Големина на текста:
1 ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДМА И ДНМА
1 Характеристика класификация и оценка на ДМА
ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма,
използват се за осъществяване на определена
дейност(производствена,търговска), за отдаване под наем или за други
цели, като се очаква да бъдат използвани повече от 1 год. За да бъде
признат и отчетен един актив като ДМА трябва да бъдат спазени следните
условия:1)да се вмества в посочените по-горе изисквания 2)предприятието
да очаква да получи икономически изгоди 3)при придобиване стойността
му да може да се изчисли.Друг съществен момент е единичната стойност
въз основа на която става признаването на всеки придобит ДМА,т.е
определянето на праг на същественост.В случаите когато са придобити
активи под този праг, те се отчитат като текущ разход. Към ДМА се
отнасят земите, подобренията в/у земите, сградите и конструкциите,
машините и оборудването, съоръженията, тр.средства,комп.техника,офис
обзавеждането и др. ДМА.За разновидност на ДМА могат да се приемат
дълготрайните биологични активи(ДБА).Х-но за тях е че иконом изгоди от
тях се очаква да се получат в продължение на няколко години.При
придобиване ДМА се оценяват по т.н историческа цена.За историческа се
приема цената която действа в момента на придобиването на активите.Тя
може да бъде цена на придобиване,себестойност,справедлива стойност и
стойност по оценка определена от съда.Цената на придобиване се определя
от покупната цена,митата и невъзстановимите данъци и всички преки
разходи.Те са:транспортни,товарно - разтоварни,за монтаж,за
професионални хонорари.Админ. и др общи разх. Не се вкл. В цената на
придобиване освен ако не са пряко свързани с придобиването на актива.В
цената не се включват и евентуалните отстъпки и възстановимите
данъци.По себестойност се оценяват ДМА които са създадени от самото
предприятия.Тя се образува от извършените производствени разходи.По
справедлива стойност се оценяват ДМА които са придобити
безвъзмездно.По оценка приета от съда се оценяват ДМА които
представляват непарични вноски от акционери или съдружници при
формиране на осн капитал.Независимо от това каква оценка е приложена
при придобиването на ДМА след предаването им в експлоатация те се
водят по тяхната отчетна стойност т.е стойността по която те се отчитат
счетоводно по време на тяхната употреба.
2 Синтетичното отчитане се осъществява със сметките от гр 20 ДМА и гр
27 ДБА.Тези с/ки са активни,дебитират се при увеличение на активите,а се
кредитират при намаление.Крайното им салдо може да бъде само
дебитно.С/ка 613 разх. За придобив на ДМА – тя е калкулационна
с/ка,дебитира се с извършените разходи, а се кредитира при
приключването им.За отразяване на разходите по ликвидирането на ДМА
се използва с/ка 616 разх. За ликвидация на ДМА. С извършените разходи
при този процес тя се дебитира,а се кредитира при приключването
му.Резултатите от ликвидацията и от продажбите на ДМА се отразяват
чрез с/ка 705 приходи от продажби на ДМа.За отчитането на
амортизацията се използва с/ка 241 аморт на ДМА.Тя е пасивна
регулираща с/ка.Кредитира се с начислената амортизация и с извършените
обезценки.Дебитира се при отписване на ДМА с начислената до момента
амортизация.Чрез тази с/ка се отчита и разликата от преоценката на
амортизираната част от преоценявани ДМА.Организацията на
аналитичното отчитана зависи от съответния вид ДМА и ДБА.За всеки
инвентарен обект се открива отделна аналитична с/ка.В аналитичната с/ка
се съдържа информация за датата на придобиване,оценка на
придобиването, полезен срок на годност,прилаган метод на
амортизация,МОЛ и др.Всеки инвентарен обект получава инвентарен
номер.ДМА се посочват по групи в актива на баланса по тяхната балансова
стойност.Балансовата стойност представлява разликата м/у отчетната
стойност и начислената към датата на съставянето на баланса амортизация.
3 Отч. на придоб. на ДМА може да стане по няколко начина.1.чрез
покупка.Когато обектите се заприх. директно-Дт гр.20 и 4531 и Кт 401 или
гр.50.Ако е продълж. процес на придобиване се използва с/ка 613. Дт 613и
4531 и Кт 401.Ако допълн. разх. се осъществяват от друго предприятие
613,4531/401.Ако се извършват от самото предприятие-гр.60/Кт
съответната с/ка и след това се отнасят по предн. 613/ гр.60.Накрая актива
се заприх. гр.20/613.
2.Чрез строителство-3 начина.1-чрез възлагане-сключва се договор м/у
предприятието-възложител и строителя, където се уточняват цената и
авансите.След сключването инвеститора превежда аванса-402,4531/503.
Ако разплащането на даден етап стане за с/ка на аванса-613/402.Ако аванса
не е достатъчен-613/402. След това-613,4531/401,
503.След завършването на обекта за неизплатените строителни работи се
прави същата статия.
Заприх.-203/613.2-По стопански начин-извършените разходи се отчитат по
ик. елемент чрез дебитирането на с/ките от гр. 60 а след това се отнасят по
предназн.-613/гр.60 и обекта се заприх. 203/613. 3-смесен начин-по 613
с/ка се отразяват платените суми на строителите а за частта изпълнена със
собствени сили записванията са както в строителството по стопански
начин.3.Чрез непарични вноски-ДМА се оценяват от 3 лица.Ако се заприх.
по по-висока цена разликата отива в резервите.Дт гр20/101. При
установяване правото на ДК-4531/709.4.Безвъзмездно придобиване.Бива 2
вида: 1.Без условия-гр.20/709 2.Финансирания-има определени условия за
да се ползват придобитите ДМА-гр.20/753. 5.В резултат на излишък-
намерените при инвентаризация ДМА се оценяват по справедлива
стойност-гр.20/709.
6.придобиване от собствена продукция-гр20/303 7. Покупка на цели
предприятия. Има 2 варианта:предприятието спира или продължава да
действа.Разликата м/у покупната цена на предпр. и СК е репутация.Ако
СК/собств. к-л/ е по-голям –отрицателна и обратното. Дт гр.20-20 млн./Кт
503-16,501-4млн. и 231/503.Репутацията се амортизира за 3 години-
603/231. Дт гр.20-20млн/Кт гр 15-4,503-12,232-4 млн. 232/709.
1 ДНМА са установими нефинансови ресурси, които са придобити и
контролирани от предприятието, нямат физ. субстанция, използват се
повече от 12 мес., имат съществено значение при употребата им в
дейността и от използването им се очаква ик. изгода.Към тях се включват
само тези активи които имат
стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две
величини:
1.Възприетия стойностен праг и 2. 500 лв. ДНМА се класифицират в
следните групи:1.Права на индустр. собственост-търговски марки,авторски
права, лицензи и др. 2.Дългоср. придобити права в/у интелектуална
собств.-придобити са въз основа на договореност със създателите им и са
аналогични на горните.
3.Технологични права – формули,модели, шаблони и др. 4. ДНМА в
процес на развитие- разходи за развойна дейност,които още не са
завършени. 5.Други ДНМА- право на ползване ,право на строеж. Разходи-
те, които възникват във връзка със създаването на търговски марки,
издателски права и др. се отчитат като текущи разходи. В зависимост от
начина на придобиване има вътр. и външно създадени ДНМА. Първите се
създават от самото предприятие а вторите се придобиват чрез сделки с
трети лица. Вътрешно създ. се отчитат в зависимост от етапа на създаване
на който се намират.Оценяват се по себестойност, коята включва всички
разх. от момента в който съответния астив за пръв път е постигнал
критериите за признаване до завършването на процеса на развитието му.Не
се включва никаква вътрешна печалба.Външн. създадените се оценяват по
цена на придобиване.
Синтетичното отчитане на ДНМА се осъществява чрез с/ките от гр.21.Те
са активни,дебитират с с увеличенията а се кредитират с намаленията.
Остават с дебитно салдо.
ДНМА се амортизират- използва се с/ка 242.
ДНМА се посочват в баланса па бал. ст/ст
2 Най-честият начин за придобиване на ДНМА е чрез покупка . Дт гр21,
4531/401 или гр50. Ако осъществяването на разходите има продълж.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Oтчитане на придобиването на ДМА и ДНМА

ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за осъществяване на определена дейност (производствена, търговска), за отдаване под наем или за други цели...
Изпратен от:
tin4eto0o0o_
на 2013-09-04
Добавен в:
Общи материали
по Счетоводство
Статистика:
62 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Счетоводство несваляни с над 20 страници от Студенти
 
Подобни материали
 

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане

11 сеп 2007
·
2,228
·
6
·
1,366
·
1,816
·
1
·
2

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на създадената продукция и на операциите с нея.
 

Счетоводен баланс. Активи. Собствен капитал. Приходи и разходи. Пасиви.

29 апр 2007
·
3,190
·
3
·
702
·
931
·
3
·

Понятието баланс е с латински произход. То означава равенство, като понятие е средство за счетоводно отразяване. Счетоводният баланс е техническо средство за отчитане...
 

Структура и съдържание на годишния финансов отчет като елемент на счетоводната политика на предприятието

21 яну 2009
·
1,143
·
63
·
10,069
·
953
·
1

Следователно съгласно проф. Душанов “годишният счетоводен отчет на предприятието може да се разглежда и научно да се третира като система от взаимносвързани и взаимнообусловени носители на резултатна финансово-счетоводна информация.
 

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

10 мар 2008
·
3,176
·
64
·
7,199
·
1,969
·
3
·
2

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
 

Отчитане придобиването на ДМА

10 фев 2011
·
35
·
7
·
1,131
·
57

Съдържа обща характеристика на ДА; оценка при първоначалното признаване; оценка след първоначалното признаване; отчитане на покупка, строителство и други начини...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
13
2
4 мин
08.10.2019
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
4
2
6 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Oтчитане на придобиването на ДМА и ДНМА

Материал № 1019245, от 04 сеп 2013
Свален: 62 пъти
Прегледан: 113 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 117
Брой думи: 45,337
Брой символи: 271,676

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Oтчитане на придобиването на ДМА и ДНМА"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
18

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
16 4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения