Големина на текста:
Тема 1
Същност, предмет и задачи на регионалното развитие.Теоретични и
методологически подходи към територията като обект на изследване.
Понятия регион, район, регионализация, регионализъм, локален и
териториален .
1.Същност, предмет и задачи на регионалното развитие
Произходът на понятието „регионално развитие„ идва от латински region-
regionalis. Понятието се отъждествява с област, местност и други.Регионалното
развитие характеризира схемата или модела на развитие на страната като цяло. Това
предполага значително ниво на децентрализация. Политико-териториалната
децентрализация и регионалното развитие са неразривно свързани. Регионалното
развитие предполага протичането на многосекторен и сложен процес, свързан с
определени цели: икономически растеж, устойчиво развитие, качество на живот,
интеграциа, опазване на околната среда. Регионалното развитие се изразява в общия
ефект или резултатите от взаимодействието между различните обекти на човешката
дейност и обществените взаимоотношения, произтичащи от териториалното им
разположение. То се оценява и анализира спрямо въздействието върху усвояването на
пространството от страна на частните и специализираните структури, формиращи
регионалните системи. Регионалното развитие има за предмет проблеми, които са
частни, специални (секторни) и общи (интегрални).
В пространственото развитие на територията се забелязват големи регионални
несъответствия, при които трябва да се провежда регионалната политика. Тези
неравенства са важен проблем на регионалното развитие, защото очертават водещите
структурни процеси, с които може да се определи неговото поведението .
По смисъла на сега действащият Закон за регионално развитие, регионалното
развитие е процес на постигане на устойчиво и балансирано развитие чрез насочване на
ресурси, инфраструктурно изграждане и uкономически дейности в определен район.
Основни задачи на регионалното развитие на национално, регионално и местно ниво
са:
Изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие;
Разпределение на отговорностите между различните органи на
национално и регионално равнище ;
Разширяване на междуведомственото сътрудничество с органите
на местното самоуправление, икономическите и социални партнъори.
Регионалното развитие се осъществява на две допълващи се нива:
1) Развитие на региона като такъв:
засилване на автономията по отношение на вземането на решения с цел
постигане на свой стил и схема на развитие;
все по-големи възможности за задържане и реинвестиране на излишъка от
капитал в региона, за да се подобри разпределението на доходите и да се
осигури все по-голямо участие във вземането на решения, свързани с
развитието на региона;
1
все по-устойчиво социално и териториално равновесие в разпределението
на полезните резултати от икономическото развитие на региона;
2) Развитие на регионалната система, обхващаща цялата страна.
2.Теоретични и методологически подходи към територията като обект на
изследване
Територията е база и източник за развитие на всяка държава. За жизнената и
стопанската дейност на човека е необходима определена територия. Територията е
физически ограничена и съдържа ресурси в различно количество, качество и съчетание.
Теоретиците регионалисти са разкрили изключително богатото съдържание на
понятието територия:
1)Територията като релеф - (равнини, низини, планини и т.н.) и
възможностите, които релефът предлага за развитието на производството,
селищната и транспортната мрежа и т.н.
2)Територията като източник на полезни изкопаеми - тяхното наличие,
възможностите за експлоатация, качественото им съдържание,
възможностите да се използват и т.н. Страни богати на минерални ресурси
имат огромни възможности за стопански просперитет и минералните ресурси
са мощен фактор за икономически просперитет.
3)Територията като поземлени ресурси и почвено богатство - в този смисъл
територията е в основата на развитието на селското стопанство и от тук за
изхранването на населението.
4)Територията като климат - от климата също зависи развитието на селското
стопанство, сушата, плодородието, гладът, изобилието. Няма държава в света,
която да не се интересува от това как да изхрани своето население.
5)Територията, в която се извършват движение на капитали, стоки на
хора, идеи и др.
6)Територията като база за икономическо развитие и в този смисъл се има
предвид каква структура на икономиката да се развива - кои да бъдат
приоритетните отрасли, така че да се повишава стандарта на живот на
населението в тази територия. При определяне на приоритетните отрасли в
структурата на икономиката, следва да се спазва правилото - всяка страна да
развива такава структура на своята икономика, която да се опира на
естествените дадености на територията.
7)Територията в геополитически аспект - означава оценката й по отношение
на важни международни пътища - до морски пристанища, в близост до
икономически региони или пък отдалеченост от тях. Оценява се значението
на региона или страната за развитието на световната икономика, за
развитието на международните икономически, политически и военни
отношения. Българияя е с благоприятно местоположение.
8)Територията във военнополитически аспект - в този аспект територията
се оценява от гл.т. дали е удобна за отбрана, дали е спорна територия (дали
има териториални претенции). От тази позиция може да кажем, че
Балканския полуостров е трудна територия с незамълчани претенции за
територии и нови граници.
Съчетаването на различни изследователски методи дава възможност по-добре да
се изяснят причините за пространствено развитие на територията и да се определят
методите, целите и задачите в кратко-, средно- и дългосрочен период за развитието на
дадена страна или части от нейната територия
Oсновни методи в регионалното развитие са:
2
комплексното икономическо развитие на отделните райони изисква
акумулирането и систематизирането на огромна и разнообразна информация,
която се използва за разрешаването на комплексни проблеми на икономическото
и социалното развитие на страните. От гледна точка на териториалните системи
важно значение имат методите, чрез които определяме тяхната характеристика и
жизненост. Характеристиката може да бъде определена чрез следните
компоненти:
?Географско положение
?Природни ресурси
?Демография (човешки ресурси)
?Икономическо развитие
?Пазарна инфраструктура
?Социална сфера
?Образование и култура
?Техническа инфраструктура
?Селищна (териториална) инфраструктура
?Състояние на околната среда
Нови методи и подходи в геоикономиката и регионалното развитие за изледване
на територията са:
Клъстерен анализ съвременен метод за изследване на териториалните
системи. Това е метод за групиране,т.е. отнасяне на даден обект към някаква
група, като чрез него се анализира състоянието на даден сектор по определени
признаци и променливи едновременно. Обикновено клъстерният анализ служи
за идентифициране на еднородни стопански субекти на дадена територия с цел
извеждането на общо потребности и възможности за икономическо развитие.
Географски информационни системи (ГИС) – представляват
съвкупност от софтуер, хардуер, данни и процедури за създаване, манипулиране,
съхраняване, анализ и визуализация на пространственото определени данни.
Първите ГИС са създадени през 70-те години на XX век в Канада. Модерното
интерпретиране на ГИС става чрез т.н. дигитално моделиране
SWOT анализ използването на SWOTанализ помага за определяне на
националните (регионалните, местните) приоритети за регионално развитиие в
определен период от време. Чрез него се извеждат „силни-слаби страни,
възможности и заплахи”, като също така чрез него се спомага за формулиране на
стратегическите цели,приоритетите и мерките.
PEST анализ т.н. политически,икономически,социален и технологичен
анализ
Модел Делфи представлява разработване на програма, която набира
определен обем от информация чрез анкетни карти, които се обобщават и на
базата на резултата и готовите данни се вземат съответните управленски
решения
Метод на мозъчна атака – обикновено се използва при анализ на
кризисна ситуация или вземане на подходящо решение със структуроопределящо
значение. Обикновено при него се използват висококвалифицирани специалисти,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, предмет и задачи на регионалното развитие

Същност, предмет и задачи на регионалното развитие. Понятия регион, район, регионализация, регионализъм, локален и териториален...
Изпратен от:
Bilqna Krysteva
на 2013-06-27
Добавен в:
Теми
по Регионално развитие
Статистика:
131 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Регионална икономическа политика


Формирането на единството европейско пространство и ролята на регионалната политика. Необходимост от общоевропейска регионална политика...
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Същност, предмет и задачи на регионалното развитие

Материал № 1013223, от 27 юни 2013
Свален: 131 пъти
Прегледан: 170 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,934
Брой символи: 13,493

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, предмет и задачи на регионалното развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала