Таня Василева
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
6)Системи
линейни
уравнения.
Метод на
Крамер за
решаване .
Системи линейни
уравнение от вида :
а
1
x
1
+a
2
x
2
... +a
n
x
n
= b
решение на ЛУ,
наредена п-орка числа
г
1
г
2 ...
г
n
се нарича
решение на ЛУ, ако то
е удовлетворено за X
1
= Г
1
, X
2
= Г
2
,....X
n =
Г
n
TКрамер ако една СЛУ
е квадратна и основата
и матрица е неособена
(детерминанта й е
различна от нула) то
система определена.
Единствено й решение
се намира по-ф-
лата:X
1
=?
i
/?
?-детерминанта на
основната матритца на
системата
?- Детерминанта на
основата матритца
чийто i-ти стьлб е
заменен с матрицата
стьлб на цвободните
членове.
СЛУ:1.
Несьвместими( нямат
решение )
2. Сьвместими ( Имат
поне 1 решение )
2.1 Определени ( Имат
единствено решение )
2.2 Неонределени
(имат безброй много
решения).
Метод на Гаус за
решаване на системи
линейни уравнениея.
Ако в 1 уравнение от
системата всички
коефициенти пред
неизвестните са 0, а
свободният член е
различен от 0 =>
системата е
несьвместима. Ако в 1
уравнение от
системата всички
коефициенти (вкл. и
пред своб. Член) са 0
=> че то е тьжество и
можем да го
премахнем от
системата.
Методьт на Гаус се
свежда да това чрез
подходящи
еквивалвнтни
преобразувания да
приведем матрицата в
трапоцовидна форма
или да получим нулев
ред сьс свободен член
различен от нула.
X
1
X
2
X
3
...., X
4
образуват ФСР
(фундаментална
система решения ) на
неопределената
система А . X = 0, Ако :
1. Всяко решеие X e
линейна комбинация от
тези решения (X =
?
1
X
1
+
....+?
*
X
*
)
2.Единствена
комбинация на X
1
X
?
която дава нулевото
решение е
тривналната.
Т.Всяка неопределена
хомогенна СЛУ има
безброй ФСР всяка от
които се сьстои от
толково на брой
решения, колкото е
броят на свободните
неизвестни (броят на
известните минус
броят на уравненията).
7) Ранг на
Матрицата
хомогенни системи.
Понятието ранг
сьпоставя на
всяка матрицата
едно число,
което е нейна
инварианта по
отношение на
екв.
Преобразувания.
т.е. не се
променя при
тяхното
прилагане.
Минор от ред к-
детерминанта на
квадратна матритца от
ред и к, получена от
Ako матрицата а
има ранг г =>
1.Матрицата има
ненулев минор от
ред г
2.Всеки минор на
А от ред >ге равен
на0
Оп. Рангьт на
трпецовидна
матрица е равен
на ранга на
ненулевите й
редове.
Т
1
НДУ за една
СЛУ да е
сьвместима е
рангьт на
основната й
матрица да е
равен на ранга на
разширената и
матрица.
СЛ
1
Една
сьвместима СЛУ е
определена когато
рангът на
основната й
матрица е равен
на броя
неизвестните и е
неопределена
когато е по-мальк
от броя от теьния
брой. Т
2
НДУ една
хомогена СЛУ да
има ненулевия
решения е рангьт
на матрицата й да
е по-мальк от
броя на
неизвестните.
СЛ
2
НДУ за една
квадратна
хомогена СЛУ да
има не нулеви
решения е
детерминанта на
основата й
матрицата да е
равна на 0.
8) Вектори.
Линейни
операции.
Свойства
Ако А и В са две
различни точки,
фиксирайки
едната от двете
възможни посоки
на движение
върху отсечката
АВ, например от А
към В, отсечката
АВ става
насочена отсечка
или свързан
вектор и се
означава
АВ
.
Една ненулева
отсечка АВ
определя два
свързани вектора
АВ
и
ВА
,
които се наричат
противоположни.
Ако двата края на
отсечката
съвпадат,
казваме, че е
зададен нулев
свързан вектор.
Нека АВ е
произволен
свързан вектор.
Множеството на
всички свързани
вектори, които
имат дължината и
посоката на
свързания вектор
АВ, се нарича
свободен вектор.
Свободните
вектори се
означават с малки
латински букви
със стрелка над
тях. Ако
a
?
се
нарича
представител на
вектора
a
?
с
начало А и край В.
Дължината на
свободния вектор
е дължината на
неговите
представители, а
посоката му се
определя от
тяхната посока.
Дължините на
векторите се
означават
стандартно с
a
?
или
AB
.
11) Скаларно
Произведение
на вектори .
Координатнотн
о представане.
Скаларно
произведение на
а
->
.b
->
на
векторите а
->
и b
->
се нарича
произведението
на дьлжините им
и косинуса на
игила между тях:
а
->
.b
->
= | а
->
|.
|b
->
|.соs
Скаларно
произведение
а->.b-> се нарича
скаларно кбадрат
на вектора а:
->
|= ? а
->2
и соs
=(а
->
.b
->
) ? |a
->
|.
|b
->
| скаларно
произведение има
следните
свойства :
а
->
. b
->
= b
->
. a
->
и
(? a
->
)b
->
= a
->
.(?
b
->
) =? (а
->
.b
->
) и
->
+b
->
).c
->
= a
->
.
c
->
и a
->2
> = 0 като
равенство се
достига тогава и
само тогава
когато а
->
= 0
->
14)Права
в
равнината
.
Ax+by+c = 0 –
общо уравнение
на права в
равнината. Тьй
като векторьт
L
->
( I
1 ,
I
2
) = L
->
(-b,a)
e направляващ
вектор на правата
L и за n
->
(a,b)
имаме n
->
.L
->
= -a .
b + a . b = 0,
Векторьт n
->
(a , b)
e
перпендикулярен
на L – нормален
вектор на
правата.
Y=kx+n –
декартово
уравнение.
Коефициентьт к
пред x в
декартовото
уравнение на
една права с
равен на
отношението от
ординатната и
абцисата на
направлаяващия
вектор L
->
(-b , a). K
ьгьлов
коенфициент. К
=тангенса от
ьгьла тя сключва
с положитлна
посока на
абцисната ос.
Ако L e в общо
положение
спрямо
координатната
система т.е.
а.b.c.? 0
отрезевото
уравнение на
равнината през
нея , успоредна
на апликатната
ос, се нарича
отрезево
уравнение на
правата :
x/m+y/n=1 Два са
основите случаи
до които може да
се сведе винаги
задачата за
сьставяне на
уравнението на
една права в
равнината когато
правата е дадена
с две точки –
y-y
0
=(y
1
-y
0
).(x-
x
0
) / (x
1-
x
0
) и
задаването
на права с
15) Конични
сечения –
Естествено е
след, като
видяхме, че с
линейните
уравнения се
описват равнини и
прави, да си
поставим въпроса
за геометричните
обекти – линии и
повърхнини, които
се описват с
уравнения от по-
висока степен. В
този параграф ще
изучим линиите в
равнината, чиито
уравнения са от
втора степен.
Както ще видим в
последната глава,
истинските линии
от втори ред (т.е.
линии, които не се
израждат в двойка
прави) са само
т .н. конични
сечения –
окръжност,
елипса,
хипербола и
парабола.Наимен
ованието конични
сечения идва от
това, че тези
линии се
получават при
пресичането на
(безкраен) кръгов
конус с равнини,
които не минават
през върха му.
Има и други
начини за
дефинирането на
коничните
сечения, които
позволяват по-
лесното
съставяне на
техните
уравнения. Ние
ще използваме
задаването на
коничните
сечения като
геометрично
място на точки в
23) елементарни
функции
Под функции
разбираме
изображение на
множеството X в
множеството
Y,при което на
всеки елемент x
от множеството X
се сьпоставя по
някакво правило f
елемент у от
множеството У.
Това съпоставяне
записваме у=f(х).
Множеството Х се
нарича
дефиниционна,
множеството У –
облат на
стойностите. В
записа у=f(х) х се
нарича
независима
променлива или
аргумент, а у –
зависима
променлива.
Функциите, които
ще срещаме, ще
се получават чрез
извършването на
някакви хад един
краен набор от
функции. Те се
наричат основни
елементарни
функции. Тези
функции са
градивните
елементи, от
които са
съставени всички
други функции:
1.Степенна
функция
у=х
?
,където ? е
произволно число.
2.Показателна
функция у=а
х
,
а>0, !=1.
Дефинирана е за
всяко х.
3.Логаритмична
фуксия у=log
a
x,
a>0 и а!=1.
Дефинирана е за
х>0. 4.
Тригонометрична
функция у=sinх,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване

Системи линейни уравнение от вида: а1x1+a2x2 ... +anxn= b решение на ЛУ, наредена п-орка числа г1г2 ...гn се нарича решение на ЛУ, ако то е удовлетворено за X1 = Г1, X2 = Г2,....Xn = Гn...
Изпратен от:
ердал
на 2008-02-26
Добавен в:
Пищови
по Математика
Статистика:
504 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
тест по математика снешно!
добавена от viko99 28.02.2013
0
21
Тригонометрични уравнения
добавена от mario.filipov 16.05.2017
3
7
системи линейни уравнения
добавена от silvaaleksieva 29.02.2016
2
9
Подобни материали
 

Уравнение на окръжност

17 юни 2008
·
180
·
6
·
463
·
42

Окръжността е геометрично място на точки в равнината, които отстоят на разстояние R от дадена точка C, която е от същата равнина. Числото R се нарича радиус на окръжността, а точка C – неин център.
 

Теория на матриците. Детерминанти.

20 фев 2009
·
322
·
5
·
715
·
372
·
62

Две матрици с еднаква размерност p × q се наричат равни, ако елементите им са равни (на мястото на пресичане на i-я ред и j-я стълб и при едната и при другата матрица имаме едно и също число...
 

Отрезово уравнение на права в равнината. Декартово уравнение на права в равнината

20 апр 2008
·
339
·
6
·
265
·
295
·
49

В тази глава се разглеждат две нови уравнения на права в равнината: отрезово и декартово.
 

Формули по математика

28 фев 2008
·
805
·
2
·
109
·
1,604
·
55
·
5

1.Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед : Околна повърхнина : S = 2 . ( a + b ) . c ; S = P.c Като b- основен ръб P = 2. (a +b) – периметър на основата /на правоъгълник /
 

Задачи по математика

15 мар 2007
·
2,013
·
4
·
120
·
1,089
·
17
·
14

Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства.....?
 
Онлайн тестове по Математика
Ръбести и валчести тела - тест
изпитен тест по Математика за Ученици от 6 клас
Тест по математика за ученици от 6-ти клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
58
1
1 мин
28.05.2015
Тест по математика за 9-ти клас - входно ниво
входен тест по Математика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 задачи със затворен отговор. Само един от посочените отговори е верен. Служи за изходно ниво от 8-ми и входно ниво за 9-ти клас.
(Лесен)
10
59
2
1 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по математика

Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване

Материал № 99862, от 26 фев 2008
Свален: 504 пъти
Прегледан: 373 пъти
Качен от:
Предмет: Математика
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 845
Брой символи: 5,044

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за р ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Василева
преподава по Математика
в град София
с опит от  30 години
84

Силвия Стефанова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  1 години
97 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения