Големина на текста:
Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий”
Катедра „Библиотекознание и масови комуникации”
КУРСОВА РАБОТА
по
Теория на масовите комуникации и журналистиката
На тема:Цифрова телевизия-медиен преход,развитие,перспективи
Изготвил:Адриана Данова Проверил:проф.д-р М.Пешева
Книгоиздаване II курс,фак.№207-К
Велико Търново,януари 2013г.
Темата „Цифрова телевизия-медиен преход,развитие,перспективи” силно ме
вълнува и поради тази причина реших да напиша курсова работа за цифровизацията.От
1 септември 2013г. тя ще даде възможност за предаване на по-голям брой и по-
разнообразни телевизионни програми.Новият за България стандарт ще позволи
внедряването на информационни услуги за хора със специални нужди,както и
допълнителните услуги като телевизионен справочник(EPG-Electronic Program Guide) и
поръчка на филми(VOD-Video on Demand).Цифровата ефирна телевизия е със
значително по-добро качество на картината и звука,както и възможност за приемане на
програми с висока разделителна способност(HD-High Definition).Голямо предимство
е,че за нейното консумиране е нужно по-малко количество енергия,което намалява
вредното влияние върху околната среда.
През последните две десетилетия наблюдаваме голяма промяна в медийните
практики.Класическите радио- и телевизионни форми постепенно отмират за сметка на
бързата им замяна с новите аудио-визуални медийни услуги, които се налагат в
условивията на медийна глобализация и конвергенция, на преход от аналогова към
цифрова наземна телевизия.Цифровата телевизия е естествен резултат и ефект на новия
глобален свят, на неговата медиаморфоза,която обединява старите и новите медии чрез
силата на цифровия език и интерактивността.
С понятието цифровизация (Digitisation) се обозначава превръщането на информа-
ционния поток от данни,говор и картина в поток от цифри(нули и единици) за целите
на неговата електронна обработка,съхраняване или пренос.Цифровизацията днес води
до най-съществени промени в областта на телевизията и се определя като третата
техническа революция в тази област след нейното възникване и развитието на зветната
телевизия.При това става въпрос не за един изолиран напредък на телевизията, а за
взаимно срастване на различни медийни предложения на индивидуалната и масовата
комуникация.Цифровизацията на радиото засега остава на заден план поради ниския
интерес както на радиооператорите, така и на потребителите.
Чрез прехода към цифрова телевизия поне в Европа ще завърши цифровизацията
на всички комуникационни услуги,тъй като телефонната мрежа вече е цифровизирана,
компютърните мрежи са цифрови от самото им възникване.В случая не се касае само за
техническо развитие, а преди всичко за съществена промяна на телевизията,която има и
правно-политически последици.Както в рамките на Ес, така и на международно равни-
ще са определени срокове, в които трябва да бъде извършено аналоговото изключване,
придобило гражданственост с английския термин “Switch-Off”.За държавите -членки на
Международния съюз по далекосъобщения(ITU), в това число и за България, тази дата
е 17.06.2015г.Тя означава,че насетне държавите могат да използват предоставените им
за цифрово телевизионно разпространение честоти и повече не са задължени да се
съобразяват с аналоговото използване на честоти в съседните държави.По време на
преходния период между 17.06.2006г. и 17.06.2015г. те могат да използват цифровия
план,стига да не нарушават постигнатите споразумения със съседните държави за
избягване на интерференциите в пограничните райони.
Държавите-членки на ЕС трябва да спазят един по-кратък срок, а именно края на
2012г.В съобщение на Европейската комисия от 24.05.2005г.тя призовава държавите
членки да ускорят прехода от аналогово към цифрово радиоразпръскване.Според
нейното виждане преимуществата на цифровизацията едва тогава могат да бъдат
изцяло използвани,когато преходът бъде извършен във всички държави.ЕК подчертава
два централни фактора,които биха допринесли за една успешна стратегия на прехода на
територията на ЕС,а именно-предписването на задължителна времева рамка и
наличието на ефективна стратегия за информиране на потребителите.
В много от европейските държави преходът от аналогова към цифрова телевизия
вече е приключил.Това са Германия,Белгия,Финландия,Дания,Холандия,Люксембург,
Швейцария,Норвегия и Испания.
В Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване(DVB-
T) в Република България,одобрен от българското правителство на 31.01.2008г.,краят на
август 2013г. е определен като крайна дата за изключване на наземното аналогово
телевизионно радиоразпръскване.В края на 2009г.правителството одобрява промени в
този план с оглед закъснялото изпълнение на заложените в него етапи,като се запазва
крайният срок за извършване на прехода.Въз основа на този документ Министерство на
транспорта и информационните технологии разработва в началото на април 2010г.Про-
грама за реализиране на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване.
Веригата ,по която се създава цифрова телевизия,съществено се различава от
начина на разпространение на нейния аналогов предшественик.Единствено способите
за нейното разпространение остават същите-наземно,чрез кабелната мрежа или чрез
сателит.Асо стандартът за разпространение на аналоговата телевизия с еднакъв за
всички способи,цифровите системи за разпространение трябва да бъдат съобразени със
специфичните особености на всеки отделен способ.При цифровата телевизия в ЕС се
наложи стандарта „Digital Vifeo Broadcasting(DVB)”с неговите три версии-DVB-T(за
ефирна телевизия),DVB-C(за кабелна телевизия),DVB-S(за сателитна телевизия).
Европейският стандартизиращ институт по телекомуникация(ETSI) е превърнал тези
стандарти в европейски норми.
За да може въобще да се говори за цифрова телевизия,телевизионната програма
трябва най-напред да бъде цифровизирана,т.е. да бъде превърната в код от нули и
единици,доколкото те не е цифрово произведена.В днешно време постепенно се
цифровизират всички стадии на студийната обработка.
Трансформацията се извършва в т.нар. Play-Out-Center.След компримирането на
сигнала няколко цифрови програми се обединяват в единен поток от данни,този
технически процес се обозначава с понятието мултиплексиране.Този поток от
данни,наречен също мултиплекс,се разпространява по-нататък като аналогова програма
чрез съответната инфраструктура(ефир,кабел или сателит) до зрителя.Тъй като
всякакви транспортирани съдържания могат да бъдат цифровизирани,при
мултиплексирането могат да бъдат обединени и разпространени в единен поток от
данни напълно различни услуги.Например телевизионни и радиопрограми,компютърни
игри,интернет страници и пр.В резултат компютърът и телевизионният приемник могат
да се използват за едни и съще цели.Затова и най-далечната последица от цифровизаци-
ята най-общо се определя като медийна конвергенция.
В зависимост от начина на разпространение(ефир,кабел и сателит) от желаното
качество и от целта („стационарно”,”преносимо вън”,т.е. чрез външна антена,”преноси-
мо вътре”,т.е.чрез стайна антена,”мобилно”,т.е. в кола,приемане )в един мултиплекс
могат да бъдат обединени различен брой програми.Поради по-голямата смущаемост в
един мултиплекс наземно могат разпространяват от 4 до 6 програми в сравнение с
кабелната мрежа,където в един канал могат да се разпространяват до 10 програми.
При разпространението на платената телевизия телевизионният сигнал трябва и да
се кодира,за да може след това само оправомощени лица да имат достъп до тези
програми.Контролът върху достъпа се извършва чрез т.нар. Conditional Access-
System(CA-System) или система за условен достъп.
Приемането на цифрова телевезия не може да стане само чрез обикновен телевизио-
нен приемник.Необходима е допълнителна приставка,която се обозначава с английския
термин “Set-Top-Box’’и която трябва да превърне отново в аналогова форма на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 авг 2019 в 11:16 родител
13 юни 2019 в 14:54 студент на 26 години от Варна - Технически университет, факулетет - ФИТА, специалност - КТТ, випуск 2019
15 апр 2019 в 00:11 студент на 36 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2009
05 ное 2018 в 20:22 студент на 41 години от София - УНИБИТ, факулетет - комуникации и информиране, специалност - Комуникации и информиране, випуск 2018
08 май 2018 в 14:01 студент на 32 години от София - Колеж по телекомуникации и пощи, факулетет - Телекомуникационни технологии, специалност - Оптични комуникации, випуск 2016
 
Подобни материали
 

История на българската телевизия

07 яну 2012
·
37
·
1
·
319
·
78

Подробно описание на процесите от началото на създаването на Българската телевизия до днешни дни...
 

Профил на телевизия Фокс лайф

01 ное 2011
·
50
·
5
·
806
·
76

Профил на телевизия Фокс лайф. Доклад за създаването на телевизията, програмата, филмите и предаванията, които излъчва...
 

Анализ на основните емисии новини в трите национални телевизии

01 ное 2009
·
245
·
6
·
1,320
·
172

Откриването на новинарските емисии и по трите телевизии е еднакво – представят се накратко акцентите от новините, които следват...
 

Информация

15 яну 2008
·
188
·
3
·
626
·
99

Същност на информацията,Видове информация,Свойства (изисквания) на информацията,Характеристики на информационното общество.
 

Национална кабелна телевизия Евроком

19 дек 2007
·
201
·
3
·
455

За девет години на българския телевизионен пазар ЕВРОКОМ се наложи като телевизия с изключително стойностна филмова продукция и традиционно най-гледаните теленовели.
1 2 3 4 5 »
 

Цифрова телевизия

Материал № 1009540, от 13 юни 2013
Свален: 124 пъти
Прегледан: 139 пъти
Предмет: Журналистика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 5,745
Брой символи: 37,000

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цифрова телевизия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения