Големина на текста:
Вие сте мениджър на малка фирма и като такъв добре съзнавате, че проблемът за
разпознаване на талантливите хора, привличането им на работа в бизнес организациите и
целесъобразното използване на техните дарби и способности за труд е изключително
актуален. Съвременната организационна личност притежава талант, тогава, когато
постига по-високи резултати спрямо известните и наложили се до момента стандарти и
когато демонстрира явно по-големи творчески и иновационни възможности от
останалите в определена област. От особено важно значение за съвременния мениджмънт
е да се наемат на работа талантливи лидери и търговци. За тази цел трябва да се
открият най-подходящите сред все по-високо образованите хора или откриване на
талантите сред така наречените „работници на познанието” или „хората на умствения
труд”.
Като мениджър Вие трябва добре да познавате особеностите на пазара на труда, както и
да сте наясно с икономическата стойност и значение на всяка категория труд за
конкретната организация. В тази връзка напишете:
Формирането на човешките ресурси в организацията има за цел да осигури на
организацията необходимите и по количество и качество хора за осъществяване на
нейните цели и стратегии. Основните дейности, които включва тази функция са:
привличане, подбор, назначаване и освобождаване.
Привличането на персонала е една от най-важните дейности от управлението на
организацията и в частност от управлението на човешките ресурси в нея. Тя е
свързващо звено между дейностите по определяне на потребностите от персонал и
наемането на най-подходящите кандидати за работа в организацията.
Тази управленска дейност може да се представи като последователност от
следните взаимосвързани етапи:
на първо място, определяне изискванията към кандидатите;
на второ място, определяне на източниците за привличане на персонал;
и на трето място, привличане на подходящи кандидати.
Подборът на кадри е естествено продължение на дейността по привличането на
персонала и по същество е процес на набиране на информация за оценка на вече
привлечени кандидати и вземане на решение кои от тях биха могли да бъдат назначени
на определени работни места или повишени.
С назначаването на работа завършва процесът по наемането на персонала и
дейностите по привличането и подбора.
„Винпром Ямбол” EАД прилага съвременни практики за привличане, развитие и задържане
на своите квалифицирани служители, които са най-ценният актив. Инвестициите в знанията и
повишаването на квалификацията на персонала са предпоставка за продължаващия успех на
компанията и нейните продукти.
Във “Винпром Ямбол” ЕАД работят над 130 високо квалифицирани специалисти. Те имат
възможност да посещават редица изложения и семинари в чужбина, където могат да се
запознаят с всички новости в бранша. По този начин обучението им е високо професионално и
от близко се следи за тенденцията в развитието на отрасъла. Основната цел на обучението е
запознаване с последните тенденции при резитбата на лозята и грижите, полагани за тях в
зависимост от предназначението на суровината. Прилага се програма от лекции и нагледни
демонстрации, обиколки и дегустации, запознаване с новите световни тенденции за отглеждане
на лозята. Провежда се обучение, свързано с прогнозиране добива при различните сортове в
зависимост от системата на резитба, за очаквания добив и качеството на гроздето и за
системата за борба с болестите и неприятелите по лозата.
Производственият център на„Винпром Ямбол”EАД разполага с отлични условия на труд,
предразполагащи както за създаването на добра социална среда, така и подпомагащи работната
мотивация и професионална реализация на служителите.
1
„Винпром Пещера” АД вярва, че служителите са най-ценният актив и че инвестициите
в тях са предпоставка за успеха на компанията и нейните продукти. Вследствие
възходящото си развитие „Винпром Пещера" АД се превърна в един от най-големите
работодатели в страната. Към края на 2008 г. в компанията работят над 1000 души –
квалифицирани и мотивирани служители.
Всеки служител на компанията има достъп до системни квалификационни обучения,
както и такива за стимулиране на екипното взаимодействие, изграждането на фирмена
култура, развитие на професионални и мениджърски умения. Новоназначените
служители преминават въвеждаща програма, по време на която се запознават с
историята, постиженията и структурата на компанията, фирмената култура, бизнес
процесите, служителите от различните дирекции, работния процес и екипа.
Компанията има изработена система за оценка на представянето на персонала, като
резултатите от проведените оценки и дадените препоръки са база за разработване на
плановете за обучения. Програмите за развитие на служителите са един от основните
лостове за мотивацията и стимулиране към по-високи екипни постижения. Тя се състои
от специализирани обучения според спецификата на работата, личностния и
професионален профил на всеки от тях, както и курсове за общи и меки умения.
През 2008г. компанията спечели проект за обучение на 208 служители по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” с Ид.№ ЕSF2102-06-10001 под
наименование „Европейски персонал за Винпром Пещера”.
Нашата фирма предлага квалификация на своя персонал, което би спомогнало за повищаване
на техната професионална компетентност .
Предлагането на безплатни курсове на нащите служители би ги мотивирало да разботят по
усърдно и с по- голямо желние. Въпреки предлагането на квалификационни курсове на нащите
служители , считаме че това не би било достатъчно за да мотивира един служител да работи с
желание . Именно за това нащата фирма прелага бонуси под формата на допълнителни
възнаграждения или премии на служителите, които са показали знания и умения на работното
място .
Всеки служител , който работи усърдно и показва желание да се развива занапред ще бъде
поущрем с символична награда, което допълнително би го стимулирала да изпълнява съвестно
и отговорно своите задължения.
Осигуряването от страна на фирмата на служебни събирания под формата на отдихи, екскурзии
и други би било допренесло за изграждането на една сплотена и приятелска работна среда ,
което би довело до намаляване на стреса и умората от продължителния работен ден.
Правила за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд
на „ Технопътстрой „ ЕООД
1. Координаторът по здраве и безопасност, строителите и възложителя изготвят
писмено споразумение за даване на взаимна информация за опасностите и за
разпределяне на мерките по безопасност.
2
2. Техническият ръководител на строежа съвместно с координатора координират
мероприятията и дейностите по здравословни и безопасни условия на труд при
изпълнение на строителни и монтажни работи
3. Строителят, техническият ръководител и координаторът по безопасност и здраве на
строежа следят за осигуряването и изпълнението на аварийното и охранителното
осветление.
4. Техническият ръководител осигурява изпълнението на загражденията на опасните
зони.Границите и местоположението на опасните зони се определят от строителя,
техническия ръководител и се съгласуват от координатора по безопасност и здраве.
5. Изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на
санитарно-битовите помещения се извършва от специално определено от техническия
ръководител лице. Бригадирите на всяко отделно производствено звено носят
отговорност за реда и честота на санитарно-битовите помещения, използвани от
работещите от звеното.
6. Техническият ръководител осигурява реда и чистотата на работните места и
строителната площадка.
7. На строителната площадка се допускат да извършват трудова дейност само лица,
които имат сключен трудов договор с предприятието и притежават необходимата
квалификация и правоспособност за извършваната от тях дейност.
Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
1. Да се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на
труд, противопожарна охрана и безопасността на движението на строителната
площадка, съседните сгради и съоръжения в имота, които се запазват по време на
строителството
2. Строителните площадки в населени места, по пътища или на територията на
действащи предприятия да се ограждат с плътни огради съгласно изискванията на
съответната общинска администрация и да се сигнализират със съответните знаци и
табели. Забранено е използването на бодлива тел за изпълнение на оградата на
строителната площадка.
3. Строителните обекти, разположени по продължението на улици, да се обезпечават с
проходи за общо ползване.
4. При извършване на строителни и монтажни работи по фасади в населени места
работната площадка да се огражда с предпазна
5. Преди започване на строителните и монтажните работи съществуващите на
строителната площадка въздушни електропроводи да бъдат изместени от района на
строителната площадка. Ако това е невъзможно, те да бъдат изключени от напрежение.
6. За осигуряване на безопасността при извършване на работите през тъмната част на
денонощието на всички възможни места за извършване на работите да се осигури
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 апр 2019 в 17:02 студент на 40 години от София - Колеж по телекомуникации и пощи, факулетет - МИТП, специалност - МИТП, випуск 2010
04 юни 2014 в 22:08 студент на 27 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2011
04 сеп 2013 в 12:07 студентка на 39 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Основни етапи на общуването в организацията


Комуникацията е общуване. Взаимовръзка между социални и междуличностни отношения — те са взаимно обусловени и свързани чрез общуването. Три основни страни на процесите ма общуване...
 

Етика и Лидерство


Лидерството е умението да обеждаваш другите да се стремят към определена цел. Това е този човешки фактор който свързеа групата и я мотивира. Литерът изпълнявадве основни роли...
 

Комуникациите в организацията


Комуникирането както вътре в организацията, така и връзката с другите организации. Какво представлява комуникацията в организацията? Какви видове има? И как се осъществява тя?
 

Писмените комуникации в организацията


Писмените комуникации в организацията – писма, писмени доклади и др. и Българският речев етикет....
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по бизнес комуникации и ПР за 1-ви курс
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Лесен)
15
82
1
1 мин
24.07.2013
Тест по писмени и устни комуникации за 1-ви курс
тематичен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, но може да се ползва познавателно и от по-широк кръг хора.
(Лесен)
20
52
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Производствено предприиятие, казуси и документация

Материал № 1018549, от 30 авг 2013
Свален: 0 пъти
Прегледан: 212 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 26
Брой думи: 6,212
Брой символи: 37,587
Цена: 2.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Бизнес комуникации и кореспонденция
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 755 133

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения