Големина на текста:
1в.Същност на котрола като управленска ф-ция
Елементи на контрола:
-създ.на норми и стандарти
-опр-не на очакваните състояния
-измерване на фактическото състояние
-опр-не и анализ на отклоненията
-прилагане на или предприемане на корективни мерки
Контролът се отнася до очакваните или желани усл-я ч/з упражняването на позитивно влияние в/у
явленията и оставяйки на шанса най-малките възможности. Той вкл. изп-нето на надеждна, ясно
разбираема и чувствителна с-ма от инф-я и стандарти, ч/з които се обезпечава ефективното и ефикасно
получаване и изп-не на р-сите при постигането на орг-ционните цели.
От друга страна, контролът като д-ст и ф-ция на упр-ето е ефективен, ако ч/з него се обезпечава:
-правилността, надеждността и съпоставимостта на изготвяната и представяна финансова и др. инф-я
-спазването на политиките, плановете, процедурите, законите и др. НАве
-съхраняването и опазването на Ате
-икономичното, ефективно и ефикасно изп-не на р-сите и извършване на д-стта
-постигането на опр-те цели и задачи за отд-те операции и проекти
-свеждането на фирмените цели до знанието на служителите
-стимулиране на служителите да изпълняват своите задълж-я с/д фирмените изисквания.
Т.е. традиционният „последващ или историчският контрол” (осъществяван ч/з сравняване на д-стта в 1
момент от време с д-стта от предходни периоди) не е адекватен на настоящите потребности, което означ.,
че контролът тр да бъде ориентиран към бъдещето в съответствие с това, което е желано, а не към опр-ни
случаи от миналото.
2в.Механистичен подход в контрола
Механистичния подход е свърз. с отворените и затворените с-ми за обратна връзка. Х-рно за отворените
с-ми за обр. връзка е, че при тях корективните д-вия не са автоматични, а зависят от намеса, външна на
самата с-ма.
Контролното възд-вие се прилага без позоваване на фактич. състояние на пр-са, к/о означ., че входните
параметри за пр-са на вземане на реш-я се считат като неефективни посредством самите реш-я.
Затворената с-ма за обр. връзка е с-ма, при която за крайния продукт се получ. обратна инф-я до
входните параметри, така че крайният продукт на с-мата да може да влияе в/у нейните входящи
параметри и в р-тат на това възниква контролно възд-вие в следствие на сравнението м/у желаната ст-ст
и фактич. състояние на контролирания пр-с.
М-л на с-ма от затворен тип: Желано състояние (цел) -> Контролиран пр-с -> Фактически р-тат ->
Записващ механизъм ->(Грешка = Желано – Фактич. състояние) -> Контрольор -> (Корективни мерки (?)
на грешката) -> Желано състояние (цел)
От диаграмата става ясно, че осн-те елементи на този вид контролна с-ма са:
-ясно и точно опр-не на желаната ст-ст, цели, задачи или състояние, к/о тр да бъде постигнато
-възможност и ср-ва за измерване на фактич. състояние на пр-са, к/о е контролиран
-инф-ционни връзки (канали), ч/з които се обезпечава обратна инф-я за фактич. състояние на пр-са към
записващото устройство и към контролното звено (контрольора).
-възможност и ср-ва за сравнение на поставените цели или желаното с фактич. състояние на пр-са
-възможност за предприемане на адекватни коригиращи мерки в р-тат на установеното различие м/у
желаното и фактич. състояние на пр-са.
Х-ки на управленския контрол:
-сложен е, защото обхваща цялата орг-ция
-инф-ята при него следва да е точна, интегрирана и създадена при предварително опр-ни процедури
-макар че комуникац. е трудна, ч/з него се постигат желаните р-тати ч/з обезпечаване на инф-я за
нуждите на различен персонал-особено линейните ръководители и висшето ръководство
-базира се на соц-та психология и изп-ните умствени д-сти са предимно на убеждаване и мотивация.
Цикълът на контрола съвпада с необх. перспектива за контрол на орг-цията, включвайки предварителен,
текущ и последващ контрол ч/з:
-ср-вата за създ.и комуникиране на целите, към к/о ф-мата тр да се стреми (етап 1)
-ср-вата за добавяне на допълнит. детайли за допълване на фазите на планирането (етапи 2, 3, 4 и 5)
-ср-ва за комукация в групите, извършващи д-стта
-методи за долкадване на постигнатите р-тати (етап 8)
-методи за сравняване на д-стта с плана и опр-не на значимите отклонения (етап 8)
-опр-не на различните корективни мерки, к/о могат да бъдат предприети и ср-вата за предприемането им
(етапи 8 и 9)
Контролът може да бъде: превантивен (за да не възникнат нежеланите събития); разкриващ (разкрива и
коригира нежелани събития, к/о са възникнали) и насочващ (директивен-да стимулира възникването на
желани събития).
С-мата за контрол е съвкупност от контролираните с-ми, изп-ни вътре в орг-цията, за да бъдат
постигнати нейните цели и задачи.
Единствена цел на контролния цикъл е да облекчи постигането на целите на орг-цията.
3в.Поведенчески подход в контрола
1)теории за мотивацията-повечето служители (вкл. и мениджмънтът) на предпр-то работят поради
потребността от пари, за да могат да удовлетворят различни свои потребности. Ф. Тейлър счита, че
парите са генералният подбудител и са награда като следствие на възприетото поведение. Други
социолози считат, че парите се възприемат като нещо, к/о принадлежи по право и това право само по
себе си се подразбира. Или парите се възприемат като ср-во за придобиване на други желани ценности.
2)влиянието на групата в/у поведението-груповите норми са съществен елемент в човешкото поведение.
Орг-ционната култура, възприетите навици и привички, създадените традиции и п-ка са елементи,
оказващи позитивно или негативно възд-вие в/у поведението на всеки индивид.
3)йерархията на потребностите с/д теорията на Маслоу- той възприема всеки индивид като желаещо
същество. С/д него удовлетворената потребност не се явява мотиватор на поведението, а такъв мотиватор
се явява неудовлетворената потребност. Човешките потр-сти могат да бъдат степенувани и представени
под ф-мата на пирамида от нива: отгоре надолу са: самореализация; оценка; соц-ни потр-сти; потр-сти от
сигурност; физиологически потр-сти.
4)Теориите Х и У на Макгрегор-
С/д терията Х мениджърите считат, че:
-средния индивид има вродено нежелание да работи и отбягва работата при всяка възможност
-за това повечето индивиди тр да бъдат принуждавани, контролирани, насочвани или заплашвани с
наказание, за да положат усилия за постигане на орг-ционните си цели
-средният индивид предпочита да бъде насочван, има малки амбиции.
С/д терията У, к/о е противоположна на Х, мениджърите считат, че:
-средния индивид не изпитва вродено нежелание за работа
-външният контрол и заплахата от наказание не са единствените ср-ва за полагане на усилия
-отнош-то към целите е р-тат от стимулите, свърз. с тяхното постигане
-средният индивид при подходящи усл-я се научава не само да възприема, но и да търси отг-ст.
-интелектуалния потенциал на средния индивид се ползва само частично при усл-ята на съвременния
индустриален живот.
5)Теории на =то- важно влияние в/у извършваната работа и удовлетворението от нея оказва степента на
=во или не=во, к/о служителят изпитва по време на работния пр-с. Степента на =во се опр. като сътнош-е
м/у вложените от индивида усилия и получените р-тати (заплата).
6)Ръководство и мотивация-
Ръководството може да се опр. като: -позиционно (благодарение на заеманата длъжност); професионално
(заради познанията и квалификацията); неформално (заради личните кач-ва). Ръководителят може да е
формален или неформален лидер. Не винаги формалния лидер е и неформален.
Мотивацията е желанието за постигане на избрана цел (аспект на съответствие с целите) съвместно с
усилията или преследването на тази цел (аспекта или усилията).
4в.Управленска контролна с-ма- същност, видове, терминология
1. Същност - упр. конт. с-ма обхваща всички процедури и ср-ва за събиране на инф-я, за да помогне на пр-
са на вземане на реш-я за осъществяване на планирането и контрола в орг-цията. Тази с-ма е насоч. към
подобряване на колективните реш-я във ф-мата.
От 4 нива може да бъде събирана инф-я за контролната с-ма:
-клиент/пазар-кач-вото на продукта, tто за обслужване на поръчката и р-дите за продуктите, продавани
от конкурентите на ф-мата
-орг-ционно ниво- нетна печалба, парични потоци, доходността на Ате и наетите труд. р-си
-отделни подразделения и ф-ции- изследване и разв-е на нови продукти, дистрибуторски складове и др.
-отделни д-сти- напр. при складовото стоп-во се вкл. получаване, подреждане, сглобяване или
пакетиране и изписване на МЗ и управл. контр. с-ма може да събира инф-я за всяка една от тези д-сти.
Повечето ф-ми полагат усилия предимно за събиране на инф-я на нивата орг-ция, отделни подразделения
и д-сти, а по-малко към ниво клиент/ пазар. Но напоследък се обръща все по-гол. внимание на това ниво.
2.Видове упр.контр.с-ми:
1)формална- вкл. всички правила, процедури, измерители на д-стта и стимули, к/о опр. и ръководят
поведението на мениджърите и служителите на орг-цията.
Управленската счет. с-ма е 1на от инф-нните с-ми, к/о образуват формалната контролна с-ма. Други инф-
нни с-ми се отнасят до взаимоотнош-та м/у служителите, кач-то на пр-цията и спазване на изисканията
на екологичното законодателство.
2)неформална- вкл. споделяните ценности, лоялността, взаимните отнош-я м/у отделните членове на орг-
цията и неписаните норми за възприето поведение, касаещо повишението в служебната йерархия.
3.Терминология на контрола
*целите са най-общите твърдения за това, к/о орг-цията избира да постига. Създаването на целите
предхожда избора на задачите.
*задачите са специфичните цели или с-ми, или оперативни или програмни цели или задачи, оперативни
норми, нива на д-ст, желани или очаквани р-тати. Задачите би тр да се дефинират за всяка с-ма и да са
ясни, измерими и постижими.
*с-мата (пр-сът, операцията, ф-цията или д-стта) е съвкупн. от концепции, части, д-сти и хора, к/о са
свърз. при постигането на целите и задачите. С-мата може да е съвк. от подс-ми, д-ващи заедно за
постигане на обща цел.
*адекватен контрол е налице, ако управлението е планирано и организирано по н/н, който да обезпечава
разумната увереност, че орг-ционните цели и задачи ще бъдат постигнати ефективно и икономично.
*контролите са вс. д-вия, осъществявани от мениджмънта с цел да се повиши вероятността за
постигането на опр-те цели и задачи.
*контролна цел- позитивният ефект, к/о мениджмънтът се опитва да постигне или негативното
състояние/ ефект, к/о менидж. се стреми да избегне
*разумната увереност се обезпечава, когато се изп. икономични д-вия, за да се намалят отклоненията до
допустимите нива
*мениджмънтът планира, организира и ръководи по такъв н/н, че да обезпечи разумната увереност, че
създад. цели и задачи ще бъдат постигнати.
*планирането и организирането вкл. създаването на целите и задачите и изп-нето на методи като орг-
ционни карти, диаграми, процедури, записвания и доклади, за да се получи потока от инф-я и отг-
ностите на отделните служители за осъществяваните д-сти, създ. на инф-нни масиви и опр-не на
стандарти за д-стта
*мениджмънтът осиг. постоянството на целите, задачите и на с-мите => тр периодично да ги преглежда и
модифицира, за да отговори на промените във вътр. и външ. среда. Менидж. създ. и поддържа среда, к/о
да стимулира извършването на к-ла
*ефективното изп-ние на д-стта води до постигането на целите и задачите по най-точен и своевременен
н/н при min изп-не на р-си
*икономичното изп-нение на д-стта води до постигането на целите и задачите при р-ди, отговарящи на
съществуващия риск.
*целта на прегледа на ефективността на с-мата за вътр. к-л е да се установи дали тя функционира с/д
очакванията
*ефективен к-л е налице, когато мениджмънтът ръководи с-мите по н/н, ч/з к/о да обезпечи разумната
увереност, че орг-ционните цели и задачи ще бъдат постигнати
*Ръководенето вкл. упълномощаване и мониторинг на д-стта, периодично сравняване на фактич. с
планираната д-ст и документиране на тези д-сти, за да обезпечи допълнит. увереност, че с-мите
функционират с/д плана.
*упълномощаването вкл. създ. и предаването на правата за изпълнение на д-стите или сделките.
Упълномощаващият тр да проверява дали сделката е в съответствие със зададените политики и
процедури
*мониторингът вкл. супервайзинга, наблюдението и тестването на д-стите и съотв. доклади на
отговарящите за това.
*периодичното сравняване на фактич. с планираната д-ст повишава вероятността за това, че д-стите ще
бъдат извършени с/д плановете
*документирането обезпечава фактите и доказателствата за упражняването на упълномощаването и
отговорностите; спазването на политиките; супервайзингът и др.
*целта на прегледа за кач-во на д-стта е да се установи дали орг-ционните цели и задачи са били
постигнати
*вътрешният одитинг е д-ст, ч/з к/о се проверява и оценява планирането, организирането и упр-то на пр-
сите, за да се опр. дали съществ. разумната увереност, че целите и задачите ще бъдат постигнати.
Ч/з вътр.одитинг се осъщ. оценката на това дали същ. разумна увереност във връзка със следното:
-целите и задачите са били създадени
-упълномощаването, мониторингът и периодичното сравняване на д-стите са били адекватно планирани,
осъществени и документирани, за да бъдат постигнати поставените цели
-планираните р-тати са били постигнати (целите-постигнати, а задачите-изпълнени).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 ное 2021 в 15:34 ученичка на 28 години от Велико Търново - СГ по икономика
 
Домашни по темата на материала
система за контрол на работното място
добавена от fantasmagor 27.10.2013
0
12
Подобни материали
 

Интегрирана рамка за вътрешен контрол coso – дефиниция за вътрешен контрол

29 юни 2011
·
283
·
6
·
5,581
·
541

Вътрешни контроли в практически всички бизнес и публични организации. Тази рамка за първи път дава ясна и конкретно определена дефиниция за вътрешен контрол, която практически може да се използва от всяка организация(фирма)...
 

Оценка на счетоводната система и системата за вътрешен контрол

25 яну 2012
·
33
·
3
·
1,091
·
49

В МОС счетоводната система се разглежда като съвкупност от способи и записвания, чрез които се обработва информацията за стопанските операции и като средство за оформяне и подържане на финансовите отчети...
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит

24 авг 2015
·
64
·
9
·
2,209
·
81

Система за финансово управление, вътрешен контрол в организацията. Вътрешният контрол е дейност, която се осъществява от хората в организацията начело с ръководството и подпомагани от служителите във всички звена...
 

Концептуални основи на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит

10 дек 2015
·
50
·
30
·
1,133
·
55

Място на вътрешния контрол, управленският контрол в организациите е изграден от: вътрешния контрол; контролинга; независимия финансов одит. Дефиниция за вътрешен контрол...
 

Основи на системите за вътрешен контрол

26 яну 2017
·
13
·
39
·
1,582
·
31

Презентация по Вътрешен контрол и вътрешен одит. Ще Ви запознае с концептуалните основи на системите за вътрешен контрол...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по одит на финансовите отчети в нефинансовите предприятия за 4-ти курс
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 4 курс
Тестът е правен в началото на 2013г, в онлайн обучението на СА Д.А.Ценов. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
12
35
1
1 мин
29.08.2014
Одит - същност, видове и изисквания
тематичен тест по Одитинг за Студенти
Тестът е за студенти от икономическите специалности в университетите. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
24
61
1
3 мин
01.10.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Лекции по вътрешен контрол и вътрешен одит

Материал № 1001881, от 26 май 2013
Свален: 159 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 11,700
Брой символи: 68,722

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по вътрешен контрол и вътрешен одит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала