Големина на текста:
В гражданския процес делото може да бъде отложено при?
Необходимост от извършване на съдебно-счетоводна експертиза
В кои случаи се поставя задача на експерта да извърши повторна ревизия?
На експерта-счетоводител не се поставят задачи за извършване на повторна ревизия
В какъв срок се представя заключението от експерта?
Най-късно пет дни преди датата, на която е насрочено делото
В гражданския процес делото може да бъде отложено при?
Необходимост от извършване на съдебно-счетоводна експертиза
В гражданския процес съдебно-счетоводна експертиза не може да се назначи по искане
на?
Ищеца
В процеса на съдебното следствие експерт-счетоводителят е длъжен да?
В кои от посочените случаи един документ се смята за недоброкачествен?
В заключението си експерт-счетоводителят отразява?
Констатациите от прегледа и изследванията на документите
Дирекция “Съдебно-счетоводни експертизи” изпълнява следните функции в областта на
съдебно-счетоводни експертизи?
Методологични
Експерт-счетоводителят е?
Вещо лице
Експерт-счетоводителят може ли да се изкаже по време на делото като очевидец на
фактите?
Не може
Заключението на експерта-счетоводител е?
Носител на информация
Заключението на експерта-счетоводител се представя задължително на?
Органа, назначил експертизата
Заключението може да се представи в следната форма? Писмено
Заключението подлежи на проверка от?
Началник на службата за съдебно-счетоводна експертиза
Заключението се представя в обем до?
По указание на органа назначил експертизата
Заключението на експерт-счетоводителя може ли да се основава на факти, явления и
процеси, намерели отражение в ксероксни копия, видеозаписи, фотографски снимки на
документи, дискети и други?
Може
Изисква ли се експерт-счетоводителят да познава криминалистическите експертизи?
Да
Има ли състезателност при назначаване на съдебно-счетоводната експертиза в
гражданския процес?
Има
Кои от посочените характеристики не притежава финансовият ревизор?
Заменим е в гражданския и в наказателния процес
Koй определя сумата, която трябва да се внесе под формата на депозитна вноска от
лицата или организациите, по чието искане ще се извършва експертизата
Органът, назначаващ експертиза

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.