Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОНСИГНАЦИЯ
Днес ……………... в грРаковскисе сключи настоящият договор за консигнация между:
........................., представлявано .......................................... - президент, със
седалище ....................................... и адрес на управление
– ............................................................... тел: ......................,наричан по-долу за краткост
СОБСТВЕНИК от една страна,
и „........................................, със седалище и адрес на управление гр.......................,
ул.........................................тел: ..............................,ЕИК/БУЛСТАТ:
.............................наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл1. Предмет на настоящия договор за консигнация е стоката –
изключителна собственост на СОБСТВЕНИКА, която се предава на
ТЪРГОВЕЦА с цел продажба. Продажбата се извършва в лева. Стоката е
описана по вид и качество в Приложение №1, явяващо се неразделна част от
настоящия договор.
Чл.2 Цената на стоката се определя единствено от СОБСТВЕНИКА и се
описва в приемно-предавателния протокол, съпътстващ предаването на
стоката от СОБСТВЕНИКА на ТЪРГОВЕЦА.
II.Права задължения на ТЪРГОВЕЦА
Чл.3 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да продава предадената му стока от
СОБСТВЕНИКА по цени и условия, определени от СОБСТВЕНИКА,
уговорени в настоящия договор.
Чл.4 ТЪРГОВЕЦЪТ носи изцяло риска и отговорността за предадената му от
СОБСТВЕНИКА стока.
т.1 ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да продава стоката при максимално
благоприятни условия.
т.2 При настъпване на обстоятелства, които биха обезценили или
намалили стойността на предоставената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да
уведоми незабавно СОБСТВЕНИКЪТ.
т.3 ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да изпълнява задълженията си по
настоящия договор с грижата на добър търговец.
Чл.5 ТЪРГОВЕЦЪТ получава стоката заедно с протокол, подписан от двете
страни по договора.
Чл.6 ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да заплати на СОБСТВЕНИКА сумата от
продадената стока в установения в Раздел IV срок. ТЪРГОВЕЦЪТ изплаща
на СОБСТВЕНИКА сумата в брой или с платежно нареждане, срещу
издаване на документ от получателя.
Чл.7 ТЪРГОВЕЦЪТ има право на възнаграждение под формата на
комисионна, определена от страните в Раздел V.
III.Права и задължения на СОБСТВЕНИКА
Чл.8 СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да предостави стоката, предназначена
за продажба в описания вид и количество, съобразно изложеното в приемо-
предавателния протокол.
Чл.9 СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да предостави стоката със собствен
транспорт. Стоката задължително се придружава от приемателен протокол,
подписан от страните по договора.
Чл.10 При залежаване на продукцията СОБСТВЕНИКЪТ може да замени
стоката с друга след съгласуване с ТЪРГОВЕЦА. След изтичане на 3-месечен
срок от получаването й ТЪРГОВЕЦЪТ може сам да поиска връщане на
залежалата стока на СОБСТВЕНИКА.
Чл.11 Собственикът е длъжен да плати възнаграждение на ТЪРГОВЕЦА за
реализираните продажби по ред и условия, определени в Раздел V.
Чл.12 Собственикът е длъжен да възстанови на ТЪРГОВЕЦА
извънредните разноски, направени за стоката по изискване от
СОБСТВЕНИКА освен ако разноските не са част от задълженията на
ТЪРГОВЕЦА.
IV.Отчитане на изпълнението
Чл.13 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава периодично да изплаща на
СОБСТВЕНИКА и да отчита пред него реализираните продажби на стока.
Отчетът се извършва до 25-то число от месеца, в който са извършени
продажбите.
Чл. 14 ТЪРГОВЕЦЪТ изплаща на СОБСТВЕНИКЪТ сумата от
реализираните продажби до 25-то число от месеца.
Чл.15 ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен в рамките на 7 дни от прекратяване на
настоящия договор да се отчете пред СОБСТВЕНИКА за реализираните
продажби, да изплати съответната сума от продажбите и да върне на
СОБСТВЕНИКА останалата стока. Връщането на стоката е за сметка на
СОБСТВЕНИКА освен ако страните не уговорят друго, и се извършва срещу
надлежен документ, удостоверяващ действието по връщането.
V. Възнаграждение (комисионна)
Чл.16 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да получи, а СОБСТВЕНИКЪТ
задължението да изплати възнаграждение под формата на комисионна в
размер на 3лв за всеки брой, продаден артикул от ТЪРГОВЕЦА.
т.1 Комисионната не е обвързана с вида на артикула и неговата цена.
т.2 СОБСТВЕНИКЪТ може да увеличава едностранно размера на
комисионната или да възнаграждава съобразно бонус-схема ТЪРГОВЕЦА за
реализираните продажби в календарния месец, съобразно Приложение 2.
т.3 СОБСТВЕНИКЪТ не може едностранно да намаля размера на
комисионната без съгласието на ТЪРГОВЕЦА.
Чл.17 ТЪРГОВЕЦЪТ може да прихваща възнаграждението си по предходния
член от сумите, които отчита в периода съгласно раздел IV.
VI. Отговорности и неустойка
Чл. 18 Рекламации се правят при предаване на стоката от СОБСТВЕНИКА
на ТЪРГОВЕЦА. Рекламация във връзка с дефекти в качеството и типа на
продукта могат да се правят с протокол от ТЪРГОВЕЦА в 3-дневен срок.
Процедурата се определя от страните.
Чл. 19 Ако търговецът не се отчете в срока по чл. 14 и 15 от настоящия
договор по причина, за която той отговаря, ТЪРГОВЕЦЪТ дължи неустойка в
размер на 10% от неотчетената сума за всеки просрочен ден.
Чл.20 Ако след изтичане на 30/тридесет/ дни от датата на падежа за плащане
или от прекратяване на настоящия договор, ТЪРГОВЕЦЪТ не изплати
дължимото на СОБСТВЕНИКА, той дължи неустойка в следния размер:
т.1 5000лв неустойка по сключения между двете страни договор;
т.2 Стойността на стоката, предадена на ТЪРГОВЕЦА, съобразно
предавателния протокол;
т.3 10% от общата дължима сума по т.1 и т.2 за всеки просрочен ден.
Чл. 21 При неспазване на задълженията по договора от страна на
СОБСТВЕНИКА, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати едностранно
договора, без да спазва 30-дневния срок за предизвестие като задържи
дължимата сума от комисионната и предприеме незабавни мерки по отчитане
на останалата сума и връщане на наличната стока на СОБСТВЕНИКА.
Чл. 22 Ако ТЪРГОВЕЦА разпространява артикулите на цени различни от
посочните от СОБСТВЕНИКА в приемно-предавателния прокол,
ТЪРГОВЕЦЪТ дължи неустойка в следния размер:
т.1 5000лв неустойка по сключения между двете страни договор;
т.2 Стойността на стоката, предадена на ТЪРГОВЕЦА, съобразно
предавателния протокол;
т.3 10% от общата дължима сума по т.1 и т.2 за всеки просрочен ден.
VII.Срок на договора и прекратяване
Чл. 22 Настоящият договор се сключва за неопределен срок.
Чл. 23 Всяка от страните може да прекрати договора в 30-дневен /тридесет
дневен / срок с предизвестие.
Чл.24 Изменения и допълнения на настоящия договор ще се изготвят в
отделно споразумение.
Чл.25Страните по договора решават възникналите въпроси със
споразумение, а при невъзможност – по реда на Гражданско-процесуалния
кодекс. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, както и българското
законодателство.
Настоящият договор за консигнация се състави в два еднакви екземпляра,
подписани от двете страни.
Собственик…………………… Търговец:……………………..

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 май 2021 в 10:31 студентка на 31 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Лични продажби

30 ное 2011
·
63
·
5
·
8,225

Обща характеристика на личните продажби. Личните продажби са в основата, както на организациите, целящи печалба, така и на тези с нестопанска цел. Те следва да се разглеждат като форма на комуникация...
 
Онлайн тестове по Търговия
Международна търговия
любознателен тест по Търговия за Студенти
Тестът включва 21 основни въпроса,засегнати в дисциплината. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Труден)
21
6
1
5 мин
18.01.2015
Тест по финансиране на външнотърговските сделки
междинен тест по Търговия за Студенти от 4 курс
Тест за текущо оценяване по предмета Финансиране на външнотърговските сделки с преподавател Светослав Масларов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
161
4
1 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по търговия

Примерен договор за консигнация

Материал № 1010221, от 15 юни 2013
Свален: 225 пъти
Прегледан: 252 пъти
Предмет: Търговия, Икономика
Тип: Договор
Брой страници: 4
Брой думи: 918
Брой символи: 5,601

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Примерен договор за консигнация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала