Големина на текста:
История на българската държава и право
Впр. 1 :Предмет, метод и система на ИБДП
Историята на българската държава и право (ИБДП) е сложна научна
дисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право,
както и държавното устройство с различните институции, включително и
обичайното право. Това означава изследване на огромен фактически
материал, натрупан от древността до наши дни, което поражда и
необходимостта от неговата детайлна периодизация и систематизация.
1.1 Предмет на ИБДП
Предмет на ИБДП е изучаването на възникването и развитието от една
страна на българската държава и нейните институции, а от друга –
развитието на българското право, неговите източници, правни отрасли и
правни институти. ИБДП изучава държавното, административното,
финансовото и военното устройство на българската държава през
отделните периоди на тяхното историческо развитие.
1.2 Метод на ИБДП
Разграничаваме основни и допълнителни методи при изследването на
ИБДП.
Към основните методи се отнасят а) историческия (който се състои в
изучаване на събитията, процесите и явленията в тяхното развитие във
времето); б) диалектически (който представлява разглеждане на
взаимовръзката и взаимообусловеността между събитията, процесите и
явленията; в) сравнително-исторически (който изучава развитието на
националните български държавно-правни събития, прцеси и явления в
съпоставка със съответните държавно-правни събития, процеси и явления
в другите държави; г) сравнително-правен (състоящ се в разглеждане на
институтите и отраслите на българското право в съпоставка със съответни
институти и отрасли на правните системи на други държави.
Към допълнителните методи отнасяме лингвистичните, логическите и
частнонаучните методи.
1.3 Система на учебната дисциплина ИБДП
Периодизацията на ИБДП е периодизация на политическата и правна
организация, на която е бил подчинен българският народ през своето
вековно развитие.
Първа българска държава (681-1018) – разграничаваме езически и
християнски пердиод. Византийско владичество (1018-1185). Втора
българска държава (1185-1396) Втора българска държава – разграничаваме
период на централизация и период на раздробеност. 1396-1878 Османски
период /Турско робство/. Трета българска държава (от 1878) – до 1908
Българско княжество;
Система на изучаване на дисциплината ИБДП се състои в три насоки:
На първо място следва да се даде кратък обзор на социално-политическата
и икономическата обстановка – по-важни политически събития,
политически режим, особено важни политически и граждански
организации, социално-икономически процеси. Второ чрез проследяване
развитието на държавата, централните органи на държавната власт и
управление, държавно-обществените органи, административното деление,
местното самоуправление и администрация, съдоустройството.
Третата насока е изучаване развитието на правото – да се изясни общата
характеристика, основните източници на правото през разглеждания
период, основните принципи и институти на правните отрасли: вещно,
облигационно, семейно, наследствено, търговско, процесуално право.
1.4 Необходимост от изучаването на ИБДП
Необходимостта от изучаването на ИБДП се обуславя най-вече от
необходимостта за разбиране на историческата взаимовръзка на
нормативните актове, да се проследи историческото развитие на отделните
правни институти и отрасли в правото. Историческият опит дава
възможност да се разкрият добри и погрешни решения при регулирането
на сходни с днешните обществени отношения. Всичко това следва да
формира една обща правна култура у съвременния юрист, което от своя
страна спомага за осмисляне на съвременното българско право.
Въпрос 02: Понятие и класификация на изворите за средновековната
история на българската държава и право. Законодателството на хан
Крум
1) Понятие за извор
Извори наричаме всички средства, с помощта на които проучваме
държавните и правните явления в тяхното развитие във времето. Чрез тях
проследяваме процесите на възникване, развитие и изменение на
държавно-правните институции.
За изворите можем да дадем три определения:
- Всеки паметник на миналото, който съдържа сведения или свидетелства и
развива факти за историята на българската държава и право.
- Всеки паметник от миналото, който се отнася пряко или косвено към
ИБДП, е извор.
- Всички вещи, предмети, паметници от миналото, достигнали до наши
дни, които носят пряка или косвена информация за историческото
развитие на българската държава и нейният правен ред, са извори.
Без наличието на извори е невъзможно да се направи изследване.
2) Класификация на изворите за ИБДП през Средните векове
Изворите на средновековната българска държава и право са разнообразни
и понякога противоречиви, ето защо е направена класификация според
различни критерии.
- Според произход и език:
Те биват домашни и чужди. Домашните извори (създадените в българските
земи или от български автори извори) - през Средновековието са малко на
брой и крайно недостатъчни, но въпреки това са от особено значение за
изследванията. Предполага се, че информацията, която носят е по-
достоверна, ето защо при несъответствие на такава между домашен и чужд
извор, под съмнение се подлага отразеното във втория. От особено
значение са договорите на наши владетели с други държави, сборници,
грамоти, литературни произведения, съчинения, хроники, каменни
надписи, пръстени и печати и други.
От чуждите извори (създадени от чужди автори) най-многобройни са
византийските, информация черпим и от латински, арабски, сръбски,
арменски и др.
- Според съдържанието:
Без значение дали са домашни или чужди, изворите се класифицират на
юридически и неюридически.
Юридическите извори са правни актове, които носят информация за
характера, устройството и историята на българската държава и нейната
правна система. Те или обективират правната норма (закони и
законодателни сборници, обичайно-правни норми) или са форма на
реализиране на правната норма (междинародни договори, царски грамоти
и др.).
Нормативни актове – закони, законодателни сборници, ориентирани към
неопределен кръг от хора. Те се класифицират на свой ред според формата
на официални (издадени от законодателен орган) и неофициални
(систематизация на вече действащи правни норми от частни лица); според
връзката с чужди правни актове на оригинални български (напр.
Крумовото законодателство), реципирани чужди (създадени въз основа на
чужд правен акт – напр. Славянската Еклога) и прилагани чужди (чужди
актове, прилагани в българските земи направо или чрез превод – напр.
Византийската Еклога).
Неюридическите дават информация за възникването и развитието на
държавата и правото, но по своето естество не са публични или частни
правни актове. Те могат да бъдат литературни произведения, фолклорни и
етнографски или веществени (сгради и предмети).
- Според естеството си се делят на
веществени паметници (това са всички предметни наследства като оръжия,
монети, печати, занаятчийски произведения и др., чието изучаване спомага
за оформяне на една значително по-ясна картина за бита, стопанския и
културен живот, както и за развитието на държавните и църковни
институции в нашите земи през Средновековието) и на писмени паметници
(те са основните извори за ИБДП, носят информация чрез писмени значи,
отбелязани върху камък, хартия, кожи и др.).
Изворите се разглеждам посредством няколко въпроса:
- Характеристика – кога е създаден, какъв тип е по произход и съдържание;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Развит конспект по история на българската държава и право

Историята на българската държава и право (ИБДП) е сложна научна дисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право, както и държавното устройство с различните институции, включително и обичайното право.
Изпратен от:
nilix
на 2008-02-02
Добавен в:
Конспекти
по Право
Статистика:
1,998 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Къде можем да намерим елементи от познатото обичайно право в съвременното ни битие
добавена от iskra.nedeva19 05.12.2017
0
8
Трябва ми информация по всяка от посочените теми задачата ми е презентация 15слайда. ПОМОГНЕТЕ ХОРА!!!
добавена от musi666 10.12.2014
0
5
АКТУАЛНОСТТА НА РИМСКОТО ПРАВО-Проф. д-р Еманюел Шевро резюме
добавена от milenaevgenieva 16.06.2017
2
16
Подобни материали
 

Трудово право и общестевно осигуряване

29 мар 2008
·
230
·
24
·
11,113
·
161
·
32

Трудовото право регулира трудови отношения това са отношения които възникват между работник който винаги е физическо лице и работодател който може да бъде юридическо лице, физическо лице...
 

Понятие за ’’Сигурност”

04 дек 2007
·
483
·
3
·
464
·
91
·
30

С приемането на Търновската конституция и назначаването на първото Българско правителство на 5 юли 1879г. започва самостоятелното развитие на полицейската институция.
 

Трудово право

09 юни 2008
·
390
·
3
·
936
·
81
·
12

Трудово право са отношенията между работника или служителя и работодателя, които възникват във връзка с учредяване на трудово правоотношение, изменение или прекратяване на отношение във връзка с условията при които се полага труд.
 

Семейно право

11 мар 2009
·
107
·
3
·
527
·
106
·
16

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 

Семейно право лекции

29 апр 2009
·
429
·
71
·
23,335
·
59

Лекции по семейно и наследствено право. Историческо развитие на СП...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
143
1
1 мин
10.11.2016
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
26
1
8 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Развит конспект по история на българската държава и право

Материал № 87129, от 02 фев 2008
Свален: 1,998 пъти
Прегледан: 1,538 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Конспект
Брой страници: 99
Брой думи: 19,788
Брой символи: 178,436

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развит конспект по история на българската държа ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения