Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
ТЕМА 1:
Същност на
счетоводството
Смята се, че
произхода на
думата
„счетоводство” е
от руски– водене
на сметки.
Сметките са
таблици с
различно
наименование и
предназначение, в
които се вписват
по определен
начин данни за
извършените
стоп. операции.
Стоп. операции
представляват
стоп. дейност,
като се записват
данни за стоп.
операции по
различните
сметки,
информацията за
тях се
систематизира по
определен начин
=> счетоводството
е начин за
създаване на
информация за
осъществената
стоп. дейност.
Според събитията
за които се отнася
е отчетна
(фактическа), а по
начина на
създаването си тя
е счетоводна.
Счетоводството е
средство,
инсрумент на
стоп. управление,
защото чрез
създадената от
него информация
може да се
анализира и
контролира
ефективността и
правомерността
на сделките на
предприятието, на
резултатите от
тях, а също да се
определя
бъдещото
развитие на
предприятието.
Още от най-
древни времена
човекът е осъзнал
потребността от
отчитане. В началото
то е ставало с
примитивни
технически средства-
възли по връв, с
нарези по дъсчици, по
дървета и т. н. По-
нататък отчетната
работа започнала да
се дава на специално
натоварени за целта
лица- писарите.
Постепенно с
развитието на
производството,
информацията за
имуществото на
производителите и за
начините за неговото
използване става все
по- необходимо.
Започват да се
осъвършенстват и
начините за
осъществяване на
отчетната дейност.
Налагат се и
определени правила в
това отношение и така
тя постепенно
нараства в
организирана система
на отчитане. Особено
голям тласък за това
дават развитието на
писмеността и
аритметиката. Така
например в Египет са
се осъществябали
инвентарни,
периодични описи на
имуществотона
владетелите, на
робите, на
въоръжението
свидетелство за което
са папирусите, които
датират от 5 до 3 век
пр. н. е. Открити са и
глинени плочки в
земите на Древна
Вавилония, Персия и
др. Страни от изтока,
които също съдържат
записи, като
своеобразен образ на
систематизирана
отчетност.
В Древен
Рим и Гърция разв. на
селското стопанство,
на занаятите и
търговията, на
банкерството и
лихварството
допринасят за по-
нататъчното разв.на
отчетността. Обект на
отчитане е вече не
само имуществото,
стоките,
производството, но и
вземания и
задължения, разходи
и приходи, кредитни
и касови операции и
др. Записите се
осъществ. в/у покрити
с гипс или восък
дъсчици, които се
систематизирали по
определен начин и в
това изследователите
виждат първообраза
на счетов. с-ки. Тези
процеси спонтанно са
се разв., записванията
постепенно започвали
да се правят на
пергаментни и
хартиени листи,
коитосе
систематизирали в
отчетни книги.
Окончателно
формиране на
отчетността, като
организирана система
се осъществ. В
епохата на
Възраждането и
причина за това е
иконом. напредък и
развитие на науката.
Смята се, че
т. нар. двойно
записване възниква в
средата на 15 в. в
Италия, която тогава е
била страна с най-
силно развита
търговия. То е
наложило до
въвеждане на единен
паричен измерител на
отчетните обекти с
оглед тяхното
съизмерване.
Първия
литературен източник
по въпросите за
отчетността в
България е книгата на
Братя Караминкови,
1850 г.
Смята се, че
основател на науката
счетоводство е
италианеца
Франческо Вилла,
живял през 18 в.
Счетоводств
ото е система
създадена от хората за
получаване на
иконом. отчетна
информация. Освен
тази система има още
2- системата на
статистиката и
системата на
оперативно-
техническата
отчетност.
Статистикат
а има по- широк
обхват от
счетоводството, тъй
като е насочена към
създаване на
информация не само
за иконом., но и за
соц., демографски,
културни и др.
явления и процеси с
масов характер.
Докато
счетоводството е
инструмент за
управление, контрол,
анализ на стоп.
системи, то
статистиката може да
се разглежда, като
такъв и по отношение
на соц., културни и т.
н. системи.
Оперативно-
техническата
отчетност се
различава с това, че
не разполага със
собствен метод. Тя се
свежда до просто
натрупване на данни
за обекти, за процеси
изолирани сами по
себе си, без връзката
им с други. Тоба й
придава оперативност
и нейната ценност е
по отношение за
създаване на
информация за
текущото управление.
Всяка от
тези 3 системи се
отличава с определена
специфика, но те имат
и мн. общи черти. И
3-те обслужват
нуждите на стоп.
управление, използват
едни и същи
документи за
получаване на данни
за наблюдаваните
обекти.
От 3-те
единствено
1
счетоводството
осигурява пълно и
непрекъснато
отчитане на стоп.
операции и процеси и
от там създ.
възможност за
осъществ. на системи
и действен контрол
в/у
възпроизводствения
процес.
Счетоводството може
да се разглежда в 2
аспекта- практико-
приложен и научен. В
практико- приложен
аспект това е човешка
дейност насочена към
създаване на нужната
информация за
контролирането и
регулирането на стоп.
дейност.
Счетоводството е
средство, инсрумент
на управление, което
позволява осъществ.
на функциите на
управление, така
както ги разглежда
счетоводната теория.
В научен аспект
счетоводството е
научно изградена
система за създаване
на отчетна иконом.
информация за
количествено
измерване и
качествено
характеризиране на
цялостната стоп.
дейност в
предприятието, с цел
да се мотивират
решенията на
управление.
Основни
съставки на счетов.
информационна
система са системата
на документирането,
системата на счетов.
с- ки и балансовата
система.
ТЕМА 2: Нормативна
уредба на
счетоводството.
Характерни черти ...
Нормативната
уредба на счетов. в
България се осъществ.
в съответствие с
редица нормативни
документи,чрез които
се осигурява нужния
ред и отговорност на
длъжностните лица
при осъществ. на
стоп. дейност.
Нормативните
документи за счетов.
могат да се разделят
на 2 осн. групи-
специфични и общи.
Към специфичните се
отнасят нормативни
документи, които
регламентират самата
счетоводна дейност, а
към общите, тези
които регламентират
стопанската и
финансовата дейност
на предприятието
въобще.
Основен
специфичен закон е
Закона за счетов.,
който е третия поред
в историята на третата
българска държава- 1
ян. 2002г. От 1 ян.
2007г. влязоха в сила
съществени промени
в този закон, които
съответно са
съпроводени и с
промени в
организацията на
счетов. процес. В
основата на закона за
счетов. са залегнали
следните основни
актове, приети от ЕС:
(1) 4-та деректива
относно структурата и
съдържанието на год.
фин. отчети.
2.)международни
стандарти за фин.
отчети приети с
регламент на
европейския
парламент.
В съответствие
с тези актове вече не е
задължителен нац.
сметкоплан.
Предприятията
изграждат свои
индивидуални
сметкоплани, а също
и своя счетоводна
политика, но да
отговарят на
изискванията и
принципите на
посочените по- горе
дерективи и
международни
стандарти.
Към
нормативните
документи от общ
характер са:
Търговския закон
(ТЗ), всички закони за
данъчно облагане,
Закона за
задълженията и
договорите, Закона за
държавния бюджет.
Организацията
на счетоводството
трябва да се
съобразява с редица
подактове-
постановления,
решения, наредби на
Мин. съвет и на др.
държавни органи по
икономически
въпроси.
Счетоводствот
о, като система за
създаване на информ.
се отличава с редица
характерни черти:
3.)Счетов. се прилага
в отделни
предприятия.
Предприятието е
самостоятелно
обособена
икономическа
единица, която
произвежда и продава
стоки и услуги в
условията на
заобикалящата го
микро- и
макроикономическа
среда.
4.)Чрез счетоводната
система се създава
обобщена
информация.
5.)Счетов. изисква
отчитаните обекти да
са съизмерими, иначе
не би могла да бъде
създадена обобщена
информация, затова
отчетните обекти се
остойностяват (имат
парична оценка).
6.)То създава
документално
обоснована информ.
ТЕМА 3: Предмет и
обект на
счетоводството
Предмета на
счетоводството в
широк смисъл е
възпроизводствения
процес, в тази негова
част, която може да
бъде представена чрез
стойностни
измерители. В по-
конкретен смисъл
предмет на счетов. е
стоп. дейност на
отделното предпр.,
която е съвкупност от
взаимосвързани
процеси и операции.
Предмет на счетов. е
изследването на стоп.
процеси и операции, с
цел извеждане на
принципи и
инструментариум, за
преобразуването на
данните за тях в
счетов информ.
Стоп. дейност
не е възможна без
капитал. В процеса на
неговото движение се
създават различни
блага и нараства
богатството на
предпр. От тази
гледна точка предмет
на счетов. е
капиталът, в процеса
на неговото движение
и нарастването
богатството на
собствениците.
Капиталът се
превежда в движение
чрез влагането му в
ресурси. Тези
конкретни форми, в
които капиталът се
въплащава в счетовод.
е прието да се наричат
средства на предпр.,
но се има в предви не
физическата им
форма, а паричния им
израз. Именно
средствата на предпр.
са обекти на
счетоводното
отчитане, като такива
те се проявяват в 3
аспекта, а именно 1) в
движение, 2) в
състояние към
определен момент и
3) като основа за
стопанско- правните
отношения, в които
влиза предпр.
2
Чрез счетов.
информац. система се
създава информ. за
всеки един от
посочените аспекти от
обекта на счетов.
1. Движение на
средствата, като обект
на счетов.- средствата
на предпр. са в
постоянно движение.
Движението на споп.
средства протича в
кръгооборот. Те се
авансират в стоп.
оборот, преминават
последователно в
раазлични форми,
възпроизвеждат се и
отново се
възстановяват в
парична форма.
Счетов. наблюдава и
отразява
непрекъснатите
промени на
средствата в процеса
на тяхната
трансформация.
2. Средства по
състояние-
състоянието се
определя към
определен момент. За
целта се създава
информация на
основата на
счетоводни сметки,
която характеризира
конкретна част от
средствата в точно
определен момент. За
цялостното
характеризиране на
състоянието на
предпр. е нужна
информ. за това от
къде са получени
средствата, чрез които
предпр. е инвестирало
своето имущество- от
собствениците, от
заемодатели, от
кредитори. Тези
средства, които са
предоставени от
собствениците на
предпр. съставят
неговия собствен
капитал. Тези
средства са
неизискуеми т. е. те
не се връщат.
Заемодатели са
основно банките,
които предоставят
заеми с фиксиран
срок и срещу
заплащане на лихва.
Кредиторите са физ. и
юрид. лица, от които
предпр. също
получава средства за
временно ползване
срещу някаква форма
на лихва, но не чрез
паричен заем, а в
натурално веществена
форма или в услуги.
Информ. за
източниците на
капитали показва
какъв е произхода на
капитала на предпр.
Счетов. е
система за информ.,
която разглежда
капитала в неговите
конкретни форми
двустранно- от една
страна от гл. т. на
конкретния им състав,
а от друга от гл. т. на
техните източници.
Важно е да се събира
информ. за
източниците на
средствата, тъй като
чуждите средства
водят до различни
характеристики на
имуществото и
финансовото
състояние на предпр.
към определен
момент. Трябва да се
събира информ. и за
вземанията на предпр.
от клиенти и др.
контрагенти. Чуждите
средства на предпр. и
условните му
вземания, и
задължения пораждат
възможността за
промени в средствата
на участниците в
сделките свързани с
тях, и това трябва да
намери отражение
чрез счетоводството.
Обекти на
счетов отчитане са
средствата на предпр.
и източниците за
тяхното финансиране,
и състоянието на
капитала на предпр.
към определен
момент.
ТЕМА 4: Метод на
счетоводството
Методът е
начин, способ,
подход, начин на
действие.
Счетоводствот
о използва научни
методи и на тяхна
основа създава свои
или частни методи.
Към частните
теоретични способи
на счетов.
методология се
отнасят:
-Документиране
-Инвентаризиране
-Оценяване
-Калкулиране
-Система на счетов.
сметки
-Двойно записване по
сметките
-Балансово
обобщаване
-Сводиране на
отчетна информ.
Тези способи
са взаимосвързани. Те
са свързани и се
допълват 2 по 2. Така
например
документирането е
свързано с
инвентаризирането,
оценяването с
калкулирането и т.н.
Чрез
документирането се
запазват данните за
протеклите стоп.
операции, то предава
обективност и
юридическа
доказателствена сила
на счетоводната
информ. Не всички
изменения в
средствата на предпр.
могат да бъдат
регистрирани в
документи. Напр.
Настъпват промени в
средствата на предпр.
в резултат на
естествени процеси-
изветряване,
изсушаване и т.н., а
понякога и в резултат
на разхищения и
злоупотреби. За да
бъде документирано
това, то трябва да е
измерено чрез
инвентаризирането.
Инвентаризира
нето е начин за
установяване и
регистриране на
фактическото
състояние на активите
и пасивите, по
отношение
количество, качество,
годност,
местоположение и др.
Инвентаризирането е
естествено
продължение на
документирането и
средство за контрол
върху правилността
на отчитане на стоп.
операции. При
документирането
стоп. операции трябва
да се изразят по
количество и
стойност, но
стойностна оценка
може да има само, ако
се осъществ.
оценяване по
действаща известна
цена. Когато липсва
такава или пък трябва
да се даде стойностна
оценка на продукт, от
някакъв процес се
прилага калкулиране.
Калкулирането
се осъществ., като се
състави калкулация,
чрез която се
обобщава и пресмятат
разходите за
набавянето на даден
продукт или услуга.
Така се определя
цената на активи
придобити чрез
покупко- продажба на
предпр., себестойност
на активи и услуги от
предпр., както и
продажната им цена.
В документите
се регистрират
множество данни,
които ако не се
систематизират по
опеделен начин
остават откъснати
помежду си и не
водят до създаване на
нужна информ.
Систематизирането на
данните се осъществ.
чрез системата на
счетов. сметки.
Вписването на
стойностния размер
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 мар 2015 в 13:38 ученик на 24 години от Казанлък - ОУ "Кулата"
02 сеп 2014 в 20:57 студент на 35 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - трети, специалност - Счетоводство, випуск 2013
13 авг 2014 в 16:06 в момента не учи на 48 години
09 мар 2014 в 19:07 студент на 35 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
15 юни 2013 в 14:29 в момента не учи на 34 години
11 юни 2013 в 15:44 в момента не учи на 29 години от София
01 юни 2013 в 18:21 ученик на 28 години от Варна - 004 ЕГ "Фр. Жолио - Кюри", випуск 2010
 
Подобни материали
 

Стопанска дейност и отчетност, счетоводна отчетност

11 фев 2007
·
1,405
·
11
·
2,586
·
345
·
18

Стопанската дейност-това е дейноста на хората по възпроизводството на материални блага.При нас се осъществява от търговските дружества.
 

Амортизации на ДМА

28 окт 2007
·
307
·
4
·
545
·
15

Участвайки в стопанската дейност на предприятието, ДМА се изхабяват физически и морално.
 

Активи на предприятието

17 дек 2007
·
150
·
5
·
1,839
·
12
·
4
·
1

Те са ресурси, придобити и котролирани от пр-тието в резултат на минали събития и от които то може да извлече сегашни и бъдещи стоп.изгоди...
 

Счетоводство и контрол

10 фев 2008
·
255
·
5
·
526
·
7

Счетоводството е един от клоновете на стопанската отчетност. Доказателство за неговото значение в управлението на стопанската дейност е голямото относително тегло на информация, която се създава посредством нето...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
484
9
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Същност на счетоводството - пищов

Материал № 905382, от 09 ное 2012
Свален: 25 пъти
Прегледан: 52 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 12
Брой думи: 7,112
Брой символи: 43,056

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на счетоводството - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 234 59

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
229 59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения