Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Обща характеристика и възникване на Търговското право.
1. Възникване на Българското Търговско Право
1.1. Същност на Търговско право (ТП) е правен отрасъл и е дял от частното право.
1.1.1.Предмет, метод, система, източници и характеристика на ТП
1.1.2. Обхват и система на търговското право:
1.1.3. Източници на търговското право
1.1.4.Характеристика на Търговското Право
II. ТЪРГОВСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1.Търговия
2. Търговска сделка
3.Термина „търговец” и неговото значение
4. Аспекти на търговците обясняващи статуса
5. Видовете търговци
5.1. Според характера на сключените сделки
5.1.1.Търговец по занятие
5.1.2. Според организационната им форма
5.1.3.Търговци според устройство и обем на дейността
6. Значение на търговското качество
III.РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ДРУЖЕСТВА
1. Търговско предприятие (чл.15 от ТЗ). Клонове
2. Клонове на търговско предприятие
3. Клон на чуждестранно лице
4. Търговски пълномощници(прокурист, търговски пълномощник, търговски
помощник)
4.1. Прокурист
4.2.Търговски пълномощник
4.3.Търговски помощник
4.4.Търговски представител(агент)
- Права на търговския представител
- Задълженията на търговския представител
- Основания за прекратяване на договор
4.5.Търговски посредник(чл. 49-51 от ТЗ)
4.6.Търговска тайна и търговски престиж(чл. 52 от ТЗ)
4.7.Търговски дружества(чл. 63 от ТЗ)
IV. ИНСТИТУТИ НА ПРАВОТО
V. ПРИНЦИПИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
1
I. Обща характеристика и възникване на Търговското право и търговеца.
Съвременната теория разглежда търговското право като съвкупност от правни норми,
принципи и правоотношения, които управляват и регулират отношенията и интересите в
сферата на търговията.
Търговското Право се появяват през 19 век, с появата на дребната търговия и
занаятчийското производство, където се появяват и първите сдружения – еснафските.
През средните векове се обособява като отделен отрасъл на частното право, където в
началото се формира като право на търговците и на тези норми се подчиняват само лицата,
част от търговското съсловие. Постепенно с развитието на търговията се формират и
специални правила, норми и закони, които постепенно се превръщат в търговски обичаи, а
споровете се решават от правна система, съд и консули.
След Освобождението, 20 години по късно през 1898 г. е приет първият български
търговски закон, в началото на ХХ век през 1907 г. за първи път в закон се регламентират
борсите и борсовата търговия, кооперациите и морската търговия.
Правото на търговците се обособява като отделно право - търговско право, което е част
от гражданското право. Основата му се състои от видовете сделки, които се извършват от
търговците взависимост от съответната професия. На по-късен етап възникват и се
формират и последиците от несъстоятелността на търговците, където се включват и
различни видове търговски дружества, банковите сделки, морските превози и др.
1. Възникване на Българското Търговско Право
През 1947 г. е въведен закона за национализацията на частните предприятия. През 1951
г е отменен Търговския Закон, по този начин се слага край на Търговското Право у нас през
следващите 40 години. Изчезва частната собственост.
През 80-те години на ХХ век започва възраждането на българското Търговско Право.
Влиза в сила т.нар. указ 56 който при абсолютно наличие на държавна собственост в
производството и държавен монопол в търговията въвежда свобода на сдружаването и
дребната стопанска инициатива, най- вече в сферата на услугите и туризма. Указ 56 действа
до 1991 г. когато е приет и влиза в сила втория български търговски закон (сега
действащия). Този закон е основен на българското търговско право.
* Търговското Право е част от частното право и има съсловен (професионален)
характер. При търговците регламентира предприемаческата дейност и когато има
неточности се прилагат общите правила на гражданското право.
1.1. Същност на Търговско право (ТП) е правен отрасъл и е дял от частното право.
Състои се от правни норми, които регулират и уреждат правното положение на търговците
и сключваните между тях сделки чрез търговския закон в процеса на осъществяване на
дейността си. Търговското право урежда правоспособността на търговско правните субекти
(търговци), организацията и правната индивидуализация, част е от гражданското право на
търговците, регламентира предприемаческата дейност на търговците.
1.1.1.Предмет, метод, система, източници и характеристика на ТП
Като цяло структурата на Търговското право включва 3 категории:
-търговец,
- сделки,
- несъстоятелност.
Търговското право е част от гражданското право и е частно.Произтича от гражданското
право. Нормите на търговското право и нормите на гражданското право се прилагат
субсидиарно:
2
* Основни различия:
-търговското право се отличава с изключително голям брой императивни норми от
гражданското Право.
-унификация на международното право
-субектите в търговското право са определени в закона изчерпателно
-не се допускат безвъзмездни сделки
-търговското право възниква през средните векове, най-рано в Италия през 12-13век и
последователо в Германия, и най-късно в Англия през 18век.
1.1.2. Обхват и система на търговското право:
-правоотношения свързани с търговците и търговските предприятия
-материята за търговските сделки
-менителнични ефекти-ценни книжа, запис на заповед, чек, менителница
-морско търговско право
-отношенията свърз. със защитата на конкуренцията
-несъстоятелност
-международното търговско право
1.1.3. Източници на търговското право
-Основен източник е Търговският закон, който по своята същност е основения бизнес -
закон и създава структурата на Търговското Право.
-Закон за защита на конкуренцията
-Гражданско процесуалният кодекс
-Закон за банките; Закон за публичното предлагане
-субсидиален източник са всички граждански закони
-специални източници: Закон за счетоводството и различните счетоводни стандарти
-Закон за защита на конкуренцията – в него е концентрирано
антимонополното законодателство, правилата за реклама, санкциите за нелоялна
конкуренция.
- Закон за публичното предлагане на ценни книжа
- Закон за пазарите на финансови инструменти регламентират пазара
на ценни книжа у нас)
- Закон за кредитните институции: прилага се за търговските банки.
- Закон за туризма: регламентира туризма и туроператорската дейност.
Според ТЗ качеството на субекта ими едновременно икономическо и юридическо зна-
чение, чрез което реализира качествата на субекта. Търговско качество е в основата на
Търговската правоспособност и дееспособност на ФЛ и ЮЛ и е уникална и необходима за
извършването на определени стопански дейности, ограничени на основание на особени
законови разпоредби. Търговското качество е в основата според закона и е възприето от
десетки закони, където някои от тях са частично източници на търговското право. По изк-
лючение може да се вложи ЗЗП които в § 13,т.2 определя търговеца като ФЛ или ЮЛ, кое-
то продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с пот-
ребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или
частния сектор.
1.1.4.Характеристика на Търговското Право:
*Опростеност на формата на търговските сделки, бързина на търговския оборот.Тър-
говското Право допуска опростяване на начина на сключване на сделките и опростена про-
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 дек 2015 в 14:04 студентка на 45 години от Варна - Колеж по туризъм при Икономически университет Варна, факулетет - туризъм, специалност - МТ, випуск 2016
18 ное 2015 в 09:59 родител
27 авг 2015 в 23:22 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
25 ное 2014 в 15:35 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2018
30 сеп 2014 в 16:51 учител на 50 години
05 апр 2014 в 18:26 студентка на 26 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, специалност - Туризъм, випуск 2015
13 мар 2014 в 14:59 родител на 52 години
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
735

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Гражданско право и правни сделки

30 ное 2007
·
441
·
4
·
233
·
39

Правото, което регулира отношението между гражданите и юридическите лица на принципа на юридическото равенство и на правото за собственост.
 

Пищови по гражданско право

06 яну 2008
·
1,545
·
10
·
23,258
·
923
·
2
·
4

Пищовите са на всички теми както следват в учебника по гражданско право.
 

Понятие за гражданско право

17 мар 2008
·
287
·
3
·
543
·
17

Гражданското право разкрива своята сьщност предимно чрез две основни категории. Първата е ГП като сьвкупност от правни норми с определено сьдьржание.Това е обективното гражданско право...
 

Търговско право

07 ное 2006
·
1,225
·
5
·
740
·
45

Предмет, система и източници на търговското право. Обекти на търговското право...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
86
1
09.11.2016
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Основни правни институти в туристическото право

Материал № 1014340, от 05 юли 2013
Свален: 14 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 4,145
Брой символи: 26,427

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни правни институти в туристическото право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения