Големина на текста:
Университет за национално и световно
стопанство, гр. София
Реферат по строително право на тема:
Разрешаване на
строителството
Съставил:
Божана Добромирова Митева
Ф. Ном: 28160078 , гр. 6004
Преди да започне процесът на самото строителство трябва да се премине през
няколко етапа на предварителни действия от фактическо и правно естество. Самото
разрешаване на строителството непосредствено се предхожда от инвестицонно
проектиране и проучване и одобряване на инвестиционните проекти. Цялата процедура е
уредена в глава VIII на Закона за устройство на територията. Целта на всички процедури,
предхождащи строителството е законосъобразно и целесъобразно застрояване на
териториите и поземлените имоти. За редица сгради са предвидени и облекчения в
процедурата. Причините за това са различни. Когато държавата или общините са
собственици, инвеститори или строители, тогава има усложнение в правилата в смисъл, че
част от процедурите имат характер на възлагането на дейности по Закона за обществените
поръчки. Самото изработване на проект представлява обществена поръчка и се възлага по
съответния ред.
Според чл. 148 от ЗУТ „строежи могат да се извършват само ако са разрешени
съгласно този закон“. Компетентни органи са главния архитект на общината и на района,
ако това е уредено изрично с решение на общинския съвет. Разрешенията за строителство
на обекти от техническата инфраструктура със значение повече от една община се дават от
областния управител. Ако обектът е от значение за повече от една област – от Министъра
на регионалното развитие. В градовете с районно деление разрешаването за строеж може
да се прави от главния архитект на района по решение на общинския съвет. В литературата
и в практиката на ВАС този проблем е обсъждан. Основното е дали е възможно главният
архитект на общината да издаде разрешение вместо главния архитект на района. Това е
възможно и в този случай разрешенията не се незаконосъобразни. Разрешение за строеж
на обекти в защитени територии за опазване на културното наследство се издава при
спазване разпоредбите на Закона за културното наследство. Разрешението за строеж се
издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен
инвестиционен проект.
Разрешението за строеж се издава на лицето, което има качеството
„възложител”. Това означава, че разрешението за строеж се издава възоснова на одобрен
технически или инвестиционен проект и се издава на лицето вписано в проекта. Промяна
на лицето е възможна, но тя става след специално производство за промяна на титуляра,
който е вписан в одобрените проекти. По изключение разрешение за строеж се издава въз
основа на одобрен идеен проект при условията на чл.142, ал.2. Това означава, че
предварително трябва да са извършени оценки за съотвествието на проекта с
предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по
усторйството на територията и други изисквания.
В съсобствен имот разрешението се издава при спазване на реда и условията,
които са предвидени в ЗУТ за учредяване на право на строеж в съсобствен имот – чл.183
от ЗУТ. В заявлението до кмета се представя съгласиетио на другите съсобственици, което
е с нотариална заверка на подписите. Това означава, че още тук при пози етап от
инвестиционния процес - при разрешаването на строителството се прави опит да се
ограничи строителството в съсобствен имот без съгласието на останалите съсобственици.
Такова правило съществуваше и в чл.58 от ЗТСУ и чл.241 от ППЗТСУ.
Разрешение за строителство в недвижим имот, в който съществува незаконен
строеж не се издава на лицето, което е извършило незаконния строеж. Това правило важи
до момента, в който той не бъде премахнат или узаконен. На друг съсобствненик може да
се издаде разрешение за строеж, ако не е извършвал самият той незаконно строителство.
Одобреният инвестиционен проект представлява неразделна част от
разрешението за строеж. В него трябва да се съдържа информация и да бъдат приложени
документи относно фактическите и правни основания за издаването му; условия по
изпълнението на строежа; условията по оползотворяване на хумосния земен слой и за
премахване на сградите без режим на застрояване или запазване за определен период от
време.
Според чл.149 съобщаването става по реда на ГПК. Може да има разрешение
или отказ. Отказ тук е допустим само по законосъобразност. Тук е задължително да се
прилагат и конкретните мотиви. Съобщаването е за заинтересуваните. Това са при нов
строеж възложителите, собствениците и носителите на ограничени вещни права според
данните от имотния регистър, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата
на специален закон. Може да става дума за преустрнойство и изменение на
предназначението на съществуващия обект. В този случай за заинтересувани се считат
лица по чл.38, ал.3 и ал.4 и чл.39, ал.2 от ЗУТ – съсобственици, етажна собственост. В
сравнение със ЗТСУ (ППЗТСУ) – отменен тук кръга на лицата е разширен – чл.230а, ал.2
от ППЗТСУ. В т.3 на ал.2 на чл.149 е предвидена и хипотезата, че заинтересовани лица са
при условията на чл.185ал.1 и ал.2 и собствениците на ограничени вещни права в
сградата, съответно собствениците в етажната собственост. Като че ли законодателят е
поставила като цел по-активната защита на собствениците от тази на инвеститорите.
Разрешението за строеж има срочен характер. По своята същност това е
облагоприятстващ административен акт. Срочният характер произтича от императивна
законова разпоредба. Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение
на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в
продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж,
включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е
издал. Строежите, за които разрешението за строеж е изгубило действието си могат да
бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Това трябва да стане в
едногодишен срок от сроковете, които са предвидени по предната алинея. По този начин
сме изправени пред още един вид облагоприятстващ административен акт. С него
вторично се продължава действието на основното разрешение. Ако това не стане
извършването на строителни дейности би представлявало нарушение и незаконно
строителство. Строежът подлежи на спиране от контролните органи.
Предмет на разрешението е целият строеж. Това означава разрешение за целия
строеж. То може да бъде дадено и за отделни етапи или части на строежите, които могат да
се изпълняват самостоятелно. За жилищните сгради и за отделни етажи може да се издава
отделно разрешение за строеж при условие, че се завършва архитектурно-пространствено
и фасадно оформяне за всеки етап от строителството. Законът урежда и случаите, когато
не се изисква разрешение за строеж. – чл.151 от ЗУТ - външно и вътрешно боядисване на
сгради и постройки, подменяне на покривни материали, вътрешни преустройства, при
които не се засяга конструкцията на сградата, извършват дейности, като премахване,
преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат
конструкцията на сградата, променя предназначението на помещенията и натоварванията в
тях, текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации и др.
Процедурата за обжалване е следната. Първо са възможни и двата случая –
даване на разрешение и отказ за даване на разрешение. Освен това компетентният орган е
Началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол. Срокът е 14-
дневен. Започва да тече от датата на съобщаването за издаването на съответния акт.
Разрешенията за строеж могат да се отменят, когато са незаконосъобразни. Обжалването е
пред административен орган. Разликата с АПК е първо, че оспорването там е допустимо
по съдебен или по административен ред и второ, че по административен ред може да се
обжалва и законосъобразност и правилност на акта. Обжалване е допустимо само за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 май 2019 в 21:04 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2022
13 май 2019 в 13:52 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2021
13 май 2019 в 12:44 студент на 29 години от Варна - ВИНС, факулетет - asdasd, специалност - asdasdasd, випуск 2017
13 май 2019 в 10:05 студент на 19 години от София - УНСС, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2021
30 апр 2019 в 02:49 в момента не учи на 22 години от Русе
16 апр 2019 в 18:54 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2019
15 апр 2019 в 23:04 ученичка на 21 години от Кюстендил - ПГИМ, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Проект по пътно строителство

30 окт 2006
·
1,821
·
3
·
289
·
579
·

Проект по пътно строителство. Много полезна курсова работа.
 

Лекции по териториално устройство

04 фев 2010
·
427
·
16
·
7,952
·
474

Понятие за териториално устройство. Принципи на териториалното устройство...
 

Контрол по устройство на територията

04 мар 2010
·
124
·
5
·
1,316
·
137

Проблемите по устройството на територията са едни от важните и сложни социално-икономически явления, тъй като се отнасят до владеенето и ползването на недвижими имоти представляващи основен интерес...
 

Строителни материали - специални цименти

21 яну 2008
·
275
·
3
·
330
·
204
·
1

Специалните цименти биват няколко вида от които,най известни са сулфатоустойчив портландцимент, бъзовтвърдявашт,порцеланов,бял, шлакопортланд и портландцимент. 1. За солфатоустойчивият портландцимент се полочава при смилане на гипс портлантци...
 

Държавна политика в строителството

21 юни 2008
·
463
·
3
·
669
·
309
·
2

Държавна политика в строителството .строителене инвестиционен процес.дейности свързани с изготвянето ,съгласуването и одобряването на инвестиционен проект и издаването на разрешение за строеж
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
14
30.05.2019
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
19
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Разрешаване на строителство

Материал № 1001856, от 26 май 2013
Свален: 144 пъти
Прегледан: 126 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,355
Брой символи: 8,335

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разрешаване на строителство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Димитър Господинов
преподава по Строителство
в град Стара Загора
с опит от  3 години
113 35

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
185 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения