Големина на текста:
Същност на фючърсния контракт
Фючърсните сделки са познати още през 17 век, но началото на организираната търговия се
поставя от Чикагската борса през 1865 г. В съвременните условия стандартизирани стокови активи,
за които съществува фючърсна търговия, са селскостопански продукти и метали.
Финансовите фючърси се появяват почти век по-късно – в началото на 70-те год. на 20 век. Те
приличат на стоковите, но с тази разлика, че предмет на сделката е валута или някакъв финансов
инструмент. На свой ред той може да бъде материален като например съкровищни бонове,
средносрочни и дългосрочни облигации или нематериален като лихвен процент или борсов индекс.
На тази основа те се делят на :
- Валутни фючърси
- Краткосрочни лихвени фючърси
- Облигационни фючърси
- Индексови фючърси
Сред финансовите фючърси най-напред възникват валутните. Първите валутни фючърси влизат в
употреба през май 1972 г. на Чикагската борса, към която тогава се създава специализиран
филиал за търговия с тях. През 1975 г. е сключен и първият контракт за лихвен фючърс.
Финансовите фючърси са логична реакция на пазара след краха на режима на фиксираните
валутни курсове и прилагането на плаващи лихвени проценти. Исторически факт е, че пазарът на
валутни фючърси се създава по конкретен повод. През 1971 г., когато щатският долар и
английската лира са били обхванати от тежка криза, пазарните субекти са очаквали, че двете
валути ще девалвират. Спекулантите се настройват да играят “на понижаване курса на лирата”, но
банките не проявяват готовност да продават лири. Естествено, това води до появяването на нов
пазар за срочна търговия с валутни контракти.
След 1980 г. се наблюдава истински бум във фючърсната търговия. Примерът на Чикагската
стокова борса е последван от създадената за тази цел Нюйоркска фючърсна борса. През 1982 г.
започва своята дейност Лондонската борса за международни финансови фючърси, през 1984 г. и
1985 г. такива борси се откриват съответно в Сингапур и Хонг Конг, а от 1986 г. функционира
Френската борса за финансови фючърси. Малко по-късно – в края на 80-те и началото на 90-те
години, се разкриват пазари за такава търговия в Германия, Италия, Швейцария, Австрия и др.
Днес обемът на фючърсни сделки непрекъснато нараства. Най-развита е търговията със
съкровищни бонове и облигации на САЩ и евродоларови срочни депозити.
Стандартното кратко определение за фючърсната сделка е институционализирана форма на
форуърд-договаряне. Фючърсните контракти и форуърдните договори приличат на опциите по
това, че определят закупуването или продажбата на една базова ценна книга на някаква дата.
Основната разлика е, че държателят на опция за закупуване не е длъжен да купува и няма да го
направи, ако сделката не е изгодна. От друга страна, при фючърсния или форуърдния контракт
има задължение за осъществяване на договорената сделка.
Фючърсният договор не е инвестиция в тесния смисъл, че се плащат средства за даден актив. Той
е само поемане на задължение днес за участие в една бъдеща сделка. Фючърсните и форуърдни
споразумения предлагат мощно средство за хеджиране на други инвестиции и цялостно променят
характеристиките на портфейлите.
Форуърдните пазари за бъдеща доставка на различни стоки датират поне от времето на Древна
Гърция. От друга страна, организираните фючърсни пазари са относително съвременно явление,
началото на което е едва през 19 век. Фючърсните пазари заменят неформалните форуърдни
договори със силно стандартизирани ценни книжа, които се търгуват на борсите.
Форуърдният договор просто е продажба на някакъв актив с отложена доставка, при която
продажната цена се договаря сега. Единственото изискване е всяка от страните да е готова да
фиксира крайната цена, която трябва да бъде платена или получена за доставката на стоката.
Форуърдният договор защитава всяка от страните от бъдещи колебания на цената.
Фючърсните пазари формализират форуърдното договаряне. Не е нужно купувачите и продавачите
да разчитат на случайно съвпадение на техните интереси – те могат да търгуват на централизиран
фючърсен пазар.Фючърсната борса стандартизира също търгуваните типове договори, като
определя обема на договора, допустимото качество на стоките, датите за доставка и т.н. Въпреки
че стандартизацията значително ограничава гъвкавостта на неформалното форуърдно
договаряне, като компенсация тя предлага предимството на ликвидността, защото много участници
на пазара ще се концентрират върху едно и също неголямо множество от контракти. Фючърсните
контракти се различават от форуърдните и по това, че изискват ежедневно уреждане на печалбите
или загубите по контракта. При форуърдните контракти не се извършват никакви плащания преди
датата на доставката.
Основни характеристики на фючърс операциите и борсите за фючърси
Борсите и борсовите системи за фючърси, независимо от това как са организирани и как се
управляват в ежедневната си дейност, осъществяват две важни икономически функции в полза на
пазарите: ограничаване на рисковете и формиране на цените.
Не по-малко съществена роля на тези системи е тази на централен пазар, където много купувачи и
продавачи практически от всички краища на света непрекъснато си взаимодействат един с друг,
като общуват посредством общия език на цените.
Необходимостта от ефективно прогнозиране на ценообразуването и справяне с рисковите фактори
е главна причина за огромното разрастване на пазарите за фючърси. Пазарите за фючърси са
именно тези, които позволяват на производителите на селскостопанска продукция, суровини, на
индустриалните предприятия, които преработват тези суровини, а също и на потребителите на
готовата индустриална продукция, на финансовите посредници и фирмите, които желаят да
участват в международна търговия да управляват цените си, както и свързаните с тях рискове с
лихвените проценти и валутни курсове.
Цените, които се заплащат за стоки и услуги до голяма степен зависят от това, доколко фирмите и
предприятията могат да се справят с риска. Ако деловите хора ефективно използват пазарите за
фючърси, те могат да сведат рисковете си до минимум, което снижава разходите за деловата им
дейност. Такива икономии на разходи и застраховки на цената се оказват решаващи в
конкуренцията на съвременното производство и търговия със стоки и пари.
Целите на пазарите за фючърси
Пазарите за фючърси, независимо от това как са организирани и как се управляват в ежедневната
си дейност, осъществяват две важни икономически функции в полза на пазарите: прехвърляне на
рисковете и формиране на цените.
Пазарите за фючърсни договори дават възможност на онези, които искат да управляват рисковете
свързани с цените (наричани “хеджъри”), да прехвърлят или целия риск или само част от него, на
други, които имат желанието да поемат такива рискове - “спекулантите”.
Основни характеристики на фючърсните контракти
За да може да отговори на изискванията на новите икономически условия, пазарите за фючърси
разшириха предлаганите от тях услуги и видове договори, като дадоха на компаниите и на
финасовите институции възможността да управляват рисковите фактори свързани с колебанията
на цените на валутите и на лихвените проценти.
Фючърсните контракти изискват да се достави дадена стока на определена дата на доставка или
на дата на падежа срещу договорена между страните цена, наричана фючърсна цена, която
подлежи наплащане на падежа. Контрактът посочва точни изисквания към стоката. Определени са
също мястото или начина на доставка на стоката. Доставката на финансови фючърси може да се
извърши с телеграфен превод. Въпреки че фючърсният контракт формално изисква доставка на
определения актив, фактически тя рядко се извършва. Вместо това, страните по контракта много
по-често закриват своите позиции преди матуритета на контракта, като отчитат печалбите или
загубите в пари.
Тъй като фючърсната борса определя всички условия по контракта, търговците трябва да се
спазарят само за фючърсната цена. Заемащият дълга позиция (long position) търговец се
задължава да закупи стоката на датата на доставка. Търговецът, който заема късата позиция (short
position), се задължава да достави стоката на падежа на контракта. Казва се, че търговецът в
дълга позиция “купува”, а търговецът в къса позиция “продава” контракт. Думите купува и продава
са употребени чисто фигуративно, защото фактически контрактът не се купува или продава както
акциите и облигациите; той само се сключва по взаимно съгласие на страните. По време на
сключването му не се извършва никакво прехвърляне на парични средства.
Можем да отбележим, че на падежа:
Доход от дългата позиция = Спот цена на падежа – Първоначална фючърсна цена
Доход от къса позиция = Първоначална фючърсна цена - Спот цена на падежа,
където спот цената на падежа е фактическата пазарна цена на стоката в момента на доставката.
С други думи, общата печалба или загуба на дългия търговец, който купува контракт в момент 0 и
затваря или обръща (позицията си) в момента t, е точно промяната на фючърсната цена за
периода Ft – F0. Понеже Ft=Pt, печалбата на дългата позиция, ако контрактът се държи до падежа,
е Pt – F0, където Pt е спот цената в момента t, a F0 e първоначалната фючърсна цена. Печалбата
или загубата на късата позиция е F0 – Pt.
Следователно, фючърсният контракт е игра с нулева сума, т.е. нетната сума на печалбите и
загубите на всички позиции е равна на нула. Всяка дълга позиция се компенсира от съответната
къса позиция. Съвкупната печалба от търговията с фючърси, сумирана по всички инвеститори,
също трябва да е нула, както и нетното излагане на промените в цената на стоката. Поради тази
причина, създаването на фючърсен пазар за една стока не би трябвало да оказва голямо влияние
върху спот цената на тази стока.
Съществуващи контракти
Търгуват се фючърсни контракти и форуърдни договори за множество активи, които могат да
бъдат групирани в четири общи категории – селскостопански продукти, метали и минерали
(включително горива и енергия), чужди валути и финансови фючърси (ценни книжа с фиксиран
доход и индекси на фондовия пазар).
Механизъм на търговията на фючърсните пазари
Фючърсната търговия е по-сложна от обикновените сделки с акции. Ако искатe да закупите акции,
вашият брокер просто играе ролята на посредник, за да ви даде възможност да купувате акции или
да продавате акции на друго лице чрез фондовата борса. При сделките с фючърси, от друга
страна, Клиринговата къща взема по-активно участие.
Пазарите, на които се търгува с фючърсни контракти, са организирани структури, които
функционират с участието на брокери и при действието на клирингов механизъм. Договарянето на
сделките се извършва единствено от брокерите, които са членове на фючърсната борса. Някои от
тях работят и за своя сметка като дилъри. В зависимост от поведението им на пазара те се
разделят на дилъри “за деня”, които затварят позициите си ежедневно, и “позиционни” дилъри,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на фючърсния контракт

Фючърсните сделки са познати още през 17 век, но началото на организираната търговия се поставя от Чикагската борса през 1865 г. В съвременните условия стандартизирани стокови активи, за които съществува фючърсна търговия, са селскостопански продукти...
Изпратен от:
milenaara
на 2013-06-01
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
51 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Капиталов пазар

28 апр 2008
·
1,149
·
29
·
3,724
·
512
·
2

Пазар на дялови инструменти, дългови инструменти- облигации, пазари на дериватни инструменти- фючърси, опции,борсови индекси, Руска фондова борса.
 

Борсов хеджинг

04 мар 2008
·
276
·
31
·
3,502

Обективна предпоставка за съществуване на хеджирането е тенденцията цените на физическия пазар и на фючърсния пазар да се движат в една и съща посока и с близки, но не еднакви темпове.
 

Методи за третиране на опции

09 ное 2008
·
112
·
14
·
1,849
·
59

Опциите върху лихвени проценти, дългови или капиталови инструменти, индекси на акции, финансови фючърси, суапи и валутни курсове се третират като позиции, чийто размер е равен на стойността на базисния инструмент...
 

Фючърси и фючърсни пазари

04 май 2008
·
949
·
32
·
6,080

Мотивите за използване на фючърсни сделки са най-вече за предпазване от риск, т.е за хеджиране и за спекулиране , а не толкова за извършване доставка на спот или кещов пазар.
 

Спецификите на срочните и деривативните сделки

28 фев 2006
·
779
·
4
·
1,910
·
56
·
1

Неоспорима е значимостта на финансовите пазари за състоянието и жизнеността на всяка икономика. Изграждането на организиран вторичен капиталов пазар у нас и установяването на различните сегменти на финансовия пазар неизбежно водят до необходимостта от раз
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
27.08.2018
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
8
1
15 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Същност на фючърсния контракт

Материал № 1004300, от 01 юни 2013
Свален: 51 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 10,028
Брой символи: 60,384

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на фючърсния контракт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала