Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
Големина на текста:
ИЗПИТ ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
„Развитие на лидерски качества и умения”
Отговори на въпросите върху книгата: “Човекът – социално животно ”
на Елиът Арънсън
Разработил: Илиана Иванова Цигова фак.№ 22034011
(Тук напишете Фак. № и името си)
Коя е основната идея / теза изказана в книгата?
„Човекът – социално животно” от Елиът Арънсън е известна още като "Библиятa нa
aмepикaнскaтa социaлнa псиxология." (Rеvuе dеs Quеstiоns Sciеntifiquеs).
Тя е замислена като въведение в света на социалната психология, а не като енциклопедичен
каталог, изброяващ изследвания и теории.
Целта на кингата е да посочи какво занчение могат да имат изследванията в областта на
социалната психология по отношение на някои от пробемите на съвременното общество.
Повечето от данните следват научния подход и се основават на експериментални
изследвания, но по-голямата част от примерите обаче са почерпани от актуални за времевия
контекст (актуално разглеждани и в нашето съвремие) социални проблеми в САЩ. Сред тях
са предрасъдъците, пропагандата, отчуждението, агресивността, войната, смутовете и
политическите вълнения.
Арънсън защитава тезата, че социалните психолози могат да изиграят роля за превръщането
на света в по – добро място за живеене, защото те са в изгодна позиция да повлияят
благотворно върху обществения мироглед, разширявайки познанието ни за значителни
явления като конформизма, убеждаването на самия себе си, предрасъдъците, любовта.
Книгата е посветена повече на човешките социалнопсихологически проблеми, от колкото на
човека като явление изобщо. Авторът се стреми не само да анализира северноамериканския
начин на живот, но и да покаже общочовешки проблеми и алтернативните им решения.
Какво е основното послание на нейния автор?
1
При решението си да напише „Човекът – социално животно” Арънсън взема пред вид своите
студенти. В петнадесетгодишната си преподавателска дейност, той стига до извода, че макар
подробното представяне на всички становища да е полезно и интересно за колеги -
преподаватели, то често оставя студентите равнодушни. Няма нищо по-сигурно от това да се
изложат всички страни на всички въпроси, но няма и нищо по-отегчително. В книгата си
демонстрира старание да остане кратък, но в същото време да предостави изчерпателен
коментар и да обясни сложни проблеми ясно и логично, без прекалено да опростява нещата.
Едно от основните послания на авторът е че експерименталният метод е най-подходящият
начин да се разбере сложно социално-психологическо явление. Според него единственият
начин да се опознае реално светът е като се пресъздаде. За да се разбере точно "кое какво
поражда" не е достатъчно само да наблюдаваме, трябва сами да създадем това "кое", за да
сме сигурни, че то действително е породило въпросното "какво".
Арънсън се спира на причинно-следствените връзки, разкрити в експериментите, като
валидни, когато бъдат пренесени от лабораторията в реалния живот. За себе си казва, че като
учен обича да работи в лаборатория, но като гражданин държи да има прозорци, през които
да гледа света. През прозорците може да се гледа в двете посоки, за това често се извличат
хипотези от ежедневието, които най-добре могат да се проверят в стерилните условия на
лабораторията. За да не се позволи и те да станат стерилни, лабораторните открития трябва
повторно да изнесат навън и да се провери отново дали са валидни в живота.
Какво ново научихте от книгата?
Арънсън прави анализ на редица социални явления – като се започне с конформизма, през
влиянието на медиите, пропагандата и рекламите върху човешкото съзнание, агресивността,
предразсъдъците, обичта и привързаността. Впечатли ме главата за оправдаването и
психологическите последствия от недостатъчното оправдаване на собственото поведение.
Как са самозаблуждаваме? Какви са механизмите? Човекът е способен на рационално
поведение, теорията на познавателния дисонанс само предлага, че в голям брой случаи
поведението ни не е рационално, макар от наша гледна точка да изглежда съвсем разумно.
Изследванията многократно показват, че единственият начин да се минимализира насилието
е непрекъснато да се намалява неправдата, пораждаща фрустрация, която често изригва в
необуздана агресия. В глава пета Човешката агресивност, търсейки отговор на въпроса „Как
да се намали насиллието?” наред с наказанията и наказването на агресивните модели, като
средство се предлага култивиране и развиване на емпатия към другите хора. Развиване на
емпатия към ближния!
Като поддръжник на индивидуалността въпросът за съпоставката между когнитивизмът и
индивидуализмът и влиянията, които хората оказват върху убежденията или поведението на
другите ми е интересен. Когато реалността е неясна другите хора стават основен източник на
информация. Поради факта, че човекът е "социално животно", той живее в състояние на
напрежение, разпънат между ценностите, свързани с неговата индивидуалност
2
(нонконформизъм) и ценностите, свързани с конформизма (колективизъм). Арънсън
обобщава, че институциите харесват по-скоро конформиста, отколкото нонконформиста.
Въпреки това, той съвсем не прокарва идеята, че конформизмът винаги спомага за
адаnтацията на личността, а нонконформизмът винаги пречи. В някои ситуации
конформизмът е изключително желан, а нонконформизмът би бил истинска катастрофа –
като например шофирането в общоприетата страна на улицата.
Примерите от социалната действителност в цялата книга са много интересни и за някои от
фактите не знаех – например за президента Кенеди и ,,Провалът в заливът Кочинос”.
Ретроспективно погледнати са интересни и доста от останалите разисквани въпроси –
нетолерантното и сегрегиращо въздействие върху чернокожото население; жените и
положението им в обществото; както и уникалният, мирен, студентски протест в Остин,
Тексас през 1970г. – как е отразен той от различните страни и институции на обществото (и
съответно неотразен и лишен от национална гласност от медийната общност поради
неналичието на размирици).
Като цяло книгата ме впечатли с последователния си и логически подреден изказ – на лице е
е интерпретация на човешките проблеми и начин на поведение, някои от тайните на
човешката душа в интимни моменти на себепознание.
Какво от това което научихте от книгата ще ви е полезно и как
ще го използвате и прилагате?
Това , което научих от книгата и ще бъде интересно като приложение в собствената ми
работна среда (сфорирмирано при подходящи условия), а именно как функционират Т-
групите и тяхната ползовтворност за участниците в тях.
Много хора търсят по - голямо разбиране и се стремят да обогатят живота си чрез тези групи.
„В исторически план Т-групите възникват като средство да се дадат на хората
"междуличностни умения". Например директор на предприятие, министър или учител
биха могли да научат как да станат умели ръководители - как да накарат хората да проявят
най-добрите си качества, как да дават заповеди,. без да предизвикват гняв у подчинените си,
или как да водят преговори, без да стигат до размяна на удари.
Процедурата, прилагана в Т-групите, почива на предположението, че ще спечелим много
малко, ако някой ни каже какво би трябвало да чувствуваме, как би трябвало да се държим
или как би трябвало да изживеем живота си. Според друго, паралелно
предположение много може да се спечели, ако разбираме какво чувствуваме, какви видове
междуличностни преживявания извикват различни чувства у нас, как поведението ни се
приема и тълкува от другите хора и колко голямо е разнообразието на достъпните за нас
алтернативи. Ролята на водещия на Т-групата не е да ни дава готови отговори; той просто ни
улеснява да създадем атмосфера на доверие и силна любознателност, в която сме готови да
се вгледаме впимателно в собственото си поведение и в поведението на другите. В този
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 ное 2020 в 10:57 в момента не учи на 38 години
27 окт 2020 в 19:54 в момента не учи на 24 години
08 окт 2020 в 21:04 ученичка на 25 години от Ямбол - ПТГ "Иван Райнов", випуск 2018
21 ное 2019 в 22:16 студентка на 38 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2020
13 ное 2019 в 11:22 в момента не учи на 33 години
10 сеп 2019 в 05:22 студент на 36 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - Социални дейности, випуск 2020
16 яну 2018 в 09:17 потребител на 37 години
10 дек 2017 в 21:19 потребител на 29 години
 
Подобни материали
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,824
·
5
·
2,185
·
955
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,708
·
22
·
2,400
·
1,605
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,751
·
7
·
1,445
·
2,166
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Социологична психология – специфика на общуването

31 мар 2006
·
3,879
·
5
·
664
·
150

Социологичната психология борави със свой категориален и понятиен апарат, от гледна точка на специфичните процеси, които изследва.
 

Етапи в развитието на педагогическата психология

12 мар 2006
·
1,112
·
4
·
2,035
·
181
·
1

Обширен доклад за етапите в развитието на педагогическата психология.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
641
2
16.07.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
200
1
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Развитие на лидерски качества и умения

Материал № 1015335, от 16 юли 2013
Свален: 148 пъти
Прегледан: 167 пъти
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,070
Брой символи: 6,653

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на лидерски качества и умения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
34 2

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  15 години
1 477 73

виж още преподаватели...
Последно видяха материала