Големина на текста:
Хронология и периодизация на РЖЕ в България
Съществуват три основни тези относно началото на РЖЕ и нейната вътрешна
периодизация. Първата и най-стара, застъпвана до 60-те г. на ХХ век, теза определя VІІІ в.
пр. Хр. като начална дата на РЖЕ.
През 1968 г. М. Чичикова предлага нова хронология на РЖЕ в България, базирайки
се основно на развитието на керамиката и нейните паралели със съседни, сравнително
точно датирани обекти. Началото на епохата е отнесено към ХІІ в. пр. Хр. и са разграничени
три хронологически периода на развитие:
1.Ранен - ХІІ – ІХ в. пр. Хр.= НаА и HaВ (по хронологическата схема на Muller-Karpe),
(Urnenfelderzeit в Европа, за Гърция – периодите субмикенски, протогеометричен и
геометричен)
2.Среден - VІІІ – VІІ в. р. Хр.= НаС
3.Късен - VІ в. пр. Хр.= НаD.
През 1974 г. в обобщаваща статия върху проучването на РЖЕ в България, М.
Чичикова внася известно уточнение в предложената от нея начална дата на РЖЕ, като я
поставя в края на ХІІ в. пр. Хр. Не са посочени причините и фактите, наложили тази
прецизация, но авторката разглежда целия ранен етап на РЖЕ (края на ХІІ – края на ІХ в.
пр. Хр.) като преходен период, през който се извършва смяната на бронза от желязото.
Според третата теза РЖЕ започва през ХІ в. пр. Хр. и се разделя на два периода. Като
примери, илюстриращи това развитие могат да бъдат посочени хронологическите схеми на
Г. Тончева, Б. Хензел и Д. Гергова.
През 1975 г., съпоставяйки хронологически археологическите материали от РЖЕ в
Украйна и Молдова с тези от СИ България, Г. Тончева предлага следната хронологическа
схема за тракийския халщат в тези области:
1.Раннотракийски Халщат – ХІ – ІХ в. пр. Хр.
2.Среден тракийски Халщат – ІХ – VІІІ в. пр. Хр.
3.Късен тракийски Халщат – VІІІ – средата на VІІ в. пр. Хр.
През 1976 г. излиза монографията на Б. Хензел, която оказва голямо влияние върху
изследванията върху КБЕ и РЖЕ не само в България, но и в Румъния. За пръв път са
обнародвани редица непубликувани материал и са разгледани в широк географски контекст,
за да бъде посочено мястото им в хронологически план. Б. Хензел също прави
хронологическа синхронизация с Централно-европейската периодизация на П. Райнеке и на
Х. Мюлер-Карпе, като подчертава, че тя трудно може да се приложи за Долен Дунав.
Авторът разделя развитието на РЖЕ в българските земи на два периода:
1. Ранен - 1100 – 800 г. пр. Хр.
2. Среден – 800 – 700 г. пр. Хр.
Изследвайки накитите от РЖЕ, открити на територията на България, Д. Гергова
предлага хронологическа схема, в която застъпва два етапа на развитие на РЖЕ, като
вторият етап се подразделя на три фази:
І период – ХІ –VІІІ в. пр. Хр.
ІІ период – VІІІ – V в. пр. Хр.
СЗ и СИ България: фаза ІІа – началото на VІІІ – началото на VІІ в. пр. Хр.
фаза ІІб –VІІ в. пр. Хр.
фаза ІІс – VІ в. пр. Хр.
Ю България: фаза ІІа – първата половина на VІІІ – средата на VІІ в. пр. Хр.
фаза ІІб – средата на VІІ – средата на VІ в. пр. Хр.
фаза ІІс – втората половина на VІ в. пр. Хр.
През 1980 г. Г. Тончева публикува своята монография върху хронология на РЖЕ в
СИ България. Авторът предлага изчерпателен преглед на съществуващите до този момент
хронологическите схеми както за българските земи, така и за съседните територии. Както и
Б. Хензел, така и Г. Тончева отбелязва слабостите на хронологическите схеми в българската
научна литература, а именно от една страна механичното пренасяне на
централноевропейската халщатска хронология на Мюлер-Карпе за българските земи, което
води до големи неточности, а от друга изграждането на цялостна хронология на периода на
базата само на един тип находки, което не може да се приеме за достатъчно надежно.
Авторът анализира материалите от РЖЕ като в изследването си включва селища,
некрополи, керамика, метални предмети. Като резултат от подробния анализ са предложени
таблици със сравнителна хронология на РЖЕ в България, Румъния, бивша Югославия,
Молдова и Украйна по райони, обекти и находки. Направена е синхронизация също така с
централноевропейската схема на Мюлер-Карпе и с егейската хронология на Троя. Г.
Тончева приема разделянето на РЖЕ на два периода с по две фази, като за втория период
фаза В е разделена на две подфази:
І период - 1050 – 800 г. пр. Хр.
фаза А – 1050 – 900 г. пр. Хр.
фаза В – 900 – 800 г. пр. Хр.
ІІ период – 800 – 550 г. пр. Хр.
фаза А - 800 – 650 г. пр. Хр.
фаза В
1
– 650 – 600 г. пр. Хр.
фаза В
2
– 600 – 550 г. пр. Хр.
Въпреки липсата на единно мнение, хронологическата схема, поставяща началото на
РЖЕ в ХІ в. пр. Хр. и разделяща развитието й на два периода през последните 30 години се
налага като водеща и е поддържана от множество изследователи.
В дисертационния си труд върху раннотракийските погребални обичаи и вярвания
П. Делев подкрепя схемата, поставяща границата между бронзовата и ранножелязната
епоха около края на ХII и началото на ХI в пр. Хр.
В уводната част на дисертацията на Ал. Гоцев, посветена на културата през РЖЕ в
ЮИ България, е направен преглед на по-важните хронологически схеми за РЖЕ в
българските земи. Авторът посочва, че повечето изследователи поставят началото на
епохата около ХI в.пр. Хр., края й – в VІ в. пр. Хр., а границата между двата й периода на
развитие – около ІХ-VІІІ в. пр. Хр.
В дисерацията си, посветена на погребалните практики в Родопите в края на II - I
хил. пр. Хр., К. Кисьов поставя края на късната бронзова епоха в ХI век пр. Хр. и
същевременно посочва ХI век и като начало на РЖЕ.
В обзорна статия върху проблемите на изследването на РЖЕ от 1995 г., авторите - Т.
Шалганова и Ал. Гоцев отделят голямо внимание на въпроса за хронологията и
периодизацията на РЖЕ. Подчертават липсата на специално изследване по този проблем,
който е засяган единствено в рамките на проучванията на общите характеристики на
културното развитие през РЖЕ. Авторите представят съществуващите до момента
периодизации, синхронизирани от една страна със системата на Мюлер-Карпе и от друга с
Егейската хронология. Отбелязват, че повечето учени поддържат тезата за синхронност
между началото на РЖЕ и Троя VIIb
2
, доколкото при определяне на абсолютната дата за
началото на РЖЕ, усилията са насочени към откриване на достатъчно убедителни паралели
с Гърция и Троя.
Шалганова и Гоцев предлагат абсолютната и относителната хронология за РЖЕ в
България на базата на синхронизации на българския материал с Бабадаг, Троя VIIb
2
,
Кастанас, Асирос и Тасос:
І етап - средата на ХI - VIII в.пр.Хр. = НаА2-НаВ (по централно-европейската
хронология) или Протогеометричен и Ранногеометричен период (според Егейската
хронология).
ІІ етап – VІІІ – VІ в. пр. Хр.= НаС – НаD / Геометричен и Архаичен период
В публикацията на ранножелезния могилния некропол до с. Свещари, Т. Стоянов
съставя хронологическа таблица, в който датировката на отделните могили от некропола е
съпоставена със съществуващите различни мнения за датировките на Бабадаг I и II, Троя
VII, Гърция и централноевропейската хронология на Мюлер-Карпе. Подробното
обосноваване на датировката на некропола навежда на мисълта, че Т. Стоянов приема
средата на ХI в.пр.Хр. за начало на РЖЕ.
В дисертационния труд на Б. Бориславов, разглеждащ проблемите на прехода в
Южана Тракия в края на бронзовата – началото на РЖЕ, е направен изчерпателен преглед
на съществуващите хронологически схеми и датировки и за КБ и за РЖЕ. Авторът
отбелязва, че абсолютното датиране на материалите, които характеризират прехода от КБ
към РЖЕ в Тракия може да бъде чрез използването на актуалната Егейска хронология, в
съчетание с калибрирани радиокарбонни дати от обекти със сигурна стратигарфия,
обработени чрез системата wiggle-matching.
В дисертацията си, посветена на културните контакти на Южна Тракия с Егейския
свят през РЖЕ по данни на керамиката, К. Ников отбеляза съществуващата в научната
литература тенденция за изтеглянето на началото на РЖЕ към границата на двете
хилядолетия. Авторът приема като работна хипотеза за началото на РЖЕ в Южна Тракия
датата около 1000 г. пр. Хр., а като долна граница - VІ в. пр. Хр.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хронология и периодизация на РЖЕ в България

Кратък анализ на съществуващите мнения относно хронологията и периодизацията на Ранно Желязната Епоха в България....
Изпратен от:
bgbarbarian
на 2013-08-26
Добавен в:
Анализи
по Археология
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
 

Хронология и периодизация на РЖЕ в България

Материал № 1018162, от 26 авг 2013
Свален: 16 пъти
Прегледан: 28 пъти
Предмет: Археология
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 1,093
Брой символи: 6,240

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хронология и периодизация на РЖЕ в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала