Големина на текста:
История на българската държава и право
Впр. 1 :Предмет, метод и система на ИБДП
Историята на българската държава и право (ИБДП) е сложна научна
дисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право,
както и държавното устройство с различните институции, включително и
обичайното право. Това означава изследване на огромен фактически
материал, натрупан от древността до наши дни, което поражда и
необходимостта от неговата детайлна периодизация и систематизация.
1.1 Предмет на ИБДП
Предмет на ИБДП е изучаването на възникването и развитието от една
страна на българската държава и нейните институции, а от друга –
развитието на българското право, неговите източници, правни отрасли и
правни институти. ИБДП изучава държавното, административното,
финансовото и военното устройство на българската държава през
отделните периоди на тяхното историческо развитие.
1.2 Метод на ИБДП
Разграничаваме основни и допълнителни методи при изследването на
ИБДП.
Към основните методи се отнасят а) историческия (който се състои в
изучаване на събитията, процесите и явленията в тяхното развитие във
времето); б) диалектически (който представлява разглеждане на
взаимовръзката и взаимообусловеността между събитията, процесите и
явленията; в) сравнително-исторически (който изучава развитието на
националните български държавно-правни събития, прцеси и явления в
съпоставка със съответните държавно-правни събития, процеси и явления
в другите държави; г) сравнително-правен (състоящ се в разглеждане на
институтите и отраслите на българското право в съпоставка със съответни
институти и отрасли на правните системи на други държави.
Към допълнителните методи отнасяме лингвистичните, логическите и
частнонаучните методи.
1.3 Система на учебната дисциплина ИБДП
Периодизацията на ИБДП е периодизация на политическата и правна
организация, на която е бил подчинен българският народ през своето
вековно развитие.
Първа българска държава (681-1018) – разграничаваме езически и
християнски пердиод. Византийско владичество (1018-1185). Втора
българска държава (1185-1396) Втора българска държава – разграничаваме
период на централизация и период на раздробеност. 1396-1878 Османски
период /Турско робство/. Трета българска държава (от 1878) – до 1908
Българско княжество;
Система на изучаване на дисциплината ИБДП се състои в три насоки:
На първо място следва да се даде кратък обзор на социално-политическата
и икономическата обстановка – по-важни политически събития,
политически режим, особено важни политически и граждански
организации, социално-икономически процеси. Второ чрез проследяване
развитието на държавата, централните органи на държавната власт и
управление, държавно-обществените органи, административното деление,
местното самоуправление и администрация, съдоустройството.
Третата насока е изучаване развитието на правото – да се изясни общата
характеристика, основните източници на правото през разглеждания
период, основните принципи и институти на правните отрасли: вещно,
облигационно, семейно, наследствено, търговско, процесуално право.
1.4 Необходимост от изучаването на ИБДП
Необходимостта от изучаването на ИБДП се обуславя най-вече от
необходимостта за разбиране на историческата взаимовръзка на
нормативните актове, да се проследи историческото развитие на отделните
правни институти и отрасли в правото. Историческият опит дава
възможност да се разкрият добри и погрешни решения при регулирането
на сходни с днешните обществени отношения. Всичко това следва да
формира една обща правна култура у съвременния юрист, което от своя
страна спомага за осмисляне на съвременното българско право.
Въпрос 02: Понятие и класификация на изворите за средновековната
история на българската държава и право. Законодателството на хан
Крум
1) Понятие за извор
Извори наричаме всички средства, с помощта на които проучваме
държавните и правните явления в тяхното развитие във времето. Чрез тях
проследяваме процесите на възникване, развитие и изменение на
държавно-правните институции.
За изворите можем да дадем три определения:
- Всеки паметник на миналото, който съдържа сведения или свидетелства и
развива факти за историята на българската държава и право.
- Всеки паметник от миналото, който се отнася пряко или косвено към
ИБДП, е извор.
- Всички вещи, предмети, паметници от миналото, достигнали до наши
дни, които носят пряка или косвена информация за историческото
развитие на българската държава и нейният правен ред, са извори.
Без наличието на извори е невъзможно да се направи изследване.
2) Класификация на изворите за ИБДП през Средните векове
Изворите на средновековната българска държава и право са разнообразни
и понякога противоречиви, ето защо е направена класификация според
различни критерии.
- Според произход и език:
Те биват домашни и чужди. Домашните извори (създадените в българските
земи или от български автори извори) - през Средновековието са малко на
брой и крайно недостатъчни, но въпреки това са от особено значение за
изследванията. Предполага се, че информацията, която носят е по-
достоверна, ето защо при несъответствие на такава между домашен и чужд
извор, под съмнение се подлага отразеното във втория. От особено
значение са договорите на наши владетели с други държави, сборници,
грамоти, литературни произведения, съчинения, хроники, каменни
надписи, пръстени и печати и други.
От чуждите извори (създадени от чужди автори) най-многобройни са
византийските, информация черпим и от латински, арабски, сръбски,
арменски и др.
- Според съдържанието:
Без значение дали са домашни или чужди, изворите се класифицират на
юридически и неюридически.
Юридическите извори са правни актове, които носят информация за
характера, устройството и историята на българската държава и нейната
правна система. Те или обективират правната норма (закони и
законодателни сборници, обичайно-правни норми) или са форма на
реализиране на правната норма (междинародни договори, царски грамоти
и др.).
Нормативни актове – закони, законодателни сборници, ориентирани към
неопределен кръг от хора. Те се класифицират на свой ред според формата
на официални (издадени от законодателен орган) и неофициални
(систематизация на вече действащи правни норми от частни лица); според
връзката с чужди правни актове на оригинални български (напр.
Крумовото законодателство), реципирани чужди (създадени въз основа на
чужд правен акт – напр. Славянската Еклога) и прилагани чужди (чужди
актове, прилагани в българските земи направо или чрез превод – напр.
Византийската Еклога).
Неюридическите дават информация за възникването и развитието на
държавата и правото, но по своето естество не са публични или частни
правни актове. Те могат да бъдат литературни произведения, фолклорни и
етнографски или веществени (сгради и предмети).
- Според естеството си се делят на
веществени паметници (това са всички предметни наследства като оръжия,
монети, печати, занаятчийски произведения и др., чието изучаване спомага
за оформяне на една значително по-ясна картина за бита, стопанския и
културен живот, както и за развитието на държавните и църковни
институции в нашите земи през Средновековието) и на писмени паметници
(те са основните извори за ИБДП, носят информация чрез писмени значи,
отбелязани върху камък, хартия, кожи и др.).
Изворите се разглеждам посредством няколко въпроса:
- Характеристика – кога е създаден, какъв тип е по произход и съдържание;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юни 2018 в 01:29 студент на 38 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", факулетет - Строителен факултет, специалност - УИП, випуск 2013
25 мар 2018 в 22:59 студентка на 31 години от София - Нов български университет, випуск 2010
23 мар 2018 в 09:46 ученичка на 23 години от София - 034 "Стою Шишков"
06 фев 2018 в 17:28 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и преучилищна педагогика, специалност - Логопедия, випуск 2018
01 фев 2018 в 22:30 потребител на 32 години
30 яну 2018 в 08:31 потребител на 28 години
29 яну 2018 в 19:09 ученик на 20 години от Ямбол - ОУ "Свети Климент Охридски", випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Къде можем да намерим елементи от познатото обичайно право в съвременното ни битие
добавена от iskra.nedeva19 05.12.2017
0
8
Трябва ми информация по всяка от посочените теми задачата ми е презентация 15слайда. ПОМОГНЕТЕ ХОРА!!!
добавена от musi666 10.12.2014
0
5
АКТУАЛНОСТТА НА РИМСКОТО ПРАВО-Проф. д-р Еманюел Шевро резюме
добавена от milenaevgenieva 16.06.2017
2
15
Подобни материали
 

Трудово право и общестевно осигуряване

29 мар 2008
·
230
·
24
·
11,113
·
160
·
32

Трудовото право регулира трудови отношения това са отношения които възникват между работник който винаги е физическо лице и работодател който може да бъде юридическо лице, физическо лице...
 

Понятие за ’’Сигурност”

04 дек 2007
·
483
·
3
·
464
·
91
·
30

С приемането на Търновската конституция и назначаването на първото Българско правителство на 5 юли 1879г. започва самостоятелното развитие на полицейската институция.
 

Трудово право

09 юни 2008
·
390
·
3
·
936
·
81
·
12

Трудово право са отношенията между работника или служителя и работодателя, които възникват във връзка с учредяване на трудово правоотношение, изменение или прекратяване на отношение във връзка с условията при които се полага труд.
 

Семейно право

11 мар 2009
·
107
·
3
·
527
·
105
·
16

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 

Семейно право лекции

29 апр 2009
·
429
·
71
·
23,335
·
347
·
59

Лекции по семейно и наследствено право. Историческо развитие на СП...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
68
1
1 мин
09.11.2016
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
136
1
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Развит конспект по история на българската държава и право

Материал № 87129, от 02 фев 2008
Свален: 1,996 пъти
Прегледан: 1,534 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Конспект
Брой страници: 99
Брой думи: 19,788
Брой символи: 178,436

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развит конспект по история на българската държа ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения