Големина на текста:
Нормативна уредба за опазване на горите и
защитените територии
1.Нормативна уредба за опазване на горите
Опазването на горите в Р България се урежда със Закона за горите.
Той урежда всички отношения, свързани със собствеността и
стопанисването на горите, т.е. освен опазването им и управлението,
възпроизводството и ползването им.
Целта на закона е съхранението на българските гори като
национално богатство. Закона се отнася до всички гори, както и за земите
от горския фонд, които не са в защитените територии, независимо от
тяхната собственост.
Горите това са земите заети с горскорастениевъдна растителност с
площ над 1 декар, а земите от горския фонд са всички територии извън
строителните граници на населените места, обхващащи гори, храсти, земи
за залесяване и недървопроизводителни земи.
Опазването на горите и земите от горския фонд е нормативно
регламентирано в глава пета от Закона за горите.
Опазването на горите и земите от горския фонд включва защита,
охрана и контрол. Осъществява се от съответните лесничейства, като
органите на държавната и местната власт, организациите и лицата се
задължават да оказват съдействие на служителите по горите при
изпълнение на служебните им задължения по опазването на горите и
земите от горския фонд.
1.1. Защита
Защитата на горите и земите от горския фонд обхваща мерките по
опазването им от болести, насекоми, плевели, висши паразитни растения,
мишевидни гризачи и други вредители, абиотични въздействия и
провеждане на борбата с тях.
Защитата на горите се организира от държавните лесничейства и от
поделенията за защита на горите.
? Защитата на горите, собственост на физически лица, се
осъществява от държавните лесничейства и от поделенията за защита на
горите.
? Защитата на горите, собственост на общините и други
юридически лица, се осъществява от тях или възмездно от държавните
лесничейства и от поделенията за защита на горите.
Защитата на горите се организира и провежда при условия и по ред,
определени с правилника за прилагането на закона и се извършва със
средства и препарати, разрешени и регистрирани по Закона за защита на
растенията. Прилагането на защитните средства и препарати се
осъществява при условия и по начин, определени с наредба на министъра
на земеделието, горите и аграрната реформа, съгласувано с министъра на
околната среда и водите и с министъра на здравеопазването.
1.2. Охрана
Охраната на горите и земите от горския фонд обхваща
съобразените със закона действия на служителите по горите за
предотвратяване на всички нарушения, свързани с възпроизводството,
ползването и опазването на горите.
В горите и земите от горския фонд независимо от тяхната
собственост се определят охранителни участъци с площ до 20 000 декара.
Охраната на горите се осъществява от държавните лесничейства и
от регионалните управления по горите. Собствениците на гори – общини и
други юридически и физически лица, могат да осигуряват за своя сметка
охрана съгласувано с директора на държавното лесничейство.
Движението на пътни превозни средства в горския фонд се допуска
само по определени и означени за целта горски пътища и места.
Охраната обхваща и действията по опазване на горите от пожари и
от незаконно строителство. Пожароопасният сезон в горите се определя
ежегодно със заповед на ръководителя на Национално управление по
горите. Когато пожароопасният сезон за някои райони не съвпада с
определения, началниците на регионалните управления по горите издават
заповеди за промяна на срока, съгласувани с ръководителя на
Националното управление по горите.
Забранява се палене на огън в горите извън определените за това
места; опожаряването на гори, храсталаци и треви в горския фонд, както и
на 100 м от техните граници.
Кметовете на общините и населените места трябва да организират
групи за гасене на горски пожари. В гасенето на горските пожари
задължително участват и специализираните органи за противопожарна
охрана и служителите по горите. Участие в гасенето могат да вземат и
военослужещите в близките поделения и формирования на Гражданска
защита след съгласуване с началника на съответното поделение.
Редът за спазване на противопожарните правила в горите се
определя с правилника за прилагането на закона и Закона за
Министерството на вътрешните работи.
1.2. Контрол
Контролът по възпроизводството, ползването и опазването на
горите и земите от горския фонд се осъществява от Националното
управление по горите и от неговите органи и поделения.
Държавните лесничейства организират контролни горски пунктове.
Водачите на превозни средства, които превозват дървени материали и др.
са длъжни да спират за проверка на контролния горски пункт. Там се
проверява законният произход на превозваните материали.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Опазване на горите и защитените територии

Опазването на горите в Р. България се урежда със закона за горите. Той урежда всички отношения, свързани със собствеността и стопанисването на горите, т.е. освен опазването им и управлението, възпроизводството и ползването им...
Изпратен от:
Svetla Klimova
на 2013-08-28
Добавен в:
Доклади
по Горско стопанство
Статистика:
25 сваляния
виж още
 
 

Опазване на горите и защитените територии

Материал № 1018444, от 28 авг 2013
Свален: 25 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Горско стопанство
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,321
Брой символи: 9,029

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Опазване на горите и защитените територии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала