Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
По 
Дисциплината
Публични финанси 
на тема
Видове местни данъци и такси
    ИзготвилДесислава Цолова­Владимирова                 Проверилдоцд­
р МАсенова
                      Фак. 17761
1
Ботевград 
2013г.
Съдържание:
Увод: Данъкът е невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено
едностранно и по общ ред от държавата , елемент на бюджетния приход, който в едно с другите приходи се
разпределя за посрещане на обществените потребности. Налага се на определени групи обекти или лица
(недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира
принудително от имуществото на данъчно задължените лица.
Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по
съответната сметка. Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от
служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Невнесените
в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодексили от съдебни изпълнители по реда на Гражданския
процесуален кодекс. Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната
община - на териториален директор на Националната агенция за приходите. Компетентен орган за отсрочване и
разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се
иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е
общинският съвет.
Местните данъци от своя страна са основния механизъм за формирането на общинските бюджети.
Местните данъци и такси (сред които данък сгради, такса смет, данъци върху превозните средства, данъци при
придобиване на имуществата, данъци върху наследствата, патентен данък) се обслужват от обинските
администрации. Всеки обински съвет самостоятелно определя бюджета на съответната община, извън тази на
държавата, на основа на собствени приходи (от данъци, такси, общински дейности) и разпределени от
републиканския бюджет субсидии.
Местните такси се събират от общинската администрация. Приходите от местните такси постъпват в
бюджета на общината. Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси
в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на
издаване на разрешението. Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30
000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.
Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена
държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.
Чрез налагането на местни данъци и такси всяка държава покрива нуждата от средства за финансиране на
функционирането на социалните си структури. .               
1.Видове местни данъци
   1.1 Данък върху недвижимите имоти ........................................................................................................................
3
1. 2. Данък върху наследствата...................................................................................................................................... 4
1.3. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин ....................................................... 6
1.4. Данък върху превозните средства ..........................................................................................................................7
1.5. Пътен данък ..............................................................................................................................................................8
1.6. Патентен данък .........................................................................................................................................................8
1.7. Туристически данък .................................................................................................................................................9
1.8 Други данъци определени със закон
2.Видове местни 
такси .......................................................................................
.9
2.1. Такси за битови отпадъци .....................................................................................................................................10
2
2.2. Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго
предназначение
2.3. Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
2.4. Туристическа такса
2.5. Такси за добив на кариерни материали
2.6. Такси за технически услуги;
2.7. Такси за административни услуги;
2.8. Такси за притежаване на куче;
2.9. Такси за откупуване на гробни места;
2.10.Такса за охрана и опазване на земеделски имоти
2.11.Такси за други местни такси, определени със закон.
3. Използвана 
литература ..............................................................................
.....10
1. Видове местни данъци
1.1Данък върху недвижимите имоти
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени
имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън
тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Собственикът на сграда,
построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната
част от него. За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е
предоставен за управление. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото
вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. Всеки от
съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка
за целия имот за сметка на останалите. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват
или не. За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на
ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на
имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. При промяна
на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват
общината по реда и в срока
При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е
настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно
състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна
издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок. Националната агенция за приходите по
електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане
информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.
Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на
годината, за която се дължи. При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя
върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на
границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се
определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. Данъчната оценка на недвижимите
имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми в зависимост от вида на
имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и
данъчната оценка , а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение 2. Данъчната оценка
на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по
баланса на собственика или данъчната оценка, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласноприложение
2. При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация
за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да
ползва и вещи лица. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1
до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове местни данъци и такси

Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка. Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда ...
Изпратен от:
Desi Tsolova-Vladimirova
на 2013-04-14
Добавен в:
Курсови работи
по Финанси
Статистика:
747 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
видове местни данъци и такси
добавена от ayten.ismailova.79 31.05.2013
2
49
Подобни материали
 

Данъчен контрол - местни данъци и такси

06 апр 2008
·
1,271
·
52
·
7,507

Местните такси се определят от съответния общински съвет, който изхожда преди всичко от необходимите му средства за балансиране на бюджета на общината, а на втори план остава търсенето на еквивалентност на таксите и предоставените реални услуги...
 

Местни такси

13 окт 2007
·
646
·
2
·
323

Таксите са един от класическите бюджетни приходи. В по-старата литература се срещат и под наименованието берии. Водят началото си от дълбока древност, когато за всяка извършена услуга е следвало да се плаща такса на владетеля или на публичната власт.
 

Видове данъци

19 ное 2007
·
1,343
·
4
·
683
·
1

Възникването развитието и формирането на данъците като метод за осигуряване на парични средства на държавата съпътства нейното създаване и развитие ...
 

Данъчна система

28 яну 2008
·
598
·
5
·
465
·
86
·
1

За да се покриват обществено необходимите разходи, държавата се нуждае от пари, които събира от данъци. Доходите събирани чрез данъци са своеобразна движеща сила, чрез която реални ресурси от частния сектор се използват за общественото благо..
 

Данъчни промени 2008

19 яну 2008
·
403
·
4
·
1,279

През 2008 г. данъкът върху дивидента да бъде намален от 7 на сто на 5%, е записано в предлаганите изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промяната е в съответствие с провежданата през последните години политика на намаляване на...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
2 мин
03.08.2018
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
1 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Видове местни данъци и такси

Материал № 984985, от 14 апр 2013
Свален: 747 пъти
Прегледан: 695 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 5,706
Брой символи: 35,037

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове местни данъци и такси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения