Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
1
ДОГОВОРЗАСТРОИТЕЛСТВО
_______________ . . Днес г вгр Кърджалимежду “........................., с
. ................................, .”..................” No ......., ., ......................,адрес грулЕИК
................................................ , представляванаотнаричан закраткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, отеднастрана
и
___________________, ___________________ЕИК със седалищеи адрес
. _________, . “_______________” ___ науправление грул№представлявано
от
___________________________, управителя наричанопо долуза краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ
. 160, . 2 , на основание члалот Законазаустройствонатериторията ТЗ
.иЗЗД се сключинастоящиятдоговор
:СТРАНИТЕ СЕСПОРАЗУМЯХА заследното
. І ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА
. 1. (1) , ЧлВЪЗЛОЖИТЕЛЯТвъзлагаа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТприемада
: _________________________________________________________,изпълни
– , .съгласно количественостойностна сметканеразделначаст оттозидоговор
(2) ,ИЗПЪЛНИТЕЛЯТще извърши работите със своисредствазатруд
, материалиимеханизациякатоноси отговорност аковложените материали не
/ са снужнотокачество и иливлошават качествотонаизвършенитеСМР ина
обектакатоцялов размерна действителнопретърпянатаот Възложителя
.вреда
(3) ,Срещу извършените качественои съгласнопоръчанотоСМР
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТсе задължавадаизплатина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
, , възнаграждение вразмерисрокове ипо редсъгласноусловията на този
договор.
. 2. ,Чл Договорното изпълнениевключва всичкивъзможни видовеработи
, необходимиза окончателно завършванена обекта независимодали са
.упоменатипредварителнов конкурснитеусловияи количествената сметка
. ІІ СРОКОВЕ ЗАВРЕМЕТРАЕНЕ НАСТРОИТЕЛСТВОТО
. 3. Чл Срокът заизпълнение наСМР потозидоговор сеопределяна
______ , , календарнидни съгласнолинеен графикнеразделначаст оттози
.договор
. 4. Чл Срокът заизпълнение започвада тече отдатата наподписванена
( 2) протоколзаоткриваненастроителнаплощадкаприложение№към
Наредба
2
3 31 2003 . №от юлиг за съставяненаактовеи протоколипо времена
.строителството
. 5. () Чл Срокът зазавършваненаобектаподобектаизтичана датата на
съставяне наконстативен акт заустановяванегодносттаза приеманена
( 15) 3 31 2003 . строежаприложение №къмНаредба №от юлиг за съставяне
на актове ипротоколипо времена строителството
. ІІІ ЦЕНАИ НАЧИН НАПЛАЩАНЕ
. 6. (1) , . 1 ЧлЦената на договоренатауслуга поРазделІ члсе формирапо
предложената количествена сметкаисе определяна _______________ . лв с
ДДС, катовключвавсички необходимиразходинаИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
, ,изпълнението наобекта включителнотези за подготовканастроителството
, , ,необходимотовременностроителство транспорта работнатаръка
извънреден
, , - ,трудохранана трудазастраховкана всичкистроителномонтажни работи
, промени в организациятана строителствоторазходи по въвеждане на обекта
в
, -.експлоатацияи всичкидругиприсъщи разходи неупоменати по горе
(2) Договоренатацена еокончателнаи неподлежи надопълнително
.договаряне ипромени
(3) 7 Разплащането сеизвършвавдневенсрокот представянетона
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯна надлежноподписан протокол задействително
изпълнените
, .видовеработи включени вколичественостойностнитесметки ифактура
(4) Плащанияще се извършватпобанковасметкана ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
IBAN_______________ BIC____________ “________________ при банка клон
______________.
. 7. (1) ЧлИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължавада извърши всички
, , . 2, непредвидениработисъгласно Раздел Ічл ако това сепредизвикваот
технологична необходимост ие заявенописменоот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като за
, същите щесе заплащадопълнително поанализи формиранинабаза приетите
, , :показатели заценообразуване посоченив ценовото предложение а именно
? - 1_______ ./ ..средначасоваставка лв ч ч
? - __________ %.допълнителниразходивърхутруд
? - ________ %допълнителниразходивърхумеханизация
? - _______% печалбавърху стойносттана изпълненитеСМР
? - ________ % доставноскладовиразходи върху стойността на
.изпълненитеСМР
(2) , . Анализите сеизготвят спореднормативитенаУСН ТНСи дрбез
, . СЕК априлипса на такиваподоказанифирмени цениВсички ценина
вложенитематериали предварително сесъгласуват спредставител на
.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
. 8 (1) - . 6, . 3,Чл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТщеполучицената в сроковетепочл ал
10 % , 10като отстойността на договора щебъде изплатена авансово всрок до
.работнидни отдатата наподписванена договора
3
(2) Стойността наплатенияаванссе прихващапропорционално отвсяко
.следващо плащанепо договора
V. ІПРАВА ИЗАДЪЛЖЕНИЯ НАВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
. 9. :Чл ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТимаправо да
9.1. проверяваизпълнението навидовете работииотчетната
, документацияпо всяковреме безс това дазатруднявадейността на
.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
9.2. даконтролира качествотонаизвършенитеработилично ичрез
.упълномощени зацелта лица
9.3. даотказваплащанияпри констатиранезабавянесроказа изпълнение
, , на ремонтапри недостатъципропускиили нарушаванетехнологичните
, правила както иприконстатирани нарушенияна БДС приизпълнениена
СМР
.и Правилниказаприеманена СМР
9.4. даанулира договораи даотстраниИЗПЪЛНИТЕЛЯпри недопустимо
, закъснениеилипропуски вкачествотобез това даосвобождавапоследнияот
- .понататъшна отговорност
9.5. даизвършвапроменивъвформата ивидана работитеилинякоятяхна
, - часткоитопонеговомнение санеобходими заподоброто изпълнениена
, .обекта а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТедлъженда гиприеме
9.6. , дапоиска отИЗПЪЛНИТЕЛЯотстраняванена всяколице показало
/ некомпетентност и илинебрежноотношение къмизпълнението на
, строителнитеимонтажнитеработи наобектаиИЗПЪЛНИТЕЛЯТ едлъжен
да
.вземе мерки
9..8. даизисква некачествено изпълнениработидабъдатотстранениили
, поправеникато допълнителнитеразходи втози случайса засметка на
.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
. 10. :Чл ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТе длъженда
10.1. осигури необходимите средства зафинансиране изграждането на
.обекта
10.2. осигури необходимитеразрешения исъгласуванияза нормално
.извършване наработите
10.3. , осигури непрекъснатинвеститорски контрол авторскии строителен
, надзорзарешаваненавъзникналитехнически проблемизаосвидетелстване
на
изпълненитеработи изасъставяне надокументиза междинноплащанеи
.предаване наобекта
10.4. , организирадостъпадосградатаи работатанаадминистрацията по
, .начин невъзпрепятстващ изпълнениетона поръчката от изпълнителя
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИПРАВАНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
. 11. :ЧлИЗПЪЛНИТЕЛЯТедлъжен да
11.1. организираизвършването наработитев сроки приспазване
, необходимата технологична последователностпроектнитепредписания и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2020 в 08:04 студент на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2021
06 май 2020 в 21:46 в момента не учи на 27 години
27 апр 2020 в 16:58 в момента не учи на 40 години
30 мар 2020 в 15:54 родител на 43 години
13 мар 2020 в 18:32 в момента не учи на 30 години
 
Подобни материали
 

Строителни материали и изделия от естествен камък

28 мар 2006
·
578
·
3
·
289
·
160
·
3

Рязане, кълцане, шлайфане,дялане. Всяка скала е самостоятелно геоложко тяло.
 

Зидарии

11 ное 2006
·
942
·
15
·
231

Видове зидани конструкции, видове градивни строителни изделия за зидарии...
 

Изпитване и оценка на строителните конструкции

05 апр 2008
·
300
·
10
·
2,077
·
259

Под изпитване или експериментално изследване на строителни конструкции и съоръжения се разбира опитно изучаване на деформираното и напрегнатото им състояние и поведението им при пробни натоварвания...
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Договор за строителство

Материал № 1019035, от 03 сеп 2013
Свален: 108 пъти
Прегледан: 173 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Договор
Брой страници: 8
Брой думи: 1,891
Брой символи: 12,072

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за строителство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
246

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
195

виж още преподаватели...
Последно видяха материала