Големина на текста:
1.СЪЩНОСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ НА СТОП.УПРАВЛЕНИЕ КАТО НАУКА.
Интересът на хората към управлението датира от най-дълбока древност. Може да се каже, че
историята на управленската практика съвпада с историята на човешката цивилизация. Още
преди хиляда години заедно с разделението на труда и необходимостта от съвместна работа на
хората възниква и необходимостта от управлението на човешка дейност. Когато човек съм
изпълнява дадена работа не е необходимо непременно друг да го насочва да му нарежда какво
да прави. Но когато мнозина изпълняват заедно някаква работа за постигане на предварително
зададена цел трябва някое лица да насочва, да направлява общите действия , да осъществява
управление. Чрез управлението като особен вид дейност се съгласуват и координиран усилията
на всички изпълнители като „НЕОРГАНИЗИРАНАТА ТЪЛПА ОТ ХОРА СЕ ПРЕВРЪЩА В
ЕФЕКТИВНА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА И ПРОИЗВОДИТЕЛНА ГРУПА” – Питър Дракър.
Понятието управление преминава дълъг път преди да стигне до съвременното си значение.
Днес под управление се разбира процес на планиране, организиране, ръководене, контролиране
и регулиране необходими за формулирането и постигането на целите на управляваната
система /организация, фирма/. Управлението е универсален процес който може да се
осъществява в най-различни области на живота, неживата природа и обществото. Управлението
се характеризира с някои общи черти. 1.Управлението е вид въздействие на един обект
/управляващо устройство, управляваща подсистема, субект на управление/ в/у друг обект
/управлявано устройство, управлявана подсистема, обект на управление/. 2.Управлението е
активен процес, той не е просто наблюдение а активна намеса на субекта на управление във
функционирането и развитието на обекта на управление. 3.Управленското въздействие е винаги
целенасочен процес. Чрез него субекта на управлението се стреми да постигне предварително
поставени цели. 4.С управлението се преследва постигането на някакви предварително
определени резултати, но постигането на тези резултати не трябва да става на всяка цена.
5.Управлението е съзнателен процес доколкото цели могат да си поставят само хората.
Поведението на животните колкото и организирано да изглежда е резултат на техния инстинкт.
6.Управлението е типично човешка дейност. Една от най-сложните, най-отговорни и най-
творчески дейности на хората. 7.Управлението е конкретен процес, то е свързано винаги с
конкретни обекти на управление. 8.Управлението е винаги ограничено в пространството и
времето. Пространствените граници на управлението са системите на управление.
Управлението протича в така наречените системи на управление които представляват
съвкупност от 2 подсистеми – управляваща и управлявана свързани минимум с една ПРАВА
ВРЪЗКА и една ОБРАТНА ВРЪЗКА. ПРАВАТА ВРЪЗКА е от изхода на управляващата
подсистема към входа на управляваната подсистема по нея протича така нареченото задаващо
управленско въздействие съответните управленски решения, заповеди, инструкции,
препоръки и др. ОБРАТНА ВРЪЗКА е от изхода на управляваната подсистеми към входа на
управляващата подсистема по нея протича информацията за резултата, за предишните
управленски въздействия, задавани чрез правата връзка.
Управляваща подсистема,
субект на управление
Управлявана подсистема,
обект на управлението
Нарича се: елементарен затворен контур на управление
9.Управлението е винаги информационен процес. Всички управленски работници
/ръководител/: събират информация, обработват информация, обработван /разработват/
варианти на решения, свеждат решенията до своите подчинени.
Методи на стопанското управление. Те се подразделят на 3 главни групи.
1.Икономически;2.Организационни /административно-разпоредителни/; 3.Социално-
психологически /мотивиране/
2. КИБЕРНЕТИКАТА – ТЕОРЕТИЧЕН ФУНДАМЕНТ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ НАУКИ.
Кибернетиката е сравнително нова наука. Възниква в средата на 20 век. Думата кибернетика
произхожда от древногръцкото КИБЕРНЕТЕС – означава кормчия. /управляващ/ умение да
се води кораб в открито море. За пръв път тя е била употребена от древногръцкия философ
Платон като изкуство за управление на хора, а през 1840 год. Френския физик Ампер
предложил да се нарече кибернетика науката за управление на държавата. Появата на
кибернетиката като наука се свързва с публикуването през 1948 год. На книгата на
американския учен Норберт Винер „Кибернетика или управление и връзка в живото и
машината”. Предпоставките за възникването на кибернетиката са големите открития свързани
и информационните процеси, теория на вероятностите, развитието на теорията на алгоритмите,
теорията на игрите, учението за висшата нервна дейност и др. кибернетиката представлява
обобщено представяне на постиженията на физиката, математиката, математическата логика,
физиологията и психологията, инженерните науки, обобщаването на радища теории които
засягат общия проблем управление и връзките в сложните системи. Норберт Винер за първи
път посочи че управлението като процес се подчинява на общи закономерности независимо от
характера на средата където протичат управленските процеси. Професор Винер доказа
универсалния характер на управлението неговите най-общи закономерности се проявяват във
всички системи независимо от техния произход и онова което свързва системите от 3-те сфери
– жива, нежива природа и общество са именно всеобщите закономерности на управлението.
Кибернетиката е наука за най-общите закономерности на управлението независимо от
материално-веществения състав на системите в които протичат управленските процеси. Тя не
се интересува от характера на средата където протичат управленските процеси. За нея нямат
значение физическите, химическите, икономическата, обществената, биологическата и др.
страни на явленията. Кибернетиката изучава управлението на произволни системи
технически, биологически, социални и др. като информационен процес – процес на получаване,
съхраняване, преработване, предаване и използване на информация така става и при машините,
и при живите същество и при социалните системи. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
НАКИБЕРНЕТИКАТА. 1.Кибернетиката е една от най-абстрактните науки, която обогатява
методологията на познанието и допринася за изграждането на научната картина за света.
2.Кибернетиката промени класическото схващане за света като съставен от материя и енергия с
ново схващане за него – като съставен от материя, енергия и информация. 3.Кибернетиката
направи възможно конструирането на съвременните електронно-изчислителни машини и
изграждането на автоматизирани и автоматични системи на управление.
3.СИСТЕМЕН ПОДХОД И СИСТЕМЕН АНАЛИЗ В СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
За характеризиране на системния подход и системния анализ от много важно значение е
определянето на понятието система и нейните качества.
1.Понятие за система. Системата е комплекс от взаимно свързани елементи, които притежават
известни общи качества и функционират като единно цяло. Системата е нещо цялостно,
състоящо се от отделни елементи, които се намират в единство поради наличието на връзки
между тях. Структурата на системата се образува от елементите и връзките м/у тях. Една
система може да се разглежда като подсистема на друга, по-голяма система, наричана
обикновено суперсистема. Ако има взаимодействие м/у давената система и другите системи в
околната й среда, то тоя е отворена, а ако няма никакви връзки и взаимодействия с околната й
среда, то тази система е затворена. Поведение на системата – наричаме последователните
състояния в които тя се намира през определени интервали от време. Ако тези състояния не се
изменят / статично поведение/ системата се нарича статична, а когато настъпват изменения от
едно състояние в друго /динамично поведение/, системата е динамична. Цел на системата – се
нарича предварително зададеното състояние, в което може и трябва да се намира тя в
определен бъдещ момент или интервал от време. За да се определи една съвкупност от
елементи в стопанската област /бизнеса/ за система, е необходимо да са изпълнени следните
критерии:; - наличие на обща цел за всички елементи; - елементите да са взаимосвързани и да
образуват вътрешната структура на системата; - да има външна среда, която да действа като
ограничител на системата; - наличие на ресурси, които да осигурят нормалното функциониране
на системата; - наличие на действащ управленски център, който да осигурява движението на
системата към целта.
2.Системен анализ. Националното стопанство /икономиката/ на всяка страна е сложна,
многоструктурна, отворена и динамична суперсистема. Тя се състои от много подсистеми,
м/у които има сложни връзки. За д бъдат добре разбрани и управлявани, необходимо е те да
бъдат задълбочено анализирани, като в зависимост от конкретната цел се използва системният
анализ и неговите разновидности структурният и функционалният анализ.
СИСТЕМНИЯТ АНАЛИЗ – се използва при решаване на сложни проблеми, при което
отделните елементи и фактори за развитието на системата се разглеждат в тяхната взаимна
връзка и взаимодействие; СТРУКТУРНИЯТ АНАЛИЗ – е насочен към изследване на
структурните изменения в разглежданата система, настъпили поради промени в качествата на
нейните елементи, във връзките м/у тях и т.н.; ФУНКЦИОНАЛНИЯТ АНАЛИЗ – има за цел
да разкрие измененията в поведението на системата в резултат на въздействията в/у нея на
входа и промените в изхода, на влиянието на околната среда и т.н.
Тези три насоки на системния анализ са взаимно свързани и могат да се прилагат едновременно
за цялостно изследване на системата.
3.Системен подход. системният подход е една научна методология, при която в съответствие с
теорията на системите се предполага наличието на такива сложни характеристики на цялото,
които не са присъщи на отделните му части, разглеждани или функциониращи поотделно. При
това тези характеристики са определящи за сложните обекти, каквито са обектите на
стопанското управление. Системният подход задължава управляващия на всяка цена да се
съобразява н тези характеристики и преди всичко с тях при управлението на сложните
икономически обекти. Практическото прилагане на системния подход изисква анализ на
системите в различни направления и използване на редица конкретни методи за обосноваване
на управленски решения:
* ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА СИСТЕМАТА – означава разчленяване на изучаваната система на
съставните й елементи или подсистеми. На свой ред всеки следващ елемент се разделя на
съставящите го части до тези елементи, които са обект на внимание от страна на субекта на
управление. Декомпозицията на системата е необходима, за да се видят добре и да се
анализиран взамовръзките м/у елементите на системата;
* ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМАТА – представлява начин за намиране на най-чувствителните точки на системата.
Диагностиката позволява чрез последователен и внимателен анализ да се изключват от вниманието маловажните и второстепенни
страни на системата и да се открият и анализират най-важните аспекти на даден проблем;
* ПРИЛАГАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ – това позволява да се разкрият и измерят тенденции,
зависимости, факторни влияния и др. както и да се моделира поведението на системата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, предмет и методи на стопанското управление като наука

Интересът на хората към управлението датира от най-дълбока древност. Може да се каже, че историята на управленската практика съвпада с историята на човешката цивилизация...
Изпратен от:
Yuliya Nikolova
на 2013-03-05
Добавен в:
Теми
по Стопанска дейност на фирмата
Статистика:
21 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Анализ на фирма и нейните дейности

27 авг 2008
·
2,402
·
24
·
2,761
·
1,424
·
334

Фирма „ЕЛПРОМ - ВАРНА” ООД е създадена през 1987 г., като през 1996 г. е приватизирана. Към настоящия момент, собствеността на дружеството е изцяло частна. „ЕЛПРОМ - ВАРНА” ООД е един от най-големите производители на електродомакински уреди.
 

Кратка характеристика на фирма „Кеси” и предмет на дейност

12 сеп 2009
·
396
·
9
·
1,571
·
40
·
1

Фирма ЕТ “Кеси” е производител и търговец на едро и дребно на хляб и хлебни изделия...
 

Фирма “Тестелина” ООД- курсова работа


Предмет на дейност, мисия, продукти, пазари и конкуренти, дистрибутия, персонал, производствена програма.
 

Анализ на работа по качество на фирма


Фирма “ Сарс” е създадена с цел извършване на услуги за химическо чистене и пране на дрехи. Основната дейност на фирмата е почистване, изпиране и гладене на мъжки панталони, сака, якета, балтони, шлифери и дамски поли и панталони, сака, палта, шлифери...
 

Преддипломна практика - анализ на дейността на фирма “Кофрабул ООД”


Основната дейност на фирмата е производство на селскостопански специализиран, прикачен инвентар, производство на компоненти, заваръчни конструкции, транспорт и търговия. Фирмата е част от холдинга “JET47”, той е частен...
 
Онлайн тестове по Стопанска дейност на фирмата
Тест по стопанска дейност на фирмата
изпитен тест по Стопанска дейност на фирмата за Неучащи от 12 клас
Тест по стопанска дейност на фирмата за ученици от търговските гимназии. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
35
11
1
8 мин
18.02.2013
Анализ на стопанската дейност
изпитен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 4 курс
Примерен изпитен тест по Анализ на стопанската дейност. Въпросите са съставени по лекциите на доц. д-р Николай Тенев, ПУ "Паисий Хилендарски", всеки от тях изисква един верен отговор.
(Лесен)
18
34
1
1 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стопанска дейност на фирмата

Същност, предмет и методи на стопанското управление като наука

Материал № 967053, от 05 мар 2013
Свален: 21 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Стопанска дейност на фирмата, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 30
Брой думи: 10,218
Брой символи: 65,982

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, предмет и методи на стопанското управл ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения