Големина на текста:
ОСНОВИ НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
1. Предмет, основни понятия, цели и мисии на Трудовата медицина:
ТМ е една превантивна медицина. Целта й не е да лекува болести, а да не се допускат
професионални заболявания и трудови злополуки.
ТМ не е нова дисциплина. Още в Древен Египет, Древен Китай датират професионалните
заблявания.. Баща на ТМ е Бернардо Рамацини - 16-17в., когато публикува първите трудове за
влиянието на факторите на средата ,в която работят хора върху тяхното здраве. Дал първите
съждения за професионалните болести сред работещето население, съветвал лекарите да
питат за професията при снемане на анамнезата на пациента.
МОТ- основна организация, която се занимава с ТМ. ТМ обединява знанията и уменията на
голям брой специалисти по ТМ,по здр.мениджмънт, здр.политика,по обща хигиена и др., която
има за цел: - опазването и укрепването на здравето на работещите лица чрез превенция и
отстраняване на вредните фактори; - развитие и стимулиране на здравословен начин на
живот; -подобряване на физическото, психологическото и социално благополучие.
Крайната цел на ТМ е здравословна, безопасна и удовлетворяв. раб.среда и здравият активен
и производителен работник способен мотивиран за извършване на ежедневната си работа.
ТМ допринася за повишаване на производителността, качеството на продукцията и
мотивацата на работещите.
Мисия на ТМ е здраве и безопасност на работното място. Има за цел опазването и
укрепването на здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на
професионалните увреждания.
Определение за мисия на ТМ - процес за постигане на непрекъснато равновесие м/у физич.,
психич.и социално състояние на човека с факторите и условията на околната вкл. раб. среда.
Основни понятия:
- Професионална болест- всяко заболяване възникнало и се развило включително от
въздействието на факторите на работната среда и трудовия процес.
- Трудова злополука- всяко увреждане на здравето настъпило внезапно, инцидентно под
въздейств.на раб.среда и трудов.процес и довело до временна или постоянна нетрудоспособ..
- Професионал.риск- математич.изчислена вероятност за възникв.на увреждане на здравето и
безопасностт.на работещия при конкрет.въздействие на факторите и степента на последиците.
- Промоция на здравето- вътрешно убеждение на работещите да водят живот, опазващ
тяхното собствено здраве.
- Здравословните и безопасни условия на труд са тези, които не водят до професионални
заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно физическо, психическо
и социално благополучие на работещия.
- Превенция -всички мерки за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на
професионални рискове.
- Работодател- всеки, който възлага работа на някого, дори ина себе си и носи цялата
отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.
- Работещ е всяко лице, което е наето на работа от работодатеб, както и лице, което работи за
себе си, вкл. Обучаващите се или стажантите- за времето на обучение, стаж или практика.
2. Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Европейски директиви за здраве и безопасност при работа:
Директивите на ЕС в областта на здравеопазването включв. пряко контрола в/у тютюнопушен.
и заразните болести, а косвено- взаимното признаване на професионалните квалификации,
свободното движение на здравните специалисти, здравните стоки и услуги.
Дейностите в областта на здравеопазването и на ТМ имат 3 основни принципа: - интеграция;
- стабилност;-избор на приоритети.
В международното здравно сътрудничество се обособяват 3 групи : - международните здравни
организации - СЗО, СЕ-Съвет на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие /ОИСР/;-трети страни-държавите членки.
Трансмисионната рамкова директива №89/931 ЕЕС от 12.06.1989г. за въвеждане на мерки за
стимулиране подобряването на безопасността и здравето на работниците при работа, намира
израз в Закона за здравословни и безопасни условия на труд от м.декември 1997г.
многократно изменян и допълван през годините, включително през май 2007г.
Политиката за осигуряване на здраве и безопастност по време на работа се осъществява чрез
изпълнение на следните задачи: -от МЗ; - от Министерството но труда и социалната политика.
Двете министерства ежегодно правят анализи и предлагат мерки за подобряв.здравословните
и безопасни условия на труд -тристранно -държавата, работодат.и работещите или национал.,
отраслово и регионал.равнище. Често има конфликт на интереси,най-вече икономич..
- Съществува Национален съвет по условия на труд-постоянен орган за координация,
консултация и сътрудничество при разработване и осъществяване на политиката по труда.
В състава му влизат представители от: -Минист.съвет; -НОИ; -Национално представителните
организации на работодателите; -национално представителните организации на работещите;
Този съвет обсъжда състоянието на условията на труд и предлага мерки за подобряването им.
Взема решения за създаване на отраслови и браншови структури за тристранно
сътрудничество по условията на труд . Обсъжда и изработва становища по проекти на
нормативни актове по въпросите на условията на труд и прави предложения за изменението и
допълнението им. Създава помощни органи. Проучва и популяризира националн.и чужд опит,
организира национални конкурси, семинари. Приема програми за проучване и разработване на
проекти за подобряване условията на труд финансирани от фонд „Условия на труд”.
Задачите включват: -разработване на ниво законодателство в съответствие с директивите на
ЕС; -разработвавне на партнъорство и сътрудничество между организациите; -създаване на
СТМ; -разработка на икономически стимули за подобряване условията на труд;
Осигуряване на принципите на държавната политика за ЗЗБУТ на работното място, които са:
-избягване на рискове; -оптимизация на условията на труд; -координиране на производтството
и безопастността на труд; -първостепенна способност на работодателя; -осъзнаване на
собствените интереси от страна на работещите; -взаимодейс.м/у работодателя и работниците;
3. Функции, задачи и развитие на Трудовата медицина:
Основните задачи на ТМ са: - осигуряване на здраве на работн.място;- опазване здравето и
безопасността на работещите; - изграждане на нова култура на работно поведение - спазване
на технологич.дисциплина, на правилата за безопасна работа, на здравослов.начин на живот.
Новите подходи на ТМ изискват:- включване на различни специалисти - медицински и
технически /интердисциплинарен характер/; - пренасочване от лечебна към превантивна
дейност на службите в предприятията; - оказване на съдействие на работодателите при
изпълнението на задължението им да извършват оценка на работ. място и професионалния
риск като база за незабавна превантивна дейност (оздравяване на работната среда) вместо
изплащане на компенсации за работа при вреден труд. - задължително участие на
работниците и техните представители при оценката на риска на работното място.
Основните дейности в областта на ТМ са: - хигиена на труда - измерване и оценка на
факторите на работната среда и трудовия процес; - токсикология, физиология, психология,
ергономия; - изследване на здравното състояние на работещите;- професионални/свързани с
труда/ заболявания и производствен травматизъм; - епидемиология на незаразните
заболявания; - безопасност при работа; - промоция на здравето на работното място.
Предизвикателствата за ТМ в периода на преход на икономиката са: - влошените условия на
труд; - високото ниво на материалните разходи във връзка с изплащане на компенсации и
обезщетения за работа при вредни условия; - високото ниво но обща заболяемост на
работещите; - високото ниво на безработица.
В Европа - голям брой работещи с хронични заболявания /застаряване на населението/
-детски труд, работещи жени в млада възраст /бременни, кърмещи/, най-вече в Азия, Африка.
Те се инвалидизират в голяма степен.
-емиграцията-отчаяни и бедни хора съгласяващи се на нечовешки условия на труд, дълъг
работен ден и т.н..
4. Нормативна уредба-най-важни закони, наредби, правила в ТМ:
В областа на ТМ съществуват над 700 нормативни документа. Голяма част от тях
хармонизирани с Европейското законодателство.Това приобщаване към ТМ на ЕС започва 10г.
преди членството на Б/я в ЕС. През 1997г. се транспонира /адаптира, хармонира/ директива
89/391 на ЕС за ЗБУТ. Това транспониране у нас изразява чрез закона за ЗБУТ. На върха на
нормативната пирамида е Конституцията на РБ /1991г./ка то в чл.48 ал.5 се казва: „Всеки
работещ има право на здравословни и безопастни условия на труд, трудово възнаграждение и
отдих”. На втория ред се намират 2-та кодекса : кодекса на труда и кодекса на социалното
осигуряване. Това са основните закони за работещите в нашата държава и за тяхното здравно
и социално осигуряване. В КТ има много текстове по трудово медиц.закон: най-важните са в
гл.13 и 19,който касаят задълженията на работодателите и работещите по осигуряване на
ЗБУТ. В тези текстове важни са чл.200 и чл.333. Чл.200 касае изплащането на обещетения за
имуществени и неимуществени вреди от влошени условия на труд. Чл.333 касае защитата на
работещите от уволнение и съкращаване при 6 гр. Заболявания: онкологични, ИБС /исхемична
болест на сърцето/, диабет, психични заболявания, професионални болести, туберкулоза / в
всичките и форми-костна, кожна,белодробна, на вътрешите органи. В кодекса за социалното
осигуряване се намират всички изисквания за експертиза на трудоспособността. Процес при
който работещия се освобождава за по-кратко или по-дълго време от упражняване на трудова
дейност чрез временна нетрудоспособност /болничен лист/ или трайна нетрудоспос. /ТЕЛК или
НЕЛК/. Също така са посочени условията за трудоустрояване на работещите както и
противопоказни условия на труд и реда за тяхното изпълнение. На третия ред на пирамидата
се намират законите- най-важния е ЗЗБУТ от 1997г. и предоставя и транспонира 89/391.
Предоставя основните понятия / в допълнителните си разпоредби/, които се използват в ТМ . В
ЗЗБУТ се намират редица изисквания за създаване и регистрация на СТМ /служби по трудова
медицина/, както и техните функции, задачи и дейности. ЗЗ /закон за здравето/, който е в сила
от 2005г., който продължава смисъла на закона за народното здраве от преди 25г. преди това.
ЗЗ /в допълнит.разпоредби/ предоставя редица термини и дефиниции за жизнени фактори на
околната среда. В ЗЗ са посочени и изискванията и функцията на редица други здравни и
лечб.завед.които имат отношение към условията на труда. На първо място са РЗИ /регионална
здрав.инспекция. /ЗЛЗ /закон за леч.завед./ в които се акцентира на екологичната мисия на
болницата, а това е и мисия на СТМ. ЗОВОС /закон за оценка и въздействие на оклната среда/
има специален раздел за професионалното здраве. Четвъртия ред на пирамидата се намират
различни наредби като: наредба 3 от 2008г. за СТМ /библията на ТМ/, касае функциите,
задачите, дейностите на СТМ. Наредба5 от 1999г. за оценка на риска, наредба15 от 1999г. за
физиологичните режими на труд и почивки, което кореспондира с чл.48, Наредба16 от 1999г.
за ръчна работа и за вдигане на тежести и товари, Наредба3 от 1987г. за задължителните-
предварителни и периодични медиц.прегледи. Наредба за трудоустрояването.
Петият ред /основата / е най-голям с всички инструкции, правилници за вътрешния трудов ред,
правила за конкретно изпълнение на съответните закони и наредби. Напр. Инструкция за
работа с видеодисплеи; Правилник за вътрешния трудов ред в ЛЗ.
5. Основни акценти от физиологията на труда-динамично физическо натоварване и
статична работа-методи за определяне и класификация:
- Опасност- вътрешно свойство или способност на нещо да предизвика вреда.
- Риск.
През последните два века процесът на труда е претърпял големи промени в принцините и
практиката на труда. Занаятчийството отстъпва място на машините. Движението „за човешко
отношение „- преди за промяна на нетърпимите условия на труд, създадени с добра
материална и психологическа среда. Задачите се реструктурират, за да се възроди интереса
към труда. За облекчаване на труда редуване на задачи чрез ротация на персонала за да се
наруши монотонността. Работникът може да въздейства в/у работата си. Някои работници
свикнали с повтарящите се трудови операции и се настроват враждебно. Ако дейността е
много срецифична ротацията е по-трудна.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трудова медицина

Лекции по трудова медицина за трети курс, степен бакалавър...
Изпратен от:
silvana
на 2012-11-13
Добавен в:
Лекции
по Икономика на труда
Статистика:
464 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Системи за оценка на работното място (длъжността)

13 май 2007
·
548
·
3
·
1,082
·
95
·
16

Оценката на работното място (длъжността) е специфична административно - управленска дейност.
 

Работодателите като субект на индустриалните отношения

28 май 2007
·
157
·
6
·
890
·
31
·
8

Работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание...
 

Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа

15 апр 2007
·
2,186
·
97
·
16,047
·
1,319
·
214
·
2

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
 

Фирмена политика и мениджмънт за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

11 фев 2008
·
546
·
15
·
2,307
·
265
·
62
·
1

Сред основните принципи върху които е изградена новата политика на държавата за осигуряване на работното място, водещо значение има оптимизирането на условията на труд и осигуряването на адекватна защита на работещите.
 

Здравословни условия на труд

17 фев 2008
·
602
·
10
·
1,017
·
235
·
21

Здравословни и безопасни условия на труд са такива условия на труд ,които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно психическо и социално благополучие на работещите лица...
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
17
1
8 мин
02.05.2015
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
22
1
4 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Трудова медицина

Материал № 907855, от 13 ное 2012
Свален: 464 пъти
Прегледан: 461 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 7,108
Брой символи: 46,241

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудова медицина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения