Големина на текста:
1.тема
Историята е разказ на очевидец. С течение на времетотези
устни знания придобиват писмена форма. Стопанската
история се появява към редата на 19в. В германия . Ик.
История вкл. 2 елемента следователно стопанската история
възниква в хода на вътрешноторазвитие на икономиката
като наука и историта като нука. В 17в. Знанията които
даватмакро и микро същестуват под формата на
политическа икономия. Пол. Икономия в нейния класически
вариант смята че законите на ик. Развитие са едни и същи за
различните общества и сдържави в всеки един момент тоест
те имат универсален характер. Тезизакониса извлечени по
пътя на логиката, формирани са абстракно теоретически при
това положение няма нужда от изучаване на конкретното
минало.ВГермания се повява историческаташкола на
политическата икономия според която икономическото
развитие е подчинено на националнотоспецифичните
закони, и за да се открият те трябва да се проучи
историческото минало. Ето ог интереса към икономически
история. Историята първоначално се развива като
политечската история субекти на която са крале императори
царе и хората които я осъществяват. От 18в натам се
засилва интереса към човека като субект на развитието на
икономическата история. Така се заражда ик. История. В
съвременния смисъл стопанската история се заражда при
най- голямата криза на капитализма. Самата криза за да
бъде преодоляна трябва да се изучи миналото , за да се
открие проблема.29-33година. Стопанската история минава
етапи на развитие:
-1етап- Кризата от 20-30 г. До 50г. На 20век – описателна
история
- 2 етап- Средата на 50г. до средата на 70г. на 20в. нарича се
нова история или етап на клиометрична история. През този
етап ик. минало се измерва с количествени показатели.
Използват се статистиката и математиката за измерване на
историята.
-3 етап-след 70г. продължава и до днес нарича се етап на
постнова или съвременна стопанска история. При нея се
използват широк кръг от методиБългария е на фаза 1 етап от
ик. си развитие.
Като училищна дисциплина започва да се преподава 81-82г.
в Оксфорт от Тойби. 1921г. започва да се преподава и и
вБългария в Свободния Университет. прекъсва се
изучаването и по време на комунизма и капитализма. Ик.
история изучава икономическото минало в негоната
индивидуалност и конкретност. използват се различни
методи- исторически, математически и т.н. Стопанската
история се сътрудничи разл. кръг от науки. Периодизацията
на ст. историческия процес- всяка една периодизация е
условна. Има два подхода за периодизация на миналото:
- формационене
-цивилизационен
Формационният подход представя развитието по права
възходяща линия. Всяка страна и минаватпрез общи етапи в
своето ик. развитие. Най- пълно е разработен то К. Маркс в
неговия исторически материализъм.
първообщинен строи, робладелски строи, еодален строи,
капитализам, комунизъм . двигател на развитието
екласовата борба. Вс. народи минават през тези формации.
- цивилизационният подход има 2 разновидностти
общоцивилизицъми и подхода на многото цивилизации.
Според общоцивилизъм подход човечествоот преминава
през еднакви фази на развитие, а за критерии се приемат
различни исторически ик. компоненнти напримир дали се
използва парична или натурална размяна и др. подхода на
многото цивилизации човешкото общество няма общо
развитие, а има различни цивилизационни линии. Трябва да
се разгледа кнкретно като исторически и не може да се
говори за обща периодизация.
2тема
2 тема стопанството на
древно източните и
античните цивилизазии
Стопанството на древния
свят – изтокът
През 8-9хил. пр. христа
започва да се
осъществява неолитна
революция тоест
преминаване към
уседнало земеделие. До
неолитната революция
обществата са
ангажжирани с лов и
риболов и със
събирателна деиност.
Съществуват така нар.
присвояващ тип
стопнство. Античната
епоха обхваща 5-4 хил.
пр. христа до 5 в. след
христа. За краи на
античната епоха се смята
падането на Рим.
Държавата в Египат
възниква с неждата от
разпределение на водите.
Селяните общенници
трудно се справят сами с
напояването, между тях
има напрежение,
противоречия, нужда от
власт коато да се грижи
за напояването на
езмите. През 3 хил. пр.
христа възниква
държавата която да се
грижи за напояването.
Ик. на Египет остава
изцяло аграрна, за
напояването се грижи и
общината и държавата.
земята и напоителните
съоражения са
собственост на
държавата в лицето на
фараона. тои има власт
над селяните и
надтяхното имущеставо.
Селяните обработват
земята но не могат да се
разпорежадт с
произведената
продукция. Предават
всичко на фараона. Той
ръководи стопанството
на планова основа. от
продукцията той дава на
селяните продукция за
преживяване и
засяване.Приема се че
около 30% от реколтата
остават на склад при
фараона тоест
държавата. Държавата
определа какви култури
да се засеят и е
собственик на големи
заянатчииски
работилници. Този
модул е силно
централизиран. За
съществуването му и
функционирането е
необходимо широка
администрация. Една от
най- уважаваните
професии била писар. В
основата на ик. на
Египит стои труда на
свободните
селяни.Робски труд се
използва в периода
когата има успешни
завоевателни воини и те
не достигат повече от 3-
5% от трудоспособното
населиние. Ик. остава
предимна натурална.Във
връзка с този
статиченмодел в Египет
се използва понятието
източна тагнация – ик.
развитие на Египет се
движи инерционно и
почти спира , главната
причина е че интересите
на личността са
подчинени на държавата
и няма място за никаква
стопанска инициатива.
Това е вътрешна
причиназа упадъка на
египетската
цивилизация. Голям
стопански субект са
храмавете, жречеството
и занаятчиите.
Месопотамия дава друг
модел на развитие.
Вавилонската равнина е
открита от всякъде и се
налага да се изграждат
големи градове укрепени
като държавно
образувание по
поречието на реките
Тигър и Ефрат възникват
тези градове –
държави.Двете реки за
разлика от Египет са
пълноводни през цялата
година.Те пък често се
разливат и изискват
строеж на диги.
необходимо е и да се
заделва вода в канали а
да се използва през
лятото. Първите
държавни образования
са Шумер и Акат.
Обединението на
Месопотамия става под
влиянието на Вавилон в
края на 3 хил пр христа.
Общината остава
основна производствена
единица, но проличава
тенденция малкото
семейство в общината да
остане носител на частни
права.Освен това
върховниат
владетелраздва земя
срещу изпълняване на
определени служби.
Храмовете са също
много силни
икономически и
извършват определени
лихварски операции.
Месопотамия за разлика
от Египет води оживеана
межсународна търговия
и тази търговия е под
контрола на държавата а
също има и развити
стоково-порични
отношетия. СРеброто се
изпозва в качеството на
паричен еквивалент. И
тук робскияттруд не
стои в основата на
ик.Китай възниква1 хил.
пр. христа под формата
на различни царства.
Страната е единна в
географски смисъл, на
изток са богати
благородни равнини.
3хил. пр. христа тези
царства се обединяватв
едно – държавата Цин.
Независимо дали е
разпокан или обединен
Китай запазва
централистично
устроиства на
управление.Държавата
възниква също и
предвид нуждите на
напояването.Цялата земя
принадлежи на на
владетеля. Чрез
общината селянете дяват
данъци на държавата.
Владетелят дава земи на
аристокрацията като
заплаща за определени
нужди. Аристокрацията
периодично е разселвана
на различни места за да
не стане самостоятелна .
Има силен чиновнически
апарат. Той се набира
чрез тежки конкурси и е
строго иерархичен по
нива.
чинотвническият апарят
блокира опитите на
аристокрацията да бъде
самостоятелна. И тук
селското стопанство
играе основна роля.
Императора високо е
ценял труда на
земеделеца. разработва
се и технологията за
изработване на
изкуствени
перли.Занаятите са
много добре развити. До
12в. след христа Китай е
световен моно полист в
произвадството на
коприна.Води се
оживена вътрешна и
външна търговия и тя е
вече парична.7в. пр.
христа се секат първите
монети и има единна
монета за цялата страна.
Има информация и за
появата на книжните
пари. Държавата
определа цената и
качеството на стоките
регламентира и
контролира
търговията.Развитието
на занаятите и
търговията води до
появата и на градовете
които по това време са
предимно военн-
административни и
полетечески центрове. С
течение на времето
придобиват и ик.
значение. Поради
търговията и за неините
нужди се строят
мостове, големи пътища.
И тук робовладението е
малко на фона на общата
икономика. Основна
стопанска фигура е
свободния земевладелец.
първата цивилизация
възниква 3хил. пр.
христа и това е
харабската цивилизация
която се е намирала по
поречието на реката Инг
под формата на големи
градове. В тази страна
педимно се развива
земеделието което е
много
интезивно.Хариииската
цивилизация е покорена
от арииските народи и
така възникват много
царства. Те се
обединяват в
централизирана държава
към 6в. пр. христа и тази
държава се нарича
маурска държава. Тя е
строго централизираана
и подчинява селските
общини, които играят
основно роля в
производството. В
стопанствата на царете и
храмовете се използва и
робският труд. Цялата
земя е на царете и от нея
тои раздава на военните
и нажреците. Силно се
развиват занаятиете и
търговията. Изводи:
на изток робите не
стават основана
производствена сила а
такива са селяните,
земята се намира в
ръцете на държавата,
държаавата на изток
приема формата на т.
нар. източна деспотия
или пълен контрол над
човека от страна на
държавата.
АНТИЧНО
РОБОВЛАДЕНИЕ- Др.
Гърция. В края на 2 хил.
в южната част на
балканите се заселвата
арииски племена под
общото название Гърци.
Редуват се някорко
културни плбаста.
поради природните
условия не се предполага
формиране на
централизирана
държава, зощто земятя е
с умерен климат , без
големи реки, има
острови, скалисти
пресечени терени които
не са подходящи за
отглеждане на зърнени
култури. Тук земита са
походящи за отглеждане
на плодове , лозя, лов,
риболов и морска
търговия. Държавата
възниква под формата на
полиси. 11-8 в. пр.
хреста по време на
Омировата епоха
господства
териториалната община,
но тя е в процес на
розслоение и започва да
се появява цастната
собственост.8-6в.пр.
христа архайчен период-
създават градове
държави но се включва и
земята около
него.Условията
неподходящи за
изхранване на цялото
семейство,започва
гръцката колонизация по
бреговете на средиземно
море. от тези корлонии
се внасят предимно
зърнени храни. Полисите
се специализират в
отглеждането на лозя,
цитруси и селското
стопанство придобива
стоков характер. Води се
оживена търговия с
колониите. Земята в
полиса е собственост на
гражданите на полиса и
е тяхна частно
собственост.
Живеештите в града
неграждани нямат право
на частна собственост, а
в стопанствата навлиза
труда на робите. всички
граждани които имат
земи участват в
управлението наполиса.
6-4в. пр. христа е
класическият период на
гръцкото робовладение.
Модел за това е
Атина.Чрез реформите
на Солом се први опит
дасе ограничи
максимален размер на
владение.Целта е да има
хармонияв обществото.
Въвежда се имуществен
ценз в управлението.
Атинските граждани се
отнасят
пренебрежително към
занаятчиите,единственат
а престижна професия е
земеделието.Държавата
укрепва част
ната собственост във
всички сфери и не се
меси в частнана
дейност.Има голяма
свобода за
предприемачеството и
гражданите не
плащатданъци. те са
задължени да отделат
средства за така
наречените литургии, а с
тях се оборудват
военните кораби, които
държавата е построила,
отделат се средства за
празници, за бедните, за
тържества.Вземат се
търговси такси,
митнически сборове,
правят се морски съюзи.
През 6-4 в. пр. христа се
развива класическато
робовладение “ робския
труд се използва в
голимите земеделски
стопанства в мините в
занаятчииските
работилници.От тези три
сфери се най-малко се
използва робският труд в
земеделието.в по-
малките сопанства
семейството обработва
своето стопанство. Роби
се внасят предимно от
вън. От 4в. пр. христа
полисите навлизат в
политическа и ик. криза.
тя е следствие от
развитието на
икономиката. До тогава
се произвежда толкова
колкото е необходимо за
прехраната на
семейството.4-5в.
земевладелците започват
да се занимават със
занаяти и търговия , да
произвеждат повече и да
забогатяват. Не
гражданското население
също може да купува
земя, така полисната
структура започва да се
разрушава. Отслабава
връзката
междугражданите и
ръководството на полиса
и те изпадат в криза.
Така Александър
великизавладява древна
Гърция. Древния рим-8-
6в. пр. христа е наречен
царски период. Селската
община е в процес на
разложение. Оформя се
богата прослоика от
богати и едри
земевладелци. Само
гражданите на Рим могат
да притежават земя. От
6в. пр. хр. започава
период на републиката.
Рим се разширява
териториално. През 4в.
Рим покорява
Италия,териториите
около средиземно
море,Северна
Африка,Европа и
Балканите и става
светована сиал. 5-4в. пр.
хр. се утвърждава
частното земеделие и
частнана собственост
върху земята.
Новопридобитите земи
се раздават само на
римски граждани. Също
като в Атина те не дават
данъци те се ъбират от
чуждото население и от
провинциите.
Практикува се
откупуването на
данъци.3-2в. пр. хр. е
период на класическото
римско робовладение.До
2в. пр. хр. преобладава
средното и дребно
земевладение но след
териториалното
разширение се оформят
крупни земеделски
стопанства. Те
биват:ВИЛИ в размер на
1000-2000 декара. те са
произвеждали за пазара
и са крупни стопански
стопанства.ЛАТИФУНД
ЙЙ те са били по –
големи от вилите и в
двата вида се е
използвал робският
труд.1.2 след христа има
иконом. подем ,
премахва се системата на
откупуване на данъците
и така се увуличава
приходите към
централната власт.
Провинциитесе
благоустроиват , строят
се крепости, пътища,
създават се нови
градове. Селското
стопанство увеличава
производството. В
рамките на империята се
водиинтензивна
търговия. Държавата
како приГърция
насърчава частната
собственост, поддържа
реда. Рим обаче не се
обединява, не създава
единен вътр. пазар а е
сбор от различни
локални
пазари.Основнит приток
на роби е от
завоевателни воини,а от
завоевания Империята
навлиза в криза , спира
териториалното
разширяване и има само
тобранителни
воини.Римската армия
до тогава се попълва
само то римски
граждани, които сами се
грижат за своето
въоражение. Когато
спират завоеваниата
армията преминава но
наборна основа и се
издържа от
държавата.Това изисква
много средства, а
данъците не са
достатъчни и се стига до
принудителна инфлация.
Парите се обезценяват и
населението предпочита
да води натурална
размяна. Самата държава
вече плаща в натура а не
с пари. Император
ДИОКЛЕЦИАН въвежда
290г. поголовен
натурален данък/ без
гражданите на Рим/.
Отслабването на
централната власт
засилва позициите на
едрите поземлени
собственици. Крупните
стопанствасе затварят в
себе си и стават
самостоятелни
стопански комплески
вътре в държавата.
Започва да се ограничава
робският труд тъй като
той се използва когото
се работи за пазара.
Замираградския живат,
центъра на ик. живат
става селото. Робите се
освобождават и започват
да обработват земя под
аренда. появява се
ситемата на колониите ,
а личната свобода на
колониите се ограничава
и се забранява тяхното
движение от едно място
на друго. В сравнение с
Гърция робовладението
има следните различия:
в по- широки размери е ,
прилага се главно в
земедемието,робите са
по- безправни,
конентрацията на
робския труд е по-
голяма, робите са по-
евтини. Ик. е основана
на робовладение може а
просъществува само в
условие а зовоевателни
военни успехи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стопанска история

В съвременния смисъл стопанската история се заражда при най- голямата криза на капитализма...
Изпратен от:
Мая
на 2008-02-27
Добавен в:
Пищови
по Стопанска история
Статистика:
283 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по стопанска история

08 апр 2008
·
503
·
11
·
2,255
·
273

Обективните трудности за стопанска и търговска дейност в Империята не са в състояние да спрат новите тенденции, които особено силно се изявяват в отделни по-големи селища и райони.
 

Възлови моменти в световната стопанска история. Първа икономическа революция

23 мар 2006
·
386
·
40
·
7,283
·
94

Един от основните изводи на предходната лекция е, че неокласическата икономическа теория има известен проблем с разказването на стопанската история.
 

Стопанска История - Първа Леция

28 сеп 2009
·
81
·
2
·
315

Първа лекция от курс по стопанска история в УНСС. Преподавател доцент Костов...
 

Показатели на кризата 1929-1933г. и антикризисната политика на правителствата в САЩ и Англия

16 фев 2007
·
352
·
9
·
1,233
·
82
·
1

През 20-те и 30-те години на XX век настъпили значителни промени в международната търговия, паричното обръщение и социалната политика.
 

Стопанска история

11 яну 2008
·
2,296
·
13
·
22,543
·
3
·

Стопанската история се изгражда след промените в технологията. Предмет на стопанската история е изследването на стопанските системи в сравнителен план в пространството и времето. Стопанската история има за задача в конкретния исторически момент да...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Стопанска история
Тест по стопанска история
междинен тест по Стопанска история за Студенти от 2 курс
Тест по стопанска история за Университет за национално и световно стопанство в гр. София при доц. Лиляна Велева. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
40
20
1
13 мин
01.08.2013
Стопанска история
изпитен тест по Стопанска история за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на знанията на студентите от ВУААР - Велико Търново. Всички въпроси имат само един верен отговор. Разполагате с 20 минути, за да решите теста.
(Труден)
20 минути
30
3
1
8 мин
17.09.2019
» виж всички онлайн тестове по стопанска история

Стопанска история

Материал № 100888, от 27 фев 2008
Свален: 283 пъти
Прегледан: 96 пъти
Качен от:
Предмет: Стопанска история, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 2,567
Брой символи: 16,082

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стопанска история"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения