Големина на текста:
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
Проф. д-р Симеон Тасев
1. и 2. Понятие за облигационното право. Облигационно право и облигационно отношение.
Облигационното право е необходима съставка на гражданското право. То е една правна форма на
стоково-паричните отношения, на възмездната размяна на продуктите на труда. Облигационното право
като обективно право урежда облигационни отношения.
В Закона за задълженията и договорите няма легална дефиниция на облигационното отношение.
Облигационното отношение е правоотношение между две лица, наричани страни, по силата на
което едното – кредитор има право да иска от другото - длъжник една престация, т.е. едно действие
или бездействие, един резултат.
От това следва, че облигационното отношение съдържа за кредитора едно субективно право – право
на вземане. Удовлетворяването на това право кредиторът може да иска само от длъжника си: само
спрямо него той има претенция за осъществяването на определен резултат. Длъжникът вижда в
облигационното отношение правна необходимост да престира.
За облигационните права е характерно, че те имат относителен характер. Тези права са
имуществени права. Имуществени права са и вещините права. В тази връзка е необходимо да се направи
разграничение между вещните и облигационните права.
Вещни и облигационни права. Вещното право е абсолютно, а обилгационното – относително.
Собственикът на една вещ може да търси защита на своето право от неограничен кръг правни субекти,
които са извършили определено нарушение. При облигационните отношения съгласно чл. 21 от ЗЗД,
договорът поражда действие между страните, които са го сключили, а спрямо третите лица само в
предвидените от закона случаи. Затова облигационното отношение има относителен характер и обвързва
само страните по сключения договор. Разликите между вещните и облигационните права се подчертават
и в следните направления: облигационните права обслужват придобиването, движението, динамиката на
материалните права. За разлика от тях вещните права се характеризират с тяхната статика, запазването
им и тяхното ползване.
Съдържание на вещното и облигационното право. Когато говорим за облигационни отношения
те могат да бъдат разглеждани като облигационни отношения в тесен смисъл на думата и облигационни
отношения в широк смисъл. Облигационно правоотношение има сложен състав. В тесен смисъл на
думата облигационното отношение се състои в правото на вземане на кредитора и задължението на
длъжника. В широк смисъл на думата то включва всички правни последици, които възникват при
проявлението на един юридически факт. Облигационното отношение съдържа комплекс от отношения.
Наред с правата и задълженията, които възникват от един договор, в това правоотношение се включват и
последицитие като: изпълнение, неизпълнение, разваляне на договор и др.
3. Източници на облигационно право.
Източници в обективен смисъл. На първо място следва да бъде посочена действащата
Конституция. Съгласно чл. 19 от КРБ икономиката на РБългария се основава на свободната стопанска
инициатива. Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни
условия за стопанска дейност като предотвратява злоупотребата с монополно право, нелоялната
конкуренция и защитава производителя. В същия тексте формулирано, че инвестициите и стопанската
дейност на българските и чуждестранните граждани и юридически лица се закрилят от закона. Законът
Облигационно право. Специална част.
1
създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за
постигане на стопански и социален напредък.
На второ място към източниците на облигационното право трябва да бъдат посочени отделните
закони, които уреждат облигационноправна материя. Основният закон, който урежда тези отношения е
Законът за задълженията и договорите. Той се състои от обща част, в която са уредени основните
правила, източниците на задължения, действия на задълженията, тяхното прехвърляне и погасяване,
особените видове задължения и обезпечение на вземанията. В особената част на ЗЗД са уредени
отделните видове договори и правата и задълженията, които произтичат от тях. Отделна уредба е дадена
и на източниците на задълженията, които възникват на извъндоговорно основание. Това са институтите
на непозволеното увреждане, неоснователното обогатяване и воденето на чужда работа без възлагане
/без пълномощие/. С приемането на Кодекса на международното частно право бяха отменени
разпоредбите на част ІІІ от ЗЗД, приложимо право към договори с международен елемент.
Освен ЗЗД и в други нормативни актове се съдържа уредба на отделни облигационни отношения и
тези закони също са източник на облигационното право. Тези източници са: Закона за лицата и
семейството, Семейният кодекс, Закона за наследството, Закона за държавната собственост, Закона за
общинската собственост и техните правилници за приложение, Закона за устройство на територията,
Гражданският-процесуален кодекс и др. Облигационното право намира правна уредба както в
изброените материално-правни закони и в процесеулния кодекс, така също и в редица подзаконови
нормативни актове. Подзаконовите нормативни актове са правилниците за прилагане на съответните
закони и отделните наредби във връзка с прилагането на закона, които се приемат с ПМС. Източници на
облигационното право са и международните договир, които РБългария е ратифицирала и обнародвала, а
така също и двустранните договори за правна помощ в областта на гражданското право, в частност на
облигационното, които са сключени с други страни. Съгласно чл. 5, ал. 4 на Конституцията те имат
предимство и се прилагат при противоречие с уредбата дадена във вътрешното ни право.
Съдебната практика не е източник на облигационното право. ВКС и ВАС постановяват
тълкувателни решения, които имат задължителен характер за всички съдилища в страната и за органите
на изпълнителната власт в случаите когато се констатира противоречива практика по прилагането на
закона. Тези общи актове на съдилищата не са нормативни актове и следователно те не са източник на
правото. Съдебната практика не е източник.
Под източник на облигационното отношение се разбира юридическите факти, които трябва да бъдат
проявени, за да настъпят облигационните последици, т.е. източниците на облигационните отношения се
наричат още основания за тяхното възникване.
Класификация на източниците. На първо място това са договорите. Договорът е правомерен
юридически факт, централен елемент на който е волеизявлението носочено към пораждане, изменение
или прекратяване на права и задължения. Договорът с други думи е съглашение между две или повече
лица за създаване, изменение или прекратяване на една правна връзка между тях.
На второ място друг източник са едностранните волеизявление. Най-типичен представител на тях
е завещанието. То поражда правно действие със смърта на завещателя.
На трето място, като източник на облигационни отношения е непозволеното увреждане. То
представлява един неправомерен юридически факт, от който възникват права и задължения.
Отговорността за причинените вреди от непозволено увреждане е изградена на общото правило да не се
вреди другимо – nevine legere. Съгласно чл. 45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно
е причинил другимо. За да възникне тази отговорност е необходимо наличието на определени условия
наричани предпоставки. Тези предпоставки са пет:
1. извършено деяние чрез действие или бездействие;
2. Противоправност на деянието, а то е такова когато нарушава установения правов ред /законите
и подзаконовите нормативни актове/, а така също и когато нарушава добрите нрави – правилата на
морала /нравствено етични правила на поведение/;
Облигационно право. Специална част.
2
3. Да е настъпила вреда – неблагоприятна правна последица в сферата на пострадалия; вредите
могат да бъдат имуществени, които от своя страна се делят на претърпяни загуби или пропуснати ползи;
вредите могат да бъдат и неимуществени, известни като морални вреди – те могат да бъдат от различно
естество – болките и страдания при телесна повреда, при смърт – скръбта, която понасят близките на
починалия – децата на починалия, неговите родители и преживелия съпруг, братята и сестрите са
изключени от кръга на лицата, които могат да търсят обезщетение /съгласно ТР на ВС/. Съгласно чл. 53
от ЗЗД обезщетението се определя от съда по справедливост. Обезщетението за имуществените вреди се
определя съобразно действително претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи, които се
установяват с допустими доказателствени средства.
4. Наличие на причинна връзка между деянието и настъплия вредоносен резултат. Причинната
връзка е обективния елемент на отговорността. Между едно деяние и вредата има причинна връзка,
когато вредата се явява закономерна последица от самото деяние /когато деянието закономерно
предизвиква причинения резултат/. Не всяка една причина води до настъпването на вредоносния
резултат.
5. Вина. Вината е субективният елемент на отговорността. Вината представлява психическо
отношение на дееца спрямо обществено опасните последици. Вината има две основни форми – умисъл и
непредпазливост. Умисъл от своя страна бива пряк и евентуален. Умисилът е пряк, когато деецът иска
настъпването на обществено опасните последици. Той е евентуален, когато пряко не се цели тяхното
настъпване, но деецът се съгласява с това. Непредпазливостта също има две проявни форми – престъпна
самонадеяност, в гражданското право известна като груба небрежност и обикновена, несъзнавана
непредпазливост. В първия случай деецът предвижда евентуалното настъпване на вредите, но смята че
може да ги предотврати, въпреки това те настъпват. Обиктовената непредпазливост е налице, когато
деецът не предвижда вредоносните последици би могъл да ги предвиди и е бил длъжен да ги предвиди.
Субективният елемент – вината не във всички случаи на непозволено увреждане е необходим елемент на
отговорността. Както у нас, така и в правото на редица западно европейски държави /членове на ЕС/ и в
други законодателства е утвърдено разбирането за отговорност без наличието на вина. Тази отговорност
се квалифицира като обективна отговорност. Най-типичен пример в това отношение е отговорността по
чл. 50 на ЗЗД за вреди произлезли от вещи или причинени от животни /също вещи, но одушивени
такива/. Не винаги вината е необходим елемент при непозволено увреждане.
Непозволеното увреждане свързва страните в едно облигационно отношение. Тя е едно извън
договорно отношение.
Неоснователно обогатяване. Този институт е уреден в чл. 55-59 от ЗЗД. Неоснователно
обогатяване е налице, когато едно лице се обогатява, а друго обеднява и между обогатяването и
обедняването има връзка. Закона уреджда пет хипотези:
? получаване на нещо без основание;
? получаване нещо при неосъществено основание, например: сключено с предварителен договор
за продажба – недвижим имот;
? получил е нещо при отпаднало основание /в тези случаи развалянето има обратно действие,
всяка от страните трябва да върне взетото, чрез иск за неоснователно обогатяване на осн. чл. 55, ал. 1, пр.
3 от ЗЗД.
? недължимо платено или платено при грешка – чл. 56 от ЗЗД – ако едно лице плати без да е
задължено за това;
? разпоредбите на чл. 59 от ЗЗД е субсидиарен иск. Той може да бъде упражнен само ако лицето,
което се е обеднило не може да защити правата си с горепосочените искове – т.е. без основание, при
неосъществено основание или на отпаднало основание.
Водене на чужда работа без пълномощие. Този институт няма практическо приложение. Правната
уредба е в чл. 60-62 от ЗЗД. Случаите, когато някой предприеме чужда работа без да е натоварен за това,
а лицето чиято е работата да заплати разноските на този, който я е извършил.
Има и други видове източници на облигационни отношения. Такива могат да възникнат:
Облигационно право. Специална част.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Облигационно право

Облигационното право е необходима съставка на гражданското право. То е една правна форма на стоково-паричните отношения, на възмездната размяна на продуктите на труда. Облигационното право като обективно право урежда облигационни отношения....
Изпратен от:
Genoveva Nikolova
на 2012-10-03
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
220 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
право на собственост определение ,видове етажна собственост
добавена от galq.cenowa 09.11.2016
2
13
Подобни материали
 

Гражданско право и правни сделки

30 ное 2007
·
441
·
4
·
233
·
39
·
6

Правото, което регулира отношението между гражданите и юридическите лица на принципа на юридическото равенство и на правото за собственост.
 

Договори - същност

31 май 2007
·
845
·
1
·
258
·
214
·
16
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Представителство в гражданското право

24 авг 2008
·
230
·
20
·
3,470
·
128
·
43

Темата на курсовата работа е представителство в гражданското право. Акцентирано е върху основни моменти от темата и направена съпоставка с представителството в Търговското право.
 

Изпълнение на договорите

01 май 2007
·
166
·
2
·
316
·
34
·
21

Съгласно чл.8 от ЗЗД договорът е съглашение между две или повече лица, за да създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Според броя на задълженията договорите биват: едностранен и двустранен...
 

Субекти на гражданското право

02 дек 2007
·
284
·
3
·
515
·
22
·
6

Правосубектността включва следните правни качества: правоспособност, дееспособност и деликтоспособност...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за кандидат-студенти по магистърска програма в УНСС
ЕПИ тест по Право за Студенти от 5 курс
Въпроси по Право за кандидат-студенти за магистърска програма в УНСС, 29 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
29
14
1
6 мин
27.10.2016
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
40
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Облигационно право

Материал № 888573, от 03 окт 2012
Свален: 220 пъти
Прегледан: 177 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 102
Брой думи: 54,341
Брой символи: 318,929

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Облигационно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения