Големина на текста:
ТЕМА № 11
КОНТЕНТ - АНАЛИЗ
1. Същност и особености на контент-анализа. Подготовка за
провеждане.
Много често изследователят може да научи повече за индивидите,
социалните групи и институциите, ако проучи свързаните с тях
информационни източници. Според Дж.Манхайм и Р.Рич тези източници,
като цяло, могат да се разделят на три категории: източници с вътрешен
произход (т.е. съставени от изследвания от нас индивид или институция) и
вътрешно ориентирани (например служебни циркуляри, отразяващи
процеса на вземане на някакво решение); източници с вътрешен произход,
но външно ориентирани (например публикации, в които информацията
преднамерено се подава по определен начин, за да формира у хората
определен имидж за източника, и които, следователно могат както точно
да отразяват, така и да затъмняват процеса и резултатите от вземането на
решенията) и, накрая, източници с външен произход, но вътрешно
ориентирани (например, предизборната агитация, предоставяща на
реципиента изходен материал за вземане на решение). Всяка от тези
категории източници може да бъде в по-голяма или в по-малка степен
достъпна или полезна за изследователя, но всички те в еднаква степен
осигуряват възможност за по-задълбочено проникване в същността на
интересуващото ни явление.
Най-адекватен метод за проява на тези възможности е контент-
анализа, т.е. систематичната числова обработка , оценка и интерпретация
на формата и съдържанието на информационния източник. Най-общо,
контент-анализът е метод за качествено-количествен анализ на
съдържание-то на информационни източници с цел откриване или
измерване на социални факти и тенденции, отразени в тях. Той е
интердисциплинарен метод на социалните науки, прилаган с цел да се
разбере по-добре не само съдържанието на текста, но и социалната
позиция на автора му, неговите ценностни ориентации, идейно-
политическата му насоченост като комуникатор и възприемането му от
реципиента. Или, както афористично се изразява А.Г.Здравомислов,
контент-анализът е “научно обосноваване на изкуството да се чете между
редовете”.
Филип Майринг дава следното разгърнато описание на контент-
анализът:
“1.Анализът на съдържанието има за предмет комуникацията,
преноса на символи. При всички случаи става дума за езикова
комуникация, но също така предмет на анализа може да бъде музика,
картина.
. 2При анализ на съдържанието се работи с текстове, картини,
ноти, следователно със символи. Това означава, че комуникацията е
представена под формата на някакъв протокол. Следователно предмет на
анализ на съдържанието е фиксирана комуникация.
. 3При използване на метода “анализ на съдържанието” винаги се
подхожда систематично, с което този метод значително се различава от
херменевтичните методи.
. 4 Тази систематичност се изразява в това, че анализът се
провежда въз основа на определени правила, чрез които други лица могат
да разберат, да повторят и да проверят направения анализ. По този начин
този метод удоволетворява изискванията на стандартите в социалните
науки.
. 5 Систематичността се изразява по-нататък в това, че един
добър анализ на съдържанието се ръководи от определена теория, което
означава, че не се реферира, а се анализира от аспекта на теоретично
обосновани въпроси, резултатите се интерпретират също от позициите на
такава теория.
. 6Анализът на съдържанието не се извършва сам за себе си, а
винаги като част от процесите на комуникацията. Чрез този метод се
правят обратни заключения върху отделни аспекти на комуникацията,
изказват се съждения за “предавателя”, за въздействието върху
“приемателя”.”
Възможни са няколко типа работа с информационни източници (или
документи):
а) документалистика - включва външната обработка,
класифицирането на различните източници, обособяването на поредици и
др.; условно може да се определи като начална стъпка при контент-
анализа;
б) тълкуване на документи (херменевтика) - В този случай основен е
субективният момент, съдържащ се в позицията на тълкувателя, дори
документите да се тълкуват в системата от понятия на една теория.
Позициите са на тълкувателя и са в пряка връзка с неговите очаквания и с
неговите цели. Позициите са външни за източника на информация.
Тълкуването на документи е качествена процедура, а контент-анализът
количествено-качествена, макар че е възможно взаимното им проникване.
Анализът на съдържанието не се изчерпва с херменевтиката, а изисква по-
висока степен на формализация и дистанция от този документ. При
контент-анализа абстрактните, формални единици са дефинирани не от
автора на документа, а от изследователите, докато при качествения анализ
всички понятия, които се интерпретират принадлежат на речника на автора
на документа.
в) Контент-анализ на документи - Документите “се разбиват” на
единици, представляващи някакви символи, чиито контекст се дефинира от
изследователя. В този случай интерпретацията зависи от
изследователската цел, а не от позицията на изследователя. Документът
най-често се разглежда като звено от една комуникационна верига.
Следователно, при контент-анализа се изключва възможността
изследваният обект да се представи като специфичен субект, като
посредник в добиването на данните, като своеобразен съавтор на
изследването. Изводите се получават от собственото и естествено
поведение на изследвания обект, поради което някои автори определят КА
в групата на т. нар. “непреки” изследователски техники, тъй като изводите
за определени лица се правят въз основа на специфични продукти от
тяхната дейност, без тези продукти да имат директна връзка с конкретното
изследване. Т.е. те не се създават заради изследването като такова.
Главната идея на контент-анализа е последователното,
систематично и надеждно фиксиране на единиците на изследваното
съдържание и квантификация на получените данни - в текста на
анализираните документи се отделят ключови понятия, стереотипи,
стандартни фрази и се приемат за единици на текста. Смисловото
съдържание на текста може да се анализира чрез количествено
съпоставяне на основата на съпоставянето на отношенията на
различните елементи на текста един към друг и към целия обем
информация.
Друг значим момент, който трябва да се разгледа във връзка със
същността на КА, това е осъзнаване същността на метода чрез свързването
му с компонентите на комуникационния акт. Това, на което се разчита при
КА, е наличието на смислов, логически паралелизъм между това, което се
случва(процеса, явлението) и това, което се обменя като информация
между участващите субекти(комуникацията). Затова може да се приеме, че
анализът на съдържанието на документи е аналогичен на анализът на
съдържанието на комуникацията. Приема се, че документите носят в себе
си затворено съдържанието на комуникационните процеси.
Представянето на изследваните субекти, социални явления и
процеси в техния комуникационен контекст, и съответно тяхното
обяснение чрез анализа на комуника-ционния процес, съпътстващ
битието на субекта, дадено явление или процес, е основен принцип на
КА като изследователска техника.
Възлово понятие в теорията на КА е съдържанието. Един и същи
документ може да притежава няколко “различни” съдържания. Разликите
между съдържанията се определят от това, кое от звената във веригата на
комуникационния процес има централно значение в дадено конкретно
изследване. В този случай може да се използват добри известните
популярни въпроси, формулирани от Ласуел по отношение същността на
комуникацията:
*0“какво?” - изследва се съдържанието само по себе си, определени
тенденции;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Контент - анализ

Много често изследователят може да научи повече за индивидите, социалните групи и институциите, ако проучи свързаните с тях...
Изпратен от:
Гергана Светославова
на 2013-01-11
Добавен в:
Лекции
по Социология
Статистика:
119 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Социология рядко сваляни с 7 - 10 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Социологически анализ на публикация от вестник

13 дек 2006
·
239
·
16
·
473
·
43
·
12
·
2

Социологически анализ на публикация от вестник, поведенчески модел на покупка на безалкохолна напитка, анализ на емпиричната информация на пълнолетното варненско население по критерии образование.
 

Социална психология - Контент-анализ

04 юни 2006
·
1,546
·
4
·
105
·
16
·
1

• Контент-анализът е систематичен метод за изучаване на информацията. • Контент-анализът се прилага за изследване на характеристиките на самата информация и за изучаване на свързаните с тази информация социални обекти и явления.
 

Изследване на вниманието

06 апр 2008
·
166
·
7
·
951
·
90
·
11

Вниманието може да се определи като готовност на организма за възприемане на стимулите, които го заобикалят. В исторически аспект понятието “внимание” е заемало централно място в психологията. В края на Х-ІХ и началото на ХХ век школите на функционализма.
 

Социология. Елементи на социологията

10 юни 2008
·
199
·
2
·
370
·
100
·
33

Основни понятия, логически метод, систематичен метод, специфични методи, статистически метод, видове подходи...
 

Социометрично изследване

20 авг 2008
·
355
·
9
·
645
·
295
·
74

Социометричното изследване ще се проведе в балет „ Жулиета” гр.Ловеч. Целта на социометричното проучване е да се открие лицето ( лицата), което се ползва с най-голямо доверие и авторитет в групата и изпълнява ролята на лидер.
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
76
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
67
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Контент - анализ

Материал № 941327, от 11 яну 2013
Свален: 119 пъти
Прегледан: 178 пъти
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,433
Брой символи: 14,935

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Контент - анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения