Големина на текста:
Търговско право
1.ПОНЯТИЕ за ТП. ТП в ПРАВНАТА СИСТЕМА. ОТГРАНИЧЕНИЕ на ТП от СРОДНИ ПР. ОТРАСЛИ
ТП е самостоятелен отрасъл в действащата правна система у нас.То е част от частното право наред с ГП, Тр.П и правото на
интелектуална собственост.То урежда отношения между равнопоставени субекти чрез метода на равнопоставеност. В
рамките на ТП има и разпоредби с публичноправен характер – производството по несъстоятелнсот; регистърното
производство; ликвидацията на ТД; обявяваване недействителността на ТД; публични АД – Комисия за финансов надзор;
банково право – БНБ; борси и борсова търговия – Комисия за финансов надзор; застрахователно дело – Комисия за
финансов надзор -> в рамките на ТП има чувствително присъствие на публичноправни елементи, които обаче не променят
частния характер на ТП,тъй като предназначението им е да обслужат отношенията в рамките на чисто частноправната част
от ТП, т.е. идеята на режима на регистрацията е да обслужи възникването и отразяването на промените в правното
положение на търговците. Контролът на сделките е обусловен от необходимостта да се гарантира и обезпечи изпълнението
на сделките -> водещо значение в ТП има Ч.П. елемент, а П.П. елементи са подчинени на него.
Определение: ТП е самостоятелен отрасъл в ЧП, който регулира правното положение на търговците като особен
вид правни субекти и осъществяваната от тях дейност, който най-често се извършва под формата на сключване на сделки,
наречени търговски сделки, т.е. ТП регулира и специфичен вид сделки и отношенията, които се пораждат от тях.
Стопанската дейност е легално определена и се среща в редица закони. Търговската и стопанската дейност си
приличат – и в двата случая става въпрос за дейност по производството на стоки и предоставяне на услуги с цел
реализиране на доход.
Разлика – при търговската дейност има наличие на допълнителни,квалифициращи белези.Тези белези са свързани с
изискването търговската дейност да се извършва системно,по занятие, т.е. целенасочено, последователно и с влагане на
професионални усилия.Друг квалифициращ елемент е изискването търг дейност да се осъществява чрез специфична
организация/специфичен начин-> търговско предприятие. Тук могат да се посочат и вида на сделките(ТС), чрез които
търговската дейност се осъществява. Те са регламентирани в търговското законодателство–ТЗ.Те са индикация, че става
въпрос за търг. дейност. Стопанска дейност в широк смисъл могат да извършват вс.sub,независимо от тяхното
пр.качество. Обратно, търговска дейност могат да извършват само субекти със строго определено качество – т.нар.
„търговци”. Стопанска дейност могат да извършвата и гражданскоправни субекти, които нямат търговско качество –
ЮЛНЦ; ФЛ, занимаващи се със селскостопанска дейност; политически партии. Търговската дейност не е дейност,
схващана като търговия в икономическия смисъл на думата. Това е дейност по създаване на стоки и услуги, свързана с
реализирането на доход, което означава, че освен търговия в икономическия смисъл се включвата и дейностите по
производство на стоките, по тяхната преработка, както и редица съпътстващи дейности във връзка с оборота на
имуществени блага, които представляват своеобразни услуги–дейността по превоз, спедиционни услуги, банкови,
застрахов.усл.
* ТП и ГП – в исторически план ТП има за един от своите източници ГП. Общото е, че уреждат имуществени отношения и
свързаните с тях неимуществени отношения, например правен статут, между равнопоставени частноправни субекти. Тази
близост е причина ГП да играе ролята на субсидиарен източник при уредбата на търговските сделки – чл.288 от ТЗ. Между
тях има и сериозни различия. ГП урежда положението на ФЛ и ЮЛ без оглед на някакво специфично тяхно правно
качество. ТП урежда правното положение на лица в специализирано правно качество, т.нар. търговци(ТП се нарича и
право на търговците). Дейността на търговците е дейност, насочена към реализирането на определена облага. Сделките, в
които встъпват гражданскоправните субекти не целята такова нещо, а по-скоро имат личен характер. Тук няма за цел
извличане на облага. Поради тази причина правилата в ТП са подчинени на идеята да обслужват тези цели на търговската
дейност, което го няма в ГП. От това следват няколко извода:
1) ТП е по-малко формалистично – идеята е оборотите да се движат по-бързо. Това не означава, че в ТП сделките, които се
сключват, винаги са неформални – при продажбата на търговско предприятие например се иска писмена форма с
нотариална заверка на подписите.
2) ТП като правило е право на възмездните отношения. Само по изключение могат да се срещнат и безвъзмездни
отношения, но тези отношения обикновено се натъкват на такъв данъчен режим, третирани са неблагоприятно, което
принуждава търговците да ги избягват.
* Пример за разликите в правилата: В ТП действа принципът, че винаги се дължи лихва, независимо дали е уговорена
или не – чл.294 ТЗ, освен ако изрично не е уговорено друго. Съгласно чл.240 ЗЗД е обратното – лихва се дължи, само ако е
уговорена изрично, и то в писмена форма
Чл. 297 ТЗ – търговска сделка сключена между търговци не може да се унищожава поради крайна нужда или явно
неизгодни условия. Това е така, тъй като в рамките на търговската дейност всеки търговец търси извличане на максимална
изгода и другият търговец е трябвало да го прецени.
3) За своите задължения търговците трябва да полагат грижата на добрия търговец, а в гражданските отношения грижата е
на добрия стопанин. Разликата не е терминологична, а е свързана с това, че грижата на добрия търговец е грижа, чието
съдържание се очертава от грижата на добрия професионалист в рамките на конкретна дейност и е една завишена грижа в
сравнение с добрия стопанин.
4) Завишеният професионализъм води и до завишена отговорност – съгласно чл.309 ТЗ, когато е уговорена неустойка
между търговци, тя не може да бъде намалявана поради прекомерност спрямо претърпените вреди. Съгласно чл. 92 ЗЗД
обаче в отношенията между гражданскоправните субекти е възможно такова намаляване.
2
Като част от ЧП ТП се подчинява на действащите в ЧП принципи и на общите принципи на
правната ни система: законност, равнопоставеност, автономия на волята и свобода на договарянето.
Специфика на ТП е, че с оглед поддържане на нормална пазарна конкуренция, в която търговците са
участници, чл 18 ЗЗК предвижда ограничаването на този принцип – когато търговците са с
монополно/господстващо положение, те не могат да прекратят необосновано дългосрочни връзки с
други търговци или да сключат договор, за който други търговци им правят оферта, ако имат
възможност за производство и доставка. Проявления на тази модификация на чл.9 ЗЗД е в чл.292,ал.1
ТЗ – приравнява мълчанието на съгласие(обратното е в ЗЗД). Тук важат още принципък за забрана на
злоупотребата със субективни права, недопустимост на неоснователното обогатяване и други.
Специфични принципи на ТП:
- засилена отговорност на търговците за поетите от него задължения – намира изражение в
изискването да полага грижа на добър търговец;
- публичност в правното положение на търговеца и осъществяваната от него дейност – свързан е с
обстоятелството, че търговецът осъществява не толкова лична дейност, колкото дейност, която засяга
други лица – клиенти, други търговци, потребители. Тези лица трябва да са наясно с правното
положение, което търговецът има, и обстоятелствата, свързани с него. Намира конкретно изражение в
изискването за публична регистрация на търговците и свободата на достъп до наличната в регистрите
информация. Всички промени в по-съществените обстоятелства относно същността на търговеца съще
се впистват в регистрите. За АД се изисква според Закона за счетоводството да прилагат финансови
отчети за дейността си през изминалата финансова година, които също са на разположение;
- поддържане съществуването на жизнеспособни търговскоправни субекти – свързан е с механизма за
принудително отпадане от търговците на онези от тях, които са показали неспособност за справяне с
търговските дела. Пряко проявление е института на несъстоятелността;
- забрана за нелоялната конкуренция;
* Търговски правоотношения – те са вид частни правоотношения, регулирани с метода на
равнопоставеносста. Характерно за тях е, че поне едната от страните трябва да е лице в правното
качество на търговец. Тези отношения са търговски, независимо че другата страна е гражданскоправен
субект. Само по изключение, когато законът изрично го предвижда, отношения, по които само една от
страните е търговец, не са търговски – чл.318,ал.2 ТЗ. Търговски правоотношения възникват не само
между търговци. Търговските правоотношения възникват на базата на уреден в ТП ЮФ – най-вече
търговска сделка, и се подчиняват на специален режим, уреден в търговските закони.
* Обхват и система – ТП е изключително голямо по своя обхват, съдържа твърде разнообразни по
характера си материи. На базата на спецификата на тези материи може да обособим 3 дяла в ТП: 1)дял,
който третира правния режим на търговците – Дружествено право, но включва и ЕТ; 2) правният
режим и вида на търговските сделки – Облигационно ТП; 3) свързан с търговската несъстоятелност –
регулира специфична материя с примесване на материалноправни и процесуалноправни елементи. В
кръга на тези дялове могат да се обособят отделни части като банково, борсово, кооперативно и т.н.
право.
* Източници – базисният източник е Конституцията – чл.19, чл.17, чл.44 – тези основни положения
важат за ТП. Най-важният източник е ТЗ. Той е създаван на части. Частта отностно ТД е приета през
91г. В нея влизат частта за общите положения и видовете търговци. Втората част – част ІV – относно
несъстоятелността е приета през 94 под международен натиск; през 96 е приета част ІІІ – търговски
сделки -> ТЗ като система следва общата система на ТП като дялове.
Други източници – редица други закони: ЗК от 99; ЗКИ от 2007; КЗастр; Закон за стоковите
борси и тържищата; Закон за публичното предлагане на ценни книжа; ЗОЗ; Закон за концесиите и
други.
Освен писани, има и неписана източници на ТП, като съотношението между различните
източници е уредено в чл.288 от ТЗ, макар че това е йерархия в рамките на правилата за търговските
сделки. В случай че ТЗ не съдържа изрична уредба във връзка с търговските сделки, като субсидиарен
източник се прилагат писаните разпоредби на гражданското законодателство, а при непълнота в него –
разпоредбите на търговските обичаи. Йерархия – същински търговски източници -> правния обичай.
Когато възниква ТП (ХІІІ – ХІV век), то възниква като съсловно право. На база на опита и традициите
са се създали търговски обичаи, които се обобщават под формата на писмени източници. Традиция в
ТП е да съществуват неписани обичаи, които уреждат детайли в рамките на съответната система.
3.
Търговецът е основният субект на ТП. Търговецът е лице в специално правно качество, което се
изгражда от специализирани правни белези, които го отличават от останалите правни субекти. ТЗ не
дефинира по единен начин търговците, а ги структурира в три отделни групи. На базата на това той
дефинира правното им качество с оглед принадлежността им към някоя от тези три групи. Те са
уредени в чл.1, ал. 1,2 и 3.
*Чл.1,ал.1 ТЗ – търговец е всяко ФЛ/ЮЛ, което по занятие извършва някоя от посочените сделки, т.е.
търговците са характеризирани на базата на извършваната от тях вид дейност. Допълнителен
квалифициращ белег за този вид търговци е посочените сделки да се извършват по занятие. Това
означава, че сделките трябва да се извършват постоянно, системно, за продължителен период от време
с намерение да са постоянен източник на доходи, като се предполага че при сключването на тези
сделки се влага много силен елемент на професионализъм. За да бъде едно лице търговец, той трябва
преди това да е субект на гражданското право, като търговската правосубектност се надгражда над
гражданскоправната. Сделките в чл.1,ал.1, т.1-15 не са изчерпателно посочени, а са най-често
срещаните.
*Чл.1, ал.2 ТЗ – търговци са ТД, кооперациите без ЖСК. В този случай се изхожда от друг критерий
при определяне на търговското качество. Изхожда се от правноорганизационната форма на субектите,
като фактът на наличието й е указание за това, че имаме търговец. Тук говорим за търговци по
правноорганизационната им форма. ТД са посечи изчерпателно в чл.64 от ТЗ. Кооперациите не са ТД
по смисъла на ТЗ, но са търговци. ЖСК са изключени, защото дейността им не е търговска по своя
характер.
*Чл.1, ал.3 ТЗ – търговец е и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква
неговите дела да се водят по търговски начин. Търговското качество е дефинирано според начина, по
който се извършва дейността. Идеята е да не се остави непокрита сфера, в която се реализира
търговска дейност, поради това, че е изпуснато изброяване на сделките по ал.1 или не е ТД по ал.2.
Намира приложение при ФЛ, които извършват търговска дейност без формално да са се регистрирали
в търговския регистър. Прилагайки ал. 3 -> търговец, което означава и прилагане режима на ТП.
Формално за едно лице може да се съди, че е търговец по ал.3, когато постъпва по нормалния начин,
по който постъпва един търговец(назначава персонал, води счетоводство, цели реализиране на доход).
При очертаване субектите на ТП трябва да се посочи и една група лица, които формално
извършват дейност, наподобяваща търговска, но не са търговци. Тези лица са изрично посочени в чл.2,
като критерий за изключването им от кръга на търговците най-често са някакви обичайни или
социални съображения. Това са три групи лица – ФЛ занимаващи се със селскостопанска дейност –
тази дейност е чувствителна от стопанството в страната и подвеждането й към търговскоправен режим
е нецелесъобразно – традиционни съображения; 2)занаятчии, свободни професии – социален мотив +
традиционни съображения; 3) наемодателите на собствени жилища – съображенията са, че обикновено
тези лица чрез тези действия допълват личните си доходи. По чл.2 лицата не са търговци, но няма
забрана, ако те желаят, да придобият търговско качество чрез вписване в търговския регистър.
4.
Терминът предприятие се използва с различно значение в данъчното право, в счетоводното
законодателство и в ТП. В данъчното право и счетоводното законодателство предприятието се разбира
като правен субект. Дори в ТЗ изразът „предприятие” се употребява в определен случай с това

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 сеп 2018 в 20:49 ученик на 22 години от Карлово - СОУ "Васил Левски", випуск 2015
05 юли 2018 в 16:00 в момента не учи на 24 години
27 юни 2018 в 23:59 студент на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2019
21 фев 2018 в 20:29 студент на 43 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2017
10 фев 2018 в 20:44 студентка на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2016
28 ное 2017 в 17:03 студент на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
20 ное 2017 в 09:26 студент на 38 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2012
25 окт 2017 в 20:49 студент на 23 години от Пловдив - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", випуск 2019
01 окт 2017 в 11:39 учител
08 юни 2017 в 18:03 в момента не учи на 44 години
 
Подобни материали
 

Понятия за търговско право

13 дек 2007
·
579
·
6
·
2,316
·
240
·
38

Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица...
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
795
·
3
·
910
·
95
·
13
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 

Търговско право

18 дек 2007
·
496
·
3
·
1,380
·
179
·
21

1. Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,025
·
1
·
153
·
399
·
87

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Лекции по търговско право

27 мар 2008
·
504
·
7
·
2,430
·
148
·
8
·
2

Търговското право е система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност.ТП като клон на правната система е самостоятелно. Исторически то се е обособило от гражданското право...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по право и интернет
професионален тест по Право за Студенти
20 въпроса за студенти по Право, които разискват правните термини и отношения във виртуалното интернет пространство. Внимание: някои въпроси имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
41
1
1 мин
04.10.2016
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
70
1
1 мин
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Лекции по търговско право

Материал № 873190, от 20 юни 2012
Свален: 224 пъти
Прегледан: 281 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 77
Брой думи: 57,655
Брой символи: 341,619

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения