Големина на текста:
Тема 1 Ценова политика на предприятието-същност, съдържание и етапи
Понятие за политика- етимологията на понятието е свързана със старогръцкото
“полис” и се превежда като традиционна форма на социална организация. Третира
въздействието на публичното използване на властта и потребността от консенсус. В
широк смисъл това е процес, при който група хора вземат решения. Изкуство на
възможното е най- краткото определение за политика. Предполага разнообразие от
възгледи по отношение на крайните цели и по отношение на средствата за
постигането им. Някои автори слагат равенство между ценова политика и ценова
стратегия. Ценовата политика е курс и ориентир за действие на стопанската единица.
Съдържание и етапи на ценовата политика- в литературата няма единно мнение
относно съдържанието. Синтез на различни трактовки вкючва следнинте елементи
(етапи):
Диагностина на външната среда и стопанската единици и ценообразуващи
фактори.
Изготвяне на маркетингова стртегия на база целеустановяване, сегментиране и
определяне на целевите групи и подходи за позициониране. Най- често се
среща “Swot”- анализа. Целева група=Target група, към която фирмата насочва
усилията си.
Определяне на основните елементи на маркетинговия микс, в това число
дефиниране на продукта, определяне на параметрите на каналите за
дистрибуция и тактиката на пазарната комуникация.
Изчисляване на кривата на търсенето на дадаен пазар и коефициент на ценова
еластичност.
Калкулиране на себестойността и определяне на структурата и, с акцент върху
идентифицирането на източниците и изчисляване на променливите разходи
(VC- variable costs) и идентифициране и източниците и изчисляване на
постоянните разходи (FC- fixed costs).
Прогноза за ценовата реакция на конкуренцията, оценка на евентуално
нормирани ограничения при ценообразуването. Най- често ценообразуваме в
условията на даден отрасъл и следим конкурентите и поведението им и
обобщаваме.
Изготвяне на функционална ценова стратегия. Тя е елемент на общата
маркетингова стратегия. Продуктовата се нарича функционална стратегия.
Разработване на ценова структура и избор на метод на ценообразуване.
Например- в ресторантите се използва разходно- калкулативен метод.
Определяне на окончателната цена в различните ценови точки на
дистрибуционната верига.
Пазарно тестване на цената и осъществяване на обратна връзка. Прието е да се
смята, че преди да се тества всяка цена е предпоследна.
Тема 2 Основни научни школи за цените и ценообразуването
Исторически ракурс- стара загадка в икономиката е връзката между цената на стоката,
стойността и за потребителя и разходите за производство. Исторически първа
възниква трудовата теория за стойността и ако цената като стопански феномен се
появява преди 5000 год.- от момента на първото разделение на труда, то първите
научни прозрения се появяват през 4 век. пр. н.е. и принадлежат на Аристотел, който в
своя труд “Политика” постолира следното твърдение: “Стойността на стоките не само
разхода на труд, но и полезността и уменията за труд”. В по- ново време Ибм Халдун
(14 век) казва, че стойността на вещите се определя от количеството работни дни
неодходимо за производството им. В края на 19 век водеща теория е
“маржинализмът”, а през 20 век се появява теорията на Алфред Маршъл за пазарната
равновесна цена В най-ново време доминира класическата английска школа, която е
привърженик на трудовата теория.
Трудова теория- Адам Смит, Дейвид Рикардо, К. Маркс. Според тази теория всяка стока
има от една стрна стойност, която се формира от вложения в нея човешки труд и от
друга- потребителска стойност, която се създава от т. нар. конкретен труд (труда на
занаятчията, селскостопанският труд и др.). Това разделение на труда на човешки
(абстрактен) и конкретен позволява позволява сравняване и съизмерване на вложения
труд в различни стоки и на тази база определянето цените на стоките. При това една
стока- парите играе ролята на всеобщ еквивалент и също има стойност и
потребителска стойност. Основно определение на тази теория е, че цената на стоката е
паричен израз на нейната стойност- изразходените мускули, нерви и опит, формиращи
стойността.
Маржиналиска теория- позната още като теория на пределната полезност. Маржинален
е понятие употребявано за описване на ефекта от промените в дадена ситуация.
Например марж е този разход, който е направен за една допълнителна единица
продукция. Основни представители на тази школа са английският математик Уилям
Джеванс, Карл Менгер и Фон Визер, последните двама са австрийски учени.
Маржиналистите въвеждат понятията обща и пределна полезност. Общата- всяка
стока задоволява определена потребност. С увеличаване количеството на дадена стока
расте общата полезност до момента, в който се получава насищане. Пример- с чашите
вода и жаждата. Пределната полезност е тази на последната налична част на благото.
С увеличаване количеството на стоката пределната полезност намалява. Цените на
стоките се отнасят обратнопропорционално на техните пределни полезности. Също
така кривата на пределната полезност съвпада с кривата на търсене на дадена стока,
при което с увеличаване на търсеното количество цената на стоката се намалява.
Пазарна равновесна цена- теория валидна и днес е синтез от класическата и
маржиналиската теориякато цената се формира в пресечната точка на кривите на
предлагане и търсене на дадена стока, като предлагането е изведено от класическата
теория и основният принцип е, че с увеличаване на цената расте предлаганото
количество стока, а търсенето е извадено от маржиналиската теория и основният
принцип е при намаляване на цената търсенето расте. Тези 2 криви зависят от
следните фактори: брой материалоспособност на потребителите, цени на стоките
заместители, очаквания на потребителите, мода и предпочитания. От гледна точка на
предлагането важен фактор са броят на производителите и използваните технологии.
Ключов принос на Маршъл е т. нар. коефициент на еластичност на търсенето в
зависимост от цената, който измерва промяната на търсеното количество на дадена
стока в зависимост от промяната в цената на тази стока. Пример за стоки с високо
елстичност- стоки за всекидневието, храна. Пример за стоки със слаба еластичност са
лекарствата, дори и при значителна промяна в цената търсенето се изменя
незначително.
Тема 3 Фукция, структура, динамика на цената
Според водещите автори цената като маркетингово средство отстъпва по своята важност
единствено на продукта. Предпоставка за тази роля са:
Функции на цената:
1.1. Измерителна функция- тя е най- важната. Изпълнявайки я цената е мярка при размяната
на стоките. Това се обуславя от същността на цената като паричен измерител на стойността.
1.2. Регулираща- цената допринася за уравновесяване на отношенията между пазарното
търсене и предлагане. Това се обуславя от факта, че ценовото ниво отчита промените в
ценообразуващите фактори.
1.3. Стимулираща (санкционираща)- при своите колебания във възходяща и низходяща
посока цената допринася за увеличаването или намалянето на печалбата (котировки).
1.4. Разпределителна и преразпределителна- проявява се при посредничество на входа и
изхода на предприятието. В следствие, на което се рапределя чист доход.
1.5. Информационна функция- цените осведомяват участниците на пазара и създават
предпоставки за вземане на ценови решения- какво, колко, къде, как да се продава.
Петте функции действат комплексно и не се разглеждат по отделно.
Структура на цените в съоъношение в % между отделните съставни елементи на
цената. Например себестойност, печалба, търговска надценка, акциз и ДДС
представляват примерна структура на цената на краен потребител. От гледна точка на
Класическата теория цената на стоката (P) включва следните елементи: “C”- стойност
на частта на средствата на труда, която се пренася в готовия продукт, “V”- заплатен
жив труд- заплата и “m”- незаплатен жив труд. P=C+V+m
Динамика- под динамика на цените разбираме промяната в съотношението им на
фирмено, отраслово и междуотраслово ниво. Основен подход при изследването е
използването на динамични, статистически редове, промяна на целевите нива по
месеци и години. Видовете цени включват- 1-во пазарни и регулирани. РЕгулираните
са 3 вида- фиксирани, пределни и минимални изкупни цени. Фиксираните са тези на
така наречените монополисти (Топлофикация, Водно стопанство и др.). Пределни са
тези на лекарствата, при които държавата определя максималния обем на печалбата в
% на производители, складове, аптеки. Също тук спадат сезонни, офертни, прогнозни,
средноотраслови, монополни. За нуждите на прогнозните използваме планови и
отчетни цени. Към ценообразуващите фактори отнасяме както следва: качество на
продукта, дължина на дистрибуционния канал, структура на пазара(олигопол),

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ценова политика на предприятието - същност, съдържание и етапи

Понятие за политика - етимологията на понятието е свързана със старогръцкото "полис" и се превежда като традиционна форма на социална организация...
Изпратен от:
Patrisiq Dimitrova
на 2013-06-01
Добавен в:
Теми
по Политика
Статистика:
295 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Политика за Студенти несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми реферат по Европейска социална политика от 12 до 15 страници.
добавена от keti 27.12.2014
0
15
Робърт Дал / демокрация
добавена от atanas.dimitrov_3236 13.10.2014
1
17
Подобни материали
 

Държавни политики и стратегии

05 май 2011
·
335
·
25
·
9,921
·
753
·
1
·

Държава (разговорно, но ограничено по обхват, страна) е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото...
 

Политики на европейския съюз

23 мар 2011
·
443
·
10
·
3,967
·
756

Сътрудничестото по икономическите и валутните въпроси между държавите членки на европейските общости започва да се развива в края на 60-те и началото на 70-те години на хх век
 

Основни теоретични направления на политиката на фискалната децентрализация

26 мар 2011
·
20
·
3
·
1,555

Стабилизационна- ориентирана към постигане на 2 осн цели- ценова стабилност и висока заетост. Целесъобразно е този тип политика да се осъществява от центр власти, аргументи...
 

Ценова политика на предприятието - същност, съдържание и етапи

Материал № 1004290, от 01 юни 2013
Свален: 295 пъти
Прегледан: 535 пъти
Предмет: Политика
Тип: Тема
Брой страници: 28
Брой думи: 2,170
Брой символи: 14,021

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ценова политика на предприятието - същност, съд ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала