Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
ТЕМА (1) : Основни механични
движения и законите при тях.
Механиката е онзи отдел от
физиката,който ни запознава с
движението с физическите телаи с
причините , от които зависят тези
движения.
При изучаване на движенията
най-често срещаните величини са :
Път, Време и Скорост.
Мислината линия,която описва
дадена точка от тялото,през време
на движението му,се нарича
тректория.
Разстоянието между началната
и крайна точка от движението на
тялото , измерена по тректорията,ни
дава Пътя.
Скорост на едно движещо тяло
се нарича онази
физичнавеличина,която се измерва
чрез дълйината на пътя,който
изминава тялото за единица време-
обикновено за 1 секунда.
Видове ДВИЖЕНИЯ :
1)-според формата на пътя
движенията на точката биват :
-праволинейни
-криволинейни
2)-по отношение на скоростта
движенията биват :
-равномерни-тялото не си променя
скоростта
-променливи-променят скоростта си
-постъпателно-ако тялото се движи
така , че всички негови точки
описват траектории,които са
успоредни по между си.
ПРИМЕР: Буталото в цилиндъра на
парната машина.
-въртеливо-ако тялото се движи
така,че всички негови точкиописват
окръжности,центровете на които
лежат на една неподвижна права-
ОС
ПРИМЕР: Движения на махово
колело,колелото не шевната
машина,на земята около оста си и
др.
РАВНОМЕРНО ПРАВОЛИН.
ДВИЖЕНИЕ.ЗАКОНИ ЗА ПЪТЯ И
СКОРОСТТА.
Движение , прикоето едно тяло
изминава за равни интервали от
време еднакво дълги пътища,се
нарича РАВНОМЕРНО ДВИЖЕНИЕ.
Ако траекторията , която описва
тялото при сввоето правомерно
движение , е права линия,
движението ще бъде -
РАВНОМЕРНО ПРАВОЛИНЕЙНО.
V-скоростта на тялото при
равномерно движение не се
променя.
V=S/t S=V.t
Тъй като V епостоянна
величина,дължината на
пътя,измината от тялото,ще зависи
от времето,през което то се
движи.Тази формула S=V.t ни дава .
ЗАКОНА ЗА ПЪТЯ ПРИ
РАВНОМЕРНО ДВИЖЕНИЕ:
-Пътят изминат от едно тяло,при
равномерното му движение е право
пропорционален на времето,през
което се движи тялото и се измервас
произведението от V и t .
ПРОМЕНЛИВИ ДВИЖЕНИЯ.
СРЕДНА СКОРОСТ. МОМЕНТНА
СКОРОСТ.
-Всяко движение,при което
скоростта се мини по големина, се
нарича променлива.
Това ще рече,че движението ще
бъде променливо, ако тялото за
равни интервали от време изминава
различни пътища.
Тази скорост се нарича СРЕДНА
СКОРОСТ Vср.
Vср=S/t Vср се определя като
разделим изминатия път на тялото с
времто през което то се движи.При
едно променливо движение V във
всеки момент е различно голяма
тази скорост,което притежава
тялото в даден момент , се нарича
МОМЕНТНА СКОРОСТ.
Променливо движение , при което V
непрекъснато :
-увеличава се – наричаме
ускорително
-се намалява-наричаме
закъснително
Величината,с която се променя
скоростта за единица време,се
нарича ускорение А, А=Vt-Vo/t
sm/sec^2
Vo-начална скорост
Vt-крайна скорост
Равномерно ускорително двиение
без начална скорост.Закон за
скоростта и пътя.
Равноускорително движение,при
което тялото е притежавало
начална скорост Vo=0 т.е. преди да
започне да се движи,тялото се е
намирало в покой,се нарича
РАВНОУСКОРИТЕЛНО
ДВИЖЕНИЕ,БЕЗ НАЧАЛНА
СКОРОСТ
A=Vt-Vo/t Vo=0 A=Vt/t =>
Vt=A.t=> крайната скорост , която
получава едно тяло при
равноускорително движение ,без
начална скорост е пропорционално
на времемто , през което се движи
тялото.
S=Vср.t Vср=(Vo+Vt)/2 Vo=0
Vt=A.t Vср=(A.t)/2 S=(A.t)/2.t
S=(A.t^2)/2
Tази формула ни дава закона за
пътя , при раво ускорително
движениебез начална скорост :
Пътят , който изминава едно
тяло,при равноуск. Движение , без
начална скорост,е право
пропорционален на квадрата от
времемто , през което се движи
тялото.
РАВНОЗАКЪСНИТЕЛНО
ДВИЖЕНИЕ.ЗАКОНИ ЗА
СКОРОСТТА И ПЪТЯ.
Равно закъснително движение-
движение,при което скоростта на
тялото във всяка секунда се
намалява с една и съща величина.
Тъй като началната скорост Vo е
винаги по-голяма от крайната
скорост Vt (Vo>Vt) , то А=(Vo-Vt)/t
A.t=Vo-Vt Vt=Vo-At –закон за
карайната скорост при равно
закъснително движение.
За да определим пътя S , ще
вземем под внимание, че това
движение може да се разглежда
като равномерно извършрно със
средна скорост. S=Vср.t
Vср=(Vo+Vt)/2
Vt=Vo-A.t Vср=(Vo+Vo-a.t)/2 =
2Vo/2-A.t/2
Vср=Vo-(At/2)
Като заместим Vср във формулата
S=Vср.t ще получим S=((Vo-(At/2)).t
S=Vo.t-((At^2)/2)-закон за пътя
изминат от едно тяло при
равнозакъснително движение.
ТЕМА (2) – ЕЛЕКТРОМАГНИТНА
ИНДУКЦИЯ
Ако във веригата на една намотка N
се включи чувствителен
Галванометър G и към нея бързо се
приближи илиотдалечи постоянен
магнит,намотката ще протече
краткотрен ток.
В намотката се получава
ток,когато магнитното поле,в
което тя се намира се изменя
по някакъв начин.Токът в
намотката се нарича
ИНДУЦИРАН.А самото
явление-ЕЛЕКТРОМАГНИТНА
ИНДУКЦИЯ.
То е открито през 1831г. от
англ.физик- Майкъл Фарадей.
Появата на индуциран
ток,затворен проводников
контур,намиращ се в
изменящо се магнитно
поле,показва,че в проводника
възниква ЕДН (електро
движещо напрежение) , което
е прието да се нарича
индуцирано ЕДН и се бележи
с Ei. Ei=(d. Фв)/dt
dФв-изменението на
магнитния поток през
площта , ограничена от
контура.
dt-времето,за което става
това изменение
Формулата изразява
основния закон на
електромагнитната индукция-
закон на Фарадей :
-индуцираното ЕДН Ei в един
затворен проводников контур
е
числено равно на скоростта
на изменението на магнитния
поток ,през площа обхваната
от контура Ei=-(d. Фв)/dt
Oтрицателния знак е свързан
с посоката на индуцирания
ток,съгласно правилото на
Ленц:индуцирания ток има
такава посока,че магнитното
му полесе противопоставя на
изменението на магнитния
поток dФв , който го създава.
Формулата Ei =-(d. Фв)/dt
,обединяваща закона на
Фарадей и правилото на
Ленц,изразява основния закон
на електро магнитната
индукция.
Индуцираното ЕДН в един
затворен проводников контур
е равен по големина и
противоположно по знак на
скоростта,с която се изменя
магнитния поток през
площа,обхваната от контура.
Всички величини се измерват
в една система,НАПРИМЕР:
Системата Si: d Фм-wyw
weberi (Wв)
Ei-е във волта (V) Dt-
секунди (s)
TEMA (3) – МЕХАНИЧЕН И
ЗВУКОВ РЕЗОНАНС
Ако люлеенето на каквото и да е
тяло (например махало или тяло,
окачено на пружина) се произведе
от еднократен тласък, след което
тялото е предоставено само на себе
си,то такива колебания на тялото
,наричаме СОБСТВЕНИ.
Тези люлеения се извършват с
точно определена честота,която
наричаме собствена честота.
Много важни в практическо
отношение са случаите,когато
тякото се люлее не вседствие на
еднократен тласък,а получава
последователно
тласъци,следващиедин след друг на
равни периоди или с определена
честота.При това забелязваме , че
тялото се люлее смотогава,когато
съобщената му честота се равнява
на собствената му честота.
Да окачим 3 махала,от които само 2
да имат еднакви дължини на
обтегнат конец. Привеждаме
махалото А в люлеене и виждаме ,
че след малко махалото Б започва
да се люлее с постепено
увеличаваща се амплитуда.
През това време амплитудата на
първото махало намалява и
люлеенията му затихват.Махалото А
придава изцяло енергията си
намахалото Б,после става
обратното.Това предаване на
енергия продълйава до тогава ,
докато за предоляване н а триенето
и съпротивлението на въздуха се
изразходи изцяло енергията на
махалото.Защо амплитудата на
махалото Б се увеличава
постепено?Известно е , че чрез
последователни слаби ритмични
тласъци,чрез конеца можем да
усилим люлеенето.По оптегнатия
конец до махалото Б пристигат
слаби ритмични тласъци,периодъд
на които съвпада с периода на
собственото люлеене на махалото
Б. Оптегнатия конец представлява
пъргава среда.Това явление
наричаме СЪТРЕПТЕНИЕ или
МЕХАНИЧЕН РЕЗОНАНС.Третото
махало С получава същите тласъци
, но неговия период на люлеене е
друг и виждаме ,че то не се
люлее.Ясно е , че условията ,за да
настъпи резонанс между 2 махала
са :
Еднакакъв период на
трептение или еднаква
честота и пъргава междинна
среда,за да може да се
пренесе енергията от едното
на другото махало.
Трептенията не частичките на
звучащо тяло са също така
механични трептения и затова
подобно явление може да
произлезе и при звучащи
тела.Като поставим недалеч
един от друг два камертона с
еднакви височини на тона и
одарим единия камертон ,
забелязваме, че след
известно време и втория
камертон започва да
звучи,което познаваме по
отклоняването на
топчето,допряно до втория
кямертон.Ако двата каметона
звучат с различни височини ,
такова сътрептение не се
получава ; така ако поставим
един метален пръстен на
втория камертон,той дава
друг тон с друга височина и
резонанс няма да произлезе.
Слабите удари на въздушните
частици , които трептят със
същата честота , коятоима
звучащия камертон ,
разлюляват се по-силно,
клонките на втория камертон ,
амплитудата на трептение на
първия камертон се намалява
, понеже енергията на
трептящото тяло се
изразходва за преодоляване
на триене.Това явление
наричаме ЗВУКОВ
РЕЗОНАНС или СЪЗВУЧИЕ .
Условията при които
произлиза резонансът са :
Еднаква височина на звука на
двете звучащи тела и среда
,която да пренесе звуковата
енергия от едното на другото
тяло.
1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни механични движения и законите при тях

Механиката е онзи отдел от физиката, който ни запознава с движението с физическите телаи с причините, от които зависят тези движения...
Изпратен от:
Martin Mihailov
на 2013-04-03
Добавен в:
Пищови
по Физика
Статистика:
74 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Физика несваляни с 1 страница от до преди 3 месеца Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Формули по физика

06 дек 2007
·
786
·
2
·
108
·
792
·
52
·
5

Големина на ток: I=Q/t измерва се в A-АМПЕРИ Напрежение: U=A/Q измерва се във V-Ватоев Закон на Ом: R=U/I I=U/R измерват се в -ОМ
 

Равномерно движение

10 юни 2007
·
420
·
3
·
98
·
233
·
30

Урок по механика за девети клас.........................
 

Законите на Нютон. Уравнения

25 мар 2006
·
745
·
2
·
416
·
69
·
12

Законите на Нютон. Уравнения - същност и определения за законите на Нютон, формулировка и формули.
 

Степени на свобода. Закон за равномерно разпределение на енергията по степените на свобода

26 мар 2008
·
62
·
3
·
273
·
8

Степени на свобода. Закон за равномерно разпределение на енергията по степените на свобода....
 

Основни закони при равномерно и равноправолинеино движение

07 фев 2008
·
182
·
3
·
313
·
228
·
16
·
2

1.Какво наричаме равномерно движение – движение, при което скоростта е постоянна, се нарича равномерно движение. 2.Същност на праволинейното равномерно движение – когато материалната точка изизвършва праволинейно равномерно движение...
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 11 въпроса от раздел Електростатика с решаване на задачи и превръщане на единици. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор.
(Труден)
11
327
1
04.12.2013
Тест по физика
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Тест по физика (ДЗИ). Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
30
5
1
13 мин
31.07.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Основни механични движения и законите при тях

Материал № 980543, от 03 апр 2013
Свален: 74 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 1,261
Брой символи: 7,258

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни механични движения и законите при тях"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
225

Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
с опит от  21 години
77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения