Големина на текста:
ГЪБОПРОИЗВОДСТВО
(Лекционен курс в съкратен вид)
Увод. Гъбопроизводството в Света и България. Значение.
Ядливите гъби обхващат голям брой видове от клас Торбести и Базидиеви.
Някои от тях не се поддават на култивиране тъй като са микоризни (съжителстват с
корените на различни дървесни видове).Такива са манатарката, масловката, царската
гъба.Непрекъснато се правят опити за култивиране на нови диворастящи видове.Засега
се отглеждат около 40 вида гъби.На първо място с продукция в Света- над 2 милиона
тона е печурката.Още 1,8 милиона тона е производството на всички останали ядливи
гъби, които са в групата на деликатесните.Народите от Европейския съюз консумират
около 600 хил. тона култивирани гъби с консумация на глава от населението от 2 до
4кг. годишно. Най-висока е консумацията в Германия и Австралия. Наблюдава се
повишаване на консумацията на гъби в богатите и напреднали в икономическо
отношение страни, а в бедните тя е много ниска. В България консумацията е ниска, но
се наблюдава ръст на увеличение в гъбопроизводството на печурка. Само 10% от
продукцията отива за вътрешния пазар.
Независимо от бавния темп на увеличение, наблюдава се интерес и към
култивиране на кладницата.Създаден е и оригинален зимен щам:Лес 1.
Отглеждането на гъби за в бъдеще ще нарастне поради няколко причини: те са
източник на доходи и могат да се превърнат в семеен бизнес.Тяхното консумиране не
допуска отравяне.Гъбите са ценна храна, подобряват имунната система на човека и
оказват положително съдействие при лекуването на някои опасни заболявания.За
природата и органичния свят тяхното значение е голямо. На тях заедно с бактериите е
поверена отговорната санитарна задача: да се разпореждат с отпадъците от органичния
свят.Те почистват природата, участвайки в трансформацията на органичната материя.
БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЪБИТЕ.
Те са безхлорофилни растения, имат мицел и се размножават чрез
спори.Причисляват се към хетеротрофните растения, защото за храна използват готова
органична материя.Разделят се на сапрофитни-тези, които използват за храна мъртва
органична материя и паразитни-тези, които се хранят за сметка на живи
организми.Съществуват гъби, които от паразитен начин на хранене, могат да преминат
към сапрофитен.Наричат се факултативни паразитни гъби. Най-простите форми на
гъбите са архимицелите и фикомицетите.Състоят се от една клетка (разклонени
нишки, или хифи) и се отнасят към групата на низшите гъби.Гъбите, при които
мицелът е развит и има клетъчни прегради, спадат към класата на висшите гъби.
1.ОСОБЕНОСТИ НА МИЦЕЛА.Той се състои от нишки (хифи) с дебелина около
5 микрона (m.ec 1/1000от милиметъра).Развива се във водата, почвата, телата на живи
и мъртви организми.Тази част от мицела, която е потопена в хранителната среда,
образува ендогенен мицел, а тази която образува плодните тела-екзогенен мицел.На
паразитните гъби мицелът прораства в междуклетъчните пространства на нападнатото
растение и последните боледуват от токсините, които мицелът отделя.Мицелът на
гъбите се развива от спорите, които при благоприятните топлина и влага покълват.При
покълването от една пукнатина на спората се показва цилиндрична нишка (хифа),
която бързо нараства, разклонява се във всички посоки и образува мицела на
гъбата.Той се насочва бързо към хранителната среда, засмуква вода и хранителни
вещества по осмотичен път.Мицелът на много видове гъби може да се отглежда и в
изкуствена среда.Когато съчетанието на влагата е оптимално за даден вид гъба, тя
масово се разпространява.Мицелът може да се развива с години в субстрата.При
настъпване на неблагоприятни условия той преминава в латентно състояние, докато
отново се създадат условия за неговото развитие.Според начина на получаване на
хранителните вещества, мицелът на висшите гъби води сапрофитен, паразитен,
полупаразитен или симбиотичен живот.
При сапрофитния начин на живот, мицелът на висшите гъби, се развива върху
гниещи органични материи.Ако условията на живот са благоприятни, образува
надземни или подземни плодни тела.При симбиотичния начин на живот партньорите
живеят при условия на взаимна изгода.Тя се осъществява мужду мицела и корените на
растенията.Гъбите доставят на корена вода, соли и азот, а получават от него готови
белтъчни вещества, въглехидрати и мазнини.
РАЗМНОЖАВАНЕ НА ГЪБИТЕ.1). На низшите: по вегетативен, безполов и
полов начин.При вегетативния начин е достатъчно да се пренесе част от мицела, хифи
или клетки, за да се развие цяло гъбно растение.При архимицетите безполовото
размножавоне се осъществява чрез зооспори, размножаването може да се осъществи и
чрез хламидоспори и оидии от надробяване на гъбните хифи.При половото
размножаване низшите гъби образуват полови спори: ооспори и зигоспори.Те
прорастват по същия начин както другите спори; 2.)Размножаване на висшите гъби:То
се осъществява:
-по безполов начин-чрез образуване на конидии
-по полов начин-във формиране на плодни тела, които образуват спори.
СПОРИ
Предназначението на спорите, като продукт от размножаването на гъбите е да
осигурят разпространението на вида. Гъбите произвеждат милиарди спори и ги
изхвърлят в околната среда. Те имат много малки размери с различна форма, цвят и
устройство, които са характерни за всеки вид гъба. Тази особеност на гъбните спори се
използва в диагностиката за определяне на вида гъба, причинила отравяне. Спорите
имат ядро и гъста протоплазма, съдържаща хранителни вещества и мазнини.
Обвивката им се състои от външен и вътрешен слой. Външният слой на гъбите е много
устойчив: не се изменя от различни химични въздействия, действието на сярна и
солна киселина, както и от соковете на храносмилателната система.
Спорите са повсеместно разпространени, с което се осигурава максималната
възможност за използване на благоприятни условия за растеж. Разделят се на зимни
(спящи) и летни. Зимните се развиват бавно и те осигуряват съхраняването на вида.
Летните спори лесно прорастват, което спомага за бързото размножение на гъбите.
Спорите са с необикновенна устойчивост на екстремни условия: ниски
температури, ренгенови и радиеви лъчи и могат да запазят кълняемостта си повече от
20 години. Те никнат по два начина: вегетативен и спороносен. При вегетативния те
прорастват и образуват нишките на гъбния мицел, а при спороносния чрез спорангии.
Надземните гъби изхвърлят спорите си по различен начин. При някои от тях с дебела
обвивка на плодоносещото тяло, изхвърлянето става под напора на парите, образувани
в него от различни вещества, при което се вдига облак прах от спори (например,
пърхутката). Други гъби, при нагряване от слънцето плодоносещото тяло се разпуква
от раширяване на газовете в него, обръща се обвивката, като вътрешната става
външна, а външната вътрешна при което спори се изхвърлят до 4 м. височина. Спорите
на гъбите, които са тежки, падат само на милиметри. При някои гъби, например
трюфелите (подземните гъби), напущат плодоносното си тяло, пасивно, след
изгниване. По нататък подобно на всички изхвърлени спори се разпространяват чрез
вятър, дъжд, животни, насекоми.
Мицелът на висшите гъби може да се развива с години в растителният
субстрат.Когато в него се натрупат достатъчно резервни вещества и настъпят
благоприятни условия, от оголени бели възелчета, образувани от хифи, разпръснати на
много места в мицела, само за наколко дни прорастват плодните тела.Те се появяват на
повърхността на почвата и израстват в големи гъби.
УСТРОЙСТВО НА ВИСШИТЕ ГЪБИ
Основните структурни части на висшите гъби са: подгъбие, плодно тяло със
или без пънче и спори.
Подгъбието се състои от нежни клетки (хифи), делящи се напречно.
Плодното тяло е надземната част на висшите гъби.Неговото предназначение е да
носи органите на половото размножаване на висшите гъби, които образуват
спори.Плодното тяло е с характерни морфологични признаци за всеки вид гъба.То е
съставено от гъсто прилепнали хифи: месеста и спорообразуваща чест (спороносен
слой).Според устройството на спороносния слой висшите гъби се разделят на два
големи класа: клас на торбестите гъби аскомицети (Ascomycetes) и клас на бази-
диалнитегъби-базидиомицетите (Basidiomycetes).
Пънчето е едно по-плътносплетение от хифи.То издига над земята плодната част-
шапката на гъбата.При някои видове гъби (например прахутка или труфели) то липсва.
Плодното тяло се състои от гъсто прилепнали хифи.Състои се от месест и
спорообразуващ слой.В плодната част най-важен е дяла на спороносния слой.Според
устройството на спороносния слой висшите гъби се разделят на два големи класа: на
торбести гъби (акомицети) и базидиални (базедомицети).Главният орган за
размножаване при аскомицетите е аскусът, в който се образуват аскоспори.Асците се
разполагат или на повърхността на нападнатия орган на растението или образуват
спороносен слой в специални плодни тела. Спороносния слой на базидалните гъби се
характеризират с наличие на особени цилиндрични клетки-спороносци, наречени
базидии. Класът на базидалните гъби се разделя на два подкласа: холобазидиомицети
и фрагмобазидиомицети.Към този клас се отнасят редица болестотворни гъби по
растенията (главни, ръжди и др.).
ФАКТОРИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЪБИТЕ
Условията са:1)достатъчна влага в средата за осъществяване на храненето, тъй
като не притежават приспособление за задържането и в тялото си.Те са хигроскопични
и могат да използват и влагата на въздуха; 2)готови органични вещества. Преди да
ги усвоят гъбите разграждат сложните молукули на хранителните вещества до по-
прости чрез ферменти, които могат да са до 20 броя.Някои видове гъби са строго
специализирани: нападат само определени видове хранителни вещества; 3)кислород-
гъбите го използват в малки количества, тъй като по-високите концетрации задържат
тяхното развитие; 4)светлина-за някои гъби, например печурките тя почти не е
необходима; 5)топлина-от 10 до 25°С.Най-масово плодоношение на гъбите в
природата се наблюдава през топлите и влажни сезони на годината.
ЖИЗНЕНОСТ НА ГЪБИТЕ
В Антарктида в езеро при -48°С са открити плесени и гъби.В 5,5 нормален
разтвор на сярна киселина е открита да живее гъбата Penicillium.Низши гъби са
открити при термални извори при 55-60°С.Има хищни гъби,които нападат амеби,
нематоди и малки насекоми.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГЪБИТЕ
За разлика от другите познати растения, тялото на гъбите (Challophita) не се
състои от корен, стъбло и листа.Тези растения се разделят на автотрофни (прите-
жаващи хлорофил) и хетеротрофни (безхлорофилни, хранещи се с готова
храна).Науката,изучаваща гъбите се нарича микология (mycos-гъба,нишка) и (logos-
наука).Развитието и датира от времето на Диоскорид и Плиний (І в.от н.ера), първи
дали описание на висшите гъби.Родовото и видовото им название се дава от Карл
Линей.
Според големината на плодното тяло гъбите се разделят на две групи:
1)макромицети-те имат големи плодни тела с разноорбазна форма: топчеста и
кълбеста.Към тях спадат познатите ни ядливи и отровни гъби; 2)микромицети-
техните плодни тела са малки и се определят само микроскопски.Делят се на низши и
визши.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Гъбопроизводство

Ядливите гъби обхващат голям брой видове от клас торбести и базидиеви. Някои от тях не се поддават на култивиране тъй като са микоризни (съжителстват с корените на различни дървесни видове)...
Изпратен от:
Живко Станчев
на 2012-07-21
Добавен в:
Лекции
по Агробизнес
Статистика:
98 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Значение на зеленчуците като храна и тяхната биологична стойност

18 юли 2007
·
115
·
7
·
1,219
·
65
·
9

Значение на зеленчуците като храна и тяхната биологична стойност.Възможности за повишаване качеството на зеленчуците чрез селекция, агротехнически мероприятия и други.
 

Размножаване на овощните растения

20 мар 2008
·
121
·
2
·
377
·
94
·
12

Семенният начин почти не се прилага в промишленото размножаване на овощните култури, тъй като младеническият период на семеначетата е много продължителен и в повечето случаи добрите признаци на родителските форми не се предават на потомството.
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
7
1
3 мин
12.06.2013
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
80
1
1 мин
25.04.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Гъбопроизводство

Материал № 878117, от 21 юли 2012
Свален: 98 пъти
Прегледан: 249 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 6,187
Брой символи: 37,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гъбопроизводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1 984 254

Росица Йорданова
преподава по Английски език
в град София
с опит от  13 години
88 254

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения