Големина на текста:
Общуване в здравен екип
Процес на обмяна на информация. Най-важната човешка дейност от раждането му до
завършека.
Общуването е специфичен вид дейност ( активност ) на личността, която усъществява
взаимодействието между хората, възникващо в практическата им дейност и е условие за
тяхното съществуване, развитие и реализация. Според Ананиев ( психолог ) общуването е
задължителен компонент във всички видове дейност, като чрез него се усъществява връзката
между хората.
Мясижчев – влага в понятието общуването :
* взаимно психическо отражение ( проявата на отношението един към друг чрез общуване )
* емоционалния отклик, който се предизвиква чрез общуването
* обръщението, реакцията, поведението вследствие общуването
Общуването е взаимодействие между двата или повече субекта, на основата на определен обем
информация при наличието на редица условия. Това е дейност, която съпътства и опосредствува
всяка жизнена дейност на човека – игрова,учебна,трудова…
Функции на общуването :
* познавателна ( понятия,знания..) ( когнитивност )
* емотивна функция – има отношение към развитието на емоционалната сфера на личността
( възприятия, чувства,оценки,афекти.. )
* поведенческа ( конативна ) - волева сфера на личността, поведението на личността
* информираща
* утвърждаваща
* координирата
* стимулираща
Видове общуване :
* делово ( формално ) – когато целта между субекти, които изпълняват различни социални роли
* междуличностно ( неформално )
* преднамерено ( целенасочено )
* спонтанно ( епизодично /инцидентно )
- Друга класификация обособява шест типа общуване
* монолог
* междуличностно 1vs1
* междуличностно групово с малко хора/малка група/ - съвещание в здравен екип
* междуличностно организационно – с по-голяма социална група
* публично – митинги,демонстрации,лектории
* масово – чрез масмедиите
Форми на общуването – преди всичко обмен на информация между две или повече лица
Алгоритъм на комуникационния процес
------------------------------------------------------------------------------
канал на предаване на информацията/средства
------------------------------------------------------------------------------
подател/изпращач ----------------- > получател/приемател
информация |
обратна връзка <----------------
Приемателят кодира информацията, получателят декодира информацията, а чрез обратната
връзка сменят местата.
Друг вид форма на общуване – интеракция ( интерактивна форма )
Взаимодействие с другите – отнася се повече от външната страна ( поведенческата ) на
общуването. Показва до каква степен целия обмен на действия ( взаимодействия ) има
характеристиката на целенасочен процес ( как се вписва в нея )
съглалсие – несъгласие, привличане – отблъскване, емпатия – антипатия
Независимо от вида на резултата тази форма има формиращ,развиващ характер, защото има
обмен на взаимодействие.
Мим. Единица поведенческа информация, която човек получава, усвоява, изразява и предава.
Науката,занимаваща се с мим общуването се нарича медика.
Друг вид – перцепция. Възприятие. Стимул – реакция.
Социална перцепция – базира на социалната роля на човека. Стимулът и реакцията се
опосредствуват от оценката. Общуване, свеждащо се до междуличностно взаиморазбиране на
ценностната система. Джон Брунер въвежда термина „социална перцепция“, с който
идентифицира особеностите на възприемане на отделните социални субекти. При нея, за
разлика от физиологичната перцепция ( стимул – реакция ), опосредствуващ елемент е
оценката.
Допълнителни параметри/условия на общуване :
* брой участници ( мин 2 )
* особености на участващите в общуването лица ( идентифицирани лица – соц роля,
учащи,работещи… )
* време на общуване
* честота и продължителност на общуването
* интензитет, сила на общуването
* цел на общуването
* средства/канали/ на общуването
* контекст ( среда ) - обичайна,извънредна,комплицирана
* умения за общуване
* социална значимост ( ефективност )
Екипът е малка социална група и представлява целево формиране,сдружение на хора,обединени
от изпълнението на определена задача,надхвърляща индивидуалната възможност, чиито
трудови са тясно взаимозависими/свързани. Под екип разбираме висока степен на
разпределение на труда,взаимно допълване на членовете и отлична координация. В качеството
си на малка група, в която индивидите полагат своя труд, екипът е обединение на
взаимодействащи си лица(индивиди), при което всеки чувства своето членство и членството на
другите и участва в общата кооперативна дейност за постигане на общата цел поставена пред
групата. От какво се нуждае от една група,за да стане екип?
* лидер
* цели, ореантири, процес на вземане на решение
* организационна култура ( доверие, комуникации, модели, междуличностни връзки и процеси)
* бариери за ефективно групово функциониране
* трудови и свързани с тях технически проблеми
Изграждането на екипа се отнася до решаването на 2 кръга въпроси.
Първия кръг – чисто техническото изграждане на екипа – служебно,ролеви,целево,
информационно ниво. Това техническо изграждане трябва да бъде достатъчно хармонирано,
балансирано, за да няма т.нар. междуролеви конфликт ( конфликт на интереси ).
Другия кръг касае междуличностните отношения в групата,които осигуряват социално-
психологическия микроклимат. Колегиални, етични, толерантни, емпатични отношения..
Екипът е изграден върху следните принципи и правила :
* Целево планиране на екипната работа
* Разпределение на ролите в екипа
* Поемане на лидерство
* Структура и стабилност на екипа
След като веднъж е създадена професионалната социална група ( трудовия колектив ) главна
задача на мениджъра/лидера е да я превърне в екип.
Здравния екип има специфика – самата среда е специфична, занимава се със запазване здравето
на хората.
Завеждащ отделение
Лекари – координатори
Старша мед сестра ПАЦИЕНТ!
Редови/болнични сестри
Санитари
Равнища на комуникация в здравен екип :
1 – между здравния специалист и пациента(+неговото близко обкръжение)
2 – между медицинския персонал
3 – с всички други звена, имащи отношение
4 – в обществото
Роля – съвкупност от функции, функции – взаимозависими/подчинени/автономни
функциите се реализират чрез изпълнението на конкретни задачи, чрез отговорности и дейност,
а всички те включват действия/атк. Отговорността е деонтологичен компонент, който означава
да извърши дадени дейности без да се допитваш до висшестоящ,учебник, в рамките на своята
компетенция, и да отговаряш за действията си.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Общуване в здравен екип

Общуването е специфичен вид дейност (активност) на личността, която осъществява взаимодействието между хората, възникващо в практическата им дейност и е условие за тяхното съществуване, развитие и реализация...
Изпратен от:
Александър Петров
на 2013-06-17
Добавен в:
Уроци
по Медицинска психология
Статистика:
17 сваляния
виж още
 
 

Общуване в здравен екип

Материал № 1010544, от 17 юни 2013
Свален: 17 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Медицинска психология, Психология
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 232
Брой символи: 1,648

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общуване в здравен екип"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала