Големина на текста:
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Настоящата учебна програма по математика в VІ клас се осъществява в рамките на 34 учебни
часа – 34 учебни седмици по 1 час седмично.
Учебната програма е съобразена с нивото на знания и умения на учениците от VІ клас, които са
придобити в задължителното обучение по математика. Съдържа теми, чрез които ще се допълни и
разшири изучаваното учебно съдържание от задължителната подготовка на по-високо равнище.
Програмата е съобразена с образователните стандартите, които учениците трябва да покрият след
завършване на съответния клас. Регламентирани са очакваните резултати, които трябва да се
постигнат.
ЦЕЛИ:
1.Повишаване на нивото на знания и умения които са придобити в задължителното обучение по
математика
2.Разширяване и поддържане на интереса съм математиката
3.Мотивиране за извършване на математически дейности
4.Доразвиване и усъвършенстване на алгоритмите за основни действия с рационални числа:
събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване на рационални числа
5.Усвояване на основните свойства на рационалните числа и тяхното приложение
6.Разширяване на знанията за равнинни фигури и пространствени тела, формиране на умения за
пресмятане на лице и обем
7.Разширяване на знанията за пропорции и тяхното приложение
8.Усвояване на операциите с многочлени
9.Засилване на приложния характер на преподаваната в училище математика
10.Развиване и формиране на умения за самостоятелна дейност на учениците
11.Доразвиване на личностни качества: внимание, интуиция, сбитост и яснота на говора,
използване на математически термини при изказване и др.
УЧЕБНА ПРОГРАМА
1.Дробни числа – 3 часа
2.Степенуване – 3 часа
3.Рационални числа - 10 часа
4.Геометрични фигури и тела – 9 часа
5.Пропорции – 3 часа
6.Цели изрази – 5 часа
7.Общи задачи – 1 час
Всичко: 34 часа
Очаквани резултатиУчебно съдържание
Ядра на
учебното
съдържани
е
Очаквани
резултати на ниво
учебна програма
Очаквани резултати по
теми
Основни
нови
понятия
Контекст и
дейности
Възможнос
ти
за между-
предметни
връзки
Числа.
Алгебра
Логическ
и
Знания
Стандарт 1:
Умее да извършва
операцията степе-
нуванe (с
естествен
степенен
показател).
Очакван
резултат:
Умее да използва
свойствата на
степенуването.
Стандарт 2:
Пресмята числови
изрази в
множеството на
рационалните
числа, съдържащи
до четири
действия.
Очакван
резултат:
Умее да пресмята
числови
изрази,
съдържащи
изучените
операции,
включително и
степенуване.
Стандарт 1:
Умее да преценява
вярност и
рационалност в
конкретна
ситуация.
Очакван
резултат:
Умее да определя
вярност на
стойност на
съждение
І.Степенуване
Ученикът трябва да
затвърди:
- Определението на
действието степенуване с
естествен
степененпоказател и
понятията, свързани с него;
- Представя произведение
от равни множители като
степен иобратно;
- Умножава и дели степени
с равни основи;
- Степенува произведение,
частно и степен;
- Пресмята числена стой-
ност на изрази,съдържащи
и степени, и правилно
използва реда на действия-
та и на скобите
- Определя вярност и
невярност на съждение
- Рационално да пресмята
числена стойност на изрази
със степени.
степенуване;
степен с
естествен
степенен
показател;
основа;
степенен
показател;
На ученици-те
трябва да се
даде въз-
можност да:
-се запо-знаят с
различни
подходи за
сравняване на
степени и
намиране на
неизвестна
основа или на
неизвестен
степенен
показател
- използват
дистрибутив-
ното свойство
за преобразу-
ване на
изрази,съдър-
жащи степени
- записват
числа от
десетична
бройна система
чрез степените
на 10 и обратно
- се запознаят
със стандар-тен
запис на
числата и
приложенията
му
- откриват
аналогии
между
алгоритми и да
се запо-знаят с
греш-ни
аналогии
Вътрешно-
предметни
връзки,
природни
науки и
екология
Елементи
от
вероятнос
ти и ста-
тистика
Стандарт 1:
Умее да използва
принципите за
събиране и
умножаване на
възможности при
преброяване в
конкретна
ситуация
Очакван
резултат:
Използва знания
за степени при
различни пребро-
явания
- Да намира делителите на
естествено число и броя им
въз основа на разлагането
му на произведение от
прости множители
- определят
броя на
възможностите
в различни
конкретни
ситуации
Числа.
Алгебра
Функции
Измерва-
не
Стандарт 1:
Сравнява рациона-
лните числа и
извършва опера-
циите събиране,
изваждане, умно-
жение, деление и
степенуване
Стандарт 2:
Пресмята числови
изрази в множе-
ството на рациона-
лните числа, съ-
държащи до чети-
ри действия
Очакван
резултат:
Може за извършва
действия с рацио-
нални числа и да
пресмята стой-
ности на числови
изрази, съдържа-
щи рационални
числа
Стандарт 1:
Умее да построява
точка по дадени
ІІ.Рационални числа
- Да затвърди представата
за рационални числа, поня-
тието абсолютна стойност
на рационално число и
свойства на противополож-
ните числа
- Умее да сравнява и изо-
бразява рационални числа
върху числова ос
- Да усъвършенства
операциите събиране,
изваждане, умножение,
деление и степенуване
- Разбира смисъла на
използваните знаци в
записите:
+ а; -(+ а); -(- а); +(- а);
а – в = а + (- в)
- Знае свойствата на дей-
ствията и умее да пресмята
числови изрази в множе-
ството на рационалните
числа
- Да доразвие намирането
на неизвестно събираемо
или неизвестен множител
- Умее да използва опреде-
ленията на понятията сте-
пен с нулев и цял степенен
показател за записване на
степени
- Да доразвие намирането
на образ на наредена
двойка числа спрямо
рационално
число,
положително
число, отри-
цателно чис-
ло, множе-
ство на ра-
ционалните
числа, мно-
жество на
целите числа,
знак на число
знак на число
абсолютна
стойност на
рационално
число, про-
тивоположни
числа, число-
ва ос, алге-
бричен сбор,
степен с цял
степен пока-
зател
- декартова
коорди –
натна
- възприемат
принципа на
перманентност
за разширение
на числови
множества
- видят целе-
съобразността
на правилата за
сравняване и
действия с
рационални
числа
-намират
числени стой-
ности на изра-
зи, съдържащи
букви
- осмисля коор-
динатната
система като
Вътрешно-
предметни
връзки,
природни
науки и
екология,
обществени
науки и
гражданско
образова-
ние, бит и
технологии
и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Учебна програма по математика за ЗИП 6 клас

Учебна програма по математика зип 6 клас, предназначена за учители по математика...
Изпратен от:
Диана Пенева
на 2012-09-05
Добавен в:
Разпределения
по Математика
Статистика:
1,086 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Задачи с пропорции за 7 клас
добавена от galina82 23.04.2017
0
6
Задачи с пропорции за 7 клас
добавена от galina82 23.04.2017
0
4
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от galina82 12.04.2017
0
3
Кълбо.Обем на кълбо 6 клас
добавена от kremena.mihaleva 25.11.2018
1
6
Кълбо.Обем на кълбо 6 клас
добавена от kremena.mihaleva 25.11.2018
1
6
Подобни материали
 

Сравнения

19 мар 2009
·
65
·
27
·
3,818
·
153
·
22

От теорията на числата е известна следната теорема: Ако а е произволно цяло число, b - естествено число, то съществуват единствени цели числа q и r такива, че са изпълнени условията...
 

Упражнения по математика върху рационални числа

15 мар 2007
·
1,177
·
6
·
207
·
988
·
12
·
1
·

Задачи по математика за 7 клас върху рационални числа.
 

Тест по математика за седми клас върху рационални числа

03 юли 2007
·
835
·
2
·
129
·
15
·
6

Рационални числа - тест за VІ клас, две групи.............
 

Комплексни числа (пищов)

16 яну 2008
·
223
·
1
·
159
·
132
·
22
·
1

Комплексни числа Дефениция 1 -всички наречени двоики от R числа (a:b) се наричат комплексни числа Дефениция 2 – две комплексни числа са равни ако двата им компонента са равни r1=r2 Дефениция 3 – реалното число а=(а;0)...
 

Въвеждане на комплексни числа

09 фев 2008
·
128
·
12
·
1,244
·
12
·
1
·

Тази графика (фиг. 1) е графично изображение на комплексни числа. На всяка точка от графиката съответства по едно комплексно число...
 
Онлайн тестове по Математика
Mатематика
тематичен тест по Математика за Ученици от 6 клас
Лесен тест по математика за ученици от шести клас, съдържащ 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
266
1
08.01.2015
Тест по Математика за 6-ти клас над раздел "Дроби"
тематичен тест по Математика за Ученици от 6 клас
Тестът е тематичен над Дроби и е подходящ за всички ученици от 6-ти клас с нуждата за опресняване на своите знания от миналата година. Средно ниво на трудност - 10 задачи, само един верен отговор на въпрос.
(Труден)
10
38
1
3 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по математика

Учебна програма по математика за ЗИП 6 клас

Материал № 881737, от 05 сеп 2012
Свален: 1,086 пъти
Прегледан: 1,459 пъти
Предмет: Математика
Тип: Разпределение
Брой страници: 10
Брой думи: 811
Брой символи: 5,177

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Учебна програма по математика за ЗИП 6 клас "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виторио Белоречки
преподава по Математика
в град София
с опит от  4 години
72 9

Нурджан Бекир
преподава по Математика
в град Кърджали
с опит от  13 години
25 9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения