Големина на текста:
Договор
N: 1091
Гр. Бургас, 17.06.2012
Днес, 17.06.2012г. между „Таврос СГ 2012” ЕООД, Бургас със седалище в гр.Бургас, ул.
Черноморска 31, представлявана от Стефка Янова, наричана по-долу ПРОДАВАЧ и JOY
Humphrey LTD, 209 River Road, AM17, London U.K, представлявана от Joan Humphrey,
наричана по-долу КУПУВАЧ, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прoдаде, a Купувачът се задължава да заплати и
получи детски раници с анимационни герои.
Чл. 2. Стоките са подробно описани в Приложение N:1 към договора, което е неизменна
част от него.
Чл. 3. Всички изменения и допълнения на договора се извършват по общо съгласие и в
писмена форма.
II. КОЛИЧЕСТВО
Чл. 4. Количеството на стоките е описано в Приложение N:1.
III. КАЧЕСТВО
Чл. 5. Качеството следва да отговаряна показателите, отразени в документите, които ги
придружават.
IV. ЦЕНИ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Цената на изделията е EXW – Бургас.
Чл. 7. В цената на изделията е включена опаковка и товарене.
Чл. 8. Изделията се продават по цени определени в Приложение N:1.
Чл. 9. Изделията се заплащат в срокове, определени в Приложение N:2, което е неизменна
част от този договор, чрез заплащане на изделията след техния преглед в банка Райфайзен
Банк.
V. ФРАНКИРОВКА И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 10. Изделията се продават EXW - Бургас.
Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ доставя изделията на КУПУВАЧА в срокове определени в
Приложение N:2.
VI. ОПАКОВКА, ЕТИКИРОВКА, МАРКИРОВКА
Чл. 12. Изделията се доставят опаковани от ПРОДАВАЧА в стандартни опаковки и
обичайните за ПРОДАВАЧА етикировка и маркировка.
VII. ТРАНСПОРТНИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. ПРОДАВАЧЪТ информира писмено КУПУВАЧА за готовността на експедиция на
изделията в срок от седем работни дни преди датата на експедиция чрез телекс или факс.
Чл. 14. КУПУВАЧЪТ информира писмено ПРОДАВАЧА за вида и номерата на
транспортните средства, фирмата превозвач и предоставя необходимите товарителници, в
срок от три работни дни преди датата на експедиция.
VIII. КОЛИЧЕСТВЕНО И КАЧЕСТВЕНО ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ
Чл. 15. Количественото предаване и приемане на изделията се извършва в склада на
ПРОДАВАЧА на основата на транспортния документ.
Чл. 16. Качественото предаване и приемане на изделията се извършва в склада на
ПРОДАВАЧА на основата на протокол и сертификат на качество.
Чл. 17. Количественото и качественото предаване на изделията се извършва в деня на
експедицията в присъствието на КУПУВАЧА или упълномощено от него лице, чрез
подписване на необходимите документи и се счита за окончателно.
IX. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 18. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че качеството на изделията отговаря напълно на
сертификата за качество издаден от ПРОДАВАЧА.
Чл. 19. ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за комплектността на доставката при крайния
получател.
Чл. 20. ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за измененията и уврежданията настъпили вследствие
на неправилна експлоатация, съхранение и транспорт от страна на КУПУВАЧА.
Чл. 21. За скрити дефекти ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност само ако са установени от
независима упълномощена организация или в присъствието на представител на
ПРОДАВАЧА с протокол подписан от двамата контрагенти.
Чл. 22. КУПУВАЧЪТ трябва да уведоми за дефекти писмено, чрез телекс или факс
ПРОДАВАЧА в срок от 3 дни от датата на пристигане на товара.
Чл. 23. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да разгледа рекламацията в срок от десет дни след
получаването и да уведоми писмено КУПУВАЧА за решението си.
X. САНКЦИИ
Чл. 24. При неизпълнение на някоя от клаузите на настоящия договор по причини,
неупоменати в него, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20%
на ден от стойността на неизпълнението.
Чл. 25. Извън т.26, изправната страна си запазва правото да търси обез щетения по
съдебен път.
XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 26. Страните по настоящия договор няма да носят отговорност за пълното или
частично неизпълнение на своите задължения, ако неизпълнението е вследствие на
обстоятелства като: пожар, наводнение, земетресенеие, и др. стихиини бедствия, така
също война, военни действия, блокади, общи стачки, така също и действия на
правителствени органи, засягащи вноса и зноса и др.
Чл. 27. Страната, която е в невъзможност да изпълни своите задължения към договора е
длъжна веднага след настъпване на форсмажорното обстоятелство да уведоми другата
страна по договора по най - бързия начин (факс, имейл, телекс) за настъпилото събитие и
да предложи начини и средства за окончателното уреждане на отношенията. Другата
страна е длъжна писмено да потвърди получаването на съобщението и да даде становище
по случая.
XII. АРБИТРАЖ
Чл. 28. Всички възникнали спорове по повод неизпълнението на договора ще се решават

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Външнотърговски договор

Това е примерен външнотърговски договор. Може да се използва като образец...
Изпратен от:
Gabriela
на 2012-11-13
Добавен в:
Договори
по Международна икономика
Статистика:
200 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
13
1
10 мин
19.07.2013
Регионални пазари и МТО
тест по Международна икономика за Студенти
Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(За отличници)
25
19.01.2015
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Външнотърговски договор

Материал № 908287, от 13 ное 2012
Свален: 200 пъти
Прегледан: 297 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Договор
Брой страници: 4
Брой думи: 743
Брой символи: 4,435

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Външнотърговски договор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала