Големина на текста:
ИЗБОР НА ТЕМА
МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Методиката най-общо представлява съвкупност от способи и начини
за най-целесъобразно извършване на някаква работа – в нашия случай на
научните изследвания. Произхода й идва от методи или начини за
получаване на нови и проверка на истинността на старите знания. Затова е
логично да започнем курса с методите за научни изследвания. Акцентите
обаче ще бъдат поставени на прагматизма, на това какво представлява и
как се пише дисертационен труд, с което ще направим опит да бъдем
максимално полезни за Вас.
В състава на методите на научните изследвания се разграничават
общонаучни и локални (специфични) методи от една страна и емпирични
(емпирико-теоретични) и теоретични.
Локалните (специфични) методи са тези, които са специфични за
дадена конкретна наука (на двойното записване и калкулиране в
счетоводството, индексния – в статистиката, балансовия, на експертните
оценки – в планирането и пр.). Общонаучните са всеобщи, отнасят се за
всички научни дисциплини – абстрактен, исторически, логически и пр. Те
влияят на процесите и резултатите на изследванията. Двата вида методи
трябва да се използват в единство, защото дълбочина на познанието с
използването само на един метод на изследване е невъзможно да се
постигне.
Емпирико-теоретичните методи най-широко се използват от
емпирико-теоретичните науки и експерименталните, приложни раздели на
фундаменталните науки. Към тях спадат:
Наблюдението – това е система за фиксация и регистрация на
свойствата и връзките на изучавания обект в естествени условия или в
изкуствено, специално организиран експеримент. Познавателните
възможности на метода зависят от характера и интензивността на
възприятие на обекта на наблюдението, условията на наблюдение,
съвършенството на измерване. Методът обезпечава обширна и
разностранна информация за формиране на научни факти.
Функцията на метода се изразява във фиксация и регистрация на
информацията, класификация на научните факти (по признаци: новост,
особености на свойствата и връзките и пр.) сравнение на зафиксираните
факти, с това, което е известно в науката, с фактите, характеризиращи
други подобни системи. На тази основа могат да бъдат формулирани
научните хипотези.
Експеримент – това е система от познавателни операции, която се
прилага за обекти, поставени в такива условия, които трябва да
способстват разкриването, сравнението, измерването на обективни
свойства, връзки, отношения на обектите и проверка на истинността на
1
теорията по отношение на свойствата, взаимоотношенията,
взаимовръзките. Експериментът е база за развитие на всички отрасли на
научния анализ. Основните сфери на експеримента са три: лабораторен (за
естествени и технически науки), производствен и социален за
управленски, икономически науки, социология, психология и пр.
Експериментът е основа на формирането на хипотези и теории и критерии
за истинност на всяка научна теория.
В икономическата област експериментът може да встъпва в две
форми: а) пряк експеримент – напр. изпробване на нови методи на
отчитане, нов стопански механизъм и пр. Скъп вид експеримент и се
прилага за крупни мероприятия; б) социологическо изследване – това е
основна форма на икономически експеримент. Изисква добро владеене на
социологията или поне консултиране със социолог.
Измерване – това е система за регистрация на количествените
характеристики на измерваните явления или процеси. За техническите и
биологични системи измерването е свързано с еталони за измерване,
мерки, единици за измерване, прибори, а за икономическите – с показатели
– статистически, отчетни и пр. Използването на измерването като метод
изисква добро познаване на количествената и качествена страна на
изучаваните явления или процеси. Познаването на качествената страна е
възможно само чрез познаване на количествените характеристики. При
използването на метода не трябва да се забравя, че измерваните свойства и
процеси се намират в движение и развитие, променят се във времето и
пространството.
Описание – Същността на метода е в систематизация на данните,
получени в резултат на наблюдението, експеримента, измерването.
Данните се изразяват на езика на дадена наука във формата на таблици,
схеми, графики, диаграми. Благодарение на систематизацията на фактите,
обобщаващи отделни страни на явленията, процесите, предметите и пр. се
получава и цялостната картина за тях. В процеса на описанието се
установяват не само фактите, но и зависимостите между тях:
последователност, едновременност, причинност, взаимосвързаност,
взаимоизключване и пр. Това позволява на равнището на описанието да се
установяват емпиричните, статистически зависимости тенденциите
(законите) във вид на функционални зависимости – закон на търсенето,
предлагането, производствена функция, крива на Филипс, еластичност,
гъвкавост и пр.
Логико-теоретични методи
Сравнение – същността на метода се изразява в установяването на
сходство или различие в явленията като цяло или по някакви техни
признаци. За разлика от аналогията, сравнението е насочено на откриване
не само на аналогични съществени признаци, но и съществени признаци на
различие. Това е метод, който позволява да се разкрият тенденциите на
2
общия ход на процеса на развитие, да се открият измененията,
извършващи се в развитието на явленията.Сравнението на различни етапи
или страни на явленията позволява да се разкрият качествените изменения,
нови съществени признаци и пр. Сравнението като метод на познание лежи
в основата на сравнителния анализ на развитие на социалните системи,
страни, региони, предприятия, анализа на проекти, програми и пр.
Аналитичен и синтетичен метод – (на анализа и на синтеза) –
Анализът е метод на научно изследване по пътя на разлагане на предмета
на съставни части, а синтезът – съединяване на получените при анализа
части в нещо цяло. Анализът е метод на научно изследване, при който: 1)
изучавания предмет се разлага на съставните му части, при което се
установяват самите съставни части и качествената им специфика
(качествен анализ); 2) определя се тяхната количествена характеристика
(количествен анализ); 3)изяснява се структурата на изследвания обект
(структурен анализ); 4) определят се поведението и взаимовръзките между
съставните части (функционален анализ). Само разлагането на обекта на
изследването на отделни елементи, разкриването на присъщите на всеки
елемент качества, свойства, отношения и тяхното изучаване позволява да
де опознае предмета, да се разкрият и определят закономерностите му на
развитие. В резултат на това става възможно да се разкрие общата основа,
непреходната вътрешна причинна (каузална) и функционална свързаност
на частите, което ги прави едно цяло, законите, които ги управляват като
цяло.
Метод на синтеза – състои се в това, че съставните части на
изучавания предмет, явление, свойства и отношения, разчленени в хода на
анализа, мислено се съединяват в единно цяло (в система или клас
системи). Синтезирането е процес разкриващ взаимната връзка и
взаимната обусловеност, взаимодействието на всички елементи от
системата.
Противопоставянето и разделянето на методите на анализа и синтеза
е възможно само логически с цел обстоятелствено разкриване на
същността и съдържанието на двете страни на това противоречие. Реално
те са в единство, преплитат се помежду си (като причина и следствие),
нерядко анализа следва след предварителен синтез (напр. работна
хипотеза).
Исторически и логически метод – Всеки процес, предмет, явление
има своя история и логика. Историята на предмета е конкретното му
развитие в цялото разнообразие и последователна смяна на различните
състояния. Историческите връзки са връзките между предшестващото и
последващото, възникналите по-рано и след това. Чрез него се проследява
изменението в обектите и процесите в хронологичен и конкретен порядък.
Икономическата наука обаче по-често използва логическия метод. Той е
повторение на историческия процес в съкратена форма, изчистена от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2020 в 14:37 потребител на 26 години
23 юни 2020 в 16:51 родител на 58 години от Пловдив
07 юни 2020 в 16:12 студент на 30 години от София - Военна академия "Г. С. Раковски", факулетет - Национална сигурност и отбрана, специалност - Национална сигурност и отбрана, випуск 2016
19 апр 2020 в 11:01 студент на 37 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2023
05 мар 2020 в 15:48 студент на 21 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
19 яну 2020 в 20:50 студентка на 25 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2018
02 яну 2020 в 16:23 студентка на 34 години от Враца - Медицински колеж, випуск 2009
19 окт 2019 в 08:47 потребител
03 юли 2019 в 22:45 студент на 38 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2018
21 юни 2019 в 23:38 студент на 39 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Управление на здравни грижи, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Сравнителен анализ на паричната политика в условията на паричен съвет и на централна банка

14 дек 2007
·
437
·
16
·
3,174
·
183

Синтезирано се описват основните видове парична политика и парични режими, прилагани в управлението на икономиката на дадена държава, и на тази база се описват отличителните белези на паричния режим в РБ към настоящия момент с акцент върху особеностите му
 

Видове икономически анализи

10 фев 2008
·
109
·
3
·
803
·
10

В различните области, за различните обекти и в зависимост от поставените цели икономическият анализ може да има разнообразни и многостранни функции...
 

Анализ на бюджет 2008

09 апр 2008
·
961
·
54
·
5,768
·
221
·
2

Анализ на проектобюджета за 2008 година на Република България.
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
73
1
2 мин
24.08.2018
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
277
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Избор на тема. Методи на изследване.

Материал № 1015337, от 16 юли 2013
Свален: 131 пъти
Прегледан: 217 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 61
Брой думи: 20,622
Брой символи: 129,580

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Избор на тема. Методи на изследване."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала