Големина на текста:
„БЪЛГАРИЯ АЗ ПЕЯ, БЪЛГАРИЯ АЗ СРИЧАМ, ЗАЩОТО Я
МИЛЕЯ, ЗАЩОТО Я ОБИЧАМ”
/СЦЕНАРИЙ ЗА ТРЕТИ МАРТ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/
Венета Ковачка - старши учител
ОДЗ №170 „Пчелица”
Гр. София
Съвременното дете има потребности от социални контакти за опознаване и
разбиране на своята родова принадлежност, на традициите и обичаите, съхранили
българският дух и народност. Детската градина може да изпълнява ефективно своята
социална мисия само ако отговорят адекватно на новите обществени потребности,
свързани с подготовката на децата като бъдещи граждани, които да пренасят,
съхраняват и доразвият всичко ценно, натрупано от предишните поколения и да
изградят един по-добър свят. Именно на нас, учителите, се пада огромната чест и
отговорност да формираме личността на детето и да дадем шанс на всички да израснат
и се приспособят към отговорностите на живота като съхранят човешките ценности
като доброта, трудолюбие, съпричастност, характерни за българската душевност.
С цел съхраняване и опазване на българщината у нашите възпитаници,
проведохме редица ситуации и чрез използването на интерактивни методи
ангажирахме вниманието им и ги стимулирахме да опознават своята Родина, нейното
геройчно минало, настояще и природа.
С настоящия доклад си поставям за цел да представя разработен сценарий по
повод Националния празник - 3-ти март, проведен в подготвителна група.
Цел: Формиране на начална идентификация за принадлежност към българската
общност у децата и възпитаване на патриотично чувство, гордост, уважение и
приемане на националните ценности.
Задачи: 1. Децата да се запознаят с важни дати, събития и личности от
българската история: създаване на българската държава, покръстване на българския
народ, създаване на българската азбука, „Златен век”, Априлско въстание,
Освобождение на България, хан Аспарух, цар Борис, цар Симеон, Левски, Ботев,
Райна Княгиня, и др. 2. Запознаване на децата с националните символи на България –
знаме, герб, химн. 3. Възпитание в духа на национални ценности, формиране на
чувства: гордост, любов и привързаност към род и родина. 4. Създаване на настроение
и емоционална удовлетвореност у децата от участието им в честването на
Националния празник - развиване на художествено-артистични им заложби в
различните видове изкуство – танцувални, певчески, артистични.
Обстановка:Битова: софра, около която са насядали децата.
Разказвач: В една прохладна майска вечер чорбаджи Марко, вечеряше с челядта
си на двора. А тя беше многобройна. До бай Марко и до стопанката му седяха рояк
деца - големи и малки, които опустошаваха хлябове и блюда. Баща им ги поглеждаше
и казваше:
Бай Марко: - Яжте, татовата, да порастете!
Разказвач: Въпреки обичаят на повечето бащи по онова време, додето
възрастните се хранят, да държат прави децата си, уж да ги научат на послушание и
почит към старите, Марко винаги туряше своите на софрата.
Бай Марко: - Димитре, не пресягай пред баба си на софрата.
Бай Марко: - Илия, не дръж ножа като касапин, не коли, ами режи човешки
хляба.
Бай Марко: - Гочо, що си се разкопчалтакъв? Па махни калпака, кога сядаш на
софра.
Бай Марко: - Василе, събери си дългите мотовили, да се сместят и други хора.
Кога идем на полето, там се разтягай.
Разказвач: Така възпитаваше Марко децата си. Но само когато беше
разположен, наставленията му имаха такъв тон; сърдит ли беше нещо, на трапезата
царуваше гробно мълчание. Разговорът тази вечер продължаваше, защото утре е свят
ден. Всяка година на този ден учениците се явяваха на годишен изпит.
Бай Марко: - Димитре научили азбуката? А вие? Ха кажете я, де!
Децата казват азбуката.
Бай Марко: - Милке ако си откъснала от дървото 3 ябълки и си дала на Авраам
и на Цонка по една, на тебе колко ябълки ще останат?
Милка: - Една тате, една! На трима ни ще има по една ябълка.
Стопанката: - Деца, я попейте!
Песен: „ОБИЧАМ МАМО, ОБИЧАМ В ГОРА ЗЕЛЕНА ДА ХОДЯ”
Бай Марко: - Браво, деца мой! Тъй да се представите и утре! Да не излагате
госпожица Рада и мене! Хайде, лягайте да спите! /скриват се/
Влизат участниците в изпита: ученици,гости, родители.
Разказвач: Рада Госпожина – тъй наричаха учителката в училището, тия дни бе
твърде заета, защото приближаваше годишния изпит. Още от сутринта училището
почна да се пълни с ученици, които брамчаха като пчели и четяха за последен път
уроците си.
Рада чувства, че стотина погледи падат върху нея. Главният учител захвана
речта си:
Главният учител: Настъпи денят на нашия годишен изпит, за да видим какво
сме научили. Кой ще ни направи честта да изпита нашите ученици? Господин
Стефчов, Вие?
Разказвач: Тоя човек никой не го обичаше. Все гледаше да се надсмее, да
обиди. Добра дума никому на казваше. Затова Рада още повече се смути.
Стефчов: - Кой ще излезе?
Рада: - Райно, излез!
Стефчов: - Благодарение на кой владетел се създаде българската държава? На
чия писменост се четат днешните книги и кой я създаде?
Райна смутено мълчи.
Стефчов: - Доста небрежно е преподавано. Да дойде друг.
Рада: - Милке, ела ти!
Стефчов: - Цар или хан създаде закони, които изискват всеобщо подчинение?
Влиза Огнянов.
Огнянов: - Господине, нямам честта да зная кой сте, но извинете Вашите
въпроси трудни и неясни биха затруднили и възрастни хора. Пожалете тия неопитни
деца. Госпожице, позволявате ли? Ти как се казваш? /Посочва детето/
Милка: - Милка...
Огнянов: - Кажи ми, Милке, кой хан създаде нашата българска държава?
Милка гордо: - Хан Аспарух създаде българската държава през 681 година.
Чува се конски тропот, излиза дете облечено като аспарух със знаме конска
опашка и обикаля.
Дете: Нощ покрие ли полята /ние чуваме грохота глух,/ прекосява земята
мизийска / с конница бърза хан Аспарух. /Вятър вее, святкат копия! Византийската
орда разби/ непокорният български хан./ Изпълнен със смелост и слава / със славяните
братски се сля, една българска нова държава / на потомството той завеща.
Аспарух спира, забива сабя: От днес нататък на земите / между Дунав, Искър и
Черно море,/ господари ще бъдем ние./ Върху тази земя ще градим/ славянска
държава./ България тя ще се нарича.
Песен: „ДЕ Е БЪЛГАРИЯ”
Огнянов: -Браво! А сега кой ще излезе?
Децата вдигат ръка.
Рада: - Василе, излез ти?
Огнянов: -Василе, изброи великите ханове, дето седяха на трона на България?
Васил: - Хан Тервел!Хан Кардам! Хан Крум! Хан Омуртаг!
Огнянов: -Кого победи хан Крум и какви закони написа?
Васил: - Хан Крум победи гордий Никифор и написа закони против Кражбата,
лъжата и пиянството.
Огнянов: -Браво, седни си!
Рада: - Райно ела ти!
Огнянов: -Райно, я ми кажи при кой български цар българите станаха
християни, покръстиха се?
Райна: Българският цар Борис покръсти българите.
Влиза дете – княз Борис:- Езичество ,отровни са твоите лъжи!
Райна: Размислял дълги години ,/ отхвърлил божества /и меча си в ръката със
кръст Борис сменил./ Чрез догмите църковни / с Европа се сближил.
Борис: - Езичество, отровни са твоите лъжи!
Разказвач: На своя трон поставил бе сина си Владимир./ Но вестоносец верен/
съобщи, че царят лицемерен,/ към старото лети/ и купища въздига на стари богове... И
цар Борис нарежда:
Борис: Да бъде ослепен! В езическия мрак така да бъде потопен!
Райна: Другият си син- Симеон – за цар постави и завеща безсмъртното
едничко най-скъпо на света:
Борис: Родината над всичко!
Огнянов: -Райно, при кой цар България е велика?
Райна: Цар Симеон! България е велика! Три морета се плискат в границите й и
„Златен век” наричаме до днес годините на неговото царуване.
Песен: „КРАЙ БОСФОРА”
Огнянов: Браво, а кой изнамери нашата азбука? Нашето А,Б, Райно!?
Райна: - Братята Кирил и Методий! / Те азбуката скъпа ни дариха/ за радост те
очите просветлиха / и делото по светли пътища ни води.
Песен: „ЗЛАТНИТЕ БУКВИ”
Огнянов: Браво, деца!
Мичо чорбаджи: - Господине, попитайте и нашата Събка.
Събка става.
Огнянов: Събке, кажи ми сега, кой цар освободи българите от гръцко робство?
Събка: - От турско робство освободи българите...
Мичо чорбаджи: - Събке,стой! Ти кажи татовата от гръцко робство царят дето
ги освободи, а то от турско има кой да ни избави.
Поп Ставри: - Което си е речено от бога, то ще стане.
Събка: От гръцко робство избави българите цар Асен, а от турско робство ще ги
избави цар Александър, от Русия!
Тишина. Кака Гинка става:- Па какво сте такива втрещени? Казва си правото! И
аз казвам, че цар Александър ще ни избави, не друг!
До нея жената я подръпва: - Лудетино, мълчи мари!

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сценарий за трети март в подготвителна група

България аз пея, България аз сричам, защото я милея, защото я обичам. Съвременното дете има потребности от социални контакти за опознаване и разбиране на своята родова принадлежност, на традициите и обичаите, съхранили българският дух и народност...
Изпратен от:
Veneta Kovachka
на 2013-07-01
Добавен в:
Сценарии
по История на България
Статистика:
855 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Сценарии по История на България за Учители несваляни с 5 страници Други от Неучащи
 
Подобни материали
 

Създаване на българската държава

22 ное 2010
·
40
·
19
·
6,662
·
126

Кратък доклад по темата "Създаване на българската държава" ....
 

Пищов за Първа българска държава

03 фев 2011
·
160
·
2
·
1,508
·
501

От прабългари до падане на България под византийска власт...
 

Княжество България и Източна Румелия

25 май 2011
·
152
·
4
·
1,273
·
524

Княжество България е официалното наименование на България от приемането на Търновската конституция през 1879 г. до обявяването на независимостта през 1908 г....
 

Българската национална политика към турското етническо малцинство (1978-1989)


Един от най-важните въпроси, който и днес занимава българското общество, е за ролята и мястото на турското малцинство в България . опитите за създаване на турска етническа партия, издигането на паметника на "незнайния турски воин"....
 
Онлайн тестове по История на България
Българско Средновековие
изпитен тест по История на България за Студенти от 2 курс
Тестът е за проверка на знанията по история на България. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
2
1
17 мин
29.07.2020
Тест по Културно-историческо наследство за ученици от 8-ми клас
входен тест по История на България за Ученици от 8 клас
Входно ниво тест по Националното културно-историческо наследство. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
11
1
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по история на българия

Сценарий за трети март в подготвителна група

Материал № 1013746, от 01 юли 2013
Свален: 855 пъти
Прегледан: 1,152 пъти
Предмет: История на България, История
Тип: Сценарий
Брой страници: 5
Брой думи: 1,966
Брой символи: 10,470

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сценарий за трети март в подготвителна група"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Величкова
преподава по История на България
в град Русе
с опит от  1 години
28


виж още преподаватели...
Последно видяха материала