Големина на текста:
Матрица на преките и пълните разходи.Канонични записи.
При записа на матрицата на преките разходи (E-A)X=Y логиката е:
-Ако отраслите в икономиката са такива и такива;ако структурата на националната
икономика е такава и такава-х-отношенията на обуславяне му отраслите свързана с
производството на брутната продукция е такава и такава –Е-А-.то целите на развитие –
У- могат да бъдат такива и такива.При записа на матрицата на пълните разходи (Е-
А)У=Х:обществото иска да постигне такива и такива цели-У- ако обуславянето мюу
отраслите за постигане на единица цел във всеки един отрасъл са такива и такива (Е-
А)
-1,
то структурата на икономиката
–Х-трябва да бъде такава и такава.
При (Е-А)Х=У.Ь-отраслите на ИС са независима променлива
При (Е-А)У
-1
=Х,Х-отраслите на ИС са зависима променлива
При (Е-А)Х=У се осъществява анализ на ниско равнище,а при матрицата на пълните
разходи се осъществява анализ от по-високо равнище
При матрицата на пълните разходи се прилага системния подход за изследване на
икономическата система –изследване на системата от всички гледни точки,независими
и зависими променливи в системата,системното мислене;Чрез нея се изследват и
резултатите от една или друга структурна политика в икономиката,от избора на
различни приоритети за развитието й.
В икономиката а първия случай преминава през Х-брутната продукция,а при другото
през У-крайната продукция къде се намират целите за развитие на икономиката,а
брутната продукция е самото средство.При (Е-А)
-1
У=У е преструктурирането на
икономиката в онези отрасли където крайната цел се постига с по-малки разходи на
ресурси.
Елементите на главния диагонал на матрицата на пълните разходи
Елементите на главния диагонал са по-особен род скалари,те са измерители на
продуктивността на цялата система.Имат ефективност от по-висок ранг,те
характеризират продуктивността на цялата система.Имат ефективност от по-висок
ранг,те характеризират продуктивността,с което отраслите функционират поотделно.Те
са коефициенти на полезно действие ,с което отраслите функционират.Всеки елемент
по главния диагонал характеризира условията ,при което се провежда продукцията на
отрасъла и условията при които се потребява тази продукция .Коефициентите са един
вид сравнимост на ефективността м/у отраслите.Елементите по главния диагонал на
матрицата на пълните разходи се използват за същите цели:те са средство за оценка на
качеството на едно изминало икономическо развитие и са оценка за една действаща
структура на икономиката.Елементите по главния диагонал определят и
преструктурирането на националната икономика.Отраслите се подреждат и въз основа
на това се подреждане се определят опорните точки на преструктурирането.Става в
полза ба онези отрасли които имат по-висок коефициент на полезно действие.Чрез
елементите на главния диагонал се изследват и отношенията на обуславяне в
икономиката .Те изследват реалните отношения на обуславяне
Матрица за балансиране на фирмения портфейл от СБЗ
Матрицата за балансиране на фирмения портфейл от СБЗ на жизнения цикъл на
търсенето и технологиите предварително трябва да бъдат извършени някои нещаю;на
първо място трябва да сме разработили всяка една стратегическа бизнес зона и да сме
установили в коя фаза на жизнеия цикъл на търсенето технологиите се намира
дадената стратегическа зона;на второ място се търси водещия конкурентен статус на
фирмата за всяка една СБЗ,който е резултат от взаимодействието на 3
фактора:конкурентна стратегия на фирмата за СБЗ;мобилизационните възможности и
равнището на капиталови вложения на фирмата;при приключване с това остава
техническата задача по клетките на матрицата,да се разположат СБЗ в зависимост от
жизнения цикъл ,в което се намира всяка една от зоните и конкурентния статус .Има
две логики на анализ за кратко- и дългосрочна перспектива а именно-пасивна и активна
логика за балансиране на портфейла от СБЗ.При пасивна логика процедурата е една и
съща за всяка една от петте фази на жизнения цикъл на търсенето и технологията и
търси отговора на 3 въпроса.1вият въпрос е какъв очакван размер на продажби фирмата
може да получи вход от СБЗ,които са в 1вата фаза,а именно „усвояване”.2рият въпрос е
при какви очаквани продажби от СБЗ какъв обем ние можем да очакване от страна на
печалбата-сумират се очакваните печалби .3тият въпрос:какъв капитал би следвало да
инвестират фирмата в СБЗ ако следва досегашната си политика-сумирасе капитала за
инвестиране тази процедура е за всичките фази-Р1,Р2,зрялост ,уязвимост,упадък.При
активнта логика се започва с определянето на величината на необходимата печалба на
фирмата в краткосрочна перспектива-задълженията на фирмата,които се погасяват от
печалбата и необходимия размер печалба на фирмата зависейки от нейните
инвестиционни намерения разширение развитие на фирмения бизнес и накрая е
обосноваване на необходимия обем продажби с развитие на производствените
мощности чрез инвестиране на капитал.
Потоците 211 и 221 и ЛС
Леониевата система има отношение на обославяне м/у демографската система и
подсистемите на НИС .Това отношение е през вектор реда на wj и вектор колоната
(крайното потребление) чрез вектор реда на работната заплата WJ се изразяват
потоците 121,122,123.Чрез вектор колоната на крайното потребление се отразяват
потоците 211,221 .Тези потоци за изоморфни изрази на потоците
121,122,123.Аналогично и вектор колоната на крайното потребление е изоморфен израз
на вектор реда на wj .Необходимото поведение на потока 211 се орределя от
социологическия фактор развиващ се в демографската система,която е егзогенна за
производствената поссистема.Той непрекъснато расте във времето увеличаване на
физическия обем.Потокът 221 се формира от масата на номенклатурата ,асортимента
които подсистема услуги предоставя на демографската система.Необходимото
поведение на 221 е от социологическия фактор които се определя от демографската
система на и е необходимо поведение на211 –кривата на жизнения стандарт за
непрекъснатия растеж ,но потокът 221 расте по-бързо от 211 тъй като при базисните
потребности съществува точка на насищане а при др няма такава точка.Колкото повече
консумираме дадена услуга толкова повече нараства потребността от нея.
Прогнозиране на технологична матрица
Технологичната матрица може да се прогнозира по няколко начина-1ният начин е чрез
RAS,а др чрез метода на главните коефициенти.Прогнозирането на технологичната
матрица чрез RAS става като отляво матрицата се умножи с матрицата R а отдястно с
матрицата S .Матрицата R е изменението на материалоемкостта на
отраслите.Матрицата S e изменението на потребяваната продукция на всеки един
отрасъл.Тези 2 матрици представляват развитието на човека като създадел на
блага.Чрез това умножаване от 2те страни с R и S е един вид нивото на творчество.с
което в бъдеще ще се произвеждат блага в ИС .Прогнозиране на технологичната
матрица чрез метода на главните коефициенти става по 2 начина.1вият е този свързан с
мощността и интензивността на продуктора .2рият-чрез изследването на връзката м/у
изменението на коефициента с 1 и последицата от тази промяна ,колкото по качествени
са промените толкова те са по-главни.
Прогнозиране вектора на краината продукция
Прогнозиране на вектора на краината продукция става благодарение на 2 логики-
пасивна и активна.пасивнат логика се основава на връзката между промените в
доходите на населението и цените на краината продукция.Активната логика на
прогнозиране на краината продукция се състои от потребностите на човека и се
разработват 3 бюджета- бюджет на повишено благосъстояние,жизнен минимум и
социален минимум.соц. минимум –има за цел да осигури такова потребление каквото
може да гарантира развитието на човека не само като биологичен, но и като социален
вид.бюджетът на жизненият минимум- осигурява физ. Оцеляване на
човека,възможностите за възпроизводство,но с времето този бюджет малко или много
се изменя.Повишено благосъстояние-осигурява необходимите и достатъчни условия за
духовното развитие на човека.В пасивната логика се започва от промените в доходите
на населението, и в цените на стоките,а при активната логика се тръгва от развиващите
се потребности на човека.
Фирмата затворена система
Бъдещият успех на формата се опира изцяло на акумулирания опит който от своя
страна е обусловил 3 стъпки за разработване на бъдещето на фирмата.1вата стъпка е
отрасловата принадлежност на бизнес дейностите на фирмата.2рата стъпка е свързана с
определянето на силните и слабите страни на фирмата.3тата стъпка определя
потенциала на фирмата за развитие въз основа на главните 2 стъпки и оттук следват 2
условия-продуктова и пазарна диверсификация.Именно тези 3 стъпки определят
възможностите за развитие на фирмата в бъдеще.ако разполагаме с такъв опит с такива
силни и слаби страни,продуктовата и пазарната диверсификация са такива и такива че
можем да си позволим такова и такова настъпление на бизнес полето.това е
парадигмата фирмата е затворена система-тя е насочена към вътрешния сроеж на
фирмата.става дума за съществуващите възможности на фирмата за бъдещото развитие
като отраслова принадлежност ,силни и слаби страни,опит в производството и
реализацията.съществуващите възможности са такива и такива.стратегическото бъдеще
може да бъде такова и такова но това бъдеще на фирмата не се оказва такова каквото го
искаме или по-точно фирмата го иска ,а е такова каквото го определя бизнес средата.
Алтман.
Функцията на Алтман е известна като z функцията за ик.анализ:Z=0,12x
1+
0,014x
2
+0,033x
3
+0,006x
4
+0,999x
5,
x
1-
разликата мюу текущите активи и пасиви върху общият обем на активите по 10 .
x
2-
отношението на неразпределената печалба към общият обем активи на фирмата
x
3-
отношението на брутната печалба към общият обем активи на предишната група по
100 х4-отношението на пазарната ценаа на капитала към счетоводната стоиност на
фирмения дълг по 100. х5-отношението на приходите от продажби към общия обем
активи. В z функцията тези отношения характеризират качеството на фирмения бизнес,
а взети заедно дават оценка от по висш порядък за качеството на този бизнес.Ако z
стоиността е по голяма от 2,99 това значи че фирмата е жизнено способна и това
продължава от 3 до 5 години.Колкото е по голяма стоиността на z=2,99 толкова
жизнеността е по голяма.Ако z ф. Има стоиност по малка от 1,81 то фирмата върви към
фалит.Ако стоиността е в интервала 1.81 до 2,99 не се знае дали ще има жизнена
способност във фирмата но не се твърди че ще има и фалит.Ако интервала се запази
това вече е сигурен белег че фирмата върви към фалит.
СБЗ идентификация
Стратегическат бизнес зона се явява единица за изследване на възможностите за
продуктивен бизнес които съществува вън и независимо от фирмата и от които
възможности може да се възползва всеки един конкурент на фирмата.Стратегическите
бизнес зони са следните :
1.Потребност ->2. Типтехнология ->3. Тип клиент-> 4. Герографски фактор
-> 4.1.ръст на търсене;4.2.ръст на рентабилност;4.3.степен на риска на
рентабилност;4.4.фактори на успеха на жизн.цикъл на търсенето и технологиите.
Стратегическите бизнес зони започват на първо място със съответната си потребност.
Като потребността се уточни отиваме към технологията с което се задоволява тази
потребност.От типа технология отиваме към типа клиент,а той от своя страна води до
географския фактор.От него излизат 4 вектора:4.1.ръст на търсенето- има за цел да
открие броя на потребителите;4.2.да открие ръст на рентабилност на СБЗ;4.3.отнася се
до уязвимостта на бизнеса в съответната бизнес зона,степента на риск;4.4.цели
идентификация на всяка една стратегическа бизнес зона чрез жизн.цикъл на турсенето
и технологиите.
(?)След като сме преминали през-необходим обем печалба,обем
продажби,капиталовите вложения и т.н. се преминава напред.Извършва се
разпределение на необходимата печалба за краткосрочна перспектива,по фази на
жизн.цикъл на търсенето и технологиите.след това се приступва към разпределение на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по прогнозиране и планиране

Използвани в магистратура по Маркетинг 2-ри семестър УНСС...
Изпратен от:
hrisi87
на 2013-05-31
Добавен в:
Пищови
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
114 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разработване,анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект


Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към стопанските субекти. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на организациите и предприятията с оглед на тяхната ефективност и конкурентнспособност.
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

бизнес -план


Ферма “РуАл” е основана през 2005 год. в село Загоре. Фирмата е създадена с частен капитал. „РуАл” е фамилна ферма работеща в сектора за производство на овче мляко...
 

Бизнес планиране \пищови\

18 апр 2008
·
542
·
8
·
16,374
·
315

Планирането осигурява редица предимства и възможности на системите, които го прилагат - създава предпоставки за получаване на по-пълна представа, както за системата като цяло, така и за отделните й дейности и за връзките помежду им...
 

Организация на малкото предприятие


Когато имаме предвид организацията на работната заплата, като система от форми, методи и средства за формиране, регулиране и диференциране на трудовото възнаграждение, факторите, които отразяват спецификата на материалното производство...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
5
1
23 мин
25.10.2016
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
111
1
1 мин
22.02.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Пищови по прогнозиране и планиране

Материал № 1004024, от 31 май 2013
Свален: 114 пъти
Прегледан: 225 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 2,129
Брой символи: 13,055

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по прогнозиране и планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения