Големина на текста:
1.Еднофазни асинх
дв. Те имат еднофазна
статорна намотка и
накъсосъединен
ротор. Статорната
намотка запълва 2/3 от
каналаите на статора.
Особеност на
еднофазните АД е, че
те нямат пусков
момент, т.е. след
включване на
двигателите към
мрежа за променлив
ток , роторите ими не
се завъртат.
Еднофазният
променлив ток не
може да създаде
въртящо се магнитно
поле, а възбужда
пулсиращо поле. То
може да се разложи на
две магнитни полета,
въртящи се в
противоположни
посоки – право и
обратно с момент М
пр
и М
обр
: резултантният
момент М
рез
при
пускане (n = 0) на
двигателя е равен на
нула. Еднофазният
АД няма собствен
пусков момент.
Начините за пускане
са:Роторът се завърта
чрез външна сила без
значение в каква
посока, след което на
статорната намотка се
подава напрежение.
Резултантният момент
вече не е нула и
двигателят ще
продължи да се върти
и да работи в
нормален режим на
работа и след
отрстраняване на
външното
въздействие. Този
начин се прилага за
двигатели с малка
мощност.В статора
има две намотки –
работна и пускова.
Работната е разполо-
жена в 2/3 от
статорните
канали.Допълни-
телната пускова
намотка заема
останалата 1/3 от
статорните канали и
индуцира от нейния
поток е.д.н., което е
пространствено
изместено от това в
работната намотка на
ъгъл от 90
0
. За да
създадат токовете в
двете намотки
въртящо се магнитно
поле, е необходимо да
са дефазирани. Чрез
включване във
веригата на пусковата
намотка на резистор,
индуктивна намотка
(реактор) или
кондензатор,
наречени
фазоизместващи
елементи, токът в
пусковата намотка се
измества по фаза от
този на работната ,
независимо че са
включени към една и
съща мрежа.
Захранването на
двигателя по този
начин може да се
счита двуфазно.
Магнитното поле,
създадено от двуфаз-
ния ток е въртящо се
и има качества,
подобни на тези на
полето, възбудено от
трифазна намотка.
2. Работа на
асинхронния
двигател при
неноминални
условия. При
експлоатацията на
асинхронните
двигатели са
възможни отклонения
на честотата на
мрежата или на
подаденото по
статорната намотка
напрежение от
техните номинални
стойности. Може да
се случи също така
напрежението на
трифазната мрежа да е
несиметрично или
несинусоидално.
Освен това поради
производствени
отклонения или други
причини съпротивле-
нията на отделните
фази на двигателя
могат да се окажат
различни по
големина. Такива
отклонения понякога
оказват чувствително
влияние върху
работата на двигателя.
Нека анализираме
това влияние, като
приемем, че съпроти-
вителният момент на
вала на машината
става постоянен.
Отклонение на
напрежението при
постоянна
честота.Ако се
пренебрегне падът на
напрежение,
уравнението за
напрежението на
статорната намотка се
свежда до:U1
?
E1=c.f1.Ф, откъдето
следва, че при
f1=const
магнитният
поток на асинхронния
двигател е
пропорционален на
напрежението
Ф=c1.U1.
5.Специални машини
за променлив ток
Селсините са
електрически машини ,
които се използват в
системите за синхронна
връзка , където
осигоряват
едновременно
завъртане или
едновременно
синхронно въртене на
два или повече вала, м/у
които няма механична
връзка . в практиката се
използват предимно два
вида синхронна връзка :
с-ма за синхронно
въртене и с-ма за
синхронно завъртане –
с-ма за предаване на
ъгъл. На корабите се
прилага предимно
втората – за
дистанционно
управление ,
регулиране и контрол.
Селсините създадени за
тази цел са тифазни и
еднофазни. Трифазните
селсини не се отличават
по конструкция от АД с
навит ротор , а
еднофазните
обикновенно имат
трифазна разпределена
намотка на статора и
явнополюсен ротор с
намотка , която се
захранва от източник на
променливо
напрежение с честота
50 или 400(500) Hz през
контактни пръстени.
3.Синхронни машини:
Ел.машни за
производство на ел.
енергия, при които
честотата на въртене на
ротора съвпада с тази на
статорното магнитно
поле. ( n = n
1
) Основни
части: 1. Статор (котва)-
подобен е на асинхронния
двигател 2. Ротор
(индуктор)
*неявнополюсни-
Използват се в тецовете и
се наричат
турбогенератори
*явнополюсни –
бавноходни
(хидрогенератори):
използват се в ВЕЦ-
овете.Видове: 1
Синхронен двигател 2
Синхронен
генераторНачини за
захранване на роторната
намотка с постоянен ток:
1 От външен независим
източник. 2 Захранване от
ПТГ, който е разположен
на същия вал на СМ. 3
Самовъзбуждане 4 С
постоянни магнити –
рядко се използва тъй
като не можеда се
регулира магнитното
поле.Номинални данни –
същите като при АД
различното е че се
включва U
BH
и I
BH
.Приложение – В
Ел.централи.Принцип на
действие на синхронен
генератор.Същност на
явленията: 1. Индуциране
на ЕДН 2. Преобразуване
на енергията.Зависимост
между n – Брой обороти
на въртене, р – Чифтове
полюси, f – Честота* При
двуполюсна машина – f =
n/60 * Многополюсна
машина – f =
p.n/60.Режим на празен
ход – външен двигател
върти ротора а намотката
му е захранена с
постоянно напрежение и
на извода на статорните
намотки не е прикачен
товар.Магнитно поле –
съществува само около
роторната намотка.
Характеристика на празен
ход – показва
зависимостта между
възбудителния ток и
напрежението на
изводите на
машината.Режим на
натоварване на синхронен
генератор – външен
двигател върти ротора
намотката е захранена с
постоянен ток и към
статорните намотки е
прикачен товар.Реакция
на котвата – представлява
въздействието на полето
на статорните намотки
върху полето на ротора.
Големината зависи от
тока и характера на
товара. Характер на
товара: *чисто активен
товар – две полета са
напречни и реакцията се
нарича напречна. Тя води
до натоварване на вала с
допълнителни механични
сили което пречи на
въртенето. * чисто
индуктивен товар –
реакцията се нарича
надлъжна и води до
размагнитване на
машината. *активно
индуктивен характер
Паралелна работа на
синхронни генератори –
два или повече
генератора, които са
свързани към общи
събирателни шини при
еднакъв фазов
ред.Условия за паралелна
работа: * ефективните
стойности на
напреженията трябва да
са равни * честотите на
напреженията трябва да
бъдат еднакви * да бъдат
свързани в еднакъв фазов
ред * векторите на
едноименните
напрежения да са във
фаза – да се въртят с една
и съща скорост.
Синхронизация –
съвкупност от операции
свързани с изпълнение на
условията за паралелна
работа *
самосинхронизация – СГ2
го развъртаме до
номинални обороти. Към
роторната намотка сме
включили допълнително
съпротивление. Подаваме
възбудителен ток към
роторната намотка на СГ2
и той влиза в синхрон.
Синхронен Двигател
Синхронните машини
преобразуват
механическата енергия в
електрическа и обратно.
Синхронните машини,
могат да работят като
генератори, но се
използуват и като
двигатели. Основни
части. неподвижна част,
статор и подвижна -
ротор. Видове
генератори. Синхронни
генератори с въртяща
се котва. Синхронни
генератори с въртящ се
индуктор. Синхронните
машини могат да работят
или като генератори, или
като двигатели. Това
свойство на синхронните
машини се използува при
синхронните двигатели.
Еднофазният синхронен
двигател работи на
принципа на
взаимодействието на ток
и магнитно поле.
Трифазният синхронен
генератор работи на
принципа на същата
зависимост, както и
еднофазния, но със
следната разлика.
Променливият трифазен
ток, захранва статора,
както е известно, създава
въртящо се магнитно
поле. Постоянният ток,
захранващ ротора, също
създава магнитно поле.
Преимущества 1.Напълно
постоянни обороти при
различни товари.
2.Могат да се строят и
захранват с високо
напрежение.
Недостатъци. 1. За да
работи двигателят, са
необходими два вида ток
- постоянен за захранване
на ротора и променлив за
захранване на статора. 2.
Оборотите не могат да се
регулират, тъй като
зависят от честотата на
мрежата, а тя не може да
се изменя. 3. Малък
въртящ момент при
тръгване. 4. Трифазните
синхронни двигатели се
използуват там, където са
необходими постоянни
обороти — за задвижване
на компресори, тур-
бокомпресори, центро-
бежни помпи, бутални
помпи, вентилаторил.
4. Да предположим
че трябва да
включим паралелно
два еднофазни
синхронни
генератори ( фиг.1 )
като генератора 1 е
включен към
шините,а генератор 2
трябва да се включи
паралелно към
първия.
За да може два
генератора да се
включат паралелно
към генератор 1
трябва да бъдат
изпълнени известни
условия :
- Е.Д.С. на
включвания генератор
( Г-2 ) да бъде равна
на напрежението на
генератора към който
се включва ( Г-1 ).
- Полярността на
включвания генератор
да бъде равна на
полярността на
мрежата.
Това са условия за
включване на
генераторите за
постоянен ток.
Условията за
паралелно включване
на еднофазен
синхронен генератор
по същество не се
различава от
условията за
паралелна работа на
постоянно токовите
генератори.
Тук обаче имаме
променливо Е.Д.С.
което се мени както
по големина така и по
знак.
Ето защо тук трябва
да се говори за
съвпадане на
моментните
стойности на Е.Д.С.
на генератора в кой да
е момент да е равен
по големина,но
обратна по посока на
напрежението по
шините тоест на
напрежението на
работещия генератор.
От това условие
следва че:
-Формата на кривите
Е.Д.С. да бъде
еднаква като на
фигура 2
-Ефективните
стойности на Е.Д.С. и
честотата на втория
генератор трябва да
бъдат равни
Е2 = -U1 F2 = f1
Условията за
включване на
паралелна работа на
синхронния генератор
в трифазен ток не се
отличават от
условията за
включване на
паралелна работа на
еднофазен синхронен
генератор,тук обаче
трябва да се спазва
реда на включване на
фазите.
Това значи че при
генератора който ще
включваме редът на
следването на фазите
например A,B,C
трябва да съвпадат на
фазите на работещия
генератор за проверка
на условията,който
трябва да се спазват
при паралелно
включване на
трифазен генератор се
използват фазни
лампи.
Тези фазни лампи
Л1,Л2,Л3 могат да се
включат между
именните фази:
A1-A2 ; B1-B2 ; C1-
C2 ( като на фигура
1 )
Разположение на
лампите при схема на
въртене на
светлината.
Звездата на векторите
на втория генератор
A1,B2,C3 ще се върти
спрямо векторите
A,B,C и в някаква
посока това води към
поява на разлика на
напрежение между
съответните фази: A1-
A2 ; B1-B2 ; C1-C2 .
Дали съществуват
разлики в
напрежението се съди
по лампите.
Ако те се включат по
фигура 1 в момента
когато векторите
съвпадат по големина
и фаза лампите Л1,Л2
и Л3 ще загаснат.
Включването на
прекъсвача трябва да
стане в този момент
когато лампите
загаснат тъй като в
този случай
напрежението на
лампите ще стане 0
тогава имаме
включване на тъмно.
При тази схема на
включване на лампите
не може да се
определи дали
дадения генератор
работи с по-голяма
или с по-малка
синхронна скорост.
Ако лампите са
включени по фигура 2
лампите ще светят с
различна сила при
което
последователността
на лампите A,B,C или
A,C,B зависи от
относителната
скорост на въртене на
звездата на Е.Д.С. и
следователно от
относителната
скорост на въртене на
синхронния
генератор.
Когато разположим
лампите по една
окръжност ( като на
фиг. 3 ) ние ще имаме
двата случая въртене
на светло като първия
случай въртенето ще
става в едната посока
а другия случай в
другата посока.
Включването на
прекъсвача трябва да
стане в този момент
когато лампата на
изводите А12
загасне.Този начин на
включване се нарича
включване при
въртене на
светлината.
7. Физични свойства
на
полупроводниците-
Полупроводниците
представляват
обширна група
вещества, които по
своята електрическа
проводимост заемат
средно място между
проводниците и
изолаторите. Към тях
спадат силиций,
германий, селен,
меден окис, кадмиев
сулфит и др.
6.Селсини.Селсините
са електрически
машини , които се
използват в
системите за
синхронна връзка ,
където осигоряват
едновременно
завъртане или
едновременно
синхронно въртене на
два или повече вала,
м/у които няма
механична връзка.Те
се състоят от две
намотки: първична
(възбудителна) и
вторична
(синхронизираща). В
практиката се
използват предимно
два вида синхронна
връзка : с-ма за
синхронно въртене и
с-ма за синхронно
завъртане – с-ма за
предаване на ъгъл. На
корабите се прилага
предимно втората – за
дистанционно
управление ,
регулиране и контрол.
Селсините създадени
за тази цел са
трифазни и
еднофазни.
Трифазните селсини
не се отличават по
конструкция от АД с
навит ротор , а
еднофазните
обикновенно имат
трифазна
разпределена намотка
на статора и
явнополюсен ротор с
намотка , която се
захранва от източник
на променливо
напрежение с честота
50 или 400(500) Hz
през контактни
пръстени.Еднофазнит
е селсини биват два
вида: контактни и
безконтактни.Статоръ
т на контактните
селсини има явно
изразени полюси, на
които е разположена
възбудителната
намотка.
Съществуват два
режима на работа:
индикаторен и
трансформаторен.1.П
ри индикаторния
режим на вала на
селсин-приемника
съпротивителния
момент е
незначителен.Използв
а се за предаване на
разстояние на
информация за
ъгловото положение
на някакъв
механизъм.2.Този
режим се използва в
случаите, когато към
водента ос е
приложен значителен
съпротивителен
момент.Тогава
селсин-приемника
преобразува ъгловото
преместване в
пропорционално
напрежение.
8. Електронно-
дупчест (р-n) преход-
П.п.прибори
представляват
комбинация от два
или повече п.п. слоя с
редуваща се
проводимост.Контакт
а м/у Р и N слоеве се
нарича електронно-
дупчест
преход.Процесите
протичащи при
осъществяването на
контакта м/у двата
слоя се разглежда при
положение на:
Контактът е идеален;
Липсва външно
ел.поле; При стайна
температура всички
акцепторни и донорни
процеси са
йонизирани
следователно за Р
областа
концентрацията на
дупките е равна на
броя на акцепторните
атоми, а за N областа
броя на електроните е
равен на броя на
донорните атоми.
Включване на P-N
прехода в права
посока Когато
положителния полюс
е свързан с Р областта,
а отрицателния с N
областта прехода е
включен в права
посока.При право
включване N областта
не се наелектрезира
положително от
постъпващите дупки и
напускащите
електрони, защото в
дясната и част
постъпват от
външната верига
съответния брой
електрони. Същото
важи и за Р
областта.Съпротивлен
ието на P-N прехода
при свързване в права
посока е малко (1-
100W). Освен това то
не е постоянно а
зависи от
приложеното
напражение, т.е. то е
нелинейно
съпротивление. При
увеличаване на
външното напрежение
токът в права посока
расте твръде бързо.
Включване на P-N
прехода в обратна
посока Когато
положителния полюс
на източника се
свързва с N областта,
а отрицателния с P,
казваме, че прехода е
свързан в обратна
посока.Вътрешното
поле Е0 и полето Е,
създадено от
източника са
съпосочни и в прехода
действа тяхната сума
Е0 + Е. Резултатното
поле с увеличен
интензитет въздейства
на основните
токоносители и се
отдалечава от
прехода, т.е.
обеднената зона се
разширява и
съпротивлението на
прехода нараства.
Обратният ток
практически не зависи
от приложеното
напрежение и затова
именно се нарича ток
на насищане на онези
неосновни
токоносители, които
се намират близо до
прехода . Поради
малката концентрация
на неосновни
токоносители
обратния ток на
прехода е малък,
което съответства на
факта, че в обратна
посока PN прехода
има голямо
съпротивление.
Малката стойност на
обратния ток в някой
случаи се
пренебрегва. Именно
това дава основание
да се казва, че в
обратна посока
прехода не пропуска
ток.Пробив в диода-
Когато преходът е
включен в обратна
посока и увеличаваме
приложеното
напрежение, идва
момент, в който
обратния ток започва
рязко да нараства.
Състоянието при
което обратния ток е
силно нарастнал, а
диференциалното
съпротивление силно
намаляло, се нарича
пробивно
напрежение.Пробива
се характеризира с
рязко нарастване на
неосновните
токоносители в
прехода.То може да се
дължи на увеличаване
на напрегнатостта на
електрическото поле
(електрически
пробив), повишаване
на температурата
(топлинен пробив) и
др. Различните
преходи имат
различни пробивни
напрежения. В повече
случай пробивът е
нежелателно
явление.видове
пробиви : Тунелен
пробив-Това е
електрически пробив.
Получава се при
тънки
преходи.Линеен
пробив-Този пробив
също е електрически.
Получава се в широки
преходи. В тях се
създават условия
неосновните
токоносители да
придобият големи
скорости. Топлинен
пробив-Получава се
при недопустимо
загряване на прехода.
Той води до
необратими
изменения в
структурата на PN
прехода.
21.Еднофазени
изправители с
умножав. на напреж.
(ф5)- 1полувълна –
„+”-C1-D1-“-“ . C2се
зарежда до U2мах.
„+”-C2-D2-C1-“-“
2полувълна;C2 се
зарежда до 2Umax
3полувълна „+”-C2-
C3-D3-C2-“-“ C3 се
зарежда до
3Umax;4полувълна
C4-4Umax
9. Полупрово-
днико-ви диоди-
могат да се
класифицират по
различни признаци.
В зависимост от
конструкцията си те
се разделят главно
на две групи:
точкови и
плоскостни. Освен
това диодите се
групират от гледна
точка на тяхното
предназначение, на
мощността им ,на
работната им
честота ,на
използвания
полупроводник и
т.н. За свойствата и
особеностите на
различните диоди се
съди най вече от
тяхната волт-
амперна
характеристика,
която изразява
зависимостта на
тока през диода от
приложеното
напрежение.
Полупроводниковия
т диод се
характеризира с
нелинейио
съпротивление.
Най-важната
особеност на
нелинейните
съпротивления е
тази, че тяхната
стойност не е
постоянна величина,
а зависи от
приложеното
напрежение. Затова,
при нелинейност на
съпротивлението е
от значение
стойността на
съпротивление в
дадена точка от
волт-амперната
характеристика.Вид
ове диоди-
Изправителни
диоди-
предназначени са за
преобразуване на
променливо
напрежение в
постоянно
напрежение с
честота до 100000
Hz.Висококачестве
ни диоди-използват
се за работа при мн
високи честоти до
няколко стотин
MHz. Те имат мн
малка площ на
спиращия слой,а от
там и малък
капацитет на
прехода.Импулсни
диоди-близки са по
параметри с
висококачествените
и са предназначени
за работа в режим
на
превключванеСтаби
лизаторни- Пп
работещи в областа
на ел.
пробиви(Тунелен
или лавинен).
Светодиод-при
протичане на ток в
права посока се
отделя енергия във
на футони.
Фотодиоди-те се
отпушват при
лъчение с
определена дължина
на вълната
10 Общи сведения
биполярни
транзистори
Биполярните
транзистори
представляват
система от
полупроводници, в
която има два PN
прехода,
разположени съвсем
близо един до друг
– на няколко
микрона. Те са
наречени
биполярни, понеже
се използват
токоносители с
двата вида
полярност. PN
преходите могат да
се получат по два
начина: чрез
точкови контакти
и чрез плоскостни
контакти. По този
признак
биполярните
транзистори биват
точкови и
плоскостни.
Плоскостните
транзистори се
състоят от
монокристал, в
който са създадени
три области: двете
от тях, разположени
в краищата, са с
проводимост от
еднакъв тип, а
средата е с
проводимост от
противоположния
тип. В зависимост
от това, как са
подбрани
проводимостите в
трите слоя,
плоскостните
транзистори
биват:Тип PNP, при
които двата външни
слоя имат дупчеста
проводимост, а
вътрешния-
електронна. 2.Тип
NPN, при които
двата външни слоя
са с електронна
проводимост, а
вътрешния- с
дупчеста.
Биполярните
транзистори се
изработват по
различни
технологии,
откъдето идват и
наименованията
им : сплавни,
дуфузни,
епитаксиални, с
йонна имплантация.
19 Еднофазен
еднополупериоден
токоизправител-
най-простата
токоизправителна
схема. Тя се използва
при маломощни
устройства, защото
има нисък КПД и
неефективно
използване на
трансформатора.Посл
едователно на
вторичната намотка
на трансформатора,
захранващ товара е
включен диод. Тъй
като диода пропуска
еднопосочно тока, то
през товара ще
протича ток само през
полупериода, през
който на анода на
диода има
положително
напрежение.
11. Схеми на
включване на
транзисторите. Изх.
статична характеристика
изразява зависимостта на
колекторният ток от
колекторното напрежение
при определени.
постоянни стойности на
базовият ток. при малки
колекторни напрежения
колекторният ток силно
зависи от колекторното
напрежение, а след това
той почти не зависи от
него. При увеличаване на
колекторното напрежение
нараства и резултатното
напрежение в
колекторния преход, но
не се увеличава броят на
инжектираните
токоносители от емитера
в базата.ОБ при ОБ
изходните статични х-ки
изразяват зависимостта на
колекторният ток от
напрежението Ucb при
определени постоянни
стойности на емитерният
ток. Статичните
характеристики на
транзистора изразяват
функционалните връзки
м/у токове и напрежения
на изводите му в статичен
режим (без товарно
съпротивление). В
зависимост от това , кои
токове и напрежения са
приети за независими
променливи, се получават
следните семейства
характеристики.1. Входни
статични характеристики:
I
b
=f(U
eb
),
U
ce
=const.Отместването
на входните статични
характеристики към по-
малките базови токове
при увеличаване на
абсолютното значение на
колекторното напрежение
е свързано намаляването
на общото количество
неосновни токоносители
в базата в следствие
намаляване на ширината
на базата и следователно,
с намаляването на
количеството
рекомбинирали
токоносители.При
колекторно напрежение
U
се
?0 и нулев базов ток
I
в
=0, базата и емитера U
ве
?
0, което се обяснява с
пада на напрежение върху
съпротивлението на PN-
прехода на емитера.2.
Изходни статични
характеристики I
c
=f(U
ce
),
I
b
=const.Особеност на
изходните х-ки в схема
ОЕ е,че се разполагат
само на дясно от оста на
тока и се събират почти в
една обща права.в
сравнение с ОБ изходните
характеристики на ОЕ
имат значително по-
голям наклон , т.е се
наблюдава по-силна
зависимост на олекторния
ток от напрежението на
колектора и транзистора
има по-малко изходно
диференциално
съпротивление.3.
Характеристики на
предаване по ток I
c
=f(I
b
),
U
ce
=const.Определят се от
уравнението I
c
=?.I
?
+I
ceo
.
При U
се
?0
характеристиките
започват не от
координатното начало, а
от точка съответстваща на
тока I
ceo
. Нелинейността
на характеристиката се
дължи на зависимостта на
коефициента ? от
постояннотоковия режим
на транзистора.4.
Характеристики на
обратна връзка по
напрежение U
eb
=f(U
ce
), I
b
=const.Малкият наклон на
х-ките показва слабото
влияние на колекторното
напрежение върху входа,
а нееднаквото разстояние
се дължи на
нелинейността на
входните характеристики.
12. Работна точка на
биполярния
транзистор
Физически смисъл:
Транзистора трябва да
бъде поставен в
подходящ
постояннотоков режим
на работа. Този ток се
нарича още работна
точка. Когато на входа
на NPN транзистор не
действа синусоидално
напрежение,
транзисторът е запушен
и очевидно в изхода
няма сигнал. Във
веригата база - емитер
ще протече
положителен ток, който
ще създаде в
колекторната
верига b пъти по-голям
колекторен ток с
отрицателна посока. В
резистора R ще се
образува отрицателен
пад на напрежение,
много кратно по-голям
от входното, което ще
се подаде на
кондензатора. Когато
на входа действа
отрицателна полувълна
тя няма да създаде
базов ток. При PNP
транзистора при липса
на сигнал на входа
транзистора също е
запушен. Когато на
входа се подаде
отрицателна полувълна
в базовата верига ще
протече отрицателен
базов ток, който ще
създаде в колекторната
верига b пъти по-
голямо колекторен ток.
16.Основните
параметри на
тиристорите Други
полупроводникови
прибори, които
изпълняват ролята на
електрически вентили
(както диодите), са
тиристорите и триаците
(симетричните
тиристори). Те обаче, за
разлика от диодите, са
управляеми вентили -
моментът на
включването им зависи
не само от разликата
между напреженията на
анода и катода, а главно
от стойността на
напрежението,
подавано на третия,
управляващия електрод.
Благодарение на това си
свойство тиристорите и
триаците могат да се
използват за включване
на захранването във
вериги както за
постоянен, така и за
променлив ток.
Тиристорите провеждат
ток (след включване
чрез управля ващия
електрод) само в едната
посока, а триаците - и в
двете. Основните
параметри на
тиристорите и триаците
са допустимият
провеждан ток и
максималното обратно
напрежение.
Транзисторите могат да
усилват сигналите и да
изпълняват ролята на
електронни
превключватели. Те
имат три електрода:
управляващ – база (В) и
два, включени във
веригата на
управлявания ток -
емитер (Е) и колектор
(С).
13. Биполярен
транзистор Изх. статична
характеxристика изразява
зависимостта на
колекторният ток от
колекторното напрежение
при опр. постоянни
стойности на базовият
ток. Тези характеристики
може да се снемат по
схемата. Виждаме че при
малки колекторни
напрежения колекторният
ток силно зависи от
колекторното
напрежение, а след това
той почти не зависи от
него. При увеличаване на
колекторното напрежение
нараства и резултатното
напрежение в
колекторния преход, но
не се увеличава броят на
инжектираните
токоносители от емитера
в базата.ОБ при ОБ
изходните статични х-ки
изразяват зависимостта на
колекторният ток от
напрежението Ucb при
определени постоянни
стойности на емитерният
ток. Статичните
характеристики на
транзистора изразяват
функционалните връзки
м/у токове и напрежения
на изводите му в статичен
режим (без товарно
съпротивление). В
зависимост от това , кои
токове и напрежения са
приети за независими
променливи, се получават
следните семейства
характеристики.1. Входни
статични характеристики:
I
b
=f(U
eb
),
U
ce
=const.Отместването
на входните статични
характеристики към по-
малките базови токове
при увеличаване на
абсолютното значение на
колекторното напрежение
е свързано намаляването
на общото количество
неосновни токоносители
в базата в следствие
намаляване на ширината
на базата и следователно,
с намаляването на
количеството
рекомбинирали
токоносители.
При колекторно
напрежение U
се
?0 и нулев
базов ток I
в
=0, базата и
емитера U
ве
?0, което се
обяснява с пада на
напрежение върху
съпротивлението на PN-
прехода на емитера.2.
Изходни статични
характеристики I
c
=f(U
ce
),
I
b
=const.Особеност на
изходните х-ки в схема
ОЕ е,че се разполагат
само на дясно от оста на
тока и се събират почти в
една обща права.в
сравнение с ОБ изходните
характеристики на ОЕ
имат значително по-
голям наклон , т.е се
наблюдава по-силна
зависимост на олекторния
ток от напрежението на
колектора и транзистора
има по-малко изходно
диференциално
съпротивление.3.
Характеристики на
предаване по ток I
c
=f(I
b
),
U
ce
=const. Определят се от
уравнениетоI
c
=?.I
?
+I
ceo
.
характеристиките
започват не от
координатното начало, а
от точка съответстваща на
тока I
ceo
. Нелинейността
на характеристиката се
дължи на зависимостта на
коефициента ? от
постояннотоковия режим
на транзистора.4.
Характеристики на
обратна връзка по
напрежение U
eb
=f(U
ce
).I
b
=const.Малкият наклон на
х-ките показва слабото
влияние на колекторното
напрежение върху входа,
а нееднаквото разстояние
се дължи на
нелинейността на вх.
характеристики.
14.Полеви
транзистори Потокът
на основните
токоносители се
определя с помоща на
канал, чиято ширина се
изменя под действието
на изменението на
външното електрично
поле. Тъй като токът се
обославя от дреифа
само на един тип
токоносители затова ги
наричат униполярни.
Полевите транзистори
се делят на транзистори
с упражляжащ РN
преход(FET
транзистори) и
транзистори с изолиран
оправляващ електрод
(MOS транзистори).
Полеви транзистор с
управляем РN преход-
състои се ои един РN
преход и три извода
S,D,G-(ф1)
Означение(ф2)Ако
напрежението на G се
увелич се достига до
състояние на запушване
на транзистора т.е.
спиращия слой заема
целия канал MOS
транзистори-М.Т.-този
вид транзистори са два
типа-М.Т. с индуциран
канал и М.Т. с вграден
канал –фабрично
съществува проводящ
вграден канал между S
и D при него с
промяната на
напрежението на G
може да се промени
щирочината на канала.
Това води до промяна
съпротивлениетона
каналаи стоиноста на
протичащия ток.
Принципът на работа
Най-общо принципът
на действие се базира
на това, че при
прилагането на
напрежение към гейта
се променя сечението
на проводящия канал.
При полеви транзистор
с проводящ канал от n-
тип в случай на
подаване на
отрицателно
напрежение на гейта
проводящият канал се
стеснява, а може и да се
затвори напълно
(транзисторът се
запушва). Обратно,
подаването на
положително
напрежение на гейта
привлича електрони
към него и оформя
проводящ (индуциран)
канал. Транзисторът се
отпушва и протича слаб
ток. При малки
напрежения е възможно
чрез промяна на
напрежението на гейта
да се регулира
проводимостта на
канала. В този режим
полевият транзистор
действа като резистор.
Ако обаче между сорса
и дрейна се приложи
по-голяма потенциална
разлика, каналът
започва да се затваря и
се казва, че полевият
транзистор се насища.
При по-нататъшно
нарастване на
напрежението
пропорционално се
увеличава
съпротивлението на
канала, а токът остава
постоянен и се
определя от
напрежението на гейта.
В този режим полевият
транзистор вместо като
резистор работи като
генератор на постоянен
ток и може да бъде
използван за усилвател.
15.Динистори .
тиристори. Общи
сведения. Принцип
на действие .
устройство и
основни св-ва. Волт
амперна
характеристика.Дин
истора представлява
тиристор без
оправляващ електрод.
Динисторът има 4-
слойна структура от
два P и два N кристала
(подредени
последователно P
1
N
1
P
2
N
2
). Тези 4 кристала
формират три P-N
прехода. Анодът на
динистора е оформен
на кристала P
1
, а
катодът е на
N
2
.Свойства -
Динисторът може да
пропуска
електрически ток само
ако е свързан във
верига в права
посока. При ниски
напрежения обаче не
протича ток. Трябва
да се приложи дадено
напрежение (различно
за различните видове
динистори), което да
„отпуши“ елемента и
през веригата да
започне да протича
ток. След това
единственият начин
да се „запуши“
динистора, е чрез
прекъсване на
веригата.Тиристорът
представлява
управляем многослоен
диод. Има нелинейна
волт-амперна
характеристика с две
стабилни състояния (с
ниска и висока
проводимост) в права
посока и притежава
свойства на
електрически вентил.
Най-разпространените
тиристори имат
четирислойна р-n-p-n
структура и три p-n-
прехода. Тиристорите
се използват като
електронни ключове с
които могат да се
превключват
електрически вериги с
високо напрежение
(500/1000 V) и с
големи токове
(50/500 А). Поради
по-добрите си
качества в сравнение с
механичните
прекъсвачи
тиристорите намират
приложение в пускови
схеми, регулатори,
токоизправители и
т.н. Видове тиристори
- Ако приборът няма
управляващи
електроди се нарича
диоден тиристор
(динистор, диод на
Шокли). Ако
приборът е с един
управляващ електрод
се нарича тринистор.
17.Управляемите пп
вентили са елементи
с 4 или 5 слойна
структура , по лу4ена
в монокристал от
редуциращи се слоеве
силиций с Pи N
проводимост .
принципът на
действие на тези
елементи ше
разгледам при
управляемия венти л с
4 слойна структура ,
нари4ан тиристор.
четирите слоя с
редуцираща
проводимост
образуват 3 PN
прехода. Когато
тиристорът се вклю4и
към постоянно
напрежение с
поляритет при който
външния слой Р
1
имапол потенциал
спрямо външния слой
Р
2
, преходите P
1
N
1
и
P
2
N
2
са отпушени , а
преходът P
2
N
1
запушен. Докато този
преход е запушен
токът през през
тиристора е
незна4ителен и ялото
външно напрежение е
приложено към този
PN преход . с
увели4аване на
напрежението
обратния ток се
увели4ава много
малко . това
продължава докато
напрежението
достигне стойност
U
вкл
и в прехода P
2
N
1
настъпи пробив .
токът се увели4ава до
стоъност която се
определя от
захранващото
напрейение и
големината ан товара.
Напрежението върху
тиристора от стотици
волти спада до 0,8 –
1,2 V .
Чрез използването на
5 слйна структура на
конструирани
симистори които и
мат двупос4но
регулирума
проводимост . те се
нари4ат симистори.
Симисторите имат
волтамперна
характеристика която
е симетри4на спрямо
кординатната сис .
(фиг) когато
управляващия то е 0
волтамперанта
характеристика е
карактеристика на
запу6ен PN преход ,
но този преход е
двустранно запушен
(крива 1 ).
Посредсвом
управляващия ток
симисторът може да
се отпушва и в двете
посоки (крива 2 ) =>
симисторите са
универсални
превключватели.
Понякога
четирислойната
структура се използва
като диод заради
нелинейната и
характеристика .
тогава се извеждат 2
електрода и така
полу4ения
двуполюсен елемент
се нари4а динистор.
18 Други
полупроводникови
елементи.
Фоторезистори-
елементи, изработени
от полупроводникови
съединения кадмиев
сулфад (CdS) или
кадмиев селенид
(CdSe). Принципът им
на работа се базира на
увеличаване на броя на
свободните ел. заряди
под действието на
светлинната енергия, с
която се облъчва.
Използват се, както в
приборите за свтлинни
измервания, така и като
ключови елементи.
Основните предимства
на фоторезисторите са:
Висока
чувствителност;Висока
стойност на промяна на
съпротивлението при
осветяване спрямо
неосветено състояние
(повече от 100%);Ниска
цена;Линейност на
зависимостта на
съпротивлението от
осветеността в широк
диапазон.Означение:
. Фотодиоди-
са фотодетектори с p –
n преход. Аналогично
на фоторезисторите, те
променят
проводимостта си, под
действието на
светлинната енергия. Те
реагират много по-
бързо на светлината от
фоторезисторите, но са
по-малко чувствителни
поради малката площ на
прехода. Принципът им
на работа се базира на p
– n преход, свързан в
обратна посока. При
облъчването на
фотодиоди със
светлинна енергия, броя
на неосновните
токоносители в двата
слоя се увеличава и
следователно се
увеличава обратния ток
през прехода. Когато
фотодиода не е
облъчен, през диода
протича само
топлинния обратен
ток.Фотодиодите се
използват заедно със
светодиоди, за
галванично разделяне
на електрически вериги,
фотооптични датчици,
светлинни бариери и др.
Означение: .
Фототранзистора
представлява биполярен
транзистор, на който
колекторния преход е
открит за светлина
посредством прозорче
или леща. Както е
известно, при работа на
транзистора в активен
режим, този преход е
свързан в обратна
посока. При
облъчването на прехода
със светлинна енергия
се увеличават броя на
неосновните носители в
областта на прехода.
Това води до
увеличаване на
обратния колекторен
ток, а следователно и на
изходния колекторен
ток. Тези транзистори
могат да работят без да
се подава напрежение
на базата (отворена
база), като колекторния
ток се управлява само
от светлинната енергия,
попаднала върху
транзистора. Затова
много често се
използват
фототранзистори само с
два извода (E и
C).Приложението им е
подобно на това на
фотодиодите.
Фотоелементи-са
полупроводникови
прибори, които при
облъчване с лъчиста
енергия генерират
напрежение. Това
свойство е известно
като фотоволтаичен
ефект. Затова те се
наричат още
фотоволтаици. За
разлика от
фотодетекторите, те не
се нуждаят от външно
захранване. Оптрони-
са комбинация от
светодиод (обикновено
излъчващ в
инфрачервената област)
и фотодетектор
(фоторезистор,
фотодиод,
фототранзистор)Оптрон
ите се използват за
галванично разделяне
на две електрически
вериги(ф3).а)Диоден
оптрон;б) транзисторен
оптрон. Входният
електрически сигнал се
подава на светодиода,
който облъчва
фотодетектора и изменя
параметрите му.
Входната мощност е
малак: (I
Д
= 10-50mA;
U
Д
= (1-2)V.
Максималната изходна
мощност зависи от вида
на фотодетектора.
Оптроните обикновено
се използват в
импулсните схеми, при
които фотодетектора
работи в ключов режим.
Приложението им в
линейните схеми е
ограничено, тъй като
предавателната им
характеристика е
нелинейна.
22. Трифазни
токоизправители.То
коизправителя е
устройство което
преобрезува
променливото
напрежение в
постоянно
напрежение.Изправит
елните схеми Според
принципа на действие
биват
еднополупериодни и
двуполупериодни,
според възможноста
да изменя големината
на изправяното
напрежение биват
управляеми-
винтилната група е
съставена от
тирисрори и
неуправляеми-с
диоди.Вида на това
оказва влияниебърху
работата на
преобразователя.
Режимите на работа
са:Работа в/у активен
товар, Работа в/у
индуктивен товар,
Работа в/у
капацитивен товар
Видовете
изправитвлни схеми
са еднополупероден и
двуполупериоден
Трифазен изправител.
20. Еднофазен
двуполупериоден
токоизправител
вторичната намотка
на трансформатора е с
два пъти по-голям
брой навивки и от
средата и е направен
извод. По този начин
се получават две
последователно
свързани намотки, в
краищата на които
спрямо средния извод
се получават две
противофазни
напрежения. Всяко от
тях се изправя с диод
аналогично на
еднополупериодната
схема и се подава към
товара
(ф4)Принципна схема
(а) и диаграми на
напреженията и
токовете (б) на
двуполупериоден
токоизправител със
среден извод.Когато
единия диод пропуска
ток, другия е запушен
и обратно. По този
начин върху товара се
сумират фазовите
токове на двете
намотки. Тока и
напрежението през
товара имат пулсиращ
характер, но се
различават по форма
от
еднополупериодния
токоизправител.
Коефицентът на
пулсации на този
токоизправител е К
?
=
0,67. Ако е
необходимо К
?
да се
намали, аналогично
на
еднополупериодния
токоизправител,
паралелно на товара
се включва
кондензатор. Тъй като
времето за разряд на
кондензатора в тази
схема е два пъти по-
малко, то и
капацитета на
кондензтора ще бъде
два пъти по-малък
спрямо
еднополупериодния
токоизправител, при
един и същ товарен
ток и коефицент на
пулсации.
24.Стабилизатори на
напрежение. В редица
случаи се налага
изх.постоянно
напрежение да е
неизменно въпреки
колебанията на
мрежовото напрежение
и Rтов.В такива случаи
м/у изправетеля и
товара се свързва
стабилизатор на
напрежение.основен
параметър с
коефициент на
стабилизация
Кст=?UbxUbx?UизхUи
зх . Видове
стабилизатори.По
предназначение -за
постоянно U-за
променливо U.По метод
на стабилизация-
параметричен;
компенсационен.Пареа
метрични
стабилизатори-при тях
стабилизираното U
става за сметка на
нелинеен елемент
свързан м/у
изправителя и товара.
параметричен
стабилизатор за
постоянно
напрежение(ф6) Uизх е
„=” на напрежението на
стабилизиращия диод.
23. Управляеми
изправители За
регулиране на
средната стойност на
изправеното
напрежение се
използват варианти на
изправителите, в
които част от диодите
са заменени с
тиристори. Такива
изправители , които
позволяват
регoлирането на
средната стойност на
изправеното
напрежение , се
наричат управляеми.
Тиристорите могат да
бъдат разглеждани
като диоди, за
отпушването на които
освен положително
напрежение на анода,
е необходимо
подаването на
отпушващ импулс
към управляващия
електрод на прибора.
Посредством
изменение на момента
, в който се подава
импулс , се изменя и
времето , през което
този прибор пропуска
ток. По този начин се
регулира средното
значение на
изправеното
напрежение. Такъв
изправител освен
трансформатор и
тиристорна част ,
изисква управляващо
устройство което да
регулира фазата на
отпушващите
импулси. Ако тези
импулси изостават на
ъгъл алфа ,
теристорите се
отпушват със
закъснение и върхо
товара се прилагат
части от синусоидата.
Когато управляващия
изправител работи
към товар с
изглаждаща
индуктивност ,
възникват някои
особености. Основния
проблем се състои в
това , че през
интервалите , през
които към
изглаждащата
индуктивност е
подадено захранващо
напрежение , в нея се
натрупва
електромагнитна
енергия. Тази енергия
следва да се разсее в
товара , в интервалите
в които теристорите
са запушени. За целта
паралелно на товара и
изглаждащата
индуктивност се
свързва диод ,
наричан обратен диод.
За управление на
мощни постоянно
токови двигатели ,
често се използват
управляеми трифазни
изправители.
25.Електронни
усливатели В
зависимост от
честотата
усилвателите могат да
усилват с допустими
изкривявания, те се
делят
на:Постояннотокови
Усилв. – усилват
сигнали с честотата,
=0, или бавно
изменящи се
сигнали;Нискочестотн
и У – усилват сигнали
с честоти в звуковия
честотен диапазон;
Широколентови У –
усилват сигнали в
значително по-широка
честотна лента от тази
на нискочестотните У.
Качествени
показатели.
Качествата на всеки
ЕУ се характеризират
със следните
показатели: вх. и изх.
съротивление; коеф.
на усилване; КПД;
честотен обхват;
изкривявания на
сигнала, внасяни от У.
Обратни връзки-чрез
обратните връзки се
предава измененията
на тока и напреж
нието в посока от изх.
към вх. на усилвателя.
Благодарение на тях
стабилизират
режимът и
усилването, и се
подобряват
показателите. Това се
постига само при
правилен подбор на
сх. и елементите на
обратната връзка.
Чрез сигналната
обратна връзка се
връща изх. сигнал на
входа на У. Нежелана
обратна връзка може
да се получи чрез
паразитни вериги.
Влиянието на
обратната връзка в/у
показателите на У
зависи от това дали тя
е отрицателна или
положителна и как
сигналът се взема от
изхода и се връща на
входа. От
комбинациите на
разгледаните
свързвания могат да
се получат от
последователна
обратна връзка по
напрежение,
последователна
обратна връзка по ток,
паралелна обратна
връзка по напрежение
и паралелна обратна
връзка по ток.
К=Uизх/Uвх
26. Едностъпален
Транзисторен
усилвател:Усилвателят
е устройство, с което се
усилват електрически
сигнали. Мощността на
входния сигнал, с който
се управлява енергията
на захранващия
източник е значително
по-малка от отделената
върху товарният
резистор. Разликата
между мощностите на
входния и изходния
сигнал е за сметка на
енергията на
захранващия източник.
Полупроводниковият
усилвател може да бъде
едностъпален и
многостъпален –
съставен от няколко
усилвателни стъпала.
Усилвателното стъпало
съдържа един активен
елемент и не може да
осигури много голямо
усилване на сигнала.
Затова обикновено
усилвателите са
многостъпални, като
връзките между
определените стъпала
могат да бъдат:
резистивна, резистивно
– капацитивна (R-C) и
трансформаторна.С
оглед да не се получи
прегряване и повреда на
колекторния преход, в
каталожните данни за
всеки транзситор са
дадени определени
гранични параметри,
определящи работната
област. За оптимална
работа на стъпалото е
необходимо да се
избере подходящо
местополо-жение на
товарната права в
работната област на
транзистора. От
положението на
работната точка върху
товарната права зависи
режимът на работа на
стъпалото.Важна
особеност на
усилвателното стъпало
е добрата му
температур-на
стабилност, която се
получава благодарение
на използването на
отрицателна обратна
връзка. Нейното
действие се обяснява по
следния начин: ако по
някаква причина
постоянната съставяща
на колекторния ток се
увеличи падът на
напрежение нараства.
Това води до
намаляване на U
BE
и до
намаляване на
постоянната съставяща
на базовия ток, а от
това ще последва и
съответно намаляване
на колекторния ток I
CO
.
Ако по някаква причина
колекторния ток стане
по-малък, то U
RE
ще
намалее, а от това ще
последва увеличаване
на напрежението U
BE
. В
резултат на това ще
нарастне базовия ток I
BO
, а следователно и
колекторния ток. За да
се избегне
отрицателната обратна
връзка за усилваните
сигнали емитерният
резистор се шунтира с
кондензатор C
E
. Освен
това кондензаторър С
Е
осигурява голямо
увеличаване на сигнала
по напрежение, но
прави входния
импеданс на стъпалото
зависим от параметрите
на транзистора.
27 .На фиг. 17.9
а е показана RС-връзка
между транзисторите Т
1
и Т
2
на един НЧ
усилвател. Тук с
вълнообразна линия е
показан пътят на
променливата съставка
на колекторниа ток на
транзистора
Т
1
.Напомняме че
източника(генератор)на
променливата съставка
е транзисторът Т
1
и по-
конкретно неговиат
участък емитер-
колектор.Следователно
Т1 се явява генератор
,който с променливата
съставка на
колекторниа си ток
трябва да задейства
управляващия участък
на Т
2
. Но от фиг.17.9
виждаме,че тази
променлива съставка не
минава изцило през
управляващия участък
на Т
2
,а определена част
от нея преминава през
R
C
,R
1
,R
2
.
Следевателно
товарното
съпротивление R
T
на Т
1
за променлив ток се
състои от паралелно
сварзаните
съпротивления R
C
,R
1
,R
2
и R
ВХ2
(фиг.17.9 б)и се
намира поформулата
1/R
т
=1/R
С
+1/R
1
+1/R
2
+1/ R
ВХ2
(17.1)
Обръщаме
внимание, че в този
случай
съпротивлението на
кондензатора С
1
се
пренебрегва,защото
неговият капацитет се
избира голям (например
при f=1kHz и С=20µФ
X
C
=8).
Фиг.17.9
Коефициентът на
усилване на напрежение
на RC усилвателно
стъпало се намира по
фомула Кр=Кu.Ki
Следователно едно RС-
стъпало ще има голям
коефициент на
усилване, когато
употребеният
транзистор има голяма
стръмност и товарното
съпротивление по
променлив ток е
голямо.От фиг. 17.10 а
се вижда, че
стръмността у
21
на
един транзистор
нараства при
увеличаване на
неговия колекторен
ток на покой.
Следователно при по-
голям колекторен ток на
покой транзисторът
има по-голям
коефициент ка
усилване по
напрежение.Нека сега
разгледаме
съпротивлението R
Т
и
установим от какво
зависи неговата
стойност.От фиг. 17.9
б се вижда, че R
T
е
резултат от паралелно
свързаните R
C
,R
1
,R
2
и
R
ВХ2
.От тези четири
величини на практика
най-малка стойност има
R
ВХ2
.Следователно
можем да кажем, че
товарното
съпротивление по
променлив ток на
дадено тразнзисторно
стъпало се определя
главно от входното
съпротивление на
следващия
транзистор. Ето защо
увеличаването на R
Т
, е
свързано с
увеличаването на R
ВХ2
,
което от своя страна
може да се постигне
чрез намаляване на
колекторния ток на
покой на транзистора
I
Сп
(фиг. 17.10 а). От
всичко следва, че ако
увеличим колекторния
ток на покой на едно
от стъпалата с цел да
повишим стръмността
у
21
, ние намаляваме
неговото входно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Електротехника и електроника 2 - пищови

Еднофазни асинхронни двигатели. Те имат еднофазна статорна намотка и накъсосъединен ротор...
Изпратен от:
Niko Karamanski
на 2013-06-18
Добавен в:
Пищови
по Електротехника
Статистика:
308 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Аналитично експериментално изследване приложението на високоефективни еднофазни колекторни двигатели в битови електроуреди”
добавена от acids 09.10.2013
0
10
Подобни материали
 

Пособия при Маркова

21 мар 2009
·
50
·
3
·
907
·
63

Част от вьпросите по тази дисциплина, но и те стигат за положителна добра оценка...
 

Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър

03 яну 2008
·
570
·
2
·
321
·
1,019
·
2
·
1

Название на упражнението: Измерване на ток и напрежение с амперметър и волтметър. Измерване на мощност, енергия фактора на мощността.
 

Регулиране на ъгловата скорост на асинхронни двигатели

23 ное 2007
·
303
·
13
·
1,160
·
288

В различни отрасли на промишлеността се използват механизми, чиято скорост в процеса на работа трябва да се регулира. Това може да се постигне, като се променя скоростта на електрическите двигатели, които ги задвижват...
 

Асинхронни машини за променлив ток

10 ное 2008
·
193
·
6
·
501
·
278
·
1

Лекция по Електро Механични Устройства.
 

Групи на свързване на трифазни трансформатори и обслужване на силови трансформатори

26 мар 2008
·
241
·
3
·
509
·
540

Според БДС началата на първичната намотка се означават с A,B,C , а краищата X,Y,Z.Началата и краищата на вторичната намотка се означават със съответните малки букви –а,в,с и х,у,с прието е свързването да се означава с У,когато се отнася ...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Електротехника
Батерии и акумулатори
тематичен тест по Електротехника за Ученици от 11 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците, както и за всички любознателни потребители. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
1
1 мин
11.08.2020
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Електротехника и електроника 2 - пищови

Материал № 1011200, от 18 юни 2013
Свален: 308 пъти
Прегледан: 235 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 7,597
Брой символи: 46,980

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електротехника и електроника 2 - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
452 79

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
68 79

виж още преподаватели...
Последно видяха материала