Големина на текста:
Приходинабюджетитенаместнитеорганинауправление
I. Същностнаприходнатасистеманаместнитебюджети
Основенакцент при анализана приходнатасистеманаместнитевласти е
връзкатайиобословеносттайотделигиранитеразходниотговорностинаместните
. , органинауправлениеТовапроизтичаотпринципазасубсидиарносткойтогласиче
катоправилоуправленскотонивокоетоносиотговорностзарешениятавобластта
на разходите трябвада отговарря иза събирането на приходите с оглед
. фианнсиранетонаразходитеВръзкатанаместнитеприходисразходните
________. отговорности
, Приходитетрябвадасадостатъчногъвкавитакачеданарастватстемповетес
. коитонарастватместнитеразходниотговорностиМестнитеорганинавласттрябва
даиматвъзможностдаувеличаватили намаляватприходите сивзависимост от
увеличаванетоилинамаляванетонаразходитепреотчетнияпериодзакоетотеса
. отговорни
Според ЕХМСв раздела й за Финансовисредства на местните власти се
предписватнякоиправилазацелесъобразноорганизираненафиаинсовитересурси
:наместнитевласти
- Местнитевластиимат правоврамкитенанационалнатаикономическа
политикана достатъчни собствени средствас които даразполагат свободно при
осъществяваненакомпетенциитеси
- Финансовотесредствана местнитевласти трябвадабъдатсъразмерни с
компетенциитепредвидениотконституциятаилизакон
- Понечастотфинансовитесредстванаместнитевластитрябвадасе
получават от меснитаксииданъцичииторазмери те имат правода определят в
рамкитеназакона
- Финансовитесистемивърхукоитосеосноваватналичнитесредствана
местнитевластитрябвадабъдатсдостатъчноразнообразноипроменливоестество
задаимпозволяватдаследватреалнитеизмерениянаразходитезаосъществяване
натехнитекомпетенции
Подприходна системана местнитевластисе разбирасъвкупносттаот
използванитеизточнициметодииформизаакумулираненаместниприходии
съществуващатаорганизацияпонабиранетонасредстватаипредоставянетоимна
.общинскитебюджети
Кактои при набиранетонасредствазадържавниябюджетизточницитеза
: . местни приходи садва БВПи националното богатствоРазмера на общинските
: приходизависиотдвевиличини величинатананационалниядоходиотстепентана
. фискална децентрализацияТрябва дасе правиразлика междупонятиятата
“ ” “ ”. приходинаместнитебюдетии приходинаобщинските съветиПриходитена
общинскитесъвети са по общитъйкатоосвен бюджетни средстваобщините
. акумулират приходи и поизвънбюджетнисметки ифондовеКатоикономическа
, категорияприходетенаобщинитесатясносвързанистериториятанаобщинатате
представляватсъвкупностотспецифичнипаричниотношениякоитовъзникват
междунаселението и бизнес сектора на териториятана даденаобщина отедна
страна иместните органинавластпоповодна акумулиранетоначастоттехните
. доходивобщинскитебюджетиПорадитазипричинавъзниквапроблемазатяхната
( еквивалентнсотмеждуакумулиранитересурстиотнаселениетоибизнессектораи
). благатакоитопредоставаместнатавластнатериториятанаобщината
II. Принципизаизгражданенаприходнатасистеманаместнитевласти
Принципзаданъчнообаганеспоредползитеотпотреблениетонапубличните
. блага Този принцип изисква всеки гражданин наобщинатадазаплаща толкова
. данъциколкотоползиполучаваотобщинатаТозипринциеприложимприделимите
. блага
. Принципнаданъчнооблагане споредвъзможноститезапалщанеСтози
, .принцип сесъздавахоризонтална справедливост между данакоплатцитете
. жителитесравнидоходииимуществодапонасятеднакваданъчнатежест Можеда
сеспазинатериториятанаобщинатасамоакообщинатаимаправосамада
.определяравнищетонаданъцитеси
.Приходитеотобщинскитефирмипостъпватвбюджетанаобщината
Приходитеотобщинататрябвадасеформиратиотдейносттанаостаналите
търговскидружествасдържавначастнаилисмесенаформанасобственостзадаса
. заинтересованиобщинитеоттяхнатадейност
Приходитедасеакумулираттакачедастимулиратобщинатазаразкриванена
. допълнителниизточницинаресурсиАкообщинатаимановоразкритиизточницина
. ресурситенетрябвадасеизземватотдържавата
Приходите дасеформират такачедаотчитатстоящитепредобщината
- .социалноикономическизадачи
Преразпределениетонаприходитенатериториятанаобщинатапокметстваи
райони да се извършватака чедасе създаватравни финансовивъзможностиза
. развитиенанейнитеподразделения
:Изискваниякъммесстнатаприходнасистема
- , , , , Достатъчно стабилнаустойчиваясна простасправедливаи
непротиворечива
- Дапозволява кактозадоволяванетонабюджетнитеразходитакаида
стимулираместните органина самоуправление къмформиранетона достъчно
собственифинансовисредстваспомощтанакоитодасереализираместното
самоуправление
- Структуратанаприходитенаобщините нетрябвадасепоставявсилна
зависимостотдържавнитетрансфери
- Приходнитесистеми на местнитевласти не трябвадабъдат основани на
- ,целевиприходи приходипредназначенизаспецифичнистрогоопределениразходи
защототованарушавагъвкавосттапривземаненарешения
:Допълнителниизисквания
- -изискванезафинансоваадекватноствсмисълнафинансовадостатъчност
изравняваненаразходнитесприходнипълномощиявобщината
- Изискваненазастабилност ирегулираност нафинансовитересурси във
времето
- Изискванена застабилна иадекватнанормативнауредбапоотношениена
- местнитеприходипреводитедабъдатрегламентираничрезфиксиранена
приходитенаместнитебюджетинадългосрочнаоснова
III. Калсификациянаместнитеприходи
1. Поредорганизационнатаструктурананабиранеи разходваненаместние
:приходи
a. Бюджетнисредства
b. Извънбюджетнисредства
2. :Споредпроизхода
a. Данъчни
b.Неданъчни
3. :Споредмеханизмитенатяхнотопредоставянеинабиране
a. Собственисредства
b. - Трансфериотвисшестоящибюджетнизвенарепубликанскисубсидии
c. ( ) Привлеченизаемнисредства
4. :Споредпредназначениетоси
a. Общиприходи
b. Целевиприходи
5. :СпоредЗаконазаобщинскитебюджети
a. Собствениприходи
- , Местниданъци установенииопределенисъсзакон
- Местнитаксиустановенисъсзакон
- , Услугииправа предоставениотобщината
- Общинскасобственост
- Глобииимущественисанкции
- Лихвиинеустойки
- Другипостъпления
b. Държавнитрансфери
- ( 1.1.2008)Преотстъпенидържавниприходиотпадатот
убсидии
убвенции
- Делихвенизаемиотцентралниябюджетзафинансираненаразходидо
възстановяванетоим поодобрени проектипопрограмасъфинансираниот
ЕС
c. Трансферимеждуразпоредителисбюджетникредити
6. :Поотношениенафинансоватаавтономия
a. Собствениприходи
b. Трансферниприходи
IV. Собствениприходинаобщинскитебюджети
, Подсобствениприходисеимаонезиданъчниинеданъчнивноскикоитосъс
законса предвидениизцялода постъпват в приход на местния бюджет ичиито
. обхватиизточницисеконтролиратотместнитевласти Напрактикатоваепредимно
. групатанаместнитеданъциитакси СпоредЕХМСсобственитеприходисасредства
скоитоместнитевластимогатдаразполагатсвободноврамкитенадилигираните
. имправомощия

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2017 в 19:21 в момента не учи на 40 години от София
 
Подобни материали
 

Анализ на приходите

25 фев 2008
·
880
·
7
·
383
·
267
·
2
·
1

Осъществяването на производствено – стопанската дейност в организацията трябва да се извършва с минимални разходи и максимална печалба...
 

Данъчно облагане

23 дек 2006
·
2,075
·
10
·
2,545
·
409
·
3

Принципи на облагането, произход на данъка, теории за данъка, начини и техники за събиране на данък...
 

Преки данъци

06 фев 2007
·
784
·
40
·
3,088
·
138

Данъкът е законосъобразно, задължително, безвъзмездно и принудително плашане на физическите и юридически лица в полза на фиска на държавата.
 

Патентен данък

20 апр 2008
·
311
·
3
·
407
·
1

Същност, промени в данъчното облагане, лица,заплащащи данъка, размер, срокове и плащане, глоби.
 

Данъци и данъчна политика

23 апр 2009
·
438
·
2
·
271
·
427
·
1
·
1

ТЕСТ по дисциплина “Данъци и данъчна политика” Дайте определение на данък . Данъка е задължително плащане в полза на държавата, за което данъкоплатецът не получава нищо пряко обратно. По коя характеристика се различават данъка и вноските за задължителн...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Приходи на бюджетите на местните органи на управление

Материал № 1002537, от 28 май 2013
Свален: 22 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 924
Брой символи: 5,936

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Приходи на бюджетите на местните органи на упра ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения