Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА – ПРОФ. ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛЕКЦИИ
ЛИЧНОСТ: Човекът като активен субект на преобразуването на света и себе си
по посока на ясно съзнавани цели.
Раозбирания за личността: 1. в древността – маска, роля
2. ситуационен подход – динамично вътрешно структуриране на вътрешния свят
съобразно изискванията на ситуацията;
3. културно-исторически подход: човекът е носител на съзнание и самосъзнание;
4. бихейвиористите: заучена система от реакции спрямо стимул
5. релативистки дефиниции: отношението между човека и ситуацията;
6. съвременна пропагандна психология: набор от черти;
8. психоаналитични теории: единство от съзнателно и безсъзнателно
9. философски план: личността е обществено същество, субект на познанието и
активното преобразуване на света;
Анализ на базови понятия свързани с личността
1.ЧОВЕК - най-широко използвано понятие в науката. Носител е на биологични
признаци, той е биологичен факт. Човек е биологичен вид който притежава
соц.историч. културна същност. Същността на човека е култ.историч., не е възможен
без да произвежда и без да присвоява продукти на културата. Само човек носи личност.
2.ИНДИВИД – Най-първично- единичния представител на вида. Понятието има
количествена и качествена характеристика – индивидът притежава св-вата на вида, но
има и отнасящи се само до него характеристики.
3.ИНДИВИДУАЛНОСТ – описва се с две понятия -
-интериндивидуално различие – различие спрямо другите в рамките на някакво св-во
-интраиндивидуални различия – уникалност – Един човек не може да е построен като
друг
4.СУБЕКТ – човекът познаващ външния свят т.с. обекта. Пренесено от
гносеологията /теория за познанието/ и на другия полюс стои понятието обект. Човек
познава обектите, преобразува ги, но за човека е характерно това, че той е единствения
обект който притежава качеството субект – сам познава себе си. Човек е субект и
преобразува както реалността така и себе си. Той се самосътворява. Не са едни и същи
законите изучаавщи предметите и субектите.
5. Личността – В древността и средновековието се формира понятието „персона”.
Означава маската, която слага актьора за да скрие своята същност и изиграе своята
роля. Персоната – това са начините или формата чрез които изразяваме себе си.
Архетип за личност ни отвежда не само и не толкова към онаследени роли, които да
играем в дадени ситуации, но към нещо по-сложно. Човек да става адекватен на
изискванията на ситуациите, като се променя съгласно техните провокации. Идеята за
архетипа за личност маркира една константа нещо инвариантно, един постоянен белег,
който показва, че сме личности. Важно!!! Когато определяме личността, трябва да
отчетем факта, че тя е динамично структуриране на психичните свойства и особености
на човека, налагани от характера на ситуацията, в която се влиза. Човек и неговото
поведение не могат да бъдат обяснявани с неща, идващи само от вътре или само от вън.
Личноста е продукт, явление от взаимодействие от вътрешно и външното.
В психологията на личността има два подхода:
1.Диспозиционен – предлага описание, интерпретиране на личността чрез черти
2.Ситуационен – Най-добре изявен в интеракциите, във взаимодействието на човека в
ситуациите.
Да сме личности това ще рече да сме вътрешно и външно адекватни на условията на
живот. Хората се раждат човеци, а стават личности. Определени личностни
характеристики се унаследяват, но няма личност без придобити свойства и
характеристики, без светоглед, ценности, убеждения. Има потребности, които се
формират у човека по време на индивидуалния живот. В колкото по-сложни условия на
живот или изисквания на средата съществува един човек, толкова по-развити форми на
психика придобива. Човек става личност като резултат от изискванията на обществото,
на другите хора на културата. Личността е продукт на културата. При биологичния
подход се размива границата м/у човек и личност. Идеографски подход – елитарен –
само някои хора се развиват като личности. Номотетичен – егалитарен/равенство/ -
всеки психично здрав човек се развива като личност. Личността е реалност, извикана на
живот от социокултурната природа на човека. В нейното възникване и развитие
функционират културно-историческите закони и правила в границите на биологичната
база, наречена човек.
III. Личност и самосъзнание
Съзнанието е анй-висша форма на отражение на реалността, единствено присъщо на
псих.здравия човек, достигнал определена степен на развитие, способен да се отнася
към света и към себе си. Колкото по-развито съзнание притежава един човек толкова
по-развита личност е. Човек е знаково същество, развива се като личност, като усвоява
знаците и думите. Гилфорд – интелигентността е най-дългият вектор в структората на
личността. Няма съзнание без знание и когнитивни процеси. Образите, символите и
понятията ни дават интелектуалната рамка на личността. Съзнанието ни дава първото
лице на личността и най-важното, то има удивителното св-во да бъде източник,
предмет, име, запознаване със самото себе си. Съзнанието функционира и като
Самосъзнание. Няма личност без формиран аз – образ, без знание за това кой съм аз,
какъв съм. Игор Кон – „Невъзможно е да определим собственото „аз” без да го
съотнесем с представата за същността и възможностите на човека въобще. Проблема за
човешкото аз е свързан със съдържанието на две понятия:
Самост – свързано е преди всичко с разбирането на формите на човешката
идентичност. Самостта е откритие на себе си чрез другите. Самостта е съзнание за
родовата характеристика на човека, за това че сме човеци въобще, докато Азът се
построява от индивидуалните характеристики, от отликите от другите хора. Самостта е
безличие, съзнание за това което сме ние и другите. Самостта е откритие на себе си
чрез другите. Тях ние не описваме интроспективно, а обективно в понятия на науката, а
Аз-ът е интроспективен, обърнат навътре, ние се познаваме не чрез другите, а чрез това
което става вътре в нас.
„Аз-образът” е осъзната индивидуално преживявана устойчива с-ма от представи,
мисли, отношения и оценки на човека за смия себе си. Разбиране на човека за самия
себе си в/у опита от миналото и вярата в бъдещето. Важен елемент е неговата
множественост. Всеки човек носи вътрешна структурираност на „аз-а” има съзнание че
притежава много аз-ове : аз-интелектуално, аз-религиозно...Има избирателна
привързаност към някои от азовете си и по-силно индификация. Всеки човек държи
някои от азовете да има висок престиж. Аз представата функционира като доста
стабилен мотив за поведение.
В будистката псих. се различават два „аз-а”:
Малък „аз” – Съзнание за нашата душа и тяло. То е и съзнание за нашата
непълноценност. Колкото по-непълноценни се преживяваме, толкова по-голямо е
малкото „аз”
Голямо „аз” – достига измеренията на цялата вселена, отъждествяваме се с всичко
живо.
ИНТЕЛЕКТ: Интелект или интелигентност е едно от фундаменталните св-ва на
личността. Много от опитите да бъде дефиниран интелекта не са издържани, защото не
са съгласувани с две глобални функции на съзнанието: съдържателна – типа,
характера, обема на знанията; и свойстваата на когнитивните процеси, които
преработват тези знания.
В широкия смисъл на думата интелекта се разглежда като инструмент за адаптация,
за приспособяване. В тесния смисъл на думата интелекта се дефинира като способност
за абстрактно мислене. Други определят интелекта като умение за решаване на
задачи.
В структурата на интелекта има две страни, две образуващи, които съществуват в
органично единство и са съответни на съдържателната и на функционалната страна на
психиката.
1.съдържателна : обем – всички знания притежавани от личността; какво-факти;
методи-как; оценки-истина,неистина. С една дума – знание.
2.процесуална, оперативна, логическа, т.е. функционална – мислене; въображение;
представи; възприятия; усещания; памет.
Интелект = знания + мислене
Знанията са модели /образи/ на реалността и служат като начална точка на мисленето
като съдържание на мисленето и като краен продукт от мисленето. Чов. интелект е
органичен синтез от знания и мислене /когнитивни пр-си/ чрез които решаваме
проблеми и придобиваме опит. На равнището на интелигентността влияят две важни
особености: абстрактните знания от една страна и промяната на св-вата на когн.п-си от
др.страна. Има множество типове интелигентност, но предимно се дели на стандартна и
нестандартна.
Нестандартна – наречена още креативна, няма стабилна връзка с общата умствена или
тестова академична интел., но има връзка с компетентност на определено равнище в
дадена област. Интелигентността е опериране на определено съдържание при дадени
или измислени правила. Не съществува обща интелигентност. Човешкият интелект е
съставен от различни видове интелигентност и една-две от тях доминират. Социалната
интелигентност: интерперсонално – възприятието, разбирането и отношението към
другите хора и интрапесонална – рефлексивна, по отношение на себе си или адекватно
познание за себе си.
Интелигентността е психическото лице на разума, това е един език, който има за
предмет истината, търсенето й. Той не е достатъчен за да сме личности. Има други с-ва
които усложняват нещата.
ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА:
Ефективно екзенстенциални структури на личността. Емоции и чувства. Личността
като носител на съзнание е способна да открива и да преживява лично, субективно
нашето значение на нещата. „Убежденията са ни скъпи не защото са истинни, а защото
са наши.”
Как са ни дадени значенията в съзнанието? Вътре в себе си човек преживява личната
ценност на нещата и тази ценност е дадена като емоция и чувство. Преживяването не
е свързано само с емоциите и чувствата, то е с по-широко съдържание и обхваща
всичко психично, което осъзнава. Това е самият психичен факт и осъзнаването му.
Емоц. преж. имат своя автономия и са дадени в две разновидности : удоволствие –
неудоволствие; приятно – неприятно. Емоциите и чувствата са психични процеси,
чрез които личността оценява и изразява своето субективно отношение към света
и себе си.
Емоциите и чувствата не са мисли, не са образи нито усещания нито фантазии.
Емоциите и чувствата съответстват на нещо вътре в нас. В.Вунд: „Емоц. и чувств. са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по психология на личността

Лекции по психология на личността от 2012 година, кратък вариант, за бързо учене и преговор, по професор Павел Александров, програма магистри...
Изпратен от:
aaaaaa7
на 2013-05-24
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
71 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,721
·
7
·
1,445
·
2,050
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,105
·
2
·
380
·
599
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Какво ни прави личност ?

21 окт 2006
·
3,073
·
4
·
510
·
263
·
2

“Животът няма друг смисъл освен този,който човек му придава сам, разкривайки своите способности”- казва големият хуманист Ерих Фром.
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,663
·
22
·
2,400
·
1,531
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,171
·
18
·
4,816
·
2,886
·
9
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
110
1
1 мин
13.03.2015
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
530
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Лекции по психология на личността

Материал № 1001210, от 24 май 2013
Свален: 71 пъти
Прегледан: 105 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,856
Брой символи: 18,434

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по психология на личността "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
48

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
392

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения