Големина на текста:
Приходинабюджетитенаместнитеорганинауправление
I. Същностнаприходнатасистеманаместнитебюджети
Основенакцент при анализана приходнатасистеманаместнитевласти е
връзкатайиобословеносттайотделигиранитеразходниотговорностинаместните
. , органинауправлениеТовапроизтичаотпринципазасубсидиарносткойтогласиче
катоправилоуправленскотонивокоетоносиотговорностзарешениятавобластта
на разходите трябвада отговарря иза събирането на приходите с оглед
. фианнсиранетонаразходитеВръзкатанаместнитеприходисразходните
________. отговорности
, Приходитетрябвадасадостатъчногъвкавитакачеданарастватстемповетес
. коитонарастватместнитеразходниотговорностиМестнитеорганинавласттрябва
даиматвъзможностдаувеличаватили намаляватприходите сивзависимост от
увеличаванетоилинамаляванетонаразходитепреотчетнияпериодзакоетотеса
. отговорни
Според ЕХМСв раздела й за Финансовисредства на местните власти се
предписватнякоиправилазацелесъобразноорганизираненафиаинсовитересурси
:наместнитевласти
- Местнитевластиимат правоврамкитенанационалнатаикономическа
политикана достатъчни собствени средствас които даразполагат свободно при
осъществяваненакомпетенциитеси
- Финансовотесредствана местнитевласти трябвадабъдатсъразмерни с
компетенциитепредвидениотконституциятаилизакон
- Понечастотфинансовитесредстванаместнитевластитрябвадасе
получават от меснитаксииданъцичииторазмери те имат правода определят в
рамкитеназакона
- Финансовитесистемивърхукоитосеосноваватналичнитесредствана
местнитевластитрябвадабъдатсдостатъчноразнообразноипроменливоестество
задаимпозволяватдаследватреалнитеизмерениянаразходитезаосъществяване
натехнитекомпетенции
Подприходна системана местнитевластисе разбирасъвкупносттаот
използванитеизточнициметодииформизаакумулираненаместниприходии
съществуващатаорганизацияпонабиранетонасредстватаипредоставянетоимна
.общинскитебюджети
Кактои при набиранетонасредствазадържавниябюджетизточницитеза
: . местни приходи садва БВПи националното богатствоРазмера на общинските
: приходизависиотдвевиличини величинатананационалниядоходиотстепентана
. фискална децентрализацияТрябва дасе правиразлика междупонятиятата
“ ” “ ”. приходинаместнитебюдетии приходинаобщинските съветиПриходитена
общинскитесъвети са по общитъйкатоосвен бюджетни средстваобщините
. акумулират приходи и поизвънбюджетнисметки ифондовеКатоикономическа
, категорияприходетенаобщинитесатясносвързанистериториятанаобщинатате
представляватсъвкупностотспецифичнипаричниотношениякоитовъзникват
междунаселението и бизнес сектора на териториятана даденаобщина отедна
страна иместните органинавластпоповодна акумулиранетоначастоттехните
. доходивобщинскитебюджетиПорадитазипричинавъзниквапроблемазатяхната
( еквивалентнсотмеждуакумулиранитересурстиотнаселениетоибизнессектораи
). благатакоитопредоставаместнатавластнатериториятанаобщината
II. Принципизаизгражданенаприходнатасистеманаместнитевласти
Принципзаданъчнообаганеспоредползитеотпотреблениетонапубличните
. блага Този принцип изисква всеки гражданин наобщинатадазаплаща толкова
. данъциколкотоползиполучаваотобщинатаТозипринциеприложимприделимите
. блага
. Принципнаданъчнооблагане споредвъзможноститезапалщанеСтози
, .принцип сесъздавахоризонтална справедливост между данакоплатцитете
. жителитесравнидоходииимуществодапонасятеднакваданъчнатежест Можеда
сеспазинатериториятанаобщинатасамоакообщинатаимаправосамада
.определяравнищетонаданъцитеси
.Приходитеотобщинскитефирмипостъпватвбюджетанаобщината
Приходитеотобщинататрябвадасеформиратиотдейносттанаостаналите
търговскидружествасдържавначастнаилисмесенаформанасобственостзадаса
. заинтересованиобщинитеоттяхнатадейност
Приходитедасеакумулираттакачедастимулиратобщинатазаразкриванена
. допълнителниизточницинаресурсиАкообщинатаимановоразкритиизточницина
. ресурситенетрябвадасеизземватотдържавата
Приходите дасеформират такачедаотчитатстоящитепредобщината
- .социалноикономическизадачи
Преразпределениетонаприходитенатериториятанаобщинатапокметстваи
райони да се извършватака чедасе създаватравни финансовивъзможностиза
. развитиенанейнитеподразделения
:Изискваниякъммесстнатаприходнасистема
- , , , , Достатъчно стабилнаустойчиваясна простасправедливаи
непротиворечива
- Дапозволява кактозадоволяванетонабюджетнитеразходитакаида
стимулираместните органина самоуправление къмформиранетона достъчно
собственифинансовисредстваспомощтанакоитодасереализираместното
самоуправление
- Структуратанаприходитенаобщините нетрябвадасепоставявсилна
зависимостотдържавнитетрансфери
- Приходнитесистеми на местнитевласти не трябвадабъдат основани на
- ,целевиприходи приходипредназначенизаспецифичнистрогоопределениразходи
защототованарушавагъвкавосттапривземаненарешения
:Допълнителниизисквания
- -изискванезафинансоваадекватноствсмисълнафинансовадостатъчност
изравняваненаразходнитесприходнипълномощиявобщината
- Изискваненазастабилност ирегулираност нафинансовитересурси във
времето
- Изискванена застабилна иадекватнанормативнауредбапоотношениена
- местнитеприходипреводитедабъдатрегламентираничрезфиксиранена
приходитенаместнитебюджетинадългосрочнаоснова
III. Калсификациянаместнитеприходи
1. Поредорганизационнатаструктурананабиранеи разходваненаместние
:приходи
a. Бюджетнисредства
b. Извънбюджетнисредства
2. :Споредпроизхода
a. Данъчни
b.Неданъчни
3. :Споредмеханизмитенатяхнотопредоставянеинабиране
a. Собственисредства
b. - Трансфериотвисшестоящибюджетнизвенарепубликанскисубсидии
c. ( ) Привлеченизаемнисредства
4. :Споредпредназначениетоси
a. Общиприходи
b. Целевиприходи
5. :СпоредЗаконазаобщинскитебюджети
a. Собствениприходи
- , Местниданъци установенииопределенисъсзакон
- Местнитаксиустановенисъсзакон
- , Услугииправа предоставениотобщината
- Общинскасобственост
- Глобииимущественисанкции
- Лихвиинеустойки
- Другипостъпления
b. Държавнитрансфери
- ( 1.1.2008)Преотстъпенидържавниприходиотпадатот
убсидии
убвенции
- Делихвенизаемиотцентралниябюджетзафинансираненаразходидо
възстановяванетоим поодобрени проектипопрограмасъфинансираниот
ЕС
c. Трансферимеждуразпоредителисбюджетникредити
6. :Поотношениенафинансоватаавтономия
a. Собствениприходи
b. Трансферниприходи
IV. Собствениприходинаобщинскитебюджети
, Подсобствениприходисеимаонезиданъчниинеданъчнивноскикоитосъс
законса предвидениизцялода постъпват в приход на местния бюджет ичиито
. обхватиизточницисеконтролиратотместнитевласти Напрактикатоваепредимно
. групатанаместнитеданъциитакси СпоредЕХМСсобственитеприходисасредства
скоитоместнитевластимогатдаразполагатсвободноврамкитенадилигираните
. имправомощия

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Приходи на бюджетите на местните органи на управление

Основен акцент при анализа на приходната система на местните власти е връзката й и обословеността й от делигираните разходни отговорности на местните органи на управление...
Изпратен от:
dorostol2003
на 2013-05-28
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
22 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Финанси от Пловдив за Студенти в ВУАРР Пловдив от факултет ВУАРР специалност Икономика на туризма бакалавър несваляни с 3 страници Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Анализ на приходите

25 фев 2008
·
880
·
7
·
383
·
267
·
2
·
1

Осъществяването на производствено – стопанската дейност в организацията трябва да се извършва с минимални разходи и максимална печалба...
 

Данъчно облагане

23 дек 2006
·
2,075
·
10
·
2,545
·
409
·
3

Принципи на облагането, произход на данъка, теории за данъка, начини и техники за събиране на данък...
 

Преки данъци

06 фев 2007
·
784
·
40
·
3,088
·
138

Данъкът е законосъобразно, задължително, безвъзмездно и принудително плашане на физическите и юридически лица в полза на фиска на държавата.
 

Данъци и данъчна политика

23 апр 2009
·
438
·
2
·
271
·
427
·
1
·
1

ТЕСТ по дисциплина “Данъци и данъчна политика” Дайте определение на данък . Данъка е задължително плащане в полза на държавата, за което данъкоплатецът не получава нищо пряко обратно. По коя характеристика се различават данъка и вноските за задължителн...
 

Патентен данък

20 апр 2008
·
311
·
3
·
407
·
1

Същност, промени в данъчното облагане, лица,заплащащи данъка, размер, срокове и плащане, глоби.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
3
1
6 мин
03.09.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
17
1
5 мин
08.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Приходи на бюджетите на местните органи на управление

Материал № 1002537, от 28 май 2013
Свален: 22 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 924
Брой символи: 5,936

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Приходи на бюджетите на местните органи на упра ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения