изразен в %. За
чистия монопол показателите
за отностилена концентрация
са равни на 100%,.а при
съвърш конкуренция клонят
към нула.но този коефициент
не отразява адекватно
влиянието на размера на Ф в/у
пазарната власт.ако в даден
отрасъл има една единствена
Ф коефициента на 4 фирм
концентрация ще е равен на 4 .
в друг ако оперират 4 фирми
коефициента пак ще е равен на
4. Но в първия отрасъл
пазарната власт ще бъде по
голяма отколкото в втроия .
Друг по точен показтел за
отчитане на пазарната власт е
индекса на хърфиндал,.той е
равен на сумата от квадратите
на пазарните дялове на вс Ф в
отрасъла . при чистия монопол
Н =100 на квадрат=10000 ,
докато при съвършената
конкуренция Н = 0
17в. при чистия монопол
съществува един единствен
производител в отрасъла или
единствен продавач на Паз.
Той произвежда продукт на
който не съществуват близки
заместители и са налице
значителни бариери пред
навлизането в отрасъла.при
монопола Ф самата е отрасъла
и трябва да задоволява цялото
отраслово Т. Фта монополист
трябва да взема решения
едновременно за Ц и
обема,..макар и единствен
производител в отрасъла
,монополиста не е в състояние
да наложи каква да е Ц..При
висока Ц Ф може да постигне
голяма печалба в еденица
изделие,цел на Ф е да максим.
печалбата не в единиц изделие
а сумарната печалба.в стрем-
ежа си да максимизира печал-
бата монополисът ще произ-
веде всеки обем при който
марж. приходи превишават
марж разходи. Ц обем котио
максимиз печалбата .
кривата на маржиналните
разходи пресичат кривата на
марж приходи монополистът
максимизира печалбата си
когато приравнява МС към МR.
Тъй като маржиналните
разходи са винаги положителна
величина от МС =МR следва че
и маржиналния приход на
монополиста в точката на
равновесие трябва да бъде
положителен,. Общата печалба
на монополиста е разлиакта
м/у общиите приходи и общите
разходи. Добавъчната печалба
при монопола е икономическта
реализация на пазарното
господство и затова често се
нарича монополна печалба.
Един моноплист получава
печалба единственои само
когато кривата на Т на неговия
продукт лежи над кривата на
срредните разходи. Ф при
монопол е определяща Ц.Фта
максимизира печалбата си при
MR=LRMCТя произвежда само
ако Ц превишава дългоср
средни разходи P>=LRATC.
При P<LRATC Ф преустан
дейността си, Естествен
монопол - единствена Ф
,доставя стока или услуга на
целия пазар при по ниски
разходи отколкото биха
правили това две или повече
фирми .за естестен монопол е
необх. да съществуват големи
икономи oащаба,регулиране на
естествения монопол
ефективно решение е да се
установи Ц,.равна на
маржиналните разходи и да се
субсидира монопола за да
остане в отрасъал,.др начин е
да се установи контрол в/у Ц по
такъв начин че да се позволи
на монополиста да присвоява
справедлива норма на
възвръщаемост Ценова
дискриминация говори се
когато един производител
продава различни единици от
своята стока на различни цени
дискриминация м/у различни
единици от продукта - когато
Ф би установила две цени на
своя продукт е известен като
ценова дискриминация м/у
количествата дискрим на
купувачите има само когато
стоката не може да бъде
препродадна на купувача който
плаща по ниска Ц на купувача
който плаща по висока Ц.За
намаляване на отриц после-
дици от монопола в/у разпред-
елението на доходите могат
да се използват данъците
контрол в/у цените
установяване на
административно регулиране
на цените . държавна
собственост регулиране
държавен контрол без
държавна собственост
.дерегулирането е премахване
на регулирането за определени
отрасли антимонополна
политика тя е пасивна казва
на Ф какво не бива да правят.
18в. монополистично
конкурентен пазар – пазарната
структура която обединява
предимства на конкурентния
механизъм с преимуществата
на икономическия монопол .
разпространени пазари . П се
представя от голям брой
продавачи .има присъствие на
много фирми в отрасъла .всяка
една от Ф. желае да се
ориентира към по висока Ц.
поради големия им брой е
невъзможна координ помежду
им,Ф провеждат независима
фирмена политика заместим-
оста на продуктите може да
има технологична или
икономическа основа
продуктова диференциация
диференц е действ. или
илюзорна,. Действителна
когато са налице различия в
техническите и технологичните
хар/ки и качеството, а
илюзорна когато стоките са
еднотипни но чрез реклама
потеребителите са повлияния
да търсят този вид продукт.две
криви които са зависими една
от друга .кривата която
илюстрира фирмената крива
показва търсените количества
при неизменно поведение на
останалите конкуренти
.кривата която е пазарна
показва пазарните огран-
ичения на Ф. Краткоср фирм
равновесие монополистично
конкурентната Ф реализира в
краткосрочен план
икономическа печалха .
причината е наклонения
характер на фирмената крива
ан Т , Възможно е и
реализирането на
икономическа загуба
дългосрочно равновесие в
дългосрочен план на Паз.
преобладава конкурентният
механизъм за определяне
условията на фирмено
равновесиe.ниските бариери
за навлизане на Паз. не са
препятствиe за значителен
брой продавачи които намират
Паз. привлекателен поради
възможността за икономическа
печалба в краткосрочен план .
Ф. са приинудени да правят
разходи по продажбата ,котио
са средство за неценова
конкуренция и не са присъщи
за конкурентния пазар.
Пазарът не достига ресурсна и
производствена ефективност.
потребителя е готво да плати
по висока Ц за възможносста
да избира между различни
видове продукти удовлетв.
едни и същи потребн. тези
резултати се наричат загуби .
при монополистично конкурент
проблеме на излишните
поризводствени мощности,.
(хотели ,.кина театри)
размерът на излишните
производств мощности е силно
зависим от качеството
деференц продукт и потреби
сигментНеценова
конкуренция особенно място
заемат продуктовото развитие
и рекламата .те изискват
повече разходи но влияят в/у
фирмената крива на Т и
увеличават равнището ан
продажбите . продуктовото
развитие в аден период от
време има своите
производствени и
техонлогични ограничения,Във
времето продуктовото
развитие носи натрупващ
ефект който се разглежда
двустранно 1,Влиянието на
продуктовото развитие върху
останалите фирми да не
изостават.2 печалбите които то
носи на Ф. като източник на по
нататъчно развитие .
Конкуренцията в рекламата е
едно от основните измерения
на не ценовата конкуренц и
важно средств за налагане на
Ф присъствие на пазар . Рекл
облекчава навлизането на
нови фирми манипулира и
заблуждава потребителя.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по микроикономика - пищов

Съкратени теми по микро, достатъчни за подготовка за изпит. Икономически университет Варна...
Изпратен от:
Марти Милчева
на 2013-09-10
Добавен в:
Пищови
по Микроикономика
Статистика:
446 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Пищов по микро икономика
добавена от sara.garabed 16.01.2017
2
38
Подобни материали
 

Фактори и резултати на производството

01 апр 2006
·
907
·
6
·
1,204
·
1

Производството и фактори на производството, обща характеристика на производствената функция, времеви интервали на производството, общ, среден и пределен продукт, закон за намаляващата се производителност на труда.
 

Видове стоки

16 яну 2011
·
37
·
13
·
338
·
98

Купуват закъснелите потребители и не се правят разходи за реклама. целта е да се реализира по голямо количество от складираната стока. Класификация на потребителските стоки...
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за магистри
професионален тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
12.02.2014
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
38
26
1
5 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Теми по микроикономика - пищов

Материал № 1020442, от 10 сеп 2013
Свален: 446 пъти
Прегледан: 639 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 6
Брой думи: 1,901
Брой символи: 9,353

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по микроикономика - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала