Големина на текста:
“ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА”
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ
Обществените възпитатели са орган на местните комисии за БППМН и се
определят на основание чл. 41 ЗБППМН с решение на местната комисия.
Възнаграждението на обществените възпитатели се определя пак от местната комисия
на основание Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН.
Между обществения възпитател и местната комисия не възниква нито трудово,
нито служебно правоотношение. Общественият възпитател не се назначава на щат, а
получава възнаграждение за извършена индивидуална корекционно-възпитателна
работа с деца с девиантно поведение. Ето защо, тъй като длъжностната характеристика
предполага възникване на трудово или служебно правоотношение, а при обществения
възпитател такова не възниква, тук терминът “длъжностна характеристика” е употребен
условно и затова е поставен в кавички.
Кодексът на труда не съдържа легално определение на понятието “длъжностна
характеристика”. Според чл. 66, ал. 1, т. 2 от този Кодекс, в трудовия договор следва да
се посочи “характера на работата”. Съдържанието на това понятие може да се извлече
от наименованието на длъжността, за която се сключва трудовият договор.
Предназначението на длъжностната характеристика е да запознае работника със
същността – т. е. с характера на работата, с това, какво конкретно се изисква от него
да върши. Ето защо в длъжностната характеристика писмено се посочват съответните
съществени задължения за изпълнението на длъжността. Длъжност или длъжностно
наименование – това е съвкупност от функции, задачи и други изисквания към лицето,
като знания, умения за конкретен вид трудова дейност. По аналогия, този принцип е
използван при разработването на “длъжностна характеристика” на обществения
възпитател. Тя посочва знанията и уменията, които трябва да притежава общественият
възпитател, функциите и задачите му, конкретните дейности, които трябва да
извършва, неговите права и задължения.
1. Длъжността на обществения възпитател е регламентирана в
разпоредбите на гл. 7, чл. 40-46а от ЗБППМН
2. Основна цел
2.1. Осъществява превантивна дейност по предотвратяването и борбата срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за нормалното им
развитие и възпитание.
2.2. Посредством прилагане на компетенциите си извършва
индивидуална корекционно-възпитателна дейност; предлага решения, дава мнения,
общува както с малолетните и непълнолетните правонарушители, така и с родителите
им, с учителите и хората, които работят с конкретното дете.
3. Сфери на дейности
3.1. Превенция – съобразно компетенциите си участва при осигуряването на
условия за организирането на социално-превантивната дейност на
малолетните и непълнолетните с наложена възпитателна мярка по чл. 13,
т. 5 от ЗБППМН.
3.2. Работа с родители.
1
3.3. Работа с училищни комисии (УКПППУ), педагогически съветници,
учители.
3.4. Работа в Центъра за социална превенция и психолого-консултативна
дейност (според компетенциите).
3.5. Съвместна работа с Детска педагогическа стая (ДПС).
3.6. Съвместна работа с Отдел за закрила на детето (ОЗД).
3.7. Съвместна работа с отдел “Образоване, младежки дейности и спорт”.
3.8. Съвместна работа с неправителствени организации (НПО).
3.9. Квалификация и популяризиране на добри практики.
4. Преки задължения
4.1. Да съдейства за правилното организиране на обучението, възпитанието и
свободното време на малолетните и непълнолетните, поверени от
местната комисия, съгласно чл. 42 от ЗБППМН.
4.2. Да следи за поведението на малолетните и непълнолетните и да полага
грижа за правилното им насочване, съобразно личните им особености.
4.3. Да оказва на родителите или лицата, които ги заместват, помощ във
възпитанието на малолетните и непълнолетните.
4.4. Да участва в превантивни дейности на местната комисия, разработвайки
теми за лекции, дискусии, беседи, тренинги и ги изнася пред ученическа
аудитория и според компетенциите пред родители и учители.
4.5. Сътрудничи и посредничи при взаимодействието между местна комисия
и училищна комисия от общинските училища (в града и селата), за които
пряко отговаря.
4.6. Подпомага методически училищни комисии при разработването на
годишния план за работа, съобразен с особеностите на училището,
учениците и района.
4.7. Да сигнализира компетентните органи, когато съществува риск за
физическото или психичното развитие на малолетни или непълнолетни.
4.8. Да провежда консултации в зависимост от професионалната си
квалификация в Центъра за превенция и телефона на доверието.
4.9. Да предлага възможности за включване на деца и родители в определени
дейности в Центъра за социално и психолого-консултативна работа,
според специфичните потребности.
4.10.Да изготвя отчет пред МКБППМН за осъществените дейности.
4.11.Насочва деца, родители и семейства, търсещи консултация от местната
комисия.
4.12.Проучва специфичните проблеми на горепосочените и предлага мерки за
тяхна социална защита, развитие и реализация.
4.13.Насочва и предоставя възможности за различни дейности с цел успешна
гражданска реализация.
4.14.Да формира уважение към законността и демократичните институции в
страната, човешката личност и нейните права и задължения.
4.15.Да извършва проверки, възложени от секретаря на МКБППМН по чл. 16,
ал. 2 от ЗБППМН.
4.16.Да участва в проверки, организирани от местната комисия, от полицията
и от други органи във връзка със спазването на нормативни актове,
2
касаещи малолетните и непълнолетните; проверки по конкретни поводи,
включително и по изпълнение на мерките по чл. 13, ал.1, т. 6, 7, 8 от
ЗБППМН.
4.17.Съвместно със секретаря на МКБППМН участва в изпълнението на:
?Националния план за противодействие на противоправното поведение
сред малолетните и непълнолетните, които по силата на Закона за закрила
на детето (ЗЗД), попадат в категорията “деца в риск”;
?плана за действие на Националната стратегия за борба с употребата на
наркотици.
4.18.При изпълнение на задълженията си да отговаря за изготвянето и
съхранението на следната документация:
?списък на малолетните и непълнолетните, поверени му с решение на
местната комисия (чл. 41 от ЗБППМН). Броят не следва да бъде повече
от 7 деца.
?индивидуална карта, в която се отразяват установъчни данни,
особеностите на личността, социалната и семейна среда,
противообществената проява и наложената възпитателна мярка от
местната комисия;
?план-програма за индивидуална корекционно-възпитателна работа за
всяко дете;
?морален договор-споразумение между детето и обществения възпитател
(подписва се в присъствието на родителя);
?ксерокопие на ученически бележник;
?декларация с потвърдено съгласие на родител за работа с психолог;
?разработка на теми за лекции, беседи, дискусии, тренинги във връзка с
ранната превенция на противоправното поведение на малолетните и
непълнолетните;
?при прекратяване на възпитателния надзор с решение на местната
комисия или прекратяване функциите на обществения възпитател,
същият предава документацията на секретаря на местната комисия.
4.19.Лоялност и стриктно пазене на доброто име на местната комисия, да не
използва информация от служебен характер за лични цели, включително
и при съдействие на неформални сдружения. Спазва Закона за
класифицирана информация и Закона за защита на личните данни, като
попълва декларация за поверителност.
4.20.Дейността да бъде съобразена с етичен кодекс за работещите с деца.
5. Възлагане и планиране на работата
Задачите се възлагат от секретаря на МКБППМН.
Планирането на индивидуалната корекционно-възпитателна работа е
според конкретните и специфични потребности на малолетния или непълнолетния.
Ежедневните задължения се планират от лицето самостоятелно.
6. Отговорности, свързани с организацията на работата
При необходимост, съобразно своите компетенции и отговорности,
изказва мнения и становища, дава консултации по проблемите и организацията по
превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и техните
простъпки.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Длъжностна характеристика на обществения възпитател

Основна цел: Осъществява превантивна дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за нормалното им развитие и възпитание...
Изпратен от:
mileidi
на 2013-06-19
Добавен в:
Протоколи
по Социална психология
Статистика:
38 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Протоколи по Социална психология за Неучащи несваляни с 5 страници Други от Ученици
 
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
119
1
1 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Длъжностна характеристика на обществения възпитател

Материал № 1011370, от 19 юни 2013
Свален: 38 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Протокол
Брой страници: 5
Брой думи: 1,239
Брой символи: 8,615

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Длъжностна характеристика на обществения възпит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала