Големина на текста:
Трудово право
ОБЩА ЧАСТ
Въпрос 1: Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл и
като наука. Функции на трудовото право
Трудовото Право е млад отрасъл, който до 19в. Е бил част от ГП. (Bill за 12-
часовия работен ден от 1812 в Англия - тогава възниква, в България едва през
1905 със Закона за закрила на женския и детския труд в индустриалните
заведения) В РП отношенията, които регулира Трудовото Право са се
разглеждали във връзка с наема – като наем на труд. Трудът е целесъобразна
човешка дейност, при която посредством своя умствен и физически капацитет
човекът и използвайки средства на производство създава материални и
духовни блага, които имат стойност. Трудът е присъщ само на човека.
При трудовата дейност хората влизат във взаимоотношения помежду си, когато
носителят на работната сила я предоставя на друг да я ползва. Тези
взаимоотношения в Римското право са се регулирали от дог. За наем . С
индустриалната революция обаче трудът придобива масов х-ктер и се вижда,
че ГП не е подходящо да регулира тези отношения. Поставили се редица
въпроси – раб. Сила не може да се ползва непрекъснато, а трябва да се
възстановява – въпросът за работното време; при какви условия носителят на
работна сила следва да я предоставя – въпросът за безопасни и здравословни
у-вия на труд; въпросът за цената на работната сила трудовото
възнаграждение; въпросът за различните категории лица – непълнолетни,
жени и т.н.; ако загуби работата си – има ли механизми да я запази. От
необходимостта да се отговори на тези въпроси се е обособил самостоятелен
клон на правото – ТРУДОВО ПРАВО (ТрП)
1. Предмет: чл.1 (1) КТ Този кодекс урежда трудовите отношения между
работника или служителя и работодателя, както и други отношения,
непосредствено свързани с тях. Предмет на ТрП са отношенията,
свързани с предоставянето на работна сила – същински и тези, които са
непосредствено свързани със същинските. Последните или предхождат
(чл. 89 и следв. КТ), съпровождат (чл. 89 и следв.), или следват (344),
същинските, но никога не са свързани с осъществяване на същинската
трудова дейност. Те съществуват „заради” трудовите. Такива отношения
са: 1/ свързаните с професионалното сдружаване на работниците и
служителите с цел защита на общия интерес като за тях например вече
трябва да има същинско трудово отношение; 2/отнош. По тристранно
сътрудничество – държавата преди да регулира дадена материя следва
да вземе мнението на труда – работници и служители и на капитала –
работодателите; 3/ отношения по социално - битово и културно
обслужване на работниците и служителите построяване от
работодателите на бази за отдих, жилища и т.н. помагат да
осъществяват дейността си; 4/ отношения по трудовите спорове; 5/
отношения по контрола за спазване на трудовото законодателство с цел
1
предотвратяване на нарушенията на законодателството и наказването
им.
ГевреноваТрудовите парвоотношения са отношения по предоставяне
на работна сила и полагане на труд.
Гевренова - Работна сила - легален термин чл.1 2) (Нова - ДВ, бр. 2 от
1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се
уреждат само като трудови правоотношения. Тя е абстрактна
съвкупност от психически, физически и интелектуални и всички други
способности на индивида. Тя е основната престация по ТРПО. Има 4
параметъра:
- пространствен – мястото на работа е легално дефинирано в чл.66 КТ
За място на работата се смята седалището на предприятието, с
което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено
или не следва от характера на работата и е предмет на договаряне. §
1., т.4 от КТ – работно място - "Работно място" е помещение, цех, стая,
нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално
определено място в предприятието, където работникът или
служителят по указание на работодателя полага труда си в
изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение;
Работното място е субективно потестативно право - СПП на
работодателя, който може да го променя колкото пъти иска. То трябва да
е в мястото на работа и е по-тесният критерий.
- количествен и качествен –Чл. 250. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1)
Трудовите норми се определят с оглед установяване на нормална
интензивност на труда.
(2) Трудовите норми се определят и изменят от работодателя след
вземане на мнението на заинтересуваните работници и служители.
- времеви – Работодателят еднолично без съгласието на работниците
или служителите определя насменност и разпределението на работното
време за разлика от ГП, където това се договаря. Това е индикация за
наличие на ТРПО. Други индикации са упражняване на дисциплинарна
власт, периодично изплащане на възнаграждение и т.н. Най-важната
отлика е, че в ГП основната престация е резултатът, а тук е
работната сила.
Труд – съзнателна, целенасочена човешка дейност, насочена към
природата с цел да я преобразува в блага. Трудът се съединява с
веществените елементи – средствата и оръдията на производство,
които се осигуряват от работодателя. Живият труд + веществените
елементи = трудов резултат. ТрП регулира съединяването на живия
труд с вещ. Елементи, но не и резултата.
2 тенденции се наблюдават в отношенията, предмет на ТрП. 1-вата се
свързва със стесняването на субектния обхват – търговци, занаятчии
работят за себе си и не са вън от ТрП. Същото важи за свободните
професии и държавните служители – ЗДСл от 1998г. – техните
отношения са адм.-правни. 2-рата тенденция е към разширяване на
2
предметния обхват - нови институти като колективното преговаряне и
КТД, информиране и консултиране на работниците и служителите,
процедурата при масови уволнения и т.н.
2. Система на ТрП: това е групиране на нормите на ТрП така че да се
стигне до вътрешен ред и обособяване по институти. ТрП се дели на
Обща и Специална част. Общата част обхваща норми, свързани с
обособяване предмета на ТрП, ТрПравоотношение, принципите на ТрП,
източниците;
Специалната (особена) част се състои от своя страна от 3 части –
Индивидуално трудово право – ИТПО и ЮФ, от който то възниква –
избор, тр. договор, конкурс, неговото съдържание – съвкупност от права
и задължения – раб. време, почивки и отпуски, труд. Възнаграждение,
трудов стаж, отговорност, условия на труд, прекратяване и т.н.
Колективно трудово право, което включва сдружаване на работниците и
служителите, тристранно сътрудничество, колективно договаряне и
КТспорове. Специален контролен механизъм и отговорност – контрол за
спазване на трудовите правоотношения и отговорност при нарушаването
им.
3. Функции на ТрП: Това са основните насоки, в които се изразява
въздействието на правната уредба върху волята на субекта в трудовото
правоотношение боли то индивидуално или колективно. Биват 2:
-закрилна – ч. 16 от Конст. И чл.1 ал.2 от КТ Отношенията при
предоставянето на работна сила се уреждат само като
трудови правоотношения. Чрез нея се осигурява защита на
работника/ служителя като по-слаба икономически и социално
страна. Трудът е голямо благо, което следва да бъде защитавано
и за тази цел се установяват с императивни норми минимални
стандарти – мин. Възнагр, размер на отпуски и др. Могат да се
установяват по-благоприятни стандарти в КТД и ИТД, но само по-
благоприятни.
-производствена - държи сметка за интересите на
работодателите, като например му дава право да издава
едностранни заповеди, да налага индивидуални наказания, като
нормите отново са императивни.
Двете функции не се в противоречие, а съществуват заедно и са взаимно
зависими – по-доброто и развито производство осигурява по-добра
защита и т.н.
ВЪПРОС 2: Метод на правно регулиране на трудовото право
Методът на правно регулиране на ТрП са специфични начини и способи за
регулиране на обществените отношения, които се състоят в разпределяне на
отговорността от държавата, предоставяне на свобода, поставяне в еднакво
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трудово право

Събрани лекции по трудово право от 2011 г. в СУ...
Изпратен от:
молИ
на 2012-06-11
Добавен в:
Лекции
по Трудово право
Статистика:
774 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Трудово право

31 май 2007
·
1,593
·
1
·
226
·
99
·
8
·
6

Трудовото право е самостоятелен отрасъл, който се характеризира със свой предмет. Той обхваща специфичните отношения между хората и оръдията на труда. Те се казват още технически трудови отношения и остават извън трудовото право...
 

Пищови по трудово и осигурително право

22 дек 2013
·
94
·
8
·
9,051
·
99

Предмет на трудовото право са определена група обществени отношения, свързани с труда. Това изрично е посочено в разпоредбата на чл.1 от КТ...
 

Записки от упражнения по трудово право

12 апр 2014
·
6
·
17
·
5,201
·
13

Работна сила и нейното предоставятне – възстановима. Метод – начинът, по който се влияе върху правоотношението – императивен и диспозитивен...
 

Теми по трудово право

02 ное 2014
·
24
·
28
·
9,384
·
38

Конспект по Трудово право. Специалност Счетоводство. Конспектът е съставен от 47 точки, във всяка от които подробно е развита и пояснена темата...
 

Дисциплинарна отговорност

20 яну 2015
·
13
·
5
·
1,157

Трудова дисциплина – институтът на трудовата дисциплина е регламентиран с императивни норми на кодекса на труда и по конкретно регламентацията е в глава 9 чл. 181 до чл. 199. Правни норми относно дисциплинарната отговорност се съдържат и в правилника...
 
Онлайн тестове по Трудово право
Тест по трудово право
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Тест по трудово право за студенти от икономическите (и педагогическите) специалности. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
14
125
1
1 мин
16.09.2013
Тест по трудово право за студенти от 4-ти курс.
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест, прилаган по дисциплината "Трудово право", за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
68
1
25.04.2014
» виж всички онлайн тестове по трудово право

Трудово право

Материал № 868766, от 11 юни 2012
Свален: 774 пъти
Прегледан: 1,038 пъти
Предмет: Трудово право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 207
Брой думи: 74,364
Брой символи: 428,622

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудово право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения