Големина на текста:
Оценка и избор на доставчиците
1.Алтернативи за снабдяване.
2.Етапи на оценяване.
3.Избор на доставчиците.
Следващият елемент от инструментариума на снабдителната политика в
организацията е политиката на избор на доставчиците. Тази политика определя
отношенията при снабдяването между организацията и фирмите-доставчици. Нейната
цел е осигуряването на надеждни доставчици за дълъг период от време. Тя установява:
снабдителните пазари; критериите, върху чиято основа се избират доставчиците; броя
на доставчиците; начина и обхвата на взаимоотношенията с доставчиците и други.
Решението за снабдяване с материални средства от организациите, преминава
през повече етапи, набира се и се анализира по-голям обем информация (първична и
вторична) и във времето това е по-продължителен процес.
След възникване на потребност, която би могла да бъде задоволена, чрез
покупката на конкретната стока, се прави анализ на съществуващите алтернативни
възможности, пред които е изправена организацията – потребител.
1. Алтернативи за снабдяване.
Първата възможност е организацията самостоятелно да произведе стоката. Това
решение може да бъде взето в следните случаи: когато на пазара липсват
производители; когато фирмата иска да запази правото на собственост върху
конструкцията или технологията на изделието; когато организацията иска да избегне
неритмичността на доставките; когато иска да осигури натоварване на
производствените си мощности; когато може да постигне по-ниска себестойност и
други.
Собственото производство, обаче, би довело до загуба на пазарни позиции по
отношение на основната продукция на фирмата, тъй като то ще е ново производство,
ще отклонява значителни средства за научно-изследователска и развойна дейност, ще
се правят разходите по издръжката на новото производство. То може да доведе и до
загуба на доброжелателното отношение от страна на традиционните доставчици.
Организацията ще загуби и възможността за избор на най-доброто като качество,
техническо обслужване и цени между доставчиците на този вид стока.
Например години наред, Българската армия, задоволяваше част от своите
потребности, чрез собствено производство на някои видове хранителни продукти.
Това се преустанови тъй като се доказа, че собственото производство е по-скъпо в
сравнение с цените на доставчиците и част от състава на Българската армия се
ангажира в несвойствени дейности. Постепенно се премина към втората алтер-
натива – снабдяване, чрез доставчици.
Втората алтернативна възможност е, организацията – потребител да купи
необходимите стоки.
Решението, във връзка с покупката, е съвкупност от няколко отделни решения,
свързани с избора на параметри и характеристики на стоката, размер на покупката,
оценка и избор на доставчиците. Оценката на необходимите характеристики на
продукта и размера на покупката се определят според потребностите и възможностите
на организацията – потребител.
Ще разгледаме по-подробно етапа оценка и избор на доставчиците.
Доставчиците са независими елементи и са вън от контрола на организацията –
потребител. В същото време, качеството на стоките, които предлагат, трябва да
отговаря на изискванията на потребителите, графикът на доставка трябва да
съответства на оперативния график на производството или графика за потребление.
Цената, която се плаща за доставките е част от разходите на организацията –
потребител. Ето защо, всяко задържане на доставката, всяко отклонение на качеството
от стандарта води до увеличаване на разходите на потребителя. Той трябва да е уверен,
че доставчикът е в състояние да гарантира спазването на графика на доставките и да
осигури необходимото равнище на качество на стоките, които предлага.
Основен въпрос е изборът на методи за точна оценка на възможностите на
доставчика. Става въпрос за оценка на техническите, производствените и финансовите
възможности на доставчика, а също и на ефективността на ръководството на неговото
предприятие.
Под технически възможности на доставчика следва да се разбира качеството и
обхватът на неговото инженерно проектиране, съвършенството на предлаганата
технология, техниката за изпитания и контрол на продукцията. Големият опит в тези
дейности е гаранция за възможността да се поддържа качеството на стоките, които
подлежат на доставка.
Производствените възможности включват ефективност на производствения цикъл
и съществуващия опит в работата с другите поддоставчици.
Финансовите възможности на доставчика трябва да се оценяват от гледна точка
на неговата кредитоспособност, размер на оборотния капитал, дял на акционерите в
неговото предприятие,способност да увеличава размера на основния капитал. Важен
показател е и планираният обем продажби.
Една от най-важните и трудни оценки, относно възможностите на доставчиците е
оценката на ефективността на работа на ръководството, т. е. способността му да
анализира, планира, организира, координира и контролира дейността на предприятието.
Информационното осигуряване на организацията – потребител във връзка с по-
задълбоченото проучване на кандидат-доставчиците изисква, освен документите за
регистрация на кандидата по Търговския закон, да се представят и следните
допълнителни документи: отчет за дейността (отчет за приход и разходи) за определен
брой години (1-5); счетоводни баланси; референции от търговско-индустриални
камари; банки, асоциации и други за добра характеристика на предприятието като
производител и доставчик, за платежоспособност, ликвидност и др.; рефенции от
клиенти на оферента, за които той е изпълнил подобни проекти в предшестващите
години (1-5); други документи, които биха разширили и задълбочили информацията,
относно възможностите на доставчика във връзка с изпълнението на сделката.
Проучването върху основата на изброените документи е най-лесно приложим
начин за получаване на информация и анализ на доставчиците. Този начин, обаче, дава
само обща представа за кандидат-доставчиците.
Не съществува единствен способ за проучване на доставчиците, който да
предостави цялата необходима информация. Ето защо, е целесъобразно да се прилага
комбинация от способи за проучване.
Необходимо е, методично и целенасочено събиране и групиране на вторична
информация за кандидат-доставчиците за по-дълъг период от време преди сключване
на сделката. Информацията може да се събира от вестници, списания, специализирани
издания, рекламно-информационни справочници и др. Един от източниците на
информация може да бъде регистърът за обществени поръчки (З.О.П. обн. ДВ, бр. 56 /
1999 г., посл. изм. бр. 43/2002 г., чл. 55, ал. 2, т. 5), където се предлагат годишни
класации на най-добрите търговци в съответния бранш.
Събирането на вторична информация за потенциалните доставчици е много
полезно, но не е достатъчно. Необходимо е, проучването на доставчиците да се
задълбочи и с провеждане на интервю с представител на ръководството на
потенциалния доставчик.
Целта на интервюто не е предварителен подбор на доставчиците, а получаване на
информация, която ще помогне при анализа и оценката на офертите, във връзка със
следните критерии: възможност за изпълнение на сделката; надеждност на доставчика;
лоялност на доставчика към организацията – потребител и др.
Предварителното проучване на доставчиците може да се осъществи и чрез
посещение на потенциалния доставчик на място от комисия, представляваща
организацията – потребител. Целта на посещението е лично да се уверят във
възможностите на доставчика – производствени помещения, складова база, транспорт,
амбалаж, надежден персонал и др. Такива посещения са оправдани, при условие, че
доставчика се намира в района на организацията – потребител.
След тази серия от оценки в резултат на анализ отпадат нежеланите доставчици.
Като следващ етап, организациите – потребители трябва да направят сравнителна
оценка на останалите доставчици и да извършат окончателния избор. Това изисква
разработване на комплекс от критерии, на основата на които да се подбере най-
надеждния доставчик.
Анализът на предложенията на кандидат – доставчиците може да се извърши по
метода “претеглена балова оценка” и неговите разновидности.
? претеглена балова оценка. Методът се базира на количествената оценка
на относителното участие на избраните в качеството на основни фактори за
формирането на равнището на конкурентоспособност в общата крайна оценка на
изпълнението, приета за 100. За целта всеки фактор участва със съответен брой точки,
определен на база експертна оценка, в общата стойност на доброто изпълнение, т. е.
100 точки. Комбинацията на резултатите, получени за всеки фактор, показва реалното
подреждане на офертите. Най-близката до 100 комплексна оценка е основа за избор на
доставчик при съобразяване и на друга текуща информация, различен род съображения
на клиента и други.
Примерна система от фактори (критерии) може да бъде: качество – 35 точки; цена
– 30 точки; обслужване – 25 точки; срок на разплащане – 10 точки.
? вариант на “претеглената балова оценка” е извеждането на най-
ниската цена за една точка от получения общ брой точки от отделните оференти. Това
означава, че между критериите, участващи със собствено, относително тегло в крайната
оценка, цената от съства. Тя се извежда като производен резултат, или най-
конкурентноспособна е офертата, предлагаща най-ниска цена за една точка.
? Друг вариант, е да се определи минимален общ брой точки, под който се
отхвърлят всички предложения, регистрирали балова оценка под този минимум. Целта
е да се повиши равнището на конкуренция, тъй като продължават да се състезават
останалите търговски предложения по описаните вече методи.
Приложението на метода “претеглена балова оценка” и неговите разновидности
осигурява по-висока степен на обективност, безпристрастност и точност на резултатите
от анализите.
След избора на един или няколко доставчика се стига до сключване на сделка,
след което започва да действа системата за контрол на изпълнението на поръчките,
проверка на фактурите, получаване и инспектиране на постъпващите партиди стоки.
Проучването, оценката и анализът на доставчиците е целесъобразно да продължи
и след сключване на сделката в хода на изпълнението й. Необходимо е да се упражнява
контрол и изготвя анализ на дейността на отделните доставчици с цел при

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Оценка и избор на доставчиците

Алтернативи за снабдяване. Етапи на оценяване. Избор на доставчиците...
Изпратен от:
sweet__angel__
на 2013-05-23
Добавен в:
Лекции
по Управление на бизнес процеси
Статистика:
37 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Управление на бизнес процеси
Тест по управленски процес и екипна дейност
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 5 курс
Тест по управленски процес и екипна дейност за магистри. Има въпроси, които позволяват да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
15
1
5 мин
05.09.2013
Тест по управленски контрол
тематичен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 3 курс
Тестът е за самоподготовка върху въпроси, засягащи 1 глава от учебника. Контролът като функция на управлението. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
89
1
23.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на бизнес процеси

Оценка и избор на доставчиците

Материал № 1000998, от 23 май 2013
Свален: 37 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Управление на бизнес процеси
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 5,864
Брой символи: 36,680

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оценка и избор на доставчиците"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала